مقاله انگليسي تئوري نهادي در بازاريابي تجاري با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 مقاله انگليسي تئوري نهادي در بازاريابي تجاري با ترجمه فارسي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگليسي تئوري نهادي در بازاريابي تجاري با ترجمه فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگليسي تئوري نهادي در بازاريابي تجاري با ترجمه فارسي

چکیده     
مقدمه    
2 فرآیند توسعه برگرفته از ساختار نهادی و کارکرد پنهان در چارچوب اصولی     
3 مسیرهای تحقیقات آتی     
31 توسعه تئوری     
32 کاربرد تئوری نهادی برای بازاریابی تجاری     
4 مطالعات مربوط به مسئله ویژه     
5 نتیجه گیری    

References

Batjargal, B., Hitt, M.A., Tsui, A. S., Arregle, J. L., Webb, J. W., & Miller, T. L. (2013). Institutional polycentrism, entrepreneurs’ social networks, and new venture growth. Academy of Management Journal, 56(4), 1024–1049 Bresser, R. K., & Millonig, K. (2003). Institutional capital: Competitive advantage in light of the new institutionalism in organization theory. Schmalenbach Business Review, 55(3), 220–241 Dacin, M. T., Oliver, C., & Roy, J. P. (2007). The legitimacy of strategic alliances: An institutional perspective. Strategic Management Journal, 28(2), 169–187 DiMaggio, P. J., & Powell,W.W. (1991). Introduction. InW.W. Powell, & P. J. DiMaggio (Eds.), The New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 1–38). Chicago: University of Chicago Press. Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K., & Suddaby, R. (2008). Introduction. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), The SAGE handbook of organizational institutionalism (pp. 1–46). London: Sage Publications. Grewal, R., & Dharwadkar, R. (2002). The role of the institutional environment in marketing channels. Journal of Marketing, 66(3), 82–97 Hargrave, T. J., & Van de Ven, A. H. (2006). A collective action model of institutional innovation. Academy of Management Review, 31(4), 864–888 Heide, J. B. (1994). Interorganizational governance in marketing channels. Journal of Marketing, 58(1), 71–85 Hillebrand, B., Nijholt, J. J., & Nijssen, E. J. (2011). Exploring CRM effectiveness: An institutional theory perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 592–608 Hitt, M.A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic alliance partner selection in transition economies: China vs. Russia. Organization Science, 15(2), 173–185 Jia, F., Cai, S., & Xu, S. (2014e). Interacting effects of uncertainties and institutional forces on information sharing in marketing channels. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Kostova, T., Roth, K., & Dacin, M. T. (2008). Institutional theory in the study of MNCs: A critique and new directions. Academy of Management Review, 33(4), 994–1006 Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. Academy of Management Review, 24(1), 64–81 Kostova, T., & Roth, K. (2002). Adoption of an organizational practice by subsidiaries of multinational corporations: Institutional and relational effects. Academy of Management Journal, 45(1), 215–233 Kraatz, M. S., & Block, E. S. (2008). Organizational implications of institutional pluralism. In R. Suddaby, R. Greenwood, & K. Sahlin (Eds.), Handbook of organizational institutionalism (pp. 243–275). New York: Sage Publications. Li, Y., Li, J., & Cai, Z. (2014e). The timing of market entry and firm performance: A perspective of institutional theory. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Martinez, R. J., & Dacin, M. T. (1999). Efficiency motives and normative forces: Combining transactions costs and institutional logic. Journal of Management, 25(1), 75–96 Newton, J.D., Ewing, M. T., & Collier, P.M. (2014e). Resolving contradictions in institutional demands through loose coupling. Industrial Marketing Management, 67 (this issue). Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145–179 Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. American Economic Review, 100, 641–672 Roberts, P. W., & Greenwood, R. (1997). Integrating transaction cost and institutional theories: Toward a constrained-efficiency framework for understanding organizational

Institutional theory in business marketing: A conceptual framework and future directions

Zhilin Yang a,b, , Chenting Su a a Department of Marketing, City University of Hong Kong, Hong Kong b School of Management, China University of Mining & Technology, China

abstract

Institutional environments exert significant effects on organizational behavior, structure, strategy, governance, and process. To gain competitive advantage, managers are striving for legitimacy while maintaining efficiency. In line with this thinking, we propose the developmental process of institution-driven and legitimacyembedded efficiency, and emphasize the confluence of legitimacy and efficiency in the context of business marketing. We then highlight several promising directions for further research on the development of institutional theory and its application in business marketing. Finally, we present a brief summary of each paper in this special issue. © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved

Introduction

Institutional theory provides a non-economic explanation of organizational behaviors and strategies (DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 2008). Institutions regulate economic activities by setting the rules of the game as the basis for production, exchange, and distribution. Thus, it is essential for firms to follow established rules, norms, and belief systems to gain legitimacy and mobilize their social, economic, and political resources in order to adapt to specific institutional environments in view of enhancing firm performance (Yang, Su, & Fam, 2012). Scott (2008) has claimed that institutional theory has reached its adulthood. Nevertheless, relatively limited research on institutional theory has been conducted in the area of business marketing in a rigorous way. As an open system with rapid globalization, business markets have been facing even more complex, often contradicting institutional environments. As such, scholars have called for further coverage of a wide range of questions related to the development and application of institutional theory in business marketing (e.g., Grewal & Dharwadkar, 2002; Yang, Su, & Fam, 2012). This special issue of Industrial Marketing Management assumes the challenge of motivating innovative research, featuring strong theoretical grounding and empirical rigor, to explore two broad, interrelated arenas of institutional theory that bear on legitimacy and efficiency in the field of business marketing. The first arena lies in the development and conceptualization of various institution-based constructs and their relationships with other well-established theories, such as transaction cost economics, resource-based view, ecology theory, agent theory, and social network theory. For example, firms often employ such approaches as isomorphism, decoupling, or ceremonial adoption to gain social acceptance from various legitimating parties while maintaining efficiency (Martinez & Dacin, 1999). How can these concepts apply to marketing practices in channel management The second area is to explore performance implications of institutional environments from an interactive perspective (Yang & Wang, 2011). Such interactive perspectives explore how firms accommodate strategic responses to handle institutional constraints and take advantage of institutional capital. Distinct institutional pressure and process (e.g., regulating, validating, and habitualization) evoke strategic business actions, which, in turn, affect firm performance (Grewal & Dharwadkar, 2002; Oliver, 1991)

چکیده

محیط موسسه ای یا نهادی تاثیر قابل توجهی بر رفتار ، ساختار ، استراتژی ، مدیریت و فرآیندهای سازمانی دارد. برای حصول مزایای رقابتی ، مدیران باید به دنبال اصول باشد و کارکرد را حفظ کنند. در راستای چنین تفکراتی ما فرآیند توسعه اصولی را مطرح کرده ایم که در آن کارکرد پنهان بوده و به رعایت اصول و کارکرد در محتوای بازاریابی تجاری تاکید می شود. سپس چندین نکته امیدوارکننده برای تحقیقات و توسعه تئوری نهادی ارائه کرده و کاربرد آن را در بازاریابی تجاری بررسی کرده ایم. در آخر نیز خلاصه ای از هر مقاله در رابطه با مسائل خاص ارائه نمده ایم

مقدمه

تئوری نهادی و یا موسسه ای ، توضیح غیر اقتصادی برای رفتارها و عملکردهای منطقی است. موسسات و نهادها از فعالیت های اقتصادی بر اساس یکسری از اصول استفاده می کنند که مبنایی برای تولید تبادل و توزیع به کار گرفته می شود. بنابراین شرکت ها باید یکسری اصول مشخص را دنبال کنند و از سیستم های اعتقادی و هنجارهایی تبعیت نمایند که می توانند منابع اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را برای تعدیل در محیط های خاص تامین کرده و کارکرد شرکتی را گسترش دهد. Svi معتقد است که تئوری نهادی به بلوغ خود رسیده است با این وجود تحقیقات اندکی در مورد تئوری نهادی در زمینه بازاریابی تجاری صورت گرفته است. بازارهای تجاری به عنوان یک سیستم باز که با تحول سریع جهانی شدن روبه رو می باشد ، با شرایط متناقض و محیط پیچیده ای درگیر است. بنابراین متخصصان امر به دنبال پوشش بیشتر سوالات مربوط به توسعه و کاربرد تئوری نهادی در بازاریابی تجاری هستند

در مسئله خاص مدیریت بازاریابی صنعتی فرض بر این است که چالش ایجاد انگیزه در تحقیقات ابداعی و بررسی زمینه های تجربی و تئوری تا پیگیری زمینه های مرتبط ارزیابی گردد تا کارکرد و چارچوب مشخصی برای بازاریابی تجاری حاصل شود. اولین مورد به توسعه و مفهوم سازی ساختارهای موسسه ای مختلف و ارتباط آن با شرایط کاری مربوط می شود که در آن اقتصاد هزینه ، دیدگاه مبنی بر منابع تئوری اکولوژیکی ، تئوری عامل ، تئوری شبکه اجتماعی مدنظر قرار می گیرد. به طور مثال شرکت ها معمولا از راهکارها به عنوان ساختارهای هم ریختی ، ساختارهای منفک و ساختارهای اصولی استفاده کرده تا به پذیرش اجتماعی از طرف احزاب مختلف دست یافته و همچنان کارکرد را حفظ کنند. اکنون این سوال مطرح است که چگونه می توان از مفاهیم مذکور برای بازاریابی در مدیریت کانال استفاده کرد؟ زمینه دوم پیگیری کارکرد و توسعه ساختاری از دید ارتباط دوسویه است. چنین دیدگاهی مشخص می کند که چگونه پاسخ های استراتژیک برای پوشش محدودیت ها و استفاده از مزایای سرمایه نهادی مناسب خواهد بود. فرآیند و فشارهای نهادی ( ضابطه سازی ، ارزیابی و رفتارسازی ) ، اقدامات استراتژیک را فراخوانی کرده و در نقطه مقابل کار کرد شرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد

لینک کمکی