مقاله انگليسي ارزيابي فاکتورهاي بحراني موفقيت جهت اجراي مديريت استراتژيک اطلاعات کاربري در بخش خدمات با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 مقاله انگليسي ارزيابي فاکتورهاي بحراني موفقيت جهت اجراي مديريت استراتژيک اطلاعات کاربري در بخش خدمات با ترجمه فارسي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگليسي ارزيابي فاکتورهاي بحراني موفقيت جهت اجراي مديريت استراتژيک اطلاعات کاربري در بخش خدمات با ترجمه فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگليسي ارزيابي فاکتورهاي بحراني موفقيت جهت اجراي مديريت استراتژيک اطلاعات کاربري در بخش خدمات با ترجمه فارسي

1-چکیده    
2-مقدمه    
3ـ متدولوژی و طرح    
4ـ مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)    
5ـ نتیجه گیری    

References

Bhatt, G. (2000). “Organizing knowledge in the knowledge development cycle”. Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 1, 15-26. Bontis, N. (2001). “CKO wanted – evangelical skills necessary: a review of the chief knowledge officer posi t i o n”. Knowledge and Process Management, Vol. 8, N o. 1, p. 29-38. Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory and practice. Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge. Boston: Harvard Business School Press. Davenport, T.H. Prusak. L. (1998). Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston. Derlund, J. (2010). Knowledge entrainment and project management: The case of large-scale transformation projects. International Journal of Project Management (28) 130–141 Desouza, K.C. (2003). Strategic contributions of game rooms to knowledge management: some preliminary insights, Information & Management, 41, pp. 63–74 Drucker, P. F. (2000). “Management Challenges for the 21st Century”. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Vol. 12, No. 6, p. 238-247. He, W.; Qiao, Q. and Wei. K. K. (2009). Social relationship and its role in knowledge management systems usage. Information & Management (46) 175–180 Kakabadse, N., Kouzmin, A. and Kakabadse, A. (2001). From tacit knowledge to knowledge management: Leveraging invisible assets. Knowledge and Process Management, 8(3), 137–154 Kebede, G. (2010). KM: An information science perspective. International Journal of Information Management (30) 416–424 King, A. W. and Zeithalm, C. P. (2003). Measuring organizational knowledge: A conceptual and methodological framework. Strategic Management Journal, 24(8), 763–772 Makani, J. (2008). KM and international organizations: Perspectives on information professionals. Role. Libri, 58(4), 144–154 Martin, B. (2008). Knowledge management. In C. Blaise (Ed.), Annual review of information science and technology (ARIST), vol. 42 (pp. 371– 424). Medford, NJ: Information Today, Inc. Massa, S. and Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal (27), 129–141 Mendoza, L., Marius, A., Pérez, M. and Grimn, A., (2007). Critical success factors for a customer relationship management strategy. Information & Software Technology. [Online]. 49 (8). Available from: http://www.factiva.com. [Cited 8 September 2007]. Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990). “The Core Competence of the Corporation”. Harvard Business Review. May-June 1990, p. 79-91. Richter, A. and Niewiem S. (2009). Knowledge transfer across permeable boundaries: An empirical study of clients’ decisions to involve management consultants. Scandinavian Journal of Management (25), 275-288. Rowley, J. (1999). “What is Knowledge Management”. Library Management, Vol. 20, No. 8, pp. 416-420. Rowley, J. (2007). The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy. Journal of Information Science, 33(2), 163–180 Safari Kahreh, Mohammad. (2011). Economics of Strategic Knowledge Management: A New Model for Assessment. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 3, pp. 257-262. Sanchez, R. and Heene, A. (1997). Strategic Learning and Knowledge Management. Chichester: John Wiley. Scott-Morton, M. S. (1991). The Corporation of the 1990s. New York: Oxford University Press. Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. Doubleday/Century: New York. Shaw, G. and Williams A. (2009). Knowledge transfer and management in tourism organisations: An emerging research agenda. Tourism Management (30) 325–335 Shin, Minsoo. (2004). A framework for evaluating economics of knowledge management systems. Information & Management, 42: 179–196 Sinotte, M. (2004). Exploration of the field of knowledge management for the library and information profession. Libri, 54, 190–198 Wild, R., & Griggs, K. (2008). A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management. VINE, 38(4), 490– 506

A survey of Critical Success Factors for Strategic Knowledge Management implementation: applications for Service Sector

Abstract

Organizations are implementing knowledge management (KM) systems with the assumption that the result will be an increase in organizational effectiveness, efficiency, and competitiveness. Practices of knowledge management are context-specific and they can influence organizational effectiveness. In the e-economy era, for achieve and sustain the competitive advantage, the implementation of strategic knowledge management (SKM) is undeniable. Through knowledge driven reconfiguration, integration and innovation of organizational competencies, are gained. The main purpose of this research is to identify the critical success factors (CSFs) that are very important for SKM implementation. For this purpose data was gathered from services sector of Iran and with focus on the biggest part of this services sector that is banking industry. Data was gathered from both academicians and professionals of the field. After appropriate literature review and also data that gathered from the research population through a question, data was analysed and eventually the more important critical success factors for SKM implementation in this sector was identified and presented. Also the structural equation modelling has been run to demonstrate the validity of basic CSFs in this research. In the final section of this paper the both applied and theoretical recommendations will be presented

Introduction

Knowledge has been recognized as an important source of competitive advantage and value creation (King and Zeithalm, 2003; Massa and Testa, 2009), as an indispensable ingredient for the development of dynamic core competencies and, more generally, as a determinant factor for firms with global ambitions. Moreover, knowledge that firms acquire is a dynamic resource that needs to be nourished and managed carefully. An increasing range of disciplines has drawn attention both to the significance of knowledge and its various codified and explicit forms in terms of business success (Shaw and Williams, 2009). It is worth underlining that the concepts of knowledge and information tend to be used interchangeably throughout the literature and praxis *Corresponding Author: Mohammad Safari Kahreh. Tel.: +98-918-945-

1-چکیده

سازمان­ها سیستم­های مدیریت اطلاعات (Km) را با این فرضیه اجرا می­کنند که شاهد افزایش کارکرد سازمانی، کارآیی و مزایای رقابتی باشند. عملکرد مدیریت اطلاعات خاص محتوای سازمان است که کارکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می­دهد. در عرصه اقتصاد الکترونیکی برای حصول و حفظ مزایای رقابتی، اجرای مدیریت استراتژیک اطلاعات (SKM) انکارناپذیر می­باشد. در واقع با پیکره­بندی مجدد بر اساس اطلاعات و با انسجام و ابداع ساختارهای سازمانی، چنین امری قابل حصول می­باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF) است که برای اجرای SKM اهمیت بالایی دارد. به همین منظور داده­ها از بخش خدمات و از متخصصان امر جمع­آوری شده که شامل بخش بانکداری و صنعت می­باشد. بعد از بازبینی دقیق ادبیات، داده­هایی نیز از مجموعه­های تحقیقاتی حاصل شده که برگرفته از سؤالات تحلیلی بوده و نهایتاً به تعیین مهمترین فاکتورهای اجرای SKM در این بخش کمک کرده است. همچنین برای اثبات ارزش و اعتبار CSF از مدل سازی معادلات ساختاری نیز استفاده شده است. در بخش نهایی مقاله نیز پیشنهادات تئوری و کاربردی مطرح شده است

کلیدواژه­ها: مدیریت استراتژیک اطلاعات، فاکتورهای بحرانی موفقیت، بخش خدمات

2-مقدمه

1ـ اطلاعات را می­توان منبع مهمی برای ایجاد ارزش و مزایای رقابتی تلقی کرد. (Massa , King) و در واقع این امر بخشی جداناپذیر در توسعه رقابت­های هسته­ای دینامیک بوده و می­توان آن را عامل تعیین کننده­ای برای شرکت­هایی تلقی کرد که جنبه جهانی دارند

علاوه بر آن اطلاعاتی که شرکت­ها به دست می­آورند، منابع دینامیک است که باید با دقت مدیریت شده و مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به گستره اصولی که در این زمینه مطرح شده باید به مشخصه اطلاعات، نمونه­های کد گذاری و نمونه­های صریح آن در قالب موفقیت کاری تأکید کرد. بنابراین مهم است که مفاهیم اطلاعات را در راستای استفاده تبادلی در ادبیات درک کرد. (Niewem و Ritcher) مدیریت اطلاعات باید مردم، فرآیندها، تکنولوژی و فرهنگ را پوشش دهد

لینک کمکی