تحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


تحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبال دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبال

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه
1-2- بیان مساله
1-3- مساله وضرورت انجام تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
1-4-2- اهداف جزیی
1-5- فرضیه های تحقیق
1-6- تعریف متغییرها
1-7- پیش فرض ها
1-8- تعریف اصطلاحات
1-8-1- تعریف نظری
1-8-2- تعریف عملیاتی

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه
2-2- موسیقی
2-2-1- تاریخچه موسیقی
2-2-2- تعریف موسیقی
2-2-3- انواع موسیقی
2-3- اثرات موسیقی متعاقب فعالیت های بدنی
2-4- مهارت ورزشی
2-5- معرفی رشته ورزشی هندبال
2-6- پیشینه تحقیق
2-7- جمع بندی
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری
3-4- محیط تحقیق
3-5- حجم و روش نمونه گیری
3-6- متغییرهای تحقیق
3-7- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-8- روش گرد آوری اطلاعات
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
3-10- محدودیت های تحقیق
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه
4-2- توصیف یافته ها
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق
4-3-1- توزیع نرمال داده ها
4-3-2- آزمون اکتساب
4-3-3- آزمون یادداری
4-4- جمع بندی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه تحقیق
5-3- یافته های تحقیق
5-4- بحث و نتیجه گیری
5-5- جمع بندی
5-6- پیشنهادها
5-6-1- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق
5-6-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
فهرست منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبال

اسپنانی ه. 1390 پژوهشی در موسیقی و ثرات آن./   [ تاریخ دسترسی 8 تیر 1392]

اشمیت پترز ج. 1380 مقدمه ای بر موسیقی درمانی. ترجمه ع زاده محمدی، تهران: اسرار دانش. 430   صفحه

اشمیت ر، لی تیموتی د. 1387 کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری. ترجمه ا فرخی، ع بهرام، ح خلجی، انتشارات نرسی.452 صفحه

امیرتاش ع. 1388 هندبال 1 تهران: انتشارات نشر،311 صفحه

آرون ک.1375چگونه از موسیقی لذت ببریم. ترجمه م فروغ ، تهران: نگاه، 198 صفحه

آیتی م. 1362 تاریخچه موسیقی در اسلام. تهران: انتشارات تهران،250 صفحه

برزگر ح. 1391 بررسی تاثیر موسیقی بر پاسخ های متابولیکی در مراحل فعالیت ورزشی پیشرونده در مردان غیر ورزشکار. فیزیولوژی ورزشی، 16:25-

پروازی پ. 1390 موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان. /

ترابی ف، جابری مقدم ع، فرخی ا، سوری ر. 1388 تاثیر مداخله های بیرونی (آهنگ های مختلف موسیقی) بر برخی شاخص های خستگی جسمانی در زنان جوان سالم. پژوهش در علوم ورزشی، 61:22-51

ترابی ف، شیخ م، عرب عامری ا، حمایت طلب ر، باقرزاده ف.1388 مقایسه تاثیر تماشاگر و موسیقی بر اجرا و یادگیری یک مهارت مجرد (پرتاب آزاد بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 3: 82-

ترابی ف، شیخ م، صفانیا ع. 1390 . تاثیر انگیختگی (با ارایه مولفه های انگیزشی تماشاگر و موسیقی ) بر اجرا و یادگیری مهارت مداوم (دریبل بسکتبال). مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، 7: 42-23

درزابی ت، نبوی نیک م، نبوی نیک ح. 1390 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی. تهران: انتشارات علوم ورزشی حتمی، 456 صفحه

سیج ج. 1378 یادگیری و کنترل حرکتی از دیدگاه روانشناسی عصبی. ترجمه ح مرتضوی، تهران: سنبله، 859 صفحه

طاهری ن، شجاعی م،کوشان م، سید احمدی م، کیوانلو ف، جلالی ش، غفرانی م  .1390 . اثر موسیقی بر ویژگی های خلقی و دقت پرتاب بازیکنان بسکتبال. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،2: 189-181

عبداللهی خوروش ح. 1386 تاثیر موسیقی بر اعصاب و روان. اصفهان: انتشارات بادران،300 صفحه

فتحی ه. 1371 تاریخچه و مقررات ورزشها. تهران: انتشارات مدرسه. 300 صفحه

فغفور مغربی ح. 1386

قادری م ، آقا علی نژاد ح ، آذربایجانی م. 1387 بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی و میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی دانشجویان مرد ورزشکار. مجله المپیک ،1: 26-17

کوشانفر ا.1390 موسیقی و نقش مهم آن در یادگیری

کیانی م. 1382 جایگاه معنوی موسیقی در وضعیت کنونی ایران. مجله هنرهای زیبا،14: 93-

گالاهو د، ازمون ج. 1389 درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه ر حمایت طلب، ا موحدی، ع فارسی، ج فولادیان، تهران: علم و حرکت،751 صفحه

محمدزاده ح، ترتیبیان ب، احمدی ا. 1390 تاثیر موسیقی آرام بخش و محرک بر انگیختگی فیزیولوژیکی ورزشکاران

مشحون ح. 1380 تاریخ موسیقی ایران. تهران: انتشارات فرهنگ نشر نو. 814 صفحه

مگیل ر. 1389 یادگیری حرکتی مفاهیم و کاربرد. ترجمه م واعظ موسوی، م شجاعی، تهران: بامداد کتاب، 496صفحه

نصر س. 1391 اسلام و موسیقی

نکونام م. 1327 آموزش مقامات موسیقی ایرانی. قم: انتشارات ظهور شفق، 120 صفحه

نیازی ر، آذربایجانی م، کهن پور م، کهن پور م.  1388 تاثیر موسیقی،صدای محیطی و محرومیت حسی بعد از واماندگی بر عملکرد والیبال در والیبالیست های مرد آماتور.

واعظ موسوی م، مسیبی ف.1387 روان شناسی ورزشی. تهران: انتشارات سمت، 388صفحه

Atan T. 2012. Effect of music on anaerobic exercise performance . Journal Biology of Sport, 30:35-

Bernatzky G, Bernatzky P, Hesse HP, Staffen W, Ladurner G. 2004. Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with morbus Parkinson, neuroscience letters. Journal Neuroscience Letters, 361 : 4-

Boutcher S.H, Trenske M. 1990. The effects of sensory deprivation and music on perceived exertion and affect during exercise. Journal Sport & Exercise Psychology, 12: 167-

Cassidy G, Macdonald R.A.R. 2007. The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Journal Psychology of Music, 3:517-

CHtourou H, Chaouachi A, Hammouda O, Chamari K, Souissi N. 2011. Listening to music affects diurnal variation in muscle power output.  Journal Sports  Med, 33: 43-

CHturou H, Jarraya M, Aloui A, Hammouda O, Soussi N. 2012. The effects of  music  during  warm-up  on  anaerobic performances of young sprinters. Journal  National  Center  of  Medicine  and  Science  in  Sports , 27:85-

Edworthy J, Waring H. 2006. The effects of music tempo and loudness level on treadmill exercise. Journal Ergonomic, 15:1597-

Eliakim M, Bodner E, Elikim  A, Nemet D, Meckel Y. 2012. Effect of motivational music on lactate level during recovery from intense exercise. Journal of Strength and Conditioning Research, 1:80-

Elliott D, Polman R, Tylor J. 2012. The effects of relaxing music for aتحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبالiety control on competitive sport aتحقيق مقايسه اثر دو نوع موسيقي مهيج و آرام بخش بر اکتساب و يادگيري دقت پرتاب پنالتي هندبالiety. Journal European Journal of Sport Science, 6:37-

Fredrick R, Carrick FA, Elena O, Guido P. 2007. Posturographic changes associated with music listening. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 5:519-

Hagen J, Foster c, Rodriguez-mmarroyo J, Koning J, Mikat R, Hendrix CH, Porcari J. 2013. The effect of music on 10-km cycle time-trial performance. Journal  International Journal of Sports Physiology and Performance, 8:104-

Jaraya M, Chtourou H, Alouil A, Hammoud A, Chamari K, Chaouachi A, Soussi  N. 2012. The effects of music on hight-intensity short-term exercise in well trained athletes. Journal Asian Journal of Sports Medicine, 3:5-11.

Karageorghis C.I, Mouzourides D.A, Priest D.L, Sasso T.A, Morrish D.J, Walley C.L. 2009. Psychophysical and ergogenic effects of synchronous music during treadmill walking. Journal of Sport & Exercise Psychology, 31:18-

Karageorghis C.I, Terry P.C, Lane A.M. (1999). Development and initial validation of an instrument to assess the motivational qualities of music in exercise and sport: the Brunel music rating inventory. Journal of  Sport Science. 17: 713-

Kim M.S, Chang D.S, Destini  F. (2002).  Sources of stress among Korean intercollegiate athletes. Journal of Sport and Exercise Psychology, 24:80-

Mohammadzadeh H, Tartibiyan B, Ahmadi A. 2008. The effects of music on the perceived exertion rate  and performance of trained and untrained individuals during progressive exercise. Journal Physical Education and Sport, 1: 67-

Pates J, Karageorghis C.I, Fryer R, Maynard   I. 2002. Effects of asynchronous music on flow states and shooting  performance among netball players. Journal  Psychology of Sport and Exercise, 4: 415–427

Peter C.T, Karageorghis C.I, Alessandra M.S, Shaun D, 2011, Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes. Journal of Science and Medicine in Sport, 15:52-

Ramezanpour R, Moghaddam A, Sadifar E. 2012. Comparison the effects of listening to three types of music during Exercise on Heart Rate, Blood pressure ,Rating of perceived Exertion and fatigue onset time. Journal Iranian Journal of Health and Physical Activity, 3:15-

Savitha D, Mallikarjuna ready N, CHythr A. 2010. Effect of different musical tempo on post- exercise recovery in young adults, Journal Indian J Physiol Pharmacol, 54:32-

Stuart D.S, Karageorghis C.I. 2005. Effects of Synchronous Music on 400-Metre Sprint Performance, School of Sport and Education

Szabo A, Lovna J, Hoban. 2004. psychological effects of fast-and slow-tempo music played during volleyball training in a national league team. International Journal of Applied Sports Sciences, 16:39-

Waterhouse J, Hudson P, Edwards B. 2009. Physical performance, Effects of music tempo upon sub maximal cycling performance. Journal of  Medicine & Science in Sport, 4:662-

Zachopoulou E, Tsapakidou A, Derri V. 2004. The effects of a developmentally appropriate music and movement program on motor performance. Journal Early Childhood Research Quarterly, 19: 631–642

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، مقایسه اثربخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال بود. بدین منظور تعداد 45 نفر دانش آموز دختر مقطع ابتدایی با دامنه سنی 10-12 سال شهرستان میبد به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه موسیقی مهیج(15نفر)، موسیقی آرام بخش(15نفر) و گروه بدون موسیقی(15نفر) تقسیم شدند. مهارت پرتاب پنالتی هندبال در نظر گرفته شد لذا آزمودنی ها هیچ سابقه قبلی در مهارت هندبال و تمرین در حضور موسیقی نداشتند. برنامه تمرین آموزش پرتاب پنالتی هندبال در مرحله اکتساب شامل 6 هفته تمرین، در هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه با حضور مولفه های انگیزشی موسیقی مهیج و آرام بخش در گروه های تجربی و بدون موسیقی در گروه کنترل در گروه های مجزا برگزار شد. امتیاز آزمون پنالتی هندبال بعد از هر سه جلسه تمرین بمنظور سنجش اکتساب ثبت شد و در نهایت بعد از دو هفته بی تمرینی آزمون یادداری در شرایط یکسان(بدون حضور موسیقی) برای تمام گروه ها به عمل آمد. نتایج با استفاده از مقایسه تی دو نمونه جفت شده، آزمون آماری واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0 = تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع موسیقی باعث بهبود عملکرد و یادگیری پرتاب پنالتی هندبال شد(در مرحله اکتساب این بهبود برای گروه موسیقی مهیج معنی دار نبود). در بررسی تفاوت بین سه گروه آموزشی موسیقی مهیج، موسیقی آرام بخش و گروه کنترل در مرحله اکتساب نتایج نشان داد که گروه کنترل پیشرفت بیشتری داشتند ولی بین پیشرفت دو گروه موسیقی مهیج و موسیقی آرام بخش تفاوتی وجود نداشت. همچنین در مقایسه بین سه گروه در مرحله یادگیری، نتایج به نفع گروه موسیقی مهیج در مقایسه با گروه کنترل بود ولی بین گروه موسیقی مهیج  و آرام بخش و گروه موسیقی آرام بخش و بدون موسیقی تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد توجه مربیان و متولیان ورزشی در رشته هندبال قرار گیرد. بنابراین به معلمان و مربیان رشته ورزشی هندبال توصیه می شود به منظور ایجاد یادگیری هرچه بیشتر  افراد در دقت پرتاب پنالتی هندبال، از موسیقی مهیج استفاده کنند

واژگان کلیدی: موسیقی آرام بخش، موسیقی مهیج، اکتساب، یادگیری، دقت پرتاب پنالتی هندبال

1-1-     مقدمه

تربیت افراد لایق در کمترین زمان و با مطلوبترین روشهای آموزشی می تواند موجب تقویت پشتوانه انسانی در ورزش شود. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند تسهیل کننده تحقق این امر باشد آموزش موثر دانش آموزان و دانشجویان در فعالیت های بدنی و ورزشی در محیط های مختلف آموزشی از جمله مدارس، دانشگاهها، باشگاهها و کانون های ورزشی باشد. زیرا اعتقاد بر این است که یادگیری مفید موجب صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف بی جهت انرژی یادگیرنده ها و هدایت موثر آنها برای دستیابی به اهداف مهمتر برنامه ریزی ورزشی از جمله پرورش یک ورزشکار رقابتی خوب و کسب افتخار می شود. لذا استفاده از کلیه اصول یادگیری حرکتی[1] در ایجاد یادگیری حرکتی جدید لازم است. در این خصوص اقداماتی باید توسط مربی انجام گیرد و از دیگر سو، یادگیرندگان نیز باید به طور فعال پرورش قابلیت های مورد انتظار از خود را بر عهده بگیرند. در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا[2] و یادگیری[3] مهارت های حرکتی توجه محققان را به خود معطوف کرده است. تحقیقات زیادی در خصوص تاثیر عوامل انگیزشی بر شاخص های یادگیری در صد سال گذشته اجرا و به پیدایش نظریه های مختلف منجر شده است. از جمله عوامل انگیزشی مهم که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته موسیقی[4] است. تحقیق حاضر ممکن است توضیح جدیدی از تاثیر عامل انگیزشی موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال[5] را مطرح سازد. محقق بر این باور است که امکان دارد  مولفه های به کار رفته در این تحقیق اثرات متفاوتی بر اکتساب[6] و یادگیری، غیر از آن چه در نظریه های قبلی عنوان شده است داشته باشد

1-2- بیان مساله

اهمیت تاثیر متغیرهای بیرونی به ویژه موسیقی بر اجرای حرکتی انسان، از اوایل قرن بیستم با این فرضیه که موسیقی عامل محرکی برای اجرای طبیعی است مطرح و مشخص شد (سزابو و همکاران[7]، 1999). موفقیت در ورزش همانند سایر رشته ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در این میان اجرای درست مهارت یکی از موثرترین و  ریشه ای­ترین عوامل موفقیت به شمار می رود. مهارت حرکتی به عمل یا تکلیف حرکتی اکتسابی، ارادی و هدفدار در یک یا چند بخش از بدن، گفته می شود (گالاهو[8] و ازمون[9] ،  1389، ص 36). مطابق یک طبقه بندی، مهارتهای ورزشی به انواع مجرد[10] (مهارتی که مستلزم حرکتی متمایز، با نقطه شروع و پایانی قابل تشخیص باشد (مگیل[11]،  1389، ص 21)، مداوم یا پیوسته[12] (حرکات تکراری که در مدت زمان خاصی اجرا می­شوند) (گالاهو و ازمون، 1389، ص 40) و زنجیره ای[13] (چند مهارت مجرد که پی در پی و سریع اجرا می شوند) (گالاهو و ازمون  1389، ص 39) تقسیم می شوند. ایجاد هر گونه مهارت در فرد مستلزم گذراندن مراحل یادگیری و اجراست،  یادگیری را می توان  به عنوان فرآیندی درونی شناخت که منجر به تغییرات پایدار در رفتار می شود. این تغییرات را می توان توسط آثار آن مشاهده کرد. یادگیری یک عملکرد تمرینی و نتیجه تجربه، آموزش و تربیت است که در تعامل با فرایندهای بیولوژیکی می باشند. با این اوصاف یادگیری حرکتی، آن جنبه از یادگیری است که حرکت نقش عمده ای را در آن بازی می کند (گالاهو و ازمون،  1389، ص 34). از طرفی اجرا را می توان انجام یک مهارت حرکتی دانست که می تواند به تنهایی و به طور مستقیم مشاهده شود و نتایج آن از طریق روشهای سنجش نتیجه به طور کمی ارزیابی گردد (گالاهو و ازمون، 1389، ص 37 ). با تمرین و تکرار، مهارت در فرد تثبیت می شود. اجرا و یادگیری، حاصل تعامل فرد، تکلیف و محیط است. عوامل فردی مشتمل بر عوامل رشدی، آناتومیکی، فیزیولوژیکی، مکانیکی و ادراکی –حرکتی است. عوامل تکلیف نیز عبارتند از: نیازهای اجرا، شکل گیری الگوی حرکتی و درجات آزادی. عوامل محیط هم در برگیرنده فرصت تمرین، تشویق، انگیزش، راهبردهای آموزش و زمینه محیطی است (سیج[14]، 1378). در صورتی که تکلیف با عوامل فردی و محیطی در یک راستا نباشد اجرا ضعیف و روند یادگیری مختل می شود. بر اساس نظر محققان موفقیت در مرحله اجرا و یادگیری مهارتها به چند عامل بستگی دارد که از بین آنها انگیختگی و شرایط حاکم بر آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است (ترابی و همکاران، 1390). انگیختگی[15]- فعال سازی عصبی در پیوستاری که از حالت کما تا هیجان شدید – و شرایط حاکم بر آن در زمره اصلی ترین عوامل موثر در اجرا به شمار می رود (کیم[16] و همکاران، 2002). انگیختگی سبب تسهیل و بهبود عملکرد می شود اما اگر مهارت به خوبی آموخته نشده باشد انگیختگی موجب بدتر شدن عملکرد می شود (واعظ موسوی،  1387، ص 166). در واقع تغییرات انگیختگی تا حد بخصوصی، باعث بهبود اجرا می شود که این اثر به نوع مهارت نیز بستگی دارد. عوامل موثر بر انگیختگی به عنوان عامل مهم و موثر بر یادگیری مهارتها محسوب می شود. با این وجود انگیختگی نیز حاصل وجود و تعامل عناصر مختلف و متعددی است و اهمیت تکلیف، موسیقی، حضور تماشاگر، پاداش، بازخورد[17] و فعالیت بدنی، از جمله عوامل انگیزشی مهم محسوب می شوند (کیم و همکاران،  2002)

در سالهای اخیر مطالعه نقش عوامل محیطی موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های حرکتی، توجه محققان را به خود معطوف کرده است. از آنجایی که موسیقی نیز از عوامل محیطی مهم به شمار می رود. در راستای تبیین تاثیر انواع مختلف موسیقی بر روی افراد مختلف و تکالیف متفاوت، پیشینه نظری قابل توجهی وجود دارد. استفاده از موسیقی به عنوان عامل محرک خارجی برای دستکاری متغییر های روان شناختی و سیستم عصبی، قبل، حین و بعد از تمرین و اجرا مورد توجه می باشد (طاهری و همکاران، 1390). با وجود اینکه مرور تحقیقات در مورد موسیقی تاثیراتی نظیر بهبود خلق و خو (پیتر و همکاران[18]، 2011) ، کنترل انگیختگی، کاهش میزان درک فشار (محمد زاده و همکاران، 2008)، بهبود میزان کار (طاهری و همکاران،  1390)، بهبود میزان قدرت خروجی عضلانی (چتورو و همکاران[19] ، 2011)، بهبود یادگیری مهارت (ترابی و همکاران، 1390) و ایجاد حالت روانی و جاری بودن (پاتس و همکاران[20]، 2002) را ثابت می کنند اکثر تحقیقات بیانگر آن هستند که احتمالا موسیقی از چهار مسیر در بهبود عملکرد ورزشی نقش دارد که شامل کاهش ادارک خستگی، افزایش سطح انگیختگی،  تقویت هماهنگی حرکتی (برناتزکی و همکاران[21]، 2004) یا همزمان سازی و  افزایش آرام سازی می باشد (طاهری و همکاران، 1390). همان طور که بیان شد عامل موسیقی یکی از عوامل موثر بر درجه انگیختگی افراد محسوب می شود. به عنوان مثال ثابت شده است ورزشکارانی که در شرایطی با حضور موسیقی بر روی تردمیل می دوند دیرتر از گروهی که دویدن روی تردمیل را بدون موسیقی انجام می دهند خسته می شوند و میزان لاکتاک خون و اکسیژن مصرفی در شرایط موسیقی انگیزشی پایین تر است همچنین اقتصاد در دویدن (میزان صرفه جویی در انرژی) در شرایط موسیقی انگیزاننده بیشتر است (پیتر و همکاران، 2011)

محققان در یک جمع بندی، موسیقی بکار برده شده در مطالعاتشان را اینگونه تقسیم بندی کرده اند: موسیقی آرام بخش[22] (ادوورثی و وارینگ [23]2006؛                                                                  ایلیوت و همکاران[24]، 2012؛ ساویتا و همکاران[25]، 2010؛ رمضان پور و همکاران، 2012 ؛ محمد زاده و همکاران، 2008؛ قادری و همکاران، 1387؛ طاهری و همکاران 1390)، موسیقی انگیزشی (ایلیاکیم و همکاران،[26] 2012؛ برناتزکی و همکاران، 2004؛ پیتر و همکاران، 2011؛ استوارت و همکاران،[27] 2005؛ رمضان پور و همکاران، 2012)، موسیقی مهیج[28] (ادوورثی و وارینگ، 2006؛ قادری و همکاران، 1387؛ طاهری و همکاران، 1390). نمونه ای از موسیقی مهیج “بنی بناسی[29] ” است  که موسیقی بین المللی در رقص هوازی است ( قادری و همکاران، 1387) و تعداد ضرباتش 140-120 ضربه در دقیقه است (جارایا و همکاران،[30] 2011 ؛ ایلیاکیم و همکاران، 2012؛ چتورو و همکاران ، 2011)، موسیقی آرام بخش آن نوع موسیقی است که تعداد 100-80 ضربه در دقیقه داشته باشد(ایلیوت و همکاران،  2012 ، ساویتا و همکاران، 2010). برای مثال موسیقی « ارا [31] » که موسیقی بین المللی است و به موسیقی های مورد استفاده برای آرمیدگی شباهت زیادی دارد (قادری و همکاران، 1387). از آنجاییکه پردازش اطلاعات، نوع بازخورد و چگونگی اصلاح خطا، بر اساس نوع مهارت متفاوت می باشد، لذا روند اجرا و یادگیری و عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر آن نیز در مهارت های مختلف متفاوت می باشد. چنانچه برخی تحقیقات نشان داده اند که در مهارت ورزشی مداوم، عدم حضور موسیقی نسبت به حضور موسیقی باعث افزایش بیشتری در اکتساب مهارت می شود. ولی در مرحله یادداری و انتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است. این در حالی است که در اکتساب مهارت ورزشی مجرد، حضور و عدم حضور موسیقی تفاوت معناداری ندارد ولی در مرحله یادداری وانتقال نتایج به نفع گروه موسیقی است (ترابی و همکاران، 1390)

از طرفی علی رغم آنکه تحقیقات زیادی در زمینه سنجش تاثیر موسیقی بر مهارت های ورزشی انجام شده است، اما بیشتر این پژوهش ها بر اجرا متمرکز شده اند در حالیکه یادگیری نیز از اهمیتی به همان اندازه و شاید بیشتر نیز برخوردار است. از این رو در این تحقیق تلاش می شود تا تاثیر موسیقی در هر دو مرحله اکتساب و یادگیری ارزیابی و با هم مقایسه شوند. همچنان این حفره اطلاعاتی وجود دارد که از میان دو نوع موسیقی (مهیج و آرام بخش) کدام یک تاثیر بیشتر و ماندگارتری در یادگیری دارند ضمن آنکه تفاوت این دو نوع موسیقی بر مراحل مختلف یادگیری و اکتساب مهارتهای ورزشی نیز تا کنون مورد بررسی قرارنگرفته است

به دیگر سخن در تحقیق حاضر تلاش می شود به این سوالات اصلی پاسخ داده شود

آیا موسیقی به عنوان یک عامل موثر در برانگیختگی، تاثیری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

کدام نوع موسیقی تاثیر بیشتری بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال دارد؟

به صورت خلاصه و موجز می توان گفت مساله اصلی این تحقیق آنست که نشان دهد دو نوع اصلی موسیقی (آرام بخش و مهیج) چگونه بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر می گذارند؟

1-3 – مساله و ضرورت انجام تحقیق

امروزه ورزش های گروهی و تیمی از طرفداران زیادی برخوردارند. هندبال هم به عنوان یک ورزش گروهی و تیمی  توانسته است به جایگاه مناسبی درسطح آموزشگاه ها دست یابد و طرفداران زیادی را جذب کند که برگزاری مسابقاتی در سطوح مختلف در اکثر مناطق موید آن می باشد. به خاطر همین جذابیتهاست که بسیاری از دانش آموزان در مقطع ابتدایی به آموزش ورزش هندبال روی آورده و به تبع آن ضرورت ارتقای سطح کیفی آن دو چندان شده است. دستیابی به این هدف و ارائه راهکارهای جدید و مناسب برای آموزش و اجرای هر چه بهتر را می توان در یکی از عوامل اصلی، یعنی انگیزه و ایجاد انگیختگی در دانش آموزان جستجو کرد. اصرار به پیروز شدن و خطر باختن در مسابقه،  شرکت کنندگان و مربیان را به فعالیت و تلاش بیشتر و برنامه ریزی بهتر هدایت می کند. در سالهای اخیر استفاده از موسیقی در اکثر باشگاه های بدنسازی و به ندرت در رشته های مختلف ورزشی هنگام جلسات آموزش مهارت و گاهی قبل از مسابقه و یا بعد از آن مشاهده می شود و طبق شواهد به دست آمده  عده ای با توجه کامل به موسیقی به اجرای مهارت می پردازند و عده­ای هم به حضور یا عدم حضور موسیقی اصراری ندارند. منطقی به نظر می رسد که هر چه تمرین مهارت بیشتر باشد اجرای مهارت در آینده بهتر خواهد بود ولی با تغییر در شرایط تمرین مهارت می توان بازدهی و کیفیت جلسات تمرین و یادگیری را بیشتر کرد (ترابی و همکاران، 1390). با توجه به اینکه انواع موسیقی در مراحل مختلف یادگیری و اجرای انواع مختلف مهارت ها به ویژگی های روانی و شخصیتی افراد و نیز به سطحی از یادگیری که فراگیران در آن مرحله هستند بستگی دارد، بنابراین اهمیت دارد که مربی، قادر به ایجاد سطح انگیختگی مطلوب در بازیکنان یا کسانی  که در مرحله آموزش هستند باشد و این امر مستلزم آن است که مربی بداند چه نوع موسیقی(مهیج یا آرام بخش)

در چه افرادی و با چه سطحی از مهارت باعث افزایش یا کاهش انگیختگی می شود؟ بعضی از مربیان هم از اثر واقعی (مثبت یا منفی) موسیقی در ورزشکاران اطلاع چندانی ندارند و حتی بدون آگاهی کافی از انواع موسیقی، از نوعی از موسیقی استفاده می کنند که با نوع مهارت، مرحله ای که ورزشکار در آن مرحله به سر می برد و حتی با ویژگی شخصیتی فرد همگونی ندارد. روشن است که این عدم آشنایی از به کار بردن انواع موسیقی در زمان مناسب و برای افراد مختلف اکثرا به اتلاف انرژی و سرمایه بیشتری منجر می شود. قبلا تحقیقات زیادی در مورد تاثیر موسیقی و انواع آن بر رشته های مختلف ورزشی و تکالیف شناختی و حتی بر روی تغییرات فیزیولوژیک بدن انجام شده است و نکته جالب توجه این است که پژوهش های علمی انجام شده در رابطه با تاثیر موسیقی بر جنبه های مختلف فعالیت بدنی و عملکرد ورزشی نتایج متفاوت و گاه متضادی را ارایه کرده اند. تناقضها و تفاوت ها در نتایج، لزوم پژوهش و مطالعه بیشتر در این زمینه را تایید و بر  آن تاکید می کند. نتایج حاصل از این تحقیق ها مربیان و مسولان تیم های ورزشی را قادر می سازد تا با استفاده از منابع محدود، تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت عملکردی ورزشکاران و در نهایت نتیجه گیری هر چه بهتر نهادها و تیمهای ورزشی داشته باشند. کمبود تحقیق هایی مشابه مخصوصا در مورد بررسی تاثیر انواع موسیقی (مهیج و آرام بخش) بر مهارت مجرد و مخصوصا کمبود تحقیق در مورد بررسی تاثیر موسیقی بر مرحله یادگیری مهارت در کشور از یک سو و نیاز به ارتقای سطح عملکردی و انگیزشی فراگیران رشته های مختلف از سوی دیگر بر لزوم انجام چنین پروژه هایی می افزاید. با توجه به تنوع موسیقی و اینکه هر موسیقی اثر خاصی بر هر شنونده در مراحل مختلف یادگیری و اجرا دارد (ایلیاکیم و همکاران، 2012) پژوهشگر بر آن شد که تحقیقی را در زمینه تاثیرات نوع موسیقی بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی در رشته ورزشی هندبال انجام دهد

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

بررسی اثر بخشی موسیقی آرام بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال.

1-4-2- اهداف جزیی

1- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

2- تعیین اثر بخشی موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

3- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

4- تعیین اثر بخشی موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

5- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال

6- مقایسه اثر بخشی موسیقی مهیج  و آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

 1-5- فرضیه های تحقیق

1- موسیقی آرام بخش بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

2- موسیقی آرام بخش بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

3- موسیقی مهیج بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

4- موسیقی مهیج بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تاثیر دارد

5- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد

6- بین تاثیر موسیقی آرام بخش، مهیج و عدم موسیقی بر یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال تفاوت وجود دارد

[1] . Motor Learning

[2] . Performance

[3] . Learning

[4] . Music

[5] . Handball

[6] . Acquisition

Szabo et al. [7]

[8] .Gallahue

[9] .Ozmun

[10] . Discrete motor skill

[11] .Magill

[12] . Continuous motor skill

[13] . Serial motor skill

Sage.[14]

[15] . Arousal

 Kim et al.[16]

[17] . Feedback

[18] .Peter et al

[19] .Chtourou et al

[20] .Pates et al

[21] .Bernatzky et al

[22] . Relaxation Music

[23]  .Edworthy & Waring

[24] .Elliot et al

Savitha et al. [25]

.4 Eliakim et al

[27]  .Stuart et al

[28] . exciting Music

[29] .Bennybenassi

[30] .Jarraya et al

[31] .Era

لینک کمکی