کارآموزی در شركت صنعتی هنكل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کارآموزی در شركت صنعتی هنكل دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در شركت صنعتی هنكل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

1-    تاریخچه فعالیت شركت
1-1-    كلیات
شركت صنعتی هنكل (سهامی خاص) بصورت شركت سهامی خاص تأسیس شده است و طی شماره 16431 مورخ 30/10/1351 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

2-1- فعالیت اصلی شركت
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 2 اسانامه شركت شامل تولید، فروش، واردات و صادرات لاستیكهای صنعتی، چسب، مواد پاك كننده و سایر فعالیتهای مربوطه است.

3-1- وضعیت اشتغال
متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:
    10/10/1382    10/10/1381
كاركنان دائم    86 نفر    84 نفر
كاركنان موقت    13 نفر    7 نفر

2-    مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

1-3- موجودی مواد و كالا
موجودی مواد و كالا به اقل بهیا تمام شده و خالص ارزش فروش تك تك اقلام مشابه ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره كاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با به كارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:
    روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی    میانگین موزون
كالای ساخته شده    میانگین موزون


2-3- سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از كسر هرگونه ذخیره باعث كاهش دائمی در ارزش هر یك از سرمایه گذاریها ارزشیابی یم شود درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هنگام تحقق (تصویب سود توسط شركت سرمایه پذیر) شناسایی می شود.

3-3- داراییهای ثابت مشهود
1-3-3- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید داراییهای ثابت با بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنهاذ می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی كه به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

3-3-3- استهلاك داراییها ثابت با توجه به عهمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محسوب می شود:

دارایی    نرخ استهلاك    روش استهلاك
ساختمان    8 و 10 درصد    نزولی
ماشن آلات    15 و 12 و 10 ساله    نزولی و خط مستقیم
تاسیسات    (15 و 13 و 12 ساله)    نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه    30% و 25%    نزولی
اثاثیه و منصوبات    10 ساله    خط مستقیم
ابزار آلات    4 ساله    خط مستقیم

4-3-3- برای داراییهای ثابتی كه در خلرال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیردد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی كه هر یك از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل كار یا علل دیگری برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاك منعكس در جدول بالا است.


4-3- مخارج تامین مالی
مخارج نامین مالی به عنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثنای مخارجی كه مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

5-3- تسعیر ارز
معاملات ارزی – اقلام پولی ارزی با نرخ واریزنامه ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی كه به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ واریز نامه ای در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ترزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

6-3- ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان بر اساس یك ماه آخرین حقوق و مزایا برای یكسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

4- موجودی نقد
موجودی نقد به شرح زیر تفكیك می شود:
    10/10/1382    10/10/1381
    ریال    ریال
موجودی نزد بانكها    3169381162    4099793813
تنخواه گردانها    45642391    880000
    3215023553    4100673813
1-4- موجودی نزد بانكها از اقلام به شرح زیر تشكیل یافته است:
    10/10/1382    10/10/1381
بانك ملت شعبه مركزی    473502037    2165082329
بانك تجارت شعبه میرداماد    1337602232    929741614
بانك ملی ایران شعبه میرعماد    469602161    393515890
بانك تجارت شعبه توحید    135609120    174609952
بانك ملت شعبه شهر صنعتی    60716070    32437116
بانك ملت حساب ارزی    125152690    402487840
بانك ملی شعبه بازار    543691    543691
بانك كشاورزی    254482    256482
سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت    5663986798    1118899

3169381162    4099793813

5- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری به شرح زیر تفكیك می شود:

                          10/10/1382    10/10/1381
          مانده    مشكوك الوصول          خالص          خالص
         ریال             ریال         ریال          ریال
اسناد دریافتنی تجاری ریالی    577753885    -    577753885    636003742
حسابهای دریافتنی تجاری ریالی     11533743622    752835780    10780907842    4713894104
شركتهای گروه    1532931442                        -    1532931442    664526490
    13644428949    752835780    12891593169    6014424336

1-5- مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از اسناد دریافتنی از مشتریان تا تاریخ ارائه صورتهای مالی تسویه گردیده است.
 
2-5- حسابهای دریافتی تجاری از اقلام به شرح ذیل تشكیل یافته است:

                                             10/10/1382    10/10/1381
          مانده    ذخیره مطالبالت مشكوك الوصول          خالص   
         ریال                        ریال         ریال          ریال
خریداران محصولات چسب    985609041                          -    985609041    1149616045
خریداران محصولات اس تی    9640088771                          -    964008871    2517762093
خریدارات محصولات اس تی دبلیو    332771576                177561546       155210030    1046515876
خریداران محصولات نساجی    189945272                189945272             -   
خریداران محصولات دباغی    385328962                385328962             -   
فروشندگان داخلی              -                         -             -   
    11533743622              752835780    1078907842    4713894014

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

در سال مورد نظر مبلغ 176754536 ریال از بابت مطالبات غیرقابل وصول از شركتهای پالایش نفت طبق مصوبه هیئت مدیره ذخیره مطالبات درنظر گرفته شد.

1-2-5- تا تاریخ ارائه صورت حسابهای مالی به ترتیب مبالغ خشتصد و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات چسب و سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از خریداران اس تی و چهل میلیون ریال از خریداران محصولات اس تی دبلیو به حیطه وصول درآمده است.

2-2-5- مانده طلب از شركتهای گروه بابت درآمد حاصل از كمیسیون فروش دریافت نشده از شركت هنكل می باشد.
6- سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سرفصل فوق از اقلام زیر تشكیل شده است:
    10/10/1382    10/10/1381
كاركنان (وام و مساعده)    201206164    230250206
اسناد دریافتنی    30733345    11968245
سپرده های موقت    171536660    166461660
طلب از سایر اشخاص وابسته    28801945    31218723
سایر    248464917    125850298
    770743031    565749132

1-6- بدهی كاركنان بابت وام و مساعده به تدریج و طی لیستهای حقوق ماهیانه از گیرندگان كسر می گردد.
2-6- طلب از سایر اشخاص وابسته مربوط به شركت ایران هنكل (كوگنیس) می باشد.
7- موجودی مواد و كالا
موجودی مواد و كالا از اقلام زری تشكیل شده است:


                                             10/10/1382    10/10/1381
    بهای تمام شده                  ذخیره كاهش ارز          خالص   
         ریال                        ریال         ریال   
كالای ساخته شده    3962079515                          -    3962079515    1731192748
مواد اولیه     4857723027    207503000    4650220027    3117583660
بسته بندی    653257453                                               -    653257453    733911785
سایر موجودیها    51479337                                               ـ               51479337    412392810
    9524539332    207503000    9317036332    5623921003

1-7- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، كالاهای ساخته شده در تاریخ 10/10/1382 در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، زلزله و ……… تحت پوشش بیمه ای مناسب و بصورت شناور قرار گرفته است.

8- سفارشات و پیش پرداختها
مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقلام زیر تشكیل شده است:
    10/10/1382    10/10/1381
سفارشات خارجی:       
مواد اولیه    126578262    351743548
پیش پرداختها:       
كالای امانی ما نزد دیگران    334340747    ــــــــــــــ
خرید مواد اولیه    ــــــــــــــ    264393223
شهرداری تهران    2551122650    235522650
سایر پیش پرداختها و سپرده ها    864115924    823925717
    1576157583    1675585148

1-8- مانده سفارشات خارجی بابت اعتبارات مربوط به مواد اولیه جهت استفاده در خط تولید محصولات شركت می باشد كه بخشی از آن تا تاریخ ارائه صورتهای مالی به انبار شركت وارد و سفارشات مربوطه تسویه شده است.

2-8- پیش پرداخت خرید مواد اولیه مربوط به فروشندگان مواد اولیه می باشد كه عمده كالاهای مورد سفارش تا تاریخ ارائه صومرتهالی مالی به انبار شركت تحویل شده است.

3-8- مبلغ 118043178 ریال از مانده حساب سایر پیش پرداختها و سپرده ها مربوط به پیش پرداخت مالیات حقوق مدیر عامل سابق شركت كی باشد كه طبق برگ مالیات قطعی صادره توسط مراجع مالیاتی پرداخت و به این حساب منظور شده است.

اعتراض شركت به برگ مالیات صادر شده در مراجع تجدید نظر تحت رسیدگی می باشد.
1-9- داراییهای ثابت مشهود شركت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای كافی و بصورت شناور برخوردار است.

2-9- افزایش حساب فضای سبز بابت محوطه سازی داخل كارخانه بمبلغ 000/000/250 ریال می باشد.
 
3-9- افزایش حساب ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر است:
    مبلغ - ریال
1- خرید یك دستگاه میكسر    000/000/16
2- خرید ماشین قوطی پركن ربعی    000/100/82
3- انتقال ماشین آلات تروزوبون بعلت تكمیل    2698538141
جمع    2796638141

4-9- افزایش حساب ابزارآلات بابت خرید یك دستگاه چرخ گوشت 42 گیربكسی بمبلغ 000/300/11 ریال میباد.

5-9- افزایش حساب اثاثیه: بابت خرید كامپیوتر و دستگاه نلفن همراه و كپسول آتش نشانی و دستگاه آب سردكن میباشد.

6-9- افزایش حساب وسائل نقلیه بابت خرید دو دستگاه اتومبیل ماكسیما و پژو 206 بمبلغ 444950000 ریال میباشد.
افزایش حساب بالابر و جرثقیل بابت خرید یك دستگاه لیفتر دستی آلمانی بمبلغ 000/000/4 ریال می باشد.
مانده سرفصلهای داراییهای در دست تكمیل شامل مبلغ 836/337/640/1 ریال داراییهای مرتبط با پروژه احداث خط تولید تروزون می باشد كه تا تاریخ ترازنامه حدود 95 درصد آن تكمیل شده است و انتظار میرود در سال 2004 میلادی به بهره برداری برسد.

- سرمایه گذاریهای بلند مدت
سرفصل بالا به شرح زیر است
    10/10/1382    10/10/1381
    ریال    ریال
سرمایه گذاری در سهام شركتها    000/500/1    000/500/1

لینک کمکی