مقاله بررسي قابليت ترکيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملکرد در ده ايزوله خالص هموکاريون قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


مقاله بررسي قابليت ترکيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملکرد در ده ايزوله خالص هموکاريون قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي قابليت ترکيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملکرد در ده ايزوله خالص هموکاريون قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسي قابليت ترکيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملکرد در ده ايزوله خالص هموکاريون قارچ خوراکي تکمه‌اي سفيد

چکیده  
فصل اول: مقدمه
دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران   
فصل دوم: بررسی منابع
تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
طبقه‌بندی   
رده بندی   
اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
مشخصات پرگنه در کشت خالص   
نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:  
تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای   
‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
الف ـ هموتالیسم   
ب ـ هتروتالیسم   
ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید   
روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:  
کشت بافت   
گزینش از طریق کشت تک اسپوری  
تهیه نقش اسپور   
الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری   
ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری   
اختلاط ساده  
تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها  
بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها  
1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها  
2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست   
3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP  
4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD   
انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها:   
الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:  
ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها:   
ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها  
اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها:   
د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها:   
مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند:   
1ـ کشت اسپور  
2ـ جداسازی تک اسپورها   
3ـ تهیه اسپاون   
آزمون میوه‌دهی   
الف ـ تهیه بستر کشت:   
ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی:   
تولید پریموردیا در سطح محیط کشت:   
تولید اجسام میوه دهی در اسپاون  
‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست  
مهندسی ژنتیک  
1ـ انتقال ژن   
2ـ اختلاط پروتوپلاستها  
فصل سوم: مواد و روشها
تهیه نژادها   
روش تهیه محیط کشت غذایی PDA  
روش کشت هموکاریون‌ها   
روش تلاقی هموکاریون‌ها  
نمونه‌گیری از منطقه تلاقی   
تهیه اسپاون مادری از هیبریدها  
تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید  
تهیه بستر کشت (کمپوست)  
الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی   
ب ـ مایه‌زنی کمپوست   
ج ـ خاک‌دهی بستر کشت  
هوادهی و افت سریع دما  
محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی   
محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی  
محاسبه واریانس  افزایشی و غالبیت  
فصل چهارم نتایج و بحث
نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)  
تیپ رشدی پرگنه هموکاریون   
نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها   
نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون   
نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی   
جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها   
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها   
جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها   
جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی   
ضریب همبستگی   
پیشنهادات   
پیوست  
چکیده انگلیسی   

چکیــده

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است

علیرغم اهمیت اقتصادی زیاد و تولید وسیع جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه‌های اصلاحی این قارچ به علل زیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است. نخست این که بیشتر بازیدیوسپورهای این قارچ حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی می‌باشد که پس از تندش تشکیل یک میسلیوم هتروکاریوتیکی بارور می‌دهد و تنها  درصد اندکی از بازیدیوسپورها تک هسته‌ای (یا با دو هسته مشابه) بوده و قابلیت انجام دو رگ‌گیری را دارند. دوم این که اختلاف فنوتیپی قابل مشاهده‌ای بین میسلیوم‌های هموکاریون و هتروکاریون وجود ندارد و در نهایت آن که تندش اسپور به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی بسیار ضعیف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگی‌های باکتریایی همراه می‌باشد. با وجود مشکلات فوق و پیشرفت‌هایی که در اصلاح این قارچ صورت گرفته است. روشهای بهبود نژادی در این قارچ عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری  هدفمند در بین هموکاریون‌ها می‌باشد. در روش دو رگ‌گیری، هدف آن است که به یک نژاد با شاخص‌های ژنتیکی مطلوب والدین و در نهایت بهبود صفات کمی و کیفی دست یافت. در این تحقیق ده جدایه هموکاریون مختلف که مورد تأیید قرار گرفته است، با انجام تلاقی دای‌آلل در بین آنها، سعی در گرد‌آوری ژن‌های مطلوب نژادهای مزبور در یک نژاد جدید دو رگ و بهبود ژنتیکی برای صفت عملکرد نموده‌ایم. نتایج مربوط به دورگ‌گیری نشان می‌دهد، وقوع پدیده‌هایی همچون اثر متقابل میسلیومی در محل انجام تلاقی، تغییر سرعت رشد و ریخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموکاریون‌ها، می‌تواند به عنوان معیارهایی جهت انتخاب هیف از محل تلاقی در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محیط کشت PDA، قطر پرگنه، تیپ رشدی پرگنه یادداشت برداری شد. دو‌رگ‌های حاصله جهت تأیید، به آزمون میوه‌دهی برده شد که با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار مورد آزمون عملکرد قرار گرفتند. در طی این مرحله خصوصیاتی نظیر زمان پر کردن اسپاون، میزان عملکرد، وزن تک میوه اندازه‌گیری شد. سپس با انجام تجزیه دای‌آلل، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی اندازه‌‌گیری گردید و بهترین جدایه هموکاریون (A15-8) و بهترین دو رگ  (130-7 A 15-6  ) مشخص شد. همچنین با بدست آوردن نسبت واریانس ترکیب‌پذیری عمومی به خصوصی، اهمیت هر یک از اثرات افزایشی و غالبیت در کنترل صفت عملکرد تعیین شد. بطوریکه این نسبت، معنی‌دار نبود که دلالت بر عمل غالبیت ژنها دارد یعنی صفت عملکرد توسط عمل غالبیت ژنها کنترل شده است. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک بی‌معنی است. همچنین ضریب تغییرات آزمایش حدود 5/12% بود و نشان می‌داد که آزمایش دارای دقت بالایی است. نتایج سرعت رشد پرگنه نشان داد که سرعت رشد میسلیوم هموکاریون بسیار کمتر از میسلیوم دو رگ است. همچنین بین قطر پرگنه و عملکرد همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه دای‌الل نشان می‌دهد که می‌توان بهترین دو رگ‌ها و برترین جدایه‌های آمیزشی را جهت تسریع برنامه‌های اصلاحی بعدی معرفی نمود

امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است. هم اکنون کشور ما بیش از 65 میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 هجری شمسی این رقم به80 میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از

 

1ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد

 

2ـ صرفه اقتصادی:

برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیه منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد

3ـ ارزش غذایی:

قارچ خوراکی با میزان پروتئین 30ـ25 درصدی هم‌ردیف حبوبات و بالاتر از سبزیجات و میوه‌ها قرار دارد. همچنین هضم 80ـ70 درصدی پروتئین قارچ حائز اهمیت است و میزان کربوهیدرات‌ها و کلسترول در آن پایین است. به دلیلی پایین بودن کالری در قارچ یک رژیم غذایی مناسب برای لاغری است. قارچ‌های خوراکی دارای ترکیبات ضدسرطان نیز می‌باشند. با مصرف قارچ‌های خوراکی می‌توان ویتامین‌های C,E,K,D,A و گروه (B6, B2, B1) B و املاح معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر و مقادیری آهن مورد نیاز بدن را تأمین کرد. برخی از اسیدهای آمینه در قارچ‌ خوراکی شامل لیزین، تریپتوفان، تریپسین و اسید فولیک می‌باشد (محمدی گل تپه، 1379)

همچنین مقایسه برخی از اسیدآمینه‌های موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ، که یک منبع غذایی غنی از پروتئین می‌باشد، در جدول 2 آمده است (چنگ و مایلز، 1989)[1]

4ـ اشتغال‌زایی:

چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد کشاورزان برداشت

در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهه 1960 تولید آن به صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 38 درصد کل تولید قارچ خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است
(دفتر امور  گل و گیاهان زینتی و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، 1382)

علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با مشکلاتی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای تشکیل بازیدیوسپورهای تک هسته‌‌ای،  بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، 1999)[2]. مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده، بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری می‌باشد (کریگان، 1992)[3].  همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، 1989)[4]. از دهه 1970 میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود 5/2 کیلوگرم است در حالی که این میزان در ایران، تنها 160 گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود یک کیلوگرم می‌باشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال 1959، حدود 5100 تن و در سال 1965، حدود 9000 تن و در سال 1967، به مرز 15000 تن رسید در سال 1969 ارزش نقدی تولید جهانی این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود (غلامعلی پیوست، 1375)

میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی در ایران، در حدود12 هزار تن است که از این میزان، حدود 10 هزار تن به قارچ تکمه‌ای سفید اختصاص دارد. حدود صد واحد تولیدی فعال و نیمه فعال قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، در ایران شناسایی شده‌اند. گرچه آمار و ارقام دقیق و قابل اعتمادی از میزان عملکرد قارچ خوراکی در ایران در دست نیست، ولی براساس شواهد موجود، عملکرد در ایران، حدود 12 کیلوگرم در مترمربع است، در حالیکه متوسط عملکرد جهانی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، در حدود 25 کیلوگرم در مترمربع می‌باشد (دفتر امور گل و گیاهان زینتی و قارچهای خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، 1382)

طبق آمار موجود، کشورهای تولیدکننده قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در جدول 3و4  آمده‌اند

 به علت نبود مراکز تحقیقاتی در ایران و عدم توجه کافی مراکز علمی و دانشگاهی کشور به این تکنولوژی سودآور و پرمنفعت، پرورش قارچ خوراکی نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند علاوه بر این بی‌توجهی مراکز تحقیقات کشاورزی موجب عدم تربیت نیروی متخصص لازم و کافی برای پرورش و تولید قارچ خوراکی شده است

 

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران:

1ـ عدم تهیه یک بستر کشت مناسب

تهیه و آماده‌سازی بستر کشت، (کمپوست) از مهم‌ترین مراحل پرورش قارچ خوراکی است، زیرا تغذیه قارچ خوراکی از بستر کشت تأمین می‌شود و قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، یک تجزیه کننده ثانویه می‌باشد و از اجساد میکروارگانیسم‌های موجود در کمپوست نیز استفاده می‌کند

2ـ عدم رعایت بهداشت محیط

3ـ عدم کنترل دقیق شرایط محیطی، در زمان پرورش قارچ

4ـ ضعف بنیه نژادی

استفاده پیاپی و تکثیر رویشی اسپاون با همان روشهای قدیمی، منجر به ضعیف شدن قدرت رویشی اسپاون و کاهش شدید عملکرد آن، شده است. اسپاون وارداتی با زیر کشت‌های متوالی، ضعیف می‌شود. همچنین ممکن است اسپاون وارداتی نامرغوب باشد، لذا تولید اسپاون مرغوب در داخل کشور، امری ضروری است. در همین راستا از حدود هفت سال پیش، تحقیقات در زمینه تولید اسپاون هیبرید، در دانشکده کشاورزی (گروه بیوتکنولوژی) دانشگاه فردوسی مشهد، آغاز شده است

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:

کشت قارچ تکمه‌ای سفید، در قرن هفدهم میلادی در حومه پاریس بوسیله باغبانان فرانسوی در هوای آزاد، صورت گرفت، با کشف این نکته، که وجود نور برای رشد این قارچ، ضروری نیست و در تاریکی هم می‌توانند رشد نمایند. در اوایل قرن نوزدهم کشت و پرورش قارچ، در غارهای طبیعی، معادن و تونلهای حفر شده در فرانسه، توسعه زیادی پیدا کرد. کشت و پرورش قارچ، در اوایل نیمه دوم قرن 19 از اروپا به ایالات متحده امریکا سرایت کرد و در سال 1890، مزرعه‌داران ایالت پنسیلوانیای امریکا، به پرورش قارچ در فضاهای سرپوشیده اشتغال ورزیدند. این کار به سرعت در سایر مناطق رایج شده و متعاقب آن سالنهای ویژه‌ای برای پرورش قارچ خوراکی احداث شد
(سینگر و هریس، 1987) [1]

با گسترش علم زیست‌شناسی و اختراع و پیشرفت میکروسکوپ و روشهای میکروبیولوژیکی کاشت و پرورش قارچهای خوراکی، توجه دانشمندان به این موضوع بیشتر جلب شد. در سال 1884 دانشمندانی از جمله مارچوت و کنستانتین، موفق به تولید اسپاون استریل، توسط جوانه زنی توده اسپورهای این قارچ، در شرایط آزمایشگاهی شدند. در سال 1905 داگر موفق به تهیه اسپاون قارچ تکمه‌ای گردید و مطالعات خود را برای تهیه بذر خالص قارچ، از کشت بافت منتشر کرد و بدین ترتیب اولین گام در اصلاح قارچ تکمه‌ای، برداشته شد. از سال 1910 به بعد، کشت و تولید این قارچ در گلخانه‌ و محیط‌های کنترل شده رواج پیدا کرد. در سال 1920، کشاورزان اروپایی، به علت تغییر وسائل نقلیه از اسب به ماشین، به فکر تهیه کمپوست از منابع جدید، (کاه و کلش و کود مرغ) به جای کمپوست اسبی افتادند. لامبرت از ایالات متحده امریکا، اساس تکنولوژی نوین امروزی پرورش قارچ خوراکی را، بنیان نهاد. وی در سال 1932 تهیه بذر قارچ بر روی غلات را ابداع نمود (لامبرت، 1932). انقلاب صنعتی که سیندر طی سالهای 1938 تا 1946 در تهیه کمپوست مصنوعی، برای صنعت پرورش قارچهای خوراکی بوجود آورد، در واقع، دومین قدم در اصلاح این قارچ بوده است (سیندر، 1938)[2]. بنا به گزارش پاتاک و همکاران، از دهه 1960، توسعه تولید و پرورش قارچ خوراکی بویژه تکمه‌ای سفید، به شیوه مدرن، در اکثر کشورها، بویژه در ایالات متحده امریکا آغاز گردید (پاتاک و همکاران، 1960)[3]. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 فریش، طی یک برنامه اصلاحی بلندمدت، موفق به گزینش و معرفی نژادهای U1 و U3 گردید، که نقطه عطفی در اصلاح قارچ مذکور است (فریش، 1983)[4]

در ایران، از سال 1376 نخستین گامهای اصلاحی، برای بهبود نژادی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، در دانشکده کشاورزی مشهد برداشته شده است. طی سالهای 79ـ1377 نخستین فرایند اصلاحی با بهینه‌سازی شرایط کشت تک اسپور، آغاز شد (گردان، 1379). در سال‌های 82ـ1380 با بهینه سازی شناخت هموکاریونها، با استفاده از نشانگر ملکولی RAPD گامی مؤثر، در جهت تسریع فرایند اصلاحی قارچ تکمه‌ای سفید، برداشته شد (کاووسی، 1382)

در سالهای 83ـ1381 شاخصه‌های اصلاحی بر عملکرد قارچ خوراکی تکه‌‌ای سفید، مورد بررسی قرار گرفت (خاتمی، 1383). در این تحقیق که از سال 1382 آغاز شده است، به بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در ده ایزوله خالص هموکاریون پرداخته شده است، تا در نهایت بتوانیم بهترین ایزوله هموکاریون برای ترکیب با سایر هموکاریونها را بشناسیم و همچنین، از بین تمامی تلاقی‌های دو به دو بدست آمده، بهترین دورگ با بیشترین عملکرد را، معرفی کنیم. امید است، نتایج حاصل از این تحقیق گامی در جهت پیشبرد اصلاح این قارچ، باشد

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:

[1] -Singer & Harris,

[2] -Sinder,

[3] -Pathak et al

[4] -Fritsch,

  [1] -Chang & Miles,

[2] -Stoop & Moibroek,

[3] -Kerrigan,

[4] -Chang & Miles,

 

لینک کمکی