پايان نامه سياست جنايي تقنيني ايران درحمايت کيفري از حريم خصوصي اشخاص درمقابل ضابطين دادگستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


است  مقدمه      می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه سياست جنايي تقنيني ايران درحمايت کيفري از حريم خصوصي اشخاص درمقابل ضابطين دادگستري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه سياست جنايي تقنيني ايران درحمايت کيفري از حريم خصوصي اشخاص درمقابل ضابطين دادگستري

مقدمه    
فصل اول:پیشینه،مفاهیم ومبانی حریم خصوصی
1-1-پیشینه حریم خصوصی     
1-2- مفاهیم حریم خصوصی    
1-2-1- مفهوم لغوی حریم خصوصی    
1-2-2- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی    
1-3- مبانی حریم خصوصی    
1ـ3ـ1ـ مبانی حریم خصوصی درقوانین    
1-3-1-1- قانون اساسی     
1-3-1-2- قوانین عادی    
1-3-1-2-1- قوانین ماهوی    
1ـ3ـ1ـ2ـ2ـ قوانین شکلی     
1ـ3ـ2ـ مبانی حریم خصوصی در ادله ی اربعه ی    
1ـ3ـ2ـ1ـ قرآن     
1ـ3ـ2ـ2ـ روایات     
فصل دوم:حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن وتصاویراشخاص
2ـ1ـ حمایت کیفری از حریم خصوصی مسکن    
2ـ1ـ1ـ هتک حرمت منزل شخصی به وسیله ی مامورین دولتی    
2ـ1ـ1ـ1ـ عنصر مادی     
2ـ1ـ1ـ1ـ1ـ رفتار مادی     
2ـ1ـ1ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
2ـ1ـ1ـ2ـ عنصر معنوی ومجازات    
2ـ1ـ2ـ هتک حرمت منزل توسط اشخاص عادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ عنصر مادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ رفتار مادی    
2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
1ـ2ـ2ـ رکن معنوی ومجازات    
2-1-3-ورودبه ملک غیریاتوقف درآن به قهروغلبه    
2ـ1ـ3ـ1ـ عنصر مادی    
2ـ1ـ3ـ1ـ1ـ رفتار مادی    
2ـ1ـ3ـ1ـ2ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
2ـ1ـ3ـ2ـ عنصر معنوی مجازات    
2ـ1ـ4ـ نظاره کردن منزل دیگری    
2ـ1ـ5ـ نظارت ویدیویی    
2-2-حمایت کیفری از حق بر تصویر    
2-2-1-عنصرمادی    
2-2-1-1-رفتارمادی    
2-2-1-2-شرایط واوضاع واحوال لازم بــرای تحقق جرم    
2-2-1-3- نتیجه    
2-2-2- عنصرمعنوی مجازات    
فصل سوم: حمایت کیفری از حریم خصوصی ارتباطات واسرار
3-1- حمایت کیفری ازحریم خصوصی ارتباطات    
3-1-1- مرسولات پستی    
3-1-1-1- عنصر مادی    
3-1-1-1-1- رفتار مادی    
3-1-1-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-1-2- عنصرمعنوی ومجازات مرتکب    
3-1-2-استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری سیگنالهای رادیویی    
3-1-2-1-عنصر مادی    
3-1-2-1-1- رفتار مادی    
3-1-2-1-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-2-2- عنصر معنوی و مجازات مرتکب    
3-1-2-3- قوانین مرتبط    
3-1-3- رهگیری ارتباطات اینترنتی    
3-1-4- شنود غیرمجاز    
3-1-4-1-عنصر مادی    
3-1-4-1-1-رفتار مادی    
3-1-4-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-1-4-2-عنصر معنوی و مجازات    
3-2- حمایت کیفری از اسرار    
3-2-1- حمایت کیفری از اسرار در قانون مجازات اسلامی    
3-2-1-1- عنصرمادی    
3-2-1-1-1- رفتار مادی    
3-2-1-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    
3-2-1-2- عنصر معنوی و مجازات    
3-2-1-3-  سایر مقررات مربوطه به افشاء اسرار    
3-2-2- حمایت کیفری ازاسرار درفصل جرایم رایانهای    
3-2-2-1-عنصر مادی    
3-2-2-1-1- رفتار مادی    
3-2-2-1-2- شرایط واوضاع واحوال لازم بری تحقق جرم    
3-2-2-1-3- نتیجه    
3-2-2-2- عنصر معنوی و مجازات    
نتیجه گیری وپیشنهادها    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه سياست جنايي تقنيني ايران درحمايت کيفري از حريم خصوصي اشخاص درمقابل ضابطين دادگستري

الف)کتاب

یک )فارسی

1-     آشوری،محمد؛«آیین دادرسی کیفری»،ج2،چ5،تهران،انتشارات سمت،1384

2-    آقایی نیا،حسین ؛«جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)»،تهران ،نشرمیزان،1386

3-    اردبیلی،محمدعلی؛«حقوق جزای عمومی (دوره ی 2جلدی)»،چ2،تهران،نشرمیزان،1380

4-    انصاری،باقر؛«حقوق حریم خصوصی»،تهران،انتشارات سمت،1386

5-    انصاری،باقر؛«حقوق ارتباط جمعی»،تهران،انتشارات سمت،1386

6-    بازگیر،یدالله؛«آرای ماهوی دیوان عالی کشوردرامور حقوقی وجزایی»،تهران،نشر دانش نگار،1380

7-    پاد،ابراهیم؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج1،چ1،تهران،نشردانشور،1371

8-    پاینده،ابولقاسم؛«نهج الفصاحه» ابولقاسم پاینده،تهران،سازمان انتشارات جاویدان،1380

9- ری شهری،محمد؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج1،تهران،نشردانشور،1375

10- زراعت،عباس؛«حقوق جزای اختصاصی (1) (جرایم علیه اشخاص)»، تهران،انتشارات فکرسازان،1386

       11-زراعت ،عباس؛«شرح قانون مجازات اسلامی(تغریرات)»،کاشان،نشرفیض،1377

      12- شامبیاتی،هوشنگ؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج3،تهران،انتشارات ژوبین،1376

      13- شکری،رضاوقادرسیروس؛«قانون مجازات اسلامی درنظم کنونی»، چ2، تهران،نشر مهاجر،1382

      14- شریف الرضی،محمدبن حسین؛«نهج البلاغه»، سیدجعفرشهیدی،تهران،شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1378

     15- طباطبایی،سیدمحمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج15،سید محمد باقرموسوی، تهران، انتشارات بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی،تابستان 1363

     16-طباطبایی،محمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج24،سیدمحمدباقرموسوی،تهران،انتشارات محمدی،1373

    17- کاتوزیان،ناصر؛«مقدمه علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران»،تهران،شرکت سهامی انتشارات،1380

   18- کلینی،محمدابن یعقوب؛ «اصول کافی»ج2، هاشم رسولی محلاتی،تهران، دفترنشرفرهنگ ، بی تا

  19- گلدوزیان،ایرج؛ «محشای قانون مجازات اسلامی»،چ3،تهران، انتشارات مجد،1383

  20- محمدی،ابوالحسن؛ «مبانی استنباط حقوق اسلامی یااصول فقه»،تهران،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ،1380

  21- مکارم شیرازی،ناصر؛ «تفسیرنمونه»،ج(2، 17،22)،چ16،قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، شهریور1363

 22- مؤتمنی طباطبایی،منوچهر، «حقوق اداری»،چ1،تهران، انتشارات سمت، 1373

 23- ولیدی،محمد صالح؛ «حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)»،ج2،تهران، انتشارات امیرکبیر،1380

دو)عربی

1-      الآمدی التمیمی،عبدالواحد؛«غررالحکم ودررالکلم»،چ5،قم،دارالکتب الاسلامیه،1381

2-      بجنوردی،محمد حسن؛ «قواعدالفقهیه»،بی جا، نشرالهادی، 1419(ه.ق)

3-      ری شهری،محمد؛«میزان الحکمه»،ج1،قم،دارالحدیث،1375

4-      سجستانی،ابن داود سلیمان بن اشعث؛ «سنن ابی داود»، قم، دارالفکر،1410 (ه.ق)

5-      مقدس اردبیلی،احمد؛ «مجمع الفائده والبرهان»،قم،مؤسسه النشر الاسلامی، 1421(ه.ق)

سه)انگلیسی

 Rights and Moral Value”, Philosophy   Department,               1-Steve,Davis,”Privacy

 Carleton University ,Ottawa,

2-Westin,Alan,”Privacy and Freedom”, New York,Atheneum,

ب)مقالات

یک) فارسی

1-      امانی،حمیدرضا؛«شنودغیرمجازدرقانون جرایم رایانه ای»،نشریه مأوی،شماره(923،922،919)،1389

2-      رحمدل،منصور؛ «حق انسان برحریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 70،1384

3-   کوشکی،غلام حسین؛« حمایت از حریم خصوصی درمکان خصوصی درمقررات دادرسی کیفری»،مجله حقوقی دادگستری،سال هفتادویکم،شماره58، بهار1386

4-      محسنیان،علی؛«مسأله ورود رسانه ها به حریم خصوصی افراد»، مرکزتحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیما، شماره 199،1383

5-   نوبهار،رحیم؛ «اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی؛دغدغه ها و رویکردها و سازگارهای آن بادیدگاه های جامعه اسلامی»؛ نامه مفید،سال دهم، شماره46 ،1383

6-   نیسن بام، هلن؛ «حمایت ازحق خلوت آدمیان درعصر اطلاعات»، عباس ایمانی، مجله پژوهش های حقوقی،سال اول،شماره 2، پاییزوزمستان1381

دو)انگلیسی

1-Bloustien,Edvard,”Privacy as an aspect of human dignity ,an answer to dean  prosser , New York University Law Review,N.39,

2-Gavison,Ruth,”Privacy and Limits of Low” ,Yale Law Journal,vol.89, No.3, Jan

3-Glancy, Dorothe ,”The Invention of the Right to Privacy ”,Arizona Low Review,Vol.21,

4-Louis,Henkin,”Privacy and Autonomy”,Columbia LawReview,Vol.74,  No.8,Dec

5-Parent,William,”A New Definition of Privacy for the Law, Law and Philosophy,Vol.2,No.31,Des

6-Warren,Samual and Louis D Brandies ,”The Right to Privacy” Harvard Law Review,Vol.193,No.4,

د)لغت نامه

یک)فارسی

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛«ترمینولوژی حقوق»،تهران، انتشارات گنج دانش، 1374

2- دهخدا،علی اکبر؛ «لغت نامه دهخدا»،ج(1،6)،چ8، تهران ،انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1377

3- عمید،حسن؛ «فرهنگ فارسی»،ج1،تهران،انتشارات امیرکبیر، 1375

4-معین،محمد؛«فرهنگ فارسی»،ج1،چ8،تهران،انتشارات امیرکبیر،1371

چکیده

  «حق برحریم خصوصی»هرچند واژه ای با قدمت نه چندان طولانی در فرهنگ های حقوقی است، لیکن عنایت و توجّه به این حق را می توان به وضوح در آیات و روایات و تعالیم الهی و دینی مشاهده نمود

    بدیهی است حقی با این میزان از اهمیت، ضرورت پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای درخور را، اعم از مدنی و کیفری، طلب می کند. در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیهی و آثار خاصی که بر آن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظر حایز اهمیت بیشتری است.اما در این خصوص، آن چه حکومت ها را در راستای حمایت از این حق با چالش مواجه می سازد آن است که، در برخی از موارد و موقعیت ها قدرت حاکمه در دوراهی حمایت ازحق بر حریم خصوصی اشخاص و یا نقص این حق در راستای اعمال حاکمیّت خود یا منافع عمومی قرار می گیرد. درچنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود

 درواقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که درپایان نامه حاضرسعی در پردازش آن شده است

 مقدمه

     انسان به عنوان انسان،ازیک سواستقلال فردی داردوازسوی دیگربه اعتبارآن که درجامعه ودرارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است.این طبیعت دوگانه ی انسان ،ازیک طرف ازهم جداوازطرف دیگرچنان به هم آمیخته شده است که گریزی ازجمع بین این دوویژگی نیست وجامعه ناگزیرازپذیرش استقلال فردی وی وپایبندی به التزامات ناشی ازاین استقلال فردی است

درمقام حضورانسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی ومعنوی خود معنی ومفهوم پیدا می کند .انسانی که درخفا وخلوت ودورازچشمان دیگران وبدون ارتباط با افرادنوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معناست

حریم خصوصی  را می توان یکی ازبنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که  باشخصیّت فرد ارتباط مستقیم وتنگاتنگی دارد . حق انسان به تنها بودن و باخود بودن،به وسیله ی دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دوراز چشم و نگاه کنترل کننده ی دیگران و رها از تجسّس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیّت مستقل بشمار می آید و اساساً شخصیّت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد

نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی ، اقتصادی و ; صورت گرفته؛تحت تأثیر قرار گرفته است .لذا،مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنّتی سابق متفاوت می باشد .کما این که مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا درحال توسعه می تواند متفاوت باشد.(منصور رحیمدل«حق انسان بر حریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1384 ، ص/120)

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس،مردم را قادر ساخته است که به طورمخفیانه براعمال مردم نظارت کنندواطلاعات محرمانه ای رادرباره ی زندگی اشخاص به دست آورند،که اصولاً چنین حقی راندار ند.استفاده ازدستگاه های عکس برداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلم برداری وعکس برداری،استفاده ازپست الکترونیکی ودیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط ازدست آوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند .درواقع می توان گفت تکنولوژی مدرن،قلمرونقض حریم خصوصی راتوسعه داده است .لذامی بایستی ابزارهای جدیدی درقالب حمایت های ویژه ی قانونی برای حمایت ازحریم خصوصی ایجاد شود

اهداف تحقیق

باتوجه به اهمیت حریم خصوصی و البته عمرکوتاه طرح آن دربحث های حقوقی کشورمان،هدف ازاین تحقیق،این است که بابررسی تعاریف گوناگونی که درباب حریم خصوصی توسط دکترین حقوقی درایران ودرکشورهای دیگرمطرح شده است،یک تعریف جامع وکامل ازحریم خصوصی به دست آید .سپس بابررسی قوانین کیفری موجود،مشخص گرددکه قانون گذارچه مصادیقی ازحریم خصوصی راموردحمایت قرارداده است واین حمایت به چه صورت بوده است .تاچنان چه مصادیقی ازاین حق موردحمایت قانون گذار قرارنگرفته یاقانون گذاردربعدحمایتی ازآن دارای نقص هایی می باشد،مشخص گردد .سپس پیشنهاد هایی برای برطرف شدن این نقص ها یاایجادموادقانونی جدیدبرای حمایت کامل ازحریم خصوصی مطرح گردد،تاقانون  گذار بااستفاده ازاین تحقیقات جامع وکامل دربرطرف کردن این کمبودهاوکاستی ها بااصلاح موادموجودوتصویب موادقانونی جدیداقدام نماید

-3  سوالات تحقیق

1- نحوه حمایت قانون گذارازحریم خصوصی متهم چگونه می باشد؟

2- راهکار برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی متهم چیست؟

 -4 فرضیات تحقیق

1- فقدان راهکارهای قانونی مناسب از مهمترین چالش پیش روی ضابطین دادگستری در مواجه با حریم خصوصی متهم واشخاص می باشد

2- درقانون جدید مجازات اسلامی در رابطه با حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در بخش جرایم رایانه ای به آن پرداخته شده است

3- به منظور برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران در حمایت کیفری از حریم خصوصی متهم در قانون مجازات جدید به نواقص و تناقضات مواد قانونی پاسخ داده شده است

-5 سابقه تحقیق

موضوع حریم خصوص ی وحمایت کیفری از آن،موضوعی است که قدمت طرح آن در محافل حقوقی کشور ما، به نیم قرن نیز نمی رسد و در واقع موضوعی بکروتازه می باشد . البته پایان نامه هایی درخصوص حمایت از حریم خصوصی و مطالعه تطبیقی آن باقانون فرانسه و حتی شرح و تفسیرلایحه حمایت از حریم خصوصی که هنوز به تصو یب مجلس نرسیده است، وجود دارد،اما پایان نامه ای که به طور کامل مباحث مهم مربوط به حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده و حتی قانون جرایم رایانه ای که مصوب خرداد 1388 بوده و موادی از آن مربوط به حمایت از حریم خصوصی می باشد را نیز شامل شود وجود ندارد. لذا این پایان نامه مباحث موصوف را به صورت یک جا وجامع و کامل مطرح می کند

-6  کاربرد تحقیق

این پایان نامه، با بحث در خصوص حمایت های قانون گذار از حریم خصوصی و شرح و تفسیر مواد موجود در این باره و بیان نقص های قانون گذار و ارائه پیشنهادهایی برای برطرف کردن این نقص ها، می تواند به عنوان وسیله ای برای نشان دادن نقاط ضعف قانون گذار به وی محسوب گردد.علاوه براین که قاضی ها و وکلاء و عامه ی مردم با مطالعه آن می توانند از مواد قانونی موجود در خصوص حمایت از حریم خصوصی و محدوده ی این حمایت، اطلاع پیدا کنند .در واقع این تحقیق مورد استفاده ی عامه ی مردم، وکلاء، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار می باشد

-7  روش تحقیق

در نگارش این پایان نامه به لحاظ ماهیت تحلیلی و توصیفی آن صرفاً از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است

مفاهیم مورد استفاده در آن برگرفته از حقوق بشر وح قوق کیفری می باشد .کما این که موضوع پایان نامه پیش رو، به جهت بررسی یکی ازحقوق بنیادین بشری، موضوع مشترک میان حقوق بشر و حقوق کیفری است

-8  سازماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد .در فصل اول، به بحث درخصوص پیشینه ، مفاهیم ومبانی حریم خصوصی پرداخته شده است ، که شامل سه بخش عبارت از : پیشینه ی حریم خصوصی، مفاهیم حریم خصوصی و مبانی حریم خصوصی می باشد

در فصل دوم، به بحث درخصوص حمایت کیفری ازمسکن و تصاویراشخاص پرداخته شده است که شامل دو بخش عبارت از :حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن و حمایت کیفری از حق بر تصویر می باشد

در فصل سوم، به بحث درخصوص حما یت کیفری از ارتباطات و اسرار پرداخته شده است، که شامل دو بخش :حمایت کیفری از ارتباطات و حمایت کیفری از اسرار می باشد

در خاتمه ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای اصلاح مواد قانونی موجود و تصویب مواد قانونی جدید، برای حمایت بهتر از حریم خصوصی مطرح شده است

1-1- پیشینه حریم خصوصی

«حق بر حریم خصوصی» به عنوان یک مفهوم حقوقی، تاسیسی نوین در عالم حقوق به شمار می آید. اولین بار این عنوان در مقاله ای با همین نام در مجله حقوقی هاروارد، در دسامبر 1890 توسط دو قاضی به نام های «لوئیس براندیس» و «ساموئل وارن» به چاپ رسید این دو قاضی که از شرارت های جراید در بیان خصوصی ترین مسائل زندگی افراد به خشم آمده بودند، هدف از مطرح کردن این حق را حمایت از احساس فرد در برابر ا ین گونه اعمال و گرایش ها می دانستند

وارن و براندیس بر این عقیده بودند که میل غیرطبیعی به علنی سازی به عنوان یکی از مضرترین جنبه های تنزل استانداردهای اجتماعی است که علت آن را باید در تهاجم و تعرض مطبوعات به حریم خصوصی افراد جستجو کرد

 هم چنین ایشان در مقاله ی مذکور برتأ ثیر و نفوذ تحقیر آمیز و منحرف کننده ی«روزنامه ای شدن» هشد ار داده و آن را مایه ی « کوته فکرکردن افراد و سخیف نمودن آرزوهای مردم » قلمداد می کنند. نگرانی ها در خصوص شرارت های صورت گرفته به واسطه ی روزنامه ای کردن زندگی خصوصی، امر جدیدی در دهه 1890 و 1880 نبود . پیش از این نیز در ا بتدای قرن نوزدهم «جیمز فنیمور کوپر»  نسبت به تعدیات روزنامه ها به زندگی خصوصی افراد انتقاد و اعتراض نموده بود وآن را عملی ظالمانه از سوی مطبوعات دانست

وی در جهت مقابله علیه این جریان سوء وحمایت از حریم خصوصی دعوایی اقامه نمودکه پس ازمدتی نه چندان طو لانی ،برای قربانیان روزنامه ای شدن در دوره ی وارن و براندیس مفید بود . این دعوی حقوقی به عنوان دعوی افترای کتبی شناخته شد

 البته اصطلاح« حق بر تنها ماندن» که وارن و براندیس در مقاله ی خود از آن بهره جسته اند، اولین بار توسط «توماس کولی» در کتاب« قراردادهایی بر قانون مسؤولیت مدنی» مورد استفاده قرار گرفت همچنین روزنامه نگاری به نام «گادکین» دقیقاً  6 ماه پیش از انتشار مقاله «حق بر حریم خصوصی» مقاله ای با همین موضوع در مجله seribner منتشر کرده بود

  البته زمانی که این موضوع مطرح شد نه حقوق عر فی(کامن لا) انگلستان، برای بهره مندی آن سابقه ای را به ارث گذاشته بود و نه حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا حق حریم خصوصی شخص را به طور خاص به رسمیت شناخته بود و نه قانون گذاران اولیه اساساً نیازی به شناسایی آن احساس کرده بودند

لینک کمکی