تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري توليد زيره آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري توليد زيره آبي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري توليد زيره آبي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري توليد زيره آبي

چکیده  
مقدمه  
موادوروشها  
ماخذ : یافته های تحقیق  
منایع مورد استفاده  

منایع مورد استفاده

1         اندازه گیری بهره وری،معاونت آموزش وتحقیق وزارت صنایع سنگین،
2     ترکمانی،ج وع.شیروانیان(1377)،ارزیابی بهره وری کشاورزان ازفن آوری نوین،اقتصادکشاورزی وتوسعه،شماره 24،ص 42-
3     حیاتی،ب وا،پیمان.(1377)،بررسی کارایی عوامل تولیددرمحصول نخوددیم استان کردستان،مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،تهران،ص134-
4     دشتی،ق.(1375)،تحلیل بهره وری وتخصیص بهینه عوامل تولیددرصنعت طیورایران،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص83-72
5         سلامی،ح.(1377)مفاهیم واندازه گیری بهره وری درکشاورزی،اقتصادکشاورزی وتوسعه شماره 18 ،ص31-
6     سلامی،ح.شاهنوشی،ن.(1379)،مقایسه بهره وری دربخش های صنعت وکشاورزی وعوامل مؤثربرآن مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،مشهد،ص307-
7         کهنسال،م.دهقانیان،س.(1375)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص19-1
8         گجراتی، دامودار، (1372)،مبانی اقتصادسنجی،ترجمه حمیدابریشمی،ج،2،دانشگاه تهران

9     عزیزی ،ح و سلطانی ،غ.(1379)،تعیین بهره وری عوامل تولید و اندازه مقیاس باغ زیتون مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران، مشهد، ص 412-
10    موسی نژاد ،م.محرابی آبادی ،ح.(1375)،بررسی بهروری عوامل تولید پسته در شهرستان رفسنجان ،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران ،زابل،ص 83-

 11- Bauer ,L.L. and  Hancok , C . R . (1975). The Productivity of Agriculture Research and Extension in the south east , S. J . A E con

12- Capalbo , S.M and Denny , M. G . S (1986), Testing Long – Rum Productivity modles for the canadian and u.s Agricultural Production function

13- Frisvold , G . and K . Ingram . (1995), Source of Agricultural Productivity growth and stangation in sub sagaram africal . Agri Econ

15- Lynde, D. and J. Rlchmond , (1991), The Role of Public Capital In Production . The Review of Economics anmd Statistics . NO

16- Rosegrant , W. and E. Evenson . (1992), Agricultural Productivity and Source of Growth in South Asia . Amer . J. Aper Econ August

17- Sharma , v.P and Sing .  R.V. (1993), Resource  Productivity  Allocation Efficiency in Millk Production in Himachal Pradesh  . lnd . J. A. E

18- Wong , L.F . (1989), Agricultural Productivity inchina and India a Comparayive Analysis

چکیده

درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع کشاورزی یعنی،نیروی کار،کودشیمیایی، بذر و آب و سایر امکانات تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  با توجه به ارزآوری محصول زیره در کمک به روند توسعه اقتصادی کشور و اینکه استان خراسان نقش بزرگی در تولید این محصول دارد، افزایش تولید این محصول در این استان از جایگاه خاصی برخوردار است افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت یا افزایش عملکرد امکان پذیر است در خصوص افزایش سطح زیر کشت با محدودیت آب و زمینهای مرغوب و سایر منابع روبرو هستیم و تنها راه باقی مانده این است که از طریقی عملکرد را افزایش دهیم . نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نیروی کار ، کود شیمیایی و بذر مصرفی رابطه معنی داری از لحاظ آماری با تولید دارند و زارعین زیره کار ترکیب بهینه عوامل تولید را به کار نبرده و از آنها به طور منطقی و دزست استفاده نمی کنند. ترکیب بهینه عوامل تولید در یک هکتار شامل 63/16 روز-نفر نیروی کار ، 747/554 کیلوگرم کود شیمیایی و 2 دفعه آبیاری می باشد، لذا جهت صرفه جویی در مصرف نهاده ها و افزایش تولید بایستی مصرف نهاده هایی که در ناحیه سوم بوده و کشش آنها منفی است ،کاهش یابد و مصرف نهاده هایی که در ناحیه اول  بوده و کشش آنها مثبت است، افزایش یابد

مقدمه

اصولاً توسعه اقتصاد کشور تأثیرپذیر از توسعه بخش کشاورزی و توسعه بخش کشاورزی نیز از طریق تولید محصولات مختلف در سراسر کشور میسر می باشد . از میان راههای مختلف افزایش تولید محصولات کشاورزی، توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در تکنولوژی موجود می باشد که با محدودیت هایی روبروست و شاید مناسب ترین راه حل جهت برقرار ساختن نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود بهره وری1عوامل تولید یعنی بدست آوردن تولید بیشتر ازمجموعه ثابتی ازعوامل تولید است(3)

امروزه بهره وری فراتر ازیک معیار و شاخص اقتصلدی است بلکه به عنوان یک رویکرد، یک فرهنگ و نگرش نظام گرا و کلی گرا از همه اجزاء مطرح است. افزایش بهره وری می تواند سهم زیادی در بهبودکیفیت زندگی اجتماعی داشته باشد ازسوی دیگر نیز تغییر در بهره وری آثارسیاست های گذشته دولت را دربخش تولیدی منعکس می کند. افزایش بهره وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن بوده در نتیجه توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخشهای تولیدی رقیب در بازارجهانی افزایش می دهد

استان خراسان با خصوصیات خاص اقلیمی و تنوع آب و هوایی، بخشی از مناطق خشک ونیمه خشک را شامل می شود که برای بهره برداری از منابع محدودآب بایستی محصولات زراعی سازگار با شرایط خشک و نیمه خشک را برای آن ترویج کرد و با توجه به دامنه وسیع مصرف داروهای گیاهی درطب سنتی ایران و فراوانی گونه های مختلف این گیاهان کشورما را ازدیرباز مرکز عمده تولید، فرایند، مصرف و صدور تعداد زیادی از گیاهان دارویی قرارداده است که زیره سبز1 از جمله آنها می باشد. با عنایت به اینکه تلاشهای اقتصادی انسان همواره به کسب حداکثر بازده ازحداقل منابع معطوف بوده است بنابراین گفته می شود بهره وری امری جدید نبوده وقدمتی برابربا تاریخ بشر دارد.شارما و سینگ2(7)، در مقاله ای تحت عنوان بهره وری و کارایی تخصیصی منابع در تولید شیر در هیماچال پرادش با برازش توابع تولید مختلف برای نژادهای مختلف گاو در فصول متفاوت نسبت به محاسبه ارزش بهره وری نهایی اقدام کرده و مسئله تخصیص بهینه منابع را مورد بحث قراردادند

هانکوک و باور3(12)، در پژوهشی با عنوان بهره وری مخارج تحقیقات و ترویج کشاورزی در آمریکا ضمن استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس نسبت به محاسبه بهره وری نهایی نهاده ها اقدام کردند

وانگ4 (18)، درمقایسه تحلیل بهره وری کشاورزی چین و هند با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 83-1960 به محاسبه بهره وری جزئی و بهره وری کل عوامل در دو کشور پرداخته است

دنی و کاپالبر5(13)، در جهت آزمون الگوهای بلندمدت بهره وری برای بخش های کشاورزی کانادا و آمریکا با بهره گیری از داده های سری زمانی نسبت به محاسبه بهره وری عوامل تولید چای با استفاده از تابع تولید پرداختند و نتیجه گرفتند که بطورکلی بهره وری عوامل تولید پایین بوده بعبارتی چایکاران دارای کارایی پایین می باشند ولی می توانند با افزایش بهره وری نهاده از هدر رفتن آن جلوگیری نموده و از طرف دیگر باعث کاهش هزینه متوسط چای شوند

فرایس ولد و اینگرام1(14)، منابع تفاوت های بهره وری کشاورزی را در بین 28 کشور SSA (آفریقای نیمه بیابانی) برای سالهای 1985-1973 بررسی کردند این منابع شامل کیفیت زمین، استفاده ازنهاده های مدرن، سرمایه گذاری عمومی درتحقیقات کشاورزی و دسترسی به مواد کالری زای اصلی، رشد صادرات کشاورزی و عدم ثبات صادرات کشاورزی است بر اساس نتایج بدست آمده رشد در میزان استفاده از نهاده های سنتی، منبع حاکم در رشد تولیدات است و نهاده های مدرن در درجه دوم اهمیت قرار دارد

لیند و ریچ موند2(15)، با استفاده از اطلاعات سالانه دوره 89-1958 تأثیرمیزان سرمایه عمومی در هزینه های تولید بخش خصوصی آمریکا را مورد بررسی قراردادند. شواهد حاصل از این مطالعه نشان داد، زیرساختهای عمومی نقش مهمی در بهره وری بخش خصوصی آمریکا بازی می کند

روسی گرنت و  اونسون3(16)، رشد بهره وری کل عوامل و منابع رشد بهره وری در هند را مورد بررسی قراردادند برای این منظور آنها از شاخص ترانکویست –تیل4 استفاده کردند. نتایج نشان دادکه رشد TFP بیانگرحدود تولید محصولات درطی 85-1975 بوده است و منبع رشد بهره وری تحقیقات، ترویج عمومی و تحقیقات خصوصی است

محرابی وموسی نژاد(11)، به بررسی بهره وری پسته در شهرستان رفسنجان پرداختند اینان نیز با استفاده از روش آنالیز واریانس نقش هر یک از عوامل در ایجاد تفاوب بین میانگین عملکرد مربوط به آن عامل را مورد تجزیه و تحلیل قراردادند و نتیجه گرفتند که از نهاده آب بدلیل کمبود شدید آن درمنطقه کمتر از حد بهینه استفاده شده است کود حیوانی اثر معنی داری برعملکرد تولید ندارد، بافت خاک، سطح تحصیلات کشاورز و میزان مالکیت کل اراضی کشاورز اختلاف معنی داری در عملکرد بوجود نمی آورد

حیاتی و همکاران(3)، به بررسی عوامل تولید نخود دیم در استان کردستان پرداختند. اینان نیز جهت تعیین هر یک از عوامل تولید از تابع تولید استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که عوامل تولید از قبیل بذر، کود فسفاته و کود ازت ازلحاظ آماری با مقدار تولید رابطه معنی داری ندارند وعوامل تولید نیروی کار، سم و ماشین آلات در تابع تولید به لحاظ آماری معنی دار بوده و زارعین نیز ترکیب بهینه عوامل تولید را استفاده نکرده اند

دشتی و یزدانی(4)، به تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران پرداختند در مجموع با عنایت به بیشتر بودن مقادیر بهره وری دان طیور، بهره وری کل عوامل تولید، بازده نسبت به مقیاس و نیز وضعیت مطلوبتر تخصیص عوامل در واحدهای با ظرفیت پایین تر نتیجه گرفتند که واحدهای مزبور با تخصیص کاراتر منابع از عملکرد یهتری نسبت به واحدهای بزرگتر برخوردارمی باشند

سلامی و شاهنوشی(6)، به مقایسه بهره وری در بخشهای صنعت و کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن پرداختند و نتیجه گرفتند که نسبت بهره وری صنعت به کشاورزی در طول سالهای 1344 تا 1372 کمتر از یک بوده به عبارتی بهره وری عوامل در کشاورزی بیشتر از صنعت بوده است. نسبت واردات مواد اولیه صنعت به کشاورزی، صادرات کالا و خدمات ، واردات کالا وخدمات وسرمایه گذاری در حمل ونقل تأثیر مثبت و اجرای برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامی تأثیر منفی بر روی نسبت بهره وری عوامل تولید در صنعت به کشاورزی داشته است

مواد و روشها

Productivity-

1 Cuminum  Cyminum-

2 Sharma and Sing-

3 Bauer and Hancok-

4 Wong-

5 Caparlber and Deny-

1 Frisvold and Ingram

2 – Lynde and Richmond

3 – Rosegrant and Evenson

لینک کمکی