کارآموزی در شركت سود خانه استقلال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کارآموزی در شركت سود خانه استقلال دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در شركت سود خانه استقلال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

1-تاریخچه فعالیت شركت :
شركا فریكوریفیك ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شماره 28726 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شركت در تاریخ 21/6/1361 به شركت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسه مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم كرج، كیلومتر یك جاده شهریار تغییر یافته است.
فعالیت اصلی شركت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده كه بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.
شركت برا ساس نامه شماره 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامه شماره 322/515 حوزه مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامه شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران  و به استناد مصوبه شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شركت مشمول بند(ب) قانون مذكور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شركت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره امور شركت را بعهده گرفته بود لیكن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شركت از شمول بند(ج) خارج شد.
از آذر ماه سال 1368 شركت توسط سهامداران متشكل از بانك صنعت و معدن شركت فریكو اسكاندیا و شركت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینكه سهام بانك صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شركت فریك اسكاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذكور اداره امور شركت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شركت كسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشركت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.
 
شركت سردخانه استقلال
(سهامی خاص)

صورتهای مالی مربوط به عملكرد
سال1383
 
شركت سردخانه استقلال (سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
                    سال مالی منتهی به     سال مالی منتهی به
                یادداشت    ¬¬ـ
حق الحافظ و تخلیه و بارگیری   16            008،713،988،8     7،503،826،7
كسر میگیردد هزینه های عملیاتی 18        (994،173،951،5) (981،156،814،4
                        14، 539، 037، 3   990،346،012،3
اضافه / كسر میگیردد:
هزینه های مالی         6-18        (450،204،102)  (882،473،129)
درآمدهای متفرفه         19        396،611،103   882،473،123
خالص سایر هزینه ‌ها ودرآمد            946،406،1    (879،791،5)
سودیا زیان قبل از كسرمالیات              960،945،038،3  111،555،006،3
مالیات                11        (490،736،759)  (778،638،751)
سود خالص                    470،209،279،2  333،916،254،2
سودیا زیان انباشته در ابتدای سال مالی    301،767،048،4  474،774،916،1
اصلاح اشتباهات دروه های قبل        (609،848،136)     653،658،4
پرداخت سود سهام                 (206،452،441،3)    (159،582،127)
اندوخته سال 1383                (178،452)            ـــــــ
                        778،223،749،2    301،767،048،4

 
شركت سردخانه استقلال (سهام خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتعی به 30 اسفند ماه سال 1383
2-خلاصه اهم رویه های حسابداری:
1-2-موجودی مواد و لوازم – موجودی مواد و لوازم به اقل بهای تمام شده با قیمت بازاریابی  می شود. بهای تمام شده موجودیهای براساس روشهای زیر تعین و قیمت بازاریابی برای مواد اولیه پالت، قطعات لوازم یدكی بر مبنای قیمت جایگزینی و برای كالاهای در جریان ساخت و ساخته شده بر اساس خالص با زیافتنی در نظر گرفته میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطعات و لوزام یدكی
موجودی مواد اولیه رستوران                اولین صادره ازا ولین وارده
2-2-اموال، ماشین آلات و تجهیزات- امول، ماشین آلات و تجهیزات بر مبنای بهای تمام شده ثبت میشوند، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی یا عمر مفید اموال، ماشین آلات و تجهیزات می شود.
هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی، هنگام وقوع بعنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد. استهلاك اموال، ماشین آلات و تجهیزات با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاك موضوع ماده 151 قانو مالیاتهای مستقیم مصوب3/12/1366 بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:
اموال، ماشین آلات و تجهیزات    نرخ استهلاك          روش استهلاك
ساختمانها                 7%    ،        8%            نزولی
ماشین آلات و تاسیسات سردخانه    12%     ،    10%            نزولی
وسایل نقلیه                 25%    ،    25%            نزولی
با كس و پالت                10%    ،                نزولی
ابزار و آلات                100%    .                مستقیم
اثاثیه و منصوبات            10،9،8،7،6،5                مستقیم
 
شركت سردخانه استقلال
یادداشت ‌های همراه صورتهای مالی
برای سال منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383

تركیب اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد:
ردیف    نام ونام خانوادگی          سمت                 مدت اشتغال   
1    مسعود دشت بزرگی    رئیس هیئت مدیره     ازتاریخ        29/8/1372
2    سیاوش نصیریان        نایب رئس هیئت مدیره    ازتاریخ        19/9/1374
3    مسعود حلاجی دزفولی    عضوهئیت مدیره     ازتاریخ        14/3/1376
4   احمد فتحی مكوندی    عضوهئیت مدیره     ازتاریخ        23/11/1375
5  عبدالحمید فرجام        عضوهئیت مدیره     ازتاریخ        12/2/1380
6  حمید رضا حسین‌زادگان    عضوهئیت مدیره     ازتاریخ        1/3/1370
 
شركت سردخانه استقلال (سهامی خاص)
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
برای اموال، ماشین آلات و تجهیزاتی كه در خلال ماه تحصیل، مورد بهره برداری قرار می‌گیرند استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میگیردد، در مواردیكه هر یك از دارائیهای استهلاك پذیر از آمادگی جهت بهره برداری، به علت تعطیل كاریا علل دیگری در مدت یكسال مالی مورد استفاده قرار نگیرند، میزان استهلاك آن در هر یك از سالهای مزبور معادل 30% نرخ استهلاك خواهد بود كه در جدول بالا منعكس شده است. در صورتیكه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد70% باقیمانده مدتی كه دارائی در آن مدت استفاده قرار نگرفته است به مدت تعیین شده برای استهلاك دارائی در جدول فوق اضافه خواهد شد.
3-2-ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان:
ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان بر اساس 60 روز آخرین حقوق ثابت هر یك از كاركنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در محاسبه منظور میشود.


3-موجودی نقد و بانك:
موجودی نقد و بانك بشرح زیر تفكیك میشود:   
ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ
موجودی نزد بانكها                 945،880،205،2    434،898،101،1
چكهای در جریان وصول            000،500،2        ـــــــ
موجودی نزد تنخواه گردانها            000،500،27        000،000،15
موجودی تمبر و سفته             100،11        100،011،5
                        045،892،235،1    534،909،121،1
3-1-موجودی نزد بانكها از اقلام زیر تشكیل شده است:   
(Bota) بوتها
 یا روبوتهای نرم افزاری، نسخه های نرم افزاری روبوتهایی هستند كه برای عمل كردن از طریق قوانین الگوریتمی رفتار برنامه ریزی می شوند. آنها برای ارتباط برقرار كردن با كاربران كامپیوتر یا عمل كردن به عنوان جانشین انسان یا انجام وظایف خاصی از قبیل جستجوی اطلاعات، سرگرم كردن مردم یا كمك در كارهای مربوط به وظایف ایجاد می شوند. مثلاً بوتهای پستی (mail bots) پیام های پست تلكترونیك جمع شده در صندوقهای پست الكترونیك را فیلتر می كنند. بوتهای سخنگو (chatter bots) برای برقرار كردن مكالمه با مردم برنامه ریزی می شوند. بوتهای منحل كننده می توانید پیام‌های ناخواسته را ردیابی كرده و آنها را از تابلوی اعلانات یا گروه های مباحثه حذف كنند. بوتهای بازی برای ایجاد كاراكترهایی كه محیط های بازی را پر می كنند طراحی می شوند.
Bridge(پل)
 پل یك واحد فعال است كه برای متصل كردن دو شبكه منطقه محلی (LAN مخفف عبارت Local area network) به كار می رود. برای استفاده از پل سه دلیل وجود دارد، گسترش حجم LAN به حدی كه از حداكثر طول مشخص شده فراتر رود كاستن از مقدار ترافیك جابه جا شده در كل LAN و ایجاد اتصال های درونی انواع غیر مشابه LAN، شبكه های LAN متصل شده به هم، به شاخه های یك LAN بزرگتر تبدیل می شوند. یك پل دو درگاه دو جهتی برای اتصالهای LAN دارد و یك جدول ارسال از آدرس های شناخته شده شبكه را نگهداری می كند. پل پیامها را وارد می كند و آدرس‌های كنترل دسترسی متوسط (MAC) مقصد و مبدأ را استخراج می‌كند. آدرس مبدأ و درگاهی كه پیام از آن دریافت می شود در جدول ارسال، وارد می شوند. بنابراین پل می داند كه كدام كامپیوتر به كدام LAN تعلق دارد.

لینک کمکی