تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي

فهرست مطالب     و
فهرست اشکال و نمودارها    ط
فهرست جداول    ی
چکیده     ک

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    
1-2-  شرح و بیان مسئله پژوهشی    
1-3-  اهمیت وارزش تحقیق    
1-4-  اهداف تحقیق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..        
1-5-  فرضیه¬ها یه سؤالات تحقیق    
1-6-  روش تحقیق    
1-6-1- نوع مطالعه    
1-6-2- منابع گردآوری داده¬ها    
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل     
1-7- کابرد نتایج     
1-8-  واژه های کلیدی     
1-9- خلاصه فصل    

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه     
2-2- رشد اقتصادی    
2-3-  توزیع درآمد    
2-4- بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران    
2-5-  معیارهای سنجش توزیع درآمد    
2-5-1-  منحنی لورنز    
2-5-2-  ضریب جینی    
2-5-3-  دهک¬ها    
2-5-4-  شاخص رابین هود    
2-5-5-  شاخص آتکینسون    
2-5-6-  شاخص تایل    
2-6-  نظریات اولیه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی    
2-7-  سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درآمد    
2-8-  نقش مخارج اجتماعی دولت    
2-9-  نفت    
2-9-1-  تاریخ نفت در ایران    
2-9-2- نقش نفت در درآمدهای دولت    
2-10- درآمدهای نفتی و توزیع درآمد    
2-10- مطالعات انجام شده    
2-10-1-مطالعات داخلی    
2-10-2- مطالعات خارجی    
2-10-2-الف- رشد اقتصادی و توزیع درآمد    
2-10-2-ب- نفت و توزیع درآمد    
2-10-2-ج- نفت و متغیرهای کلان اقتصادی    
2-10-2-د- نفت و رشد اقتصادی    
2-11- نتیجه¬گیری    

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- ارائه مدل    
3-3- تعریف متغیرها    
3-3-1- ضریب جینی    
3-3-2- تولید ناخالص داخلی سرانه    
3-3-3- تورم    
3-3-4- سطح اشتغال    
3-3-5- یارانه    
3-3-6- درآمدهای دولت    
3-4- اطلاعات و داده¬ها    
3-5- روش برآورد الگو    
3-6- روش تحقیق    
3-6-1- هم انباشتگی    
3-6-1-الف- مفهوم هم¬انباشتگی    
3-6-1-ب- هم¬انباشتگی و مدل تصحیح خطای ECM    
3-6-2- ویژگی¬های مدل VAR    
3-6-3- روشARDL        
3-7- محدودیت¬های تحقیق    
3-8- نتیجه¬گیری    

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- آزمون مانایی متغیرها    
4-3- برآورد مدل نهایی    
4-3-1- مدل کل کشور    
4-3-2- مدل مناطق شهری    
4-3-3- مدل مناطق روستایی    
4-4-  تحلیل نتایج و آزمون فرضیه¬ها    
4-5- خلاصه فصل    

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    
5-2-  خلاصه فصل و پیشنهادات سیاسی    
5-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده    

(ضمیمه)خروجی¬های کامپیوتر    
منابع     
چکیده انگلیسی    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي

الف –  منابع داخلی:

ابراهیمی سالاری، تقی،1387، رویکرد مقایسه­ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، پریسا خطا­بخش، 1384، “بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد درایران”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم،  شماره 17، صص 13 تا 53

ابونوری، اسمعیل،1376، “اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص31 -

ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار، 1385، “اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران: مطالعه بین استانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند 1385، شماره 77، صص65 تا 95

ابونوری، اسمعیل، عباسی قادری، رضا، 1386، “برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره30

استیگلیتز، جوزف، 1383، “جهانی سازی و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، تهران، نشر نی

برادران شرکاء، حمیدرضا، مصطفی صفاری، 1384، “اندازه­گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه­گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های ترکیبی”، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 1384،  شماره 37، صص25 تا

بختیاری، صادق، 1382، “تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک”، چاپ اول، معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران، صص 147- 144

تودارو، مایکل، 1997، “توسعه اقتصادی در جهان سوم”، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، تهران

تاریخچه نفت،1360 ، شرکت ملی حفاری ایران، صص8-2

حقی، زهرا، 1380، “بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

خالدی، کوهسار، سید­مهریار صدرالاشرافی، 1384، “تعیین رابطه متقابل رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی”، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، تابستان1384، شماره 2، صص 25 تا 39

جعفری صمیمی، احمد، 1371 ، “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، تهران

راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده، 1386، “نابرابری درآمدی در ایران در طی سالهای 85-1363″، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 16-15

روزبهان محمود، 1376، “مبانی توسعه اقتصادی”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، تهران

زیبایی، منصور، عبدالرسول شیروانیان، 1388، “بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، سال سوم، صص 15-

ژاک، لوکاین، کریستین، موریسن، فیلیکس، پاکرت و رژمیدیس دیمیتری ، 1379، “بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی”، ترجمه احمد اخوی، نشر نی، چاپ اول

داوری دولت آبادی، زهرا، 1388 ،” اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

ذاکر هنجی، حمیده، 1385، “نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی در ایران، سال ششم، شماره 24، صص83-103

ذوقی، ایرج، 1378، “مسائل اقتصادی سیاسی نفت ایران”، تهران، انتشارات پاژنگ

صباغ کرمانی، مجید،1380، “تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور”، فصلنامه مدرس، شماره 19، صص20-1

صمدی آذر، نازیلا، 1382، “تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد در ایران 80-1365″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

عظیمی، حسین،1371،  ”مدارهای توسعه نیافتگی”، چاپ دوم، نشر نی، تهران 1371، ص 205

غفاری، حسن محمد، 1384 ، “تعیین اثر سیاست­های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد”، دانش پژوهان، شماره 7 ، ص4

قره­باغیان، مرتضی، 1372، “فرهنگ اقتصاد و بازرگانی”، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران

گریفین، کیت، 1375، “راهبردهای توسعه اقتصادی”، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران

مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی حکمت، 1387، “رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره28، صص57-77

مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی، 1384، “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18 ، صص 138-

میرمحمد صادقی، جواد و مهرداد توده روستا، 1382، بررسی توزیع درآمد کشاورزان ساوجبلاغ و عوامل موثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره 24، جلد 7، صص 68-53

نکوئی شهرکی، بهروز ،1383، “بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان

ورقائی، الهام، 1386، “بررسی رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(2005-1960 میلادی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

واترز، مالکوم، 1379، “جهانی شدن”، مترجمان اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی

یوسفی، محمد رضا، “عدالت و رفاه اجتماعی، بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)”، مجله اندیشه، سال نهم، شماره سوم و چهارم، 1382، صص 92- 70

ب -  منابع خارجی:

Ahluwalia, M. S., 1979, “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, the American Economic Review, Vol. 66, No. 2, Pp.128-

Ahluwalia, M. S., Carter, N, and Chenery, H., 1979, “Growth and Poverty In Developing Countries, Journal of Development Economics, N. 6, September, Pp. 299-

Atkinson, A.B., 1970, “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, Vol.7, No.2, Pp. 244-

Auty, Richard M., 1994, “Industrial policy reform in six large newly Industrializing Countries: The Resource Curse thesis”, World Development, 22:1, 11–26

Auty, R. M., 2001, “Resource abundance and economic development: Introduction and overview”; In R. M. Auty (Ed.), Resource abundance and economic growth (pp. 3–16), Oxford University Press

Bardhan, P., 1997, “Corruption and development: A review of the issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Pp. 1320-

Barro, R., 1999, “Inequality, Growth and Investment”, NBER Working Paper, No

Bounwens, L., & et al, 1999, “Bayesion Inference in Dynamic Econometric Model”, Oxford University Press, U.K, P

Bourguignon, F. & C. Morrisson, 1998, “Inequality and development: The role of Dualism”; Journal of Development Economics, Vol. 57: 233-

Breen, R. and C. Garcia-Penalosa, 1999, “Income Inequality and Macroeconomic Volatility: An Empirical Investigation, Economics”, Papers from Economics Group, Nuffield College, University of  Oxford

Champernowne, D. G, 1974, “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84, No. 336, Pp.787-

Chu, K., H. Davoodi and S. Gupta, 2000, “Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies In Developing Countries”, IMF Working Paper 00/62, Washington, International Monetary Fund

Danielson A., 2001, “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why” Department of   Economics, Lund University, Sweden

Davis, G., & et al, 2001, “Stabilization and saving funds for non-renewable resources”; Occasional Paper, 205, IMF, Washington DC

Deininger, K., Squire, L., 1998, “New Ways of Looking At Old Issues: Inequality and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 57, pp. 259-

Forbes, K., 2000, “A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth”, the American Economic Review, Vol. 90, pp. 869-

Garcia F. and A.C. Banderia, 2004, “Economic reforms, Inequality and rowth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, School of Economics and Business

Galli, R. and R.  Hoeven, 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”, Employment Paper, 2001/29, ILO

Gylfason, T., 2001, “Lessons from the Dutch Disease: Causes, treatment, and curses”; Institute of  Economic Studies, Working Paper Series,

Gylfason, T., 2002, “Nature, power and growth”; The Scottish Journal of Political Economy, Vol.  48, No. 5, pp8-

Hausmann, R & R. Rigobon, 2002, “An alternative interpretation of the ‘Resource Curse’: Theory and policy Implications”, NBER Working Paper Series, WP

Kakwani, Nanak, Khandker, Shahid and Son, Hyun H., 2004, “Pro-Poor Growth” Concepts and Measurement with Country Case Studies,” Working Paper Number 1, International Poverty Centre, United Nations development Programme

Kuznets, S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, pp. 1-

Lecaillon, J., and Germidis, D. 1976, “Income Redistribution”, in International Labour Review, July – August, PP 27-

Lee, H., Squire, L., Zou, H., 1996, “Explaining International and Interspatial Variations In Income Inequality”, Mimeo, The World Bank Washington DC

Lutz, H., 2002, “How Important Is Human Capital for Development:Evidence From Immigrant Earning”, American Economic Review, Vol. 92, pp. 198-

Matthew & Round, 2001, “Determinants of income inequality and its effects on economic growth evidence from African countries” ; Discussion Paper No.2001/

         چکیده

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی و توزیع درآمد همواره به هم وابستگی دارد. در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با بدتر شدن توزیع درآمد می­باشد. قبول بدتر شدن توزیع درآمد در مقابل رشد اقتصادی از نکاتی است که معمولا در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی باید بدان توجه شود. در این تحقیق تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و نقش درآمدهای نفتی در این تأثیرات مورد تحلیل قرار می­گیرد. داده­های تحقیق از نوع سری زمانی و برای سال­های 1355 تا1385 و از آمارهای منتشر شده بانک مرکزی ومرکز آمار ایران گرفته شده و یا محاسیه شده است. برای تحلیل از مدل خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL[1]) استفاده شده و نیز فرضیه U وارون کوزنتس در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران آزمون شده است. نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث بهتر شدن توزیع درآمد در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی شده است. فرضیه  U وارون کوزنتس در کل کشور و مناطق شهری تأیید شد ولی در مناطق روستایی تأیید نگردید

واژه­های کلیدی: ضریب جینی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای نفتی

1-1-        مقدمه

تبیین ارتباط متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی از عرصه­های چالش برانگیز نظریه اقتصادی است. رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی عمدتاً مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری قرار می­گیرد. با این حال برنامه­ریزی سیاست­گذاران اقتصادی باید به گونه­ای باشد که امکان دستیابی به هردوی این مؤلفه­ها وجود داشته باشد. اینکه وجود سطحی از برابری درآمد در جامعه فدای تسریع و پیشرفت رشد اقتصادی گردد و یا برای تعدیل و برابرسازی توزیع درآمد و وجود عدالت اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی را پذیرفت، سؤالاتی است که همواره پیش روی سیاست­گذاران قرار دارد. بنابراین بررسی و تبیین تجربی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می­تواند پاسخی برای پرسش­های اساسی برنامه­ریزان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد که با هر دو مشکل پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و نیز بالا بودن شکاف درآمدی شدید دست به گریبانند. در این فصل به موضوعات کلی پیرامون تحقیق از جمله تعریف و شرح مسئله پژوهشی، اهداف تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق پرداخته شده است. همچنین خلاصه­ای از روش تحقیق و واژگان کلیدی بیان می­گردد

1-2-        شرح و بیان مسئله

دولت با هزینه­های خود در قالب هزینه­های جاری و هزینه­های سرمایه­ای می­تواند بر اختلاف گروه­های درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر می­تواند با درآمدهای خود در قالب مالیات­ها و یا پرداخت­های انتقالی بر بهبود توزیع درآمد تأثیر بگذارد. آنچه سبب می­شود این رابطه جالب توجه شود، حضور دولت به عنوان دریافت­کننده درآمدهای عظیم ارزی است که در کشورهای صادرکننده نفت به علت مالکیت و انحصار دولت ایجاد می­گردد. با توجه به اینکه نفت، نیروی محرکه اغلب فعالیت­های تولیدی است، جایگاه ویژه­ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این وابستگی روز افزون، اهمیت این منبع را افزایش داده است

به نظر می­رسد برای بررسی کمی رابطه میان توزیع درآمد و درآمدهای نفتی باید بحث را در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد نگریست؛ به عبارت دیگر باید اثر درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت (پرداخت­های انتقالی) مورد بررسی قرار گیرد.  این بررسی به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام خواهد شد. طبق فرضیه U وارونه کوزنتس، رشد در ابتدا با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه بوده و در مراحل بعدی رشد نابرابری درآمد کاهش می­یابد. از اهداف دیگر این تحقیق آزمون فرضیه کوزنتس می­باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی، اثر درآمدهای نفتی نیز بر توزیع درآمد کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری اقتصادی- اجتماعی قرار دارد، زیرا سیاست­گذاری­های اقتصادی نمی­تواند از واقعیات مربوط به توزیع درآمد غافل بماند. برای سیاست­گذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت؟ آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند­شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین تجربی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می­تواند پاسخ­گوی یکی از پرسش­های اساسی و بنیادین برنامه­ریزان اقتصادی به­ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا این کشورها  همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف­های درآمدی در رنج بوده­اند. شاید بتوان گفت که هدف ریشه­کن­کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد همراه با رسیدن به رشد اقتصادی بزرگ­ترین دغدغه سیاست­گذاران اقتصادی بوده است (سینت پال و وردیر[1]، 1996)

1-3-        اهمیت و ارزش تحقیق

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی وGNP را به خود اختصاص داده است. لذا تا حدود زیادی برنامه­ریزی­های دولت و سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار می­گیرد. از این رو تغییرات قیمت نفت و به طور مشخص افزایش در درآمدهای نفتی تأثیرات گوناگونی بر بخش­های دیگر اقتصادی خواهد داشت

دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظیفه دولت را وظایف ذاتی آن، شامل امنیت، بهداشت و آموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای آن کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت را در اقتصاد به دلیل شکست بازار، ضروری می­دانند. بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع شده و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می­شود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره­مند می­گردد و گروه کثیری از افراد جامعه زیر خط فقر قرار می­گیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره­مند نمی­شوند. لذا دولت باید در توزیع درآمد، ثروت، فرصت­های شغلی دخالت نماید (داوری، 1388)

با توجه به پدیده فقر، یعنی وجود افرادی که از دسترسی به حداقلی از رفاه که استاندارد آن جامعه محسوب می­شود، محروم هستند و از آنجا که اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل درآمد سرانه و درجه نابرابری توزیع درآمد می­باشد، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی که می­تواند منجر به تضعیف یا تقویت هرکدام شود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است

1-4-        اهداف تحقیق

1-تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355

2-تحلیل تأثیر درآمد نفتی بر روی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

3-آزمون نظریه U وارون کوزنتس در مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

1-5-        فرضیه ها

   فرضیات زیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق موردآزمون قرار می­گیرند

1- رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

2- درآمد­های نفتی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

3- در مسیر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها در ایران در سال­های85-1355 از فرضیه کوزنتس تبعیت نمی­کند

1-6-        روش تحقیق

1-6-1- نوع مطالعه

روش تحقیق علّی، توصیفی و تحلیلی است و جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی است. این تحقیق تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از مدل مشابه تحقیقات گالی و هوون[2](2001) و چو [3]و همکاران(2000) تحلیل نموده است

1-6-2-جامعه آماری

شدت و جهت آثار متغیرهای رشداقتصادی و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره سی ساله (85-1355)برای کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق تحليل رابطه رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران با تأکيد بر درآمدهاي نفتي

آمار و اطلاعات مورد نیاز ا ز طریق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده است

1-6-4-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه پس از تصریح یک چارچوب نظری با کمک مطالعات تجربی برای الگوی توزیع درآمد ایران، برای تعیین رابطه تعاملی بین متغیرهای الگو توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده می­شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Excel و E-views-3.1 و Microfit-4.1 می­باشد

1-7-         کاربرد نتایج

این بررسی در چارچوب­های تجربی رشد و توزیع درآمدی انجام می­گیرد. بنابراین نتایج حاصل می­توانند چگونگی شدت تأثیرات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی را برآورد کنند و نیز با آگاهی از اهمیت توزیع عادلانه درآمد در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، این تحقیق می­تواند در برنامه­ریزی بودجه دولت و تخصیص منابع آن در تنظیم برنامه­های توسعه­ای کلان آینده مورد توجه قرار گیرد

نهادهایی که از نتایج حاصل در این زمینه می­توانند بهره­مند شوند

1 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 سازمان­های برنامه­ریزی اقتصادی

5 بانک مرکزی

1-8-         تعریف واژه­های کاربردی

رشد اقتصادی[4]: رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی، درصد تغییر در میزان تولیدات یا به عبارت دیگر درصد تغییر در تولید ناخالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی به قیمت ثابت است (کیندلبرگر[5]، 1958(.

توزیع درآمد[6]: نحوه توزیع درآمد ملی یک کشور را بین گروه های مختلف درآمدی، توزیع درآمد گویند. اگر تعداد کمتری از افراد جامعه در گروه­های پردرآمد و تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه­های کم درآمد­تر طبقه­بندی شوند، در آن جامعه توزیع نامطلوب درآمد وجود دارد (روزبهان، 1376)

ضریب جینی:[7] ضریب جینی عبارت است از نسبت سطح بین منحنی لورنز[8] و خط برابری به کل سطح زیر خط برابری (تودارو[9]، 1997). در منحنی لورنز، محور عمودی نشانگر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشانگر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. اگر توزیع درآمد کاملاً مساوی باشد، ضریب جینی صفر می­شود و هرچه شدت نابرابری بیشتر شود، ضریب جینی به یک نزدیک می­شود

درآمدهای نفتی[10]: درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده­های نفتی و در برخی سال­ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سالهای دهه 1360 و 1370 شامل درآمد ناشی از ما­به­التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می­باشد(سایت بانک مرکزی)

[1] Saint-Paul and Verdier

[2] Galli and Hoeven

[3] Chu et al

[4] Economic Growth

[5] Kindleberger

[6] Income Distribution

[7] Gini Coefficient

[8] Lorenz

[9] Todaro

[10] Oil Revenues

[1] Autoregressive Distributed Lag

لینک کمکی