کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در دانشگاه علوم پزشكی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول-كلیات.................................................................... 3
فصل دوم ........................................................................... 10
فصل سوم-پرداختها و هزینه ها ................................................... 12
انواع پرداختها ....................................................................... 12
الف-در مورد خرید های داخلی ................................................. 15
ب:خریدهای خارجی .............................................................. 16
ج : خدمات قراردادی ............................................................. 16
فصل چهارم - معاملات ............................................................ 22
ترتیب تحویل كالا یاخدمات ..................................................... 39
فصل پنجم - تنظیم حساب و نظارت ............................................. 44
فصل ششم - اموال.................................................................. 47
فصل هفتم - امور مختلف ......................................................... 48
حسابداری دولتی ................................................................... 51
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها ............................................ 71
عنوان صفحه
گروه مستقل حسابهای سایر منابع ................................................. 80
مشخصات و تاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای ....................... 84
پیش پرداخت سال جاری .......................................................... 88
وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده ............................................... 89
بانكها و وجوه نقد .................................................................. 89
وضعیت اعتبارات ارزی ............................................................ 94
ذیحسابی ............................................................................ 94
بستن حساب در پایان سال ....................................................... 102

مقدمه :
اولین جلسه هیئت امنای مركزی دانشگاههای علوم پزشكی درساعت 8 صبح روز یكشنبه 11/1/70 به ریاست جناب آقای دكتر ملك زاده وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشكی وبا حضور جناب آقای زنجانی رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه واعضاء منتخب جناب آقای دكتر نور بخش جناب آقای دكر ایرج فاضل جناب آقای دكتر عباس شفیعی ، جناب آقای دكتر زالی وروسای دانشكده های علوم پزشكی سراسر كشور تشكیل شد . دراین جلسه پیش نویس آئین نامه امور مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشكی دانشكده های علوم پزشكی وموسسات تحقیقاتی كه توسط معاونت محترم اداری ومالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تهیه وقبلا در اختیار كلیه اعضای محترم هیئت امنای مركزی گذاشته شده بود با اصلاحاتی بشرح پیوست بتصویب رسید .
دومین دستور جلسه مربوطه به نحوه اداره واحد های بهداشتی – درمانی بود كه مصوب شد آئین نامه پیشنهادی وزارت بهداش درمان و آموزش پزشكی به هیئت محترم وزیران پس از تصویب جهت اجرا به دانشگاهها ودانشكده‌های علوم پزشكی كشور ابلاغ گردد .
در این جلسه تصویب شد كه مجموعه قوانین و مقررات آموزشی مربوط به
اعضاهیئت علمی دانشگاه ههای علوم پزشكی مصوب هیئت محترم 3 نفره جانشین هیئت امناوهمچین هیئت های امنای قبلی كه توسط حوزه معاونت محترم آموزشی تهیه ودر اختیار اعضای محترم وهیئت امنای مركزی قرار داده شده است با تصویب هر گونه مصوبه جدید توسط هیئت امنای مركزی ملاك عمل كلیه دانشگاهها ودانشكده های علوم پزشكی قرار گیرد .
در ادامه جلسه مصوب شده كه بودجه تفضیلی هر دانشگاه با حضور معاونت مالی واداری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی جناب آ”قای دكتر نور بالا ونماینده سازمان برنامه وبودجه جناب آقای كبیری و نماینده دانشگاه مربوط بررسی ومصوبات این هئیت سه نفره بمنزله مصوبه هیئت امنای مركزی تلقی گردد ضمنا در این جلسه پیشنهاد دانشكده علوم پزشكی بوشهر درمورد فوق العاده جذب وفوق العاده بدی آب وهوای اعضا هیئت علمی مطرح ومصوب شد مشابه بندر عباس عمل گردد .


فصل اول – كلیات
ماده 1- امور مالی ومعاملاتی دانشكده علوم پزشكی كه منبعد موسسه نامیده می شود براساس این آئین نامه انجام خواهد شد .
ماده 2- موسسه شامل ستاد دانشگاه وكلیه واحد های اجرائی ( دانشكده ها مراكز آموزشی یادرمانی بیمارستانها ونظائر آن ) است كه هر واحد عهده دار اجرای قسمتی از برنامه موسسه می باشد .
ماده 3- سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هرسال شروع ودر آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .
ماده 4- موسسه مكلف است با رعایت مقررات مربوطه ودر مهلت مقرر صورتحساب دریافت وپرداخت هر ماه وحساب نهائی هر سال راتهیه وتنظیم نموده وحسب مورد به هیئت امنا دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد ودارائی ارائه نماید .
ماده 5- دریافتهای موسسه شامل اعتبارات جاری وعمرانی واعتبارات اختصاصی وهدایا وكمكهای مردمی است كه می بایستی به حسابهای بانكی مربوطه واریز شود .
ماده 6 -كلیه اسناد واوراق تعهد آو رمالی وهمچنین قرا ردادهای موسسه براساس قوانین ومقررات مربوطه با امضاء رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان معتبر خواهد بود .
ماده 7- به منظور انجام پرداختها موسسه مكلف است به تعداد مورد نیاز حساب پرداخت بانكهای دولتی داشته باشد .
تبصره 1- این حسابها در صورت موافقت رئیس یا معاون اداری و مالی موسسه با درخواست مشترك رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف او با تفاق ذیحساب ومدیركل امور مالی افتتاح وتنخواه گردان واحد اجرائی به این حساب واریز خواهد شد .
تبصره 2- برداشت از حسابهای واحد های اجرائی به امضا مشترك رئیس ومسئول امور مالی واحد خواهد بود .
تبصره 3- رئیس واحد می تواند درصورت موافقت رئیس موسسه نسبت به تفویض اختیارات مالی اقدام نماید .
تبصره 4- برداشت از سایر حسابهای موسسه با امضا مشترك رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف ایشان وذیحساب ) ( یامقام مجاز از طرف وی ) به عمل خواهد آمد.
ماده 8- بمنظور واریز درآمدهای اختصاصی موسسه مكلف است به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی غیر قابل برداشت بانكهای دولتی افتتاح نماید . واحد های اجرائی موظفند در آمد های وصولی نقدی خود را به این حسابها واریز نمایند .
ماده 9- بمنظور تمركز وجوهی كه بعنوان سپرده وجه الضمان وثیقه ودیعه وبا نظائر آن دریافت می شود حساب بانكی خاصی توسط موسسه دریكی از بانكهای دولتی افتتاح می گردد واحد های اجرائی مكلفند وجوهی راكه تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند . برداشت از حساب فوق فقط بمنظور استرداد وجوه فوق الذكر به واریز كننده یا ضبط آن بنفع موسسه با رعایت این آئیننامه خواهد بود .
دستور العمل اجرائی این ماده توسط موسسه تهیه وابلاغ خواهد شد .
ماده 10-0 ذیحساب ماموریست كه بموجب حكم وزارت امور اقتصاد ودارائی بین مستخلفین رسمی واحد صلاحیت بمنظور اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسات تحقیقاتی در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی موسسه به این سمت منصوب می شود وانجام سایر وظایف مشروح زیر را عهده خواهد داشت .

1- نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط مربوطه وصحت و سلامت آنها .

2- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی .
3- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار .
4- نگاهداری حساب اموال موسسه ونظارت بر اموال مذكور .
5- صورت الحساب زیر نظر رئیس موسسه وظایف خود را انجام می دهد .
ماده 11- معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی ماموریست كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه به پیشنهاد ذیحساب ومدیر كل ) امور مالی وبا موافقت وحكم رئیس موسسه با معاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
تبصره : در صورت اعلام نیاز ذیحساب ومدیر كل امو رمالی وموافقت رئیس موسسه یا معاون اداری ومالی می توان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دیگر دستگاههای دولتی با استفاده از آیننامه ماموریتها افرادی را به این سمت منصوب نمود .
ماده 12- رئیس امور مالی ماموریست كه ا زبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت موسسه با پیشنهاد رئیس واحد اجرایی وتائید ذیحساب ویا موافقت رئیس موسسه یامعاون اداری و مالی به این سمت منصوب می شود .
فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد
ماده 13- بودجه تفضیلی برنامه مالی موسسه است كه برای یكسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی در بافتها ومنابع مالی وبر آورد نیازهای اعتباری اسناد وواحدهای اجرائی برای برنامه سالانه موسسه وپرداخت دیون می باشد .
ماده 14- برنامه اجرائی سالانه موسسه فعالیتهای جاری وطرحهای عمرانی وسرمایه گذاری درجهت تجهیز و بهبود و یا گسترش فعالیتهای جاری است كه به هدفهای تعیین شده در مدت یكسال پیش بینی می شود .
ماده 15- فعالیتهای جاری ، عملیات وخدمات مستمر و مشخصی است كه برای رسیدن به هدفهای برنامه طی یكسال اجرا می شود .
ماده 16- طرح عمرانی ، مجموعه عملیات وخدمات مشخصی درجهت اهداف موسسه است براساس مطالعات توجیهی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی درمدت معیین وبا اعتبار مشخص كه به صورت سرمایه گذاری توسط موسسه انجام وتمام یا قسمتی از هزینه های اجرائی آن ازمحل اعتبارات عمرانی تامین می گردد وهزینه های غیر ثابت دوره مطالعه وبا اجرا را نیز شامل می شود.
ماده 17- فعالیتهای سرمایه گذاری : مجموعه عملیات مشخصی است كه درجهت تجهیز و بهبود وگسترش فعالیتها جاری صورت می گیرد .
ماده 18- منابع مالی موسسه عبارت است از اعتبارات جاری ، اعتبارات عمرانی ، اعتبارات اختصاصی مانده اعتبارات مصرف نشده سنوات قبل هدایا وكمكهای مردمی تحصیل وام واستفاده از تسهیلات سیستم بانكی .
تبصره 1- اعتبارات جاری : اعتبارات عمرانی هر سال موسسه در سال قبل توسط موسسه تنظیم وبه مراجع ذیصلاح ارائه می شود تابه صورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصویب شود.
تبصره 2- اعتبارات اختصاصی معادل كلیه در آمدهای وصولی ( درآمد اختصاصی ) موسسه می باشد كه به حساب خزانه واریز شده است وكلا قابل
هزینه می باشد .
تبصره 3- در آمد اختصاصی شامل كلیه در آمدهائی است كه طبق مقررات در اجرای وظایف موسسه ویا در ازا ارائه خدمات آ‎موزشی ویا پژوهشی ویا درمانی ویا موارد پیش بینی شده در این آئیننامه وصول گردد ویامجوز وصول آن توسط هیئت امنا صادر شود .
ماده 19- بودجه تفصیلی موسسه پس از تصویب هیئت امناتوسط ریاست موسسه جهت اجرا به دفتر بودجه وتشكیلات ابلاغ می گردد .
ماده 20- تنظیم تخصیص اعتبار واحد های اجرائی بر مبنای فعالیتها وعمل كرد متناسب با ارائه خدمات آموزشی ، درمانی ، و ... می باشد بنحوی كه :
بودجه دانشكده متناسب باتعداد دانشجو ، تعداد واحد درسی وارزش ریالی هر واحد درسی وبودجه بیمارستان و یا مراكز پزشكی ، آموزشی ودرمانی متناسب باتعداد بیماران نوع خدمات ارائه شده وتعرفه های خدمات تنظیم وتخصیص خواهدیافت . بودجه ستاد و سایر واحدهای اجرائی در صورتیكه ماهیت خدمات وفعالیت ها به گونه ای باشد كه ارزش ریالی واحد خدمت ویا فعالیت قابل محاسبه نباشد مبنای تنظیم بودجه وتخصیص اعتبار براساس عملكرد ( روال سابق ) خواهد بود .
ماده 21- واحد های اجرائی موظفند براساس برنامه واعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایند ورئیس واحد دراین مورد در مقابل رئیس موسسه مسئول خواهد بود .
ماده 22- درصورت تغییر در برنامه های اجرائی موسسه وباتغیر درمنابع مالی پیش بینی شده تهیه وتنظیم اصلاحیه وبا متمم بودجه تفضیلی با درنظر گرفتن ضوابط ومقررات وتصویب هیئت امنا امكان پذیر خواهد بود .
ماده 23- چنانچه در شروع سال مالی بودجه تفصیلی به تصویب هیئت امنا نرسیده باشد تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از وقفه درانجام امور موسسه با تصویب هیئت رئیسه موسسه هر بار مجوزخرج بر مبنای 12/2 اعتبارات جاری وعمرانی مصوب بودجه كل كشور همان سال ودر آمد اختصاصی وصولی صادر خواهد شد .
ماده 24- نحوه مصرف هدایا وكمك با درنظر گرفتن نیات اهداء كننده به موجب این آئیننامه خواهد بود .
ماده 25- در مواقعیكه پس از تصویب بودجه طرحهای عمرانی به عللی رسیدن به اهداف كلیه طرحها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند باتصویب هیئت امنا طبق مقررات چند طرحی را كه اولویت دارند طبق برنامه به پیش ببرند واعتبارات سایر طرحهای همان برنامه را درموارد فوق هزینه نمایند .

فصل سوم – پرداختها و هزینه ها
ماده 26- پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی موسسه می باشد .
تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یاحقوقی ایجاد حق نمی كند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات این آئیننامه به عمل آید .
ماده 27- اعتبار – عبارت است از مبلغی كه در جهت انجام عملیات وبرنامه های موسسه درچهار چوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا به مصرف برسد .
ماده 28 – كلیه پرداختها با دستور رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.

انواع پرداختها :
1- تنخواه گردان
2- پیش پرداخت
3- علی الحساب
4- هزینه
ماده 29- كلیه پرداختهای موسسه ویا واحد های اجرائی جز در مواردیكه قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقر رداشته اند از طریق حسابهای بانكی مربوطه وبه وسیله چك انجام می گیرد .
ماده 30 تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهی كه از محل موجودی تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب ومدیر كل امور مالی با تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه ها در اختیار واحد های اجرائی ویا ما صورینی كه به موجب این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .
ماده 31 – پیش پرداخت – عبارت است از پرداختی كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام وقرار دادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .
ماده 32- علی الحساب – عبارت است از پرداختی كه به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می گیرد .
ماده 33- هزینه – آن دسته از پرداختهائی است كه در قبال انجام تعهد ویا تحت عنوان كمك یا ودیعه ویا حق الاشتراك وبا عناوین مشابه ذینفع پرداخت
می شود وقطعی تلقی می گردد.
ماده 34- حواله اجازه ای است كه كتبا بوسیله مقامات مجاز برای تادیه تعهدات وبدهیهای قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود .
ماده 35- تشخیص – عبارت است از تعیین وانتخاب كالا وخدمات وسایر پرداختهائی كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های موسسه و دستگاههای اجرائی ضروری است .
ماده 36- تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معین .
ماده 37- تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از :
الف : تحویل یا كالا با انجام دادن خدمت .
ب : اجرای قرار دادهائی كه با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج: احكام صادر شده از مراجع قانونی ودیملاحیت .
د: پیوستن به قراردادهای بین المللی وعضویت در سازمانهای یا مجامع بین المللی بااجاره قانون.
ماده 38- تسحیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد ومدارك اثبات كننده بدهی .
ماده 39- درخواست وجه سندی است كه ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 34 این آیننامه وسایر پرداختهائی كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده درخزانه مجاز می باشد صادر بنماید .
ماده 40- كلیه اسناد هزینه های انجام شده در واحد اجرائی باید مدارك زیر را برحسب مورد همراه داشته باشد .

الف : درمورد خرید های داخلی :
1- درخواست خرید
2- فاكتور خرید
3- رسید انبار ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل كالا مبنای صدور رسیدانبار می باشد )
4- مدارك مربوطه به مناقصه ویا ترك تشریفات مناقصه ( در مورد معاملاتی كه ازطریق مناقصه انجام می شود ).
5- دستور پرداخت

ب : خریدهای خارجی :
1- اعلامیه بانك ودر موارد جزئی صورتحساب فروشنده
2- مدارك ترخیص كالا
3- رسید انبار ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل كالا مبنای صدور رسید انبار قرار می گیرد )
4- مدارك انجام مناقصه یا ترك تشریفات مناقصه حسب مورد بجز موارد مندرج در تبصره ماده 52)
5- دستور پرداخت

ج: خدمات قراردادی :
1- صورت حساب مربوط
2- دستور پرداخت
پرداختهای پرسنلی وسایر ( مثل حقوق ومزایا ، اضافه كاری حق‌الزحمه كار اضافی ، حق‌الزحمه رزیدنتها انترنها ، كاردانشجوئی ، حق‌التدریس ،
حق حضور در جلسه ، ماموریتها و..)
1- حكم یا ابلاغ مربوطه برحسب مورد
2- گواهی انجام كار برحسب مورد
3- دستور پرداخت .
هزینه های خارج از كشور مامورین اعزامی با امضا رئیس موسسه باارائه مدارك قابل پرداخت خواهد بود . هزینه های دعوتها ، پذیرائی ها ، تشریفات موسسه ، هزینه های ورزشی ، مسافرتهای علمی و مسابقات دانشجویان در داخل وخارج از كشور كنگره ها ، سمینارها و كارگاههای آموزشی بدون رعایت موارد مندرج در این آیننامه براساس صورتحسابهائی كه به گواهی مسئولان ورئیس واحد مربوطه رسیده باشد باموافقت رئیس موسسه پرداخت خواهد بود .
موسسه می تواند در مواردیكه پیش بینی نشده مدارك مورد نیاز را تعیین نماید .
درموردبیمارستانها ویا مراكز پزشكی ، آموزشی درمانی مدارك لازم برای احتساب هزینه های قطعی در امور مالی ارائه صورتحساب خدمات درمانی ، تشخیص به بیماران سرپائی وبستری براساس تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی خواهد بود .
در صورت تا تدرئیس موسسه مبنی برعدم امكان اجرای این ماده موسسه می تواند برای مدت معینی نسبت به تامین وانجام هزینه های بیمارستانها ومراكز پزشكی ، آموزشی ودرمانی خود با رعایت این آئیننامه اقدام نماید .
پرداخت كمك یا اعانه به افراد وموسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی كه با این یانظائر آنها در بودجه موسسه منظور می شود مشروط بر آن است كه به تشخیص رئیس موسسه فعالیت فرد حقیقی یا حقوقی سطح به جهت وظایف موسسه باشد ودر عین حال شرایطی درجهت وظایف مزبور بپذیرد .
اینگونه پرداختها بااخذ رسید از دریافت كننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد .
موسسه می تواند برای رفع احتیاجات سال بعد د رمواردیكه موضوع جنبه فوتی وفوری داشته باشد باینكه تاخیر درانجام امری منجر به زیان وخسارت گردد با پیشنهاد واحد اجرائی مربوطه و موافقت قبلی رئیس موسسه قرار دادهای لازم برای خرید كالا یا خدمات با رعایت مقررات منعقد می نماید ودر صورتیكه قرار دادهای مزبور قبل پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد موسسه می تواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل منابع همان سال تادیه كند وسال بعد پس از تصویب بودجه واریز نماید .
موارد فوق برای وجوهی كه بصورت كمك است بلامانع می باشد وبرای وجوه دولتی بایستی باتصویب پیش برنامه بودجه ووزارت اقتصاد ودارائی صورت گیرد .»
نقصان وتفریط حاصل در ابواب جمعی امور مالی اعم از نقدی ویا جنسی واوراقی كه درحكم وجه نقداست با اعلام واحدمربوط وبا نظر كمیته مالی منتخب هیئت امنا از محل اعتباری كه در بودجه موسسه تحت عنوان ( اعتبار جبران نقصان وتفریط امور مالی ) منظور می شود تامین می گردد این اقدام از تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود .
تبصره - براثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول می شود بحساب در آمد اختصاصی موسسه منظور می گردد .
ماده 25- در مورد آن قسمت از هزینه هائیكه نوعا انجام آن از یك سال مالی تجاوز می كند موسسه می تواند برای مدت مناسب قراردادهائیكه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می كند منعقد نماید .
موسسه مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت
تعهدات مربوط رامقدم برسایر اعتبارات منظور نماید .
26- مسئولیت تامین اعتبار درهر واحد بعهده رئیس امور مالی مربوط ویا ذیحساب موسسه ومسئولیت تشخیص وتعهد وتعجیل بعهده رئیس موسسه یاكسانی است كه مجاز به انجام این امور هستند .
اعتبار منظور در بودجه تا آخر سال مالی قابل تعهد وپرداخت است هر مقدار از اعتبار كه تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده ولی پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی كه در بودجه تفصیلی سال بعد بدین منظور تامین می شود پرداخت خواهد شد .
انجام هر نوع هزینه درجهت اهداف موسسه در چهار چوب برنامه های 5 ساله دولت از محل مانده اعتبارات سال قبل با تصویب هیئت رئیسه موسسه بلامانع است این هزینه دربودجه همان سال منظور وبتصویب هیئت امنا خواهد رسید .
كلیه واحد ها موظفند مبالغ تنخواه گردان دریافتی خود را كه در مقابل آن اسناد هزینه ارائه ننموده اند تا آخر اسفند همان سال به امور مالی موسسه عودت دهند مبالغ برگشتی از واحد ها وهمچنین اعتبارات مصرف نشده به عنوان مانده اعتبارات سال قبل موسسه محسوب خواهد شد .
چكهائیكه تا پایان سال از طرف موسسه صادر می شود پرداخت آن سال محسوب می شود.
پس پرداخت در سالیكه بمرحله تعهد میر سد وعلی الحساب درسالی كه واریز می شود به حساب قطعی همان سال منظور می شود .
كاربرد ازماموریست كه نسبت بخرید وتدارك كالا وخدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت این آئیننامه اقدام می نماید .
ماده - عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه به یكی از طریق زیر بدون اختیار موسسه انجام شده باشد .
احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .
انواع بدهی به وزارتخانه ها وموسسات دولتی و شركتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده باشد حق الاشتراك برق ، آب هزینه های مخابراتی ، پست وهزینه های مشابه كه خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
سایر بدهیهائیكه خارج از اختیار موسسه ایجاد شده باشد .

فصل چهارم – معاملات
كلیه معاملات موسسه اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، پیمانكاری ، اجرت كارو غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود .
درموارد نیازی به مناقصه ویا مزایده نمیباشد .
درمورد معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی با شركت دولتی باشد
درمورد معاملاتی كه انجام آن به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او با نهاد وموسسات وشركتهای مشروح زیر :
الف : موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وموسسات نابغه كه بیش از 50% سهام ویا سرمایه ویا با مالكیت آنها متعلق به موسسات ونهادهای مذكور باشد .
شركتهای تعاونی مصرف وتوزیع كاركنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی وشركتهای دولتی كه دراساس قوانین ومقررات خاص وشركتهای تعاونی تشكیل واداره می شود .
ح= شركتها وموسسات تعاونی تولید وتوزیع كه تحت نظارت مستقیم دولت تشكیل واداره می گردد.
در مورد اموال وخدمات وحقوقیكه به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او منحصر بفرد باشد .
در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول كه به تشخیص ومسئولیت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او با كسب نظر كارشناس رسمی داد گستری یا كارشناس خبره ومتعهد منتخب موسسه انجام خواهد شد .
در موردخرید خدمات مهندسان مشاور موسسات علمی وحق الاختراع وهمچنین خدمات كارشناسی وخدمات هنری با رعایت موازین اسلامی وصنایع مستظرفه .
در مورد خرید كالاهای انحصاری دولتی وسایر كالاهائی كه دارای فروشنده انحصاری بوده وبرای آنها از طرف دستگاههای دیربط دولتی نرخهای معینی تعیین واعلام شده باشد .
7- در موردخرید كالاهای مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی ویا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
8- در مورد كالا های ساخت كارخانه داخلی وكرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی كه از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .
9- درمورد كرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت ونظایر آن درصورت وجود نرخ ثابت
10- در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت ومتحرك پزشكی وغیر پزشكی به تشخیص رئیس موسسه ومقامات مجاز طرف او .
11- درمورد خرید قطعات یدكی برای تعویض یا تكمیل لوازم وتجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك پزشكی وغیر پزشكی موجود وهمچنین ادوات وابزار ووسایل اندازه گیری دقیق لوازم آزمایشگاهی علمی وقتی ونظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل بوسیله یك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه كه حسب مورد توسط رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انتخاب خواهد شد .
12- درمورد معاملاتی كه به تشخیص هیئت وزیران به ملاحظه صرفه وصلاح دولت باید مستور بماند .
13-در مورد چاپ وصحافی به تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او .
14- درمورد فروش كالاها وخدماتی كه مستقیما توسط وزارتخانه ها وموسسات دولتی تولید وارائه می شود .
15- وكالاها ولوازمی كه تحت نظارت دستگاههای دولتی وارد وتوزیع می گردد ونرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوطه تعیین می گردد.
ماده 52- نصاب معاملات
الف : معاملات جزئی : معاملاتی است كه مبلغ آن ازیك میلیون ریال بیشتر نباشد .
ب : معاملات متوسط : معاملاتی است كه مبلغ آن از یك میلیون ریال بیشتر بوده واز 10 میلیون ریال بیشتر نباشد .
ج : معاملات عمده : معاملاتی است كه مبلغ آن از ده میلیون ریال بیشتر باشد .
تبصره 1:منظور از حدنصاب ذكر شده معامله عبارت است جمع فاكتور اقلام مندرج درفاكتور با صورتحساب بشرط آنكه از یك نوع كالا یاخدمت نباشد .
تبصره 2: مبنای نصاب درخرید برای معاملات جزئی ومتوسط مبلغ درمورد معامله ودر مورد معاملات عمده مبلغ بر آورد است .
تبصره 3: مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی كاردان خبره ومتعهد رشته مربوط كه توسط موسسه انتخاب می شود خواهد بود .
ماده53- مناقصه درمعاملات بطرق زیر انجام می پذیرد .
الف : در مورد معاملات جزئی به كمترین بهای ممكن به تشخیص مسئولیت مامور خرید .
ب: درمورد معاملات متوسط به كمترین بهی ممكن به تشخیص مامور خرید واحد تداركات مربوط وموافقت رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او .
ج : درمورد معاملات عمده از طریق مناقصه (انتشار آگهی مناقصه ) یامناقصه محدود ( ارسال دعوتنامه ) به درخواست قسمت درخواست كننده وموافقت رئیس موسسه یامقامات مجاز
از طرف او ، در مواردیكه انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی واحد اجرائی مربوط به تشخیص كمیسیون موضوع ماده 66 آین آئیننامه میسر پایه مصلحت نباشد می توان معامله را بطور دیگری انجام داد در اینصورت كمیسیون مذكور با رعایت صرفه وصلاح موسسه تربیت انجام اینگونه معاملات را بارعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطوركلی برای یك نوع كالا یا خرید خدمت تعیین واعلام خواهد نمود .
ماده 54- مناقصه عمومی ( آگهی مناقصه )
آگهی مناقصه به تشخیص واحد مناقصه گزار واز یك تاسه نوبت باقتضای اهمیت معامله در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار ویا محلی منتشر می گردد .
تبصره 1: درمواردیكه واحد مناقصه گزارتشخیص دهد كه انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می تواند درمحلهائیكه لازم بداند به نشر آگهی اقدام كند .
تبصره 2: درمواردیكه واحد مناقصه گزار تشخیص دهد می تواند از سایر وسایل وطرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی دررادیو وتلویزیون ویا ارسال آگهی برای اشخاص ذیر بط ویا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید .
تبصره 3: اگر به تشخیص واحد مناقصه گزار موضوع معامله ایجاب كند كه علاوه بر انتشار آ”گهی در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار درخارج از كشور هم برسد یك نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه به هر یك از سفارتخانه های ممالك مربوط در تهران ویك نسخه هم به سفارتخانه های كشور جمهوری اسلامی ایران در ممالك مربوط درخارج از طریق وزارت مذكور فرستاده شود .
ماده 55- در آگهی مناقصه باید نكات زیر ذكر شود :
1- نوع ومقدار كالا ویا كار ذكر مشخصات
2- مدت ومحل ونحوه تحویل كالا یا انجام كار وتربیت عمل ومیزان خسارت درمواردیكه طرف معامله در تحویل كالا یا انجام كار كلاً یابعضاً تاخیر نماید .
3- تصریح اینكه بهای پیشنهادی باید بمبلغ مشخص یا براساس درصد كسر یا اضافه نسبت بواحد بهای اعلام شده تعیین ودر پاكت لاك ومهر شده تسلیم شود .
4- مدت قبول پیشنهادها .
5- محل تسلیم پیشنهادها
6- میزان سپرده شركت در مناقصه بطور مقطوع كه باید بصورت نقد بحساب سپرده دستگاه منقاصه گزار در بانك تحویل ورسید آن بضمیمه پیشنهاد تسلیم شود .
7- میزان تضمین حسن انجام معامله وترتیب دریافت واسترداد آن .
در صورتكیه موضوع معامله بالا باشد ممكن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از كالای موردمعامله دریافت شود ودراین صورت باید موضوع در آگهی قید گردد.
8- حداكثر مدت برای بررسی پیشنهادها وتشخیص حائز حداقل بهاء وابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
9- روز وساعت ومحل قرائت پیشنهادها وهمچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان نمایندگان آنها در كمیسیون مناقصه .
10- میزان پیش پرداخت درصورتیكه به تشخیص واحد مناقصه گزار پر داخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتیب پرداخت واریز آن.
11- محل توزیع یا فروش نقشه ها وبرگ شرایط ومشخصات در صورت لزوم.
12- محل توزیع نمونه های ضمانت نامه وقرارداد برای آن لازم باشد كه در اینصورت ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم ونمونه قرار داد نیز با قید اینكه مورد قبول است باید امضاء وضمیمه پیشنهاد شود .
13- تصریح این نكته كه شركت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات وتكلیف واحد مناقصه گزار موضوع ماده 58 این آئین نامه می باشد .
14- تصریح این نكته كه واحد مناقصه گزار مكلف است هرگونه كسور قانونی ( اعم از مالیات و عوارض وسایر موارد ) كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می گیرد وموسسه قانوناً مكلف به كسر آن می باشد از بهای كاركرد یا كالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند .
ماده 56- واحد مناقصه گزار درصورتیكه ذكر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 55 ذكر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینكه با قوانین ومفاد این آئیننامه مغایر نباشد .
میتواند در متن اگهی یا درنقشه ها وبرگه شرایط ومشخصات درج نماید بطوریكه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد یااجرای قراراداد به هر عنوان ممنوع می باشد .
ماده 57- درصورتیكه شرایط مناقصه كه برطبق مواد 55 و 56 باید در آگهی ذكر شود مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممكن است نوع كالا یا كار مورد معامله ومقدار مدت ومحل تحویل ومیزان پیش پرداخت ومدت ومحل قبول پیشنهاد ها در آگهی درج شود وتصریح گردد كه نقشه ها وبرگه شرایط ومشخصات معامله درمحل معین موجود است .
وپیشنهاد دهندگان باید یكنخه از آنرا دریافت و باقید قبولی امضا كرده و پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نمایند .
ماده 58- واحدمناقصه گزار در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله دارای تكلیف واختیارات زیر می باشد .
1- واحد مناقصه گزار مكلف است سپرده شركت درمناقصه برنده مناقصه را در صورتیكه حاضر به انجام معامله به اورجوع شود واز آنجا معامله امتناع نماید به نفع موسسه ضبط كند .
2- واحد مناقصه گزار اختیار دارد مقدار كالا یا كار مورد معامله را تابیست وپنج درصد افزایش یا كاهش دهد مشروط بر اینكه كلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا كاهش متناسب رعایت وتطبیق نماید .
3- واحد مناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم ومشروط وبدون سپرده ویا پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد .
4- دستگاه مناقصه گزار را درهر یك باتمام پیشنهادها مختار است .
5- هزینه ثبت قرار داد در دفتر خانه اسناد رسمی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
ماده 59 واحدمناقصه گزار مكلف به رعایت نكات زیر می باشد .
1- مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی هائیكه در داخل كشور منتشر می شود از تاریخ اولویت نوبت انتشار از ده روز نباید كمتر باشد ودر مورد آگهی هائیكه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 54 منتشر از 60 روز كمتر تعیین شود .
2- در صورتیكه به تشخیص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ایجاب كند كه نقشه یا برگه شرایط و مشخصات ونمونه های ضمانتنامه وقرار داد ومدارك دیگری تهیه شود قبل ازنشر آگهی باید آنها را تهیه كند .
3- اخذ سپرده شركت در مناقصه طبق پیوست ( الف )
4- مناقصه محدود ( دعوتنامه )
دعوتنامه شركت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می شود كه صلاحیت آنها برای شركت در معامله مورد نظر قبلا به تائید رئیس موسسه یا
مقامات مجاز از طرف او رسیده باشد .
درمورد طرحهای عمرانی ( ساختمانی ویاساختمانی وتاسیساتی توام ) فهرست واجدین صلاحیت سازمان برنامه وبودجه ملاك خواهد بود .
بمنظور اتخاذ تصمیم درمورد پیشنهادات واصله كمیسیون مناقصه از 5 نفر بشرح زیر تشكیل می شود .
1- سه نفر به انتخاب واحد وبا حكم رئیس موسسه
2- ذیحساب موسسه یا رئیس امور مالی واحد اجرائی ( حسب مورد )
3- رئیس اداراه تداركات واحد
4- درمورد بندیك حضور حداقل دو نفر الزامی خواهد بود .
5- در مواردیكه معامله مربوطه به امور فنی باشد حضور یكنفرمامور فنی به انتخاب واحد مناقصه گزار در كمیسیون مناقصه ضرورت دارد .
6- در صورتیكه درمدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد واحد مناقصه گزار می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم لازم به كمیسیون ترك تشریفات مناقصه احاله كند .
ماده 64 – در صورتیكه در مدت مقرر پیشنهادرسیده باشد كمیسیون تشكیل می شود پیشنهادهای رسیده را اعم از اینكه یك یا بیشتر باشد مفتوح ورسیدگی ونفرات اول ودوم را بهمراه پیشنهادات به رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف او گزارش می نماید .
تبصره 1- نفر دوم شخصی است كه بهاء پیشنهادی وی بیش از 05% با نفر اول اختلاف نداشته باشد درغیر این صورت مناقصه نفر دوم نخواهد داشت .
تبصره 2- مناقصه گزار درمواردیكه میسر باشد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمتهای مربوط بمورد مناقصه را به وسایل مقتضی ومطمئن بطور محرمانه تهیه نموده در پاكت لاك ومهر شده دراختیار كمیسیون مناقصه قرا ردهد...

لینک کمکی