کارآموزی در آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 کارآموزی در آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی اراک دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی در آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی اراک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل اول  : آشنایی كمی با مجتمع پتروشیمی اراك
1-1 تاریخچه و انگیزه احداث    ..................................................................    10    
1-2  اهمیت تولیدات مجتمع    ...................................................................   10
1-3  خوراك  مجتمع             ...................................................................   10
1-4  نیروی انسانی                ....................................................................  11
1-5  مصارف تولیدات مجتمع   ...................................................................   11
1-6  موقعیت جغرافیایی         ....................................................................   11
1-7  واحدهای مجتمع           ....................................................................   12
1-8  دستاوردهای مهم مجتمع  ....................................................................   12
1-9  حفظ محیط زیست         ...................................................................    13
1-10 اسكان و امكانات رفاهی ...................................................................    13
1-11 مجتمع پتروشیمی اراك   ........................................................................    14                
فصل دوم : گازكروماتوگرافی
2-1 مقدمه                        ....................................................................    16 
2-2 تاریخچه                    ....................................................................     17
2-3 مزایای كروماتوگرافی     ....................................................................     18  
2-4 اصول دستگاه             .....................................................................      19
2-5 سیستم كروماتوگرافی  ...............................................................          21 
2-5-1 گاز حامل       ....................................................................................      21
2-5-2 كنترل جریان   ...................................................................................      21
2-5-3 اندازه گیری جریان ............................................................................       22
2-5-4 وارد كردن نمونه   .............................................................................       22
2-5-5 ستون               ..............................................................................       24   
2-5-6 آون                 ..............................................................................       27
2-5-7 پیل آشكار ساز    ..............................................................................       28
2-5-8 دما                  ..............................................................................       29
2-5-9 ثبات               ...............................................................................       30 
2-5-10 شناسایی اجزاء یك مخلوط ...........................................................       31
فصل سوم :  انژكتورها
3-1 مقدمه                       ................................................................      33  
3-2 انژكتورهای Split        ...............................................................       35
3-2-1 حجم انژكتور      .............................................................................        36
3-2-2 دمای انژكتور     ..............................................................................        37
3-2-3 لوله تزریق انژكتورهای Split  ......................................................        37
3-3 انژكتورهای Splitless         ....................................................        38 
3-3-1 لوله تزریق انژكتورهای Splitless   ............................................        39
3-3-2 دمای انژكتور و استفاده صحیح از سرنگ تزریق .............................        40
3-4  انژكتورهای On –column  ......................................................       42
3-4-1 چند نكته مهم    ..............................................................................        42
3-4-2 امتیازات روش تزریق On –column .......................................          43
3-5  انژكتورهای مستقیم  ...................................................................         45
3-5-1 تبدیل انژكتورهای ستون های پر شده به انژكتورهای مستقیم .....         45
3-5-2 لوله تزریق انژكتور مستقیم  ................................................    46
3-6 سپتوم انژكتور   ...............................................................................    48
3-7 تمییز كردن انژكتور  ........................................................................    48
فصل چهارم : ستون ها
4-1 مقدمه ای بر مبحث ستون های پرشده  .............................................   51
4-2 نگهدارنده های جامد   ....................................................................    51 
    4-2-1 اثرات سطحی نگهدارنده جامد   ........................................................     53
    4-2-2 اندازه ذرات  ........................................................................................     54
4-3 فاز مایع  .........................................................................................    54
    4-3-1 شرایط فاز مایع   ...............................................................................     54 
    4-3-2 گزینش فاز مایع  ...............................................................................     55
    4-3-3 درصد فاز مایع    ...............................................................................     55
4-4 دمای ستون   ..................................................................................    56
4-5 تهیه جامد پوشانده شده  ................................................................     56
4-6 مقدمه ای بر مبحث ستون های موئین   ...........................................     58
4-7 وارد كردن نمونه  .........................................................................      59
4-8 لوله های سیلیس گداخته  ............................................................       59
4-9 پوشش پلی ایمیدی  ....................................................................       60
4-10 حدود دمایی ستون   .................................................................       61
4-11 فازهای ساكن ستون های موئین  ...............................................       63
4-11-1 انتخاب فاز ساكن   ....................................................................         64
4-11-2 فازهای ساكن معادل (هم ارز)   ................................................         65
فصل پنجم : آشكارسازها
5-1 مقدمه  ......................................................................................      67
5-2 گاز جبرانی  ..............................................................................      67
5-3 حساسیت آشكارساز  ................................................................      68
5-4 گزینش پذیری  .........................................................................      69
5-5 دامنه خطی بودن پاسخ آشكارساز  ............................................      69    
       5-5-1 آشكارساز هدایت حرارتی یا كاتارومتر ............................................       70
       5-5-2 آشكارساز بر پایه یونش       ..........................................................       71
       5-5-3 آشكارساز یونش شعله ای    ..........................................................        71
       5-5-4 آشكارساز یونش سطح مقطعی  .....................................................        72
       5-5-5 آشكارساز یونش آرگون   ...............................................................        72
       5-5-6 آشكارساز یونش هلیم  ...................................................................        73
       5-5-7 آشكارساز یونش قلیایی  ................................................................        73
       5-5-8 آشكارساز یونش نوری   ................................................................        74
       5-5-9 آشكارساز نورسنجی  .....................................................................        74
       5-5-10 آشكارساز هدایت الكترولیتیكی  ..................................................       75
       5-5-11 آشكارساز بر پایه دانسیته گاز  .....................................................       75
       5-5-12 آشكارساز الكترون ربا ..................................................................       76
       5-5-13 آشكارساز پلاسمای امواج میكرو  ................................................      76
       5-5-14 آشكارساز انتگرالی  .......................................................................      77
فصل ششم : عملكرد واحدها
6-1 واحد 2- اتیل هگزانول   ............................................................    85
6-1-1 فرایند تولید 2- اتیل هگزانول  ....................................................     85
6-1-2 عرضه محصولات  .......................................................................     87
6-1-3 اهمیت واحد 2- اتیل هگزانول ...................................................    88
6- 2  واحداتانول آمین ......................................................................   89
6-2-1 فرایند تولید اتانول آمین  ..............................................................    89 
6-2-2 عرضه محصولات  .......................................................................    91
6-2-3 اهمیت واحد اتانول آمین  .............................................................    92
6-3 واحد اتوكسیلات  .......................................................................   92 
6-3-1 فرایند تولید اتوكسیلات  ...............................................................    93
6-3-2 اهمیت واحد اتوكسیلات  ..............................................................   


1-1 تاریخچه و انگیزه احداث :
مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرحهای زیر بنائی و مهم می باشد كه درراستای سیاست های كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تأمین نیاز داخلی كشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است .
این طرح درسال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی ونصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدار تولید قرارگرفت . در ادامه كار ، به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت .
از سال 79 ، همزمان با تكمیل واحدها ، طرحهای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است . از سال   1378با تصویب هئیت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملكرد مجتمع، شركت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغازگردید .
1-2 اهمیت تولیدات مجتمع :
    از مشخصه های استثنایی مجتمع پتروشیمی اراك استفاده از دانش های فنی ، تكنولوژی و فرایندهای پیشرفته می باشد . تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتاً گریدهای مختلف را شامل می شوند.  از لحاظ انتخاب خطوط تولید كمتر مجتمعی را می توان یافت كه مانند مجتمع پتروشیمی اراك تركیبی از تولیدات پلیمری وشیمیایی ازرشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیرسموم علف كشها را یكجا داشته باشد . مجتمع پتروشیمی اراك از لحاظ تنوع ، ارزش فراورده ها و نقش حساس آن در تأمین نیاز صنایع مهم كشور كم نظیر می باشد.
1-3 خوراك مجتمع :
خوراك اصلی مجتمع نفتای سبك وسنگین است كه از پالایشگاه های اصفهان و اراك از طریق خط لوله تأمین می شود .خوراك دیگر مجتمع ، گاز طبیعی است كه ازخط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد . ضمناً حدود6000 تن آمونیاك وحدود 350 میلیون متر مكعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد كه از خط سوم سراسری تأمین می گردد .

1-4 نیروی انسانی :
كل نیروی انسانی شاغل در مجتمع بالغ بر 1769 نفر می باشد كه حدود 1213 نفر فنی و 556 نفر ستادی هستند .
بر اساس سیاست كلی دولت جمهوری اسلامی ایران بخشی از كارها به بخش خصوصی واگذار گردید كه در این راستا چندین شركت با بیش از1000 نفر نیرو در بخشهای خدماتی - تعمیراتی و غیره در مجتمع فعالیت دارند .
1-5 مصارف تولیدات مجتمع :
مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است .در بخش تولیدات شیمیایی كلیه فراورده ها شامل اكسید اتیلن/ اتیلن گلیكل ها - اسید استیك / وینیل استات - دو اتیل هگزانل -بوتانل ها - اتانل آمین ها و اتوكسیلات ها به اضافه سموم علف كش ها كاملاً در كشور منحصر به فرد می باشند و نیاز صنایع مهمی را در كشور تأمین نموده و مازاد آنها به خارج صادر می شود .
در بخش پلیمری نیز فراورده های ارزشمند و استراتژیك انتخاب شده اند كه به عنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یك بار مصرف – كیسه سرم – بدنه باتری – گونی آرد – الیاف و همچنین مواد اولیه ساخت بشكه های بزرگ به روش دورانی و نیزگرید مخصوص تولید لوله های آب - فاضلاب و گاز و لاستیك پی بی آر را نام برد .
اولویت مصرف فراورده های مجتمع  برای تأمین نیاز صنایع داخل كشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم به سزایی در تأمین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی كه نیاز بالغ بر 5000 واحد پایین دستی را تأمین می نماید .
1-6 موقعیت جغرافیایی :
مجتمع پتروشیمی اراك در جوار پالایشگاه اراك در كیلومتر 22 جاده اراك – بروجرد در زمینی به وسعت 523 هكتار قراردارد .منابع و مأخذ :

-    راهنمای عملی استفاده ، نگهداری و رفع عیب از دستگاه های كروماتوگرافی گازی با ستون موئینه       
تألیف : دین رود             
                ترجمه : سعیدامامی –حسین رحیمی
- كروماتوگرافی و طیف سنجی         
               تألیف و ترجمه : دكتر عباس شفیعی
-    روش های كروماتوگرافی        
                    تألیف : ر.استوك - س.ب.ف.رایس 
                    ترجمه : سید واقف حسین ، جمشید منظوری لشكر
-    مبانی گروماتوگرافی گازی        
            تألیف : هارلدم . مك نایر ، ارنست جی ، بونلی
            ترجمه : عباس كمالی زاد
-    اصول تجزیه دستگاهی
تألیف : داگلاس اسكوك وست
- كاتالوگ های روابط عمومی مجتمع پتروشیمی اراك
-    Analytical Supplies  Catalog     1995/1996
-    CHROMPACK        Varian     
-    Chromatographic     Separations ، part ?, Π

لینک کمکی