بررسی رابطه بین برخی ویژگی های تعادل با آنتروپومتریک در سطوح متفاوتی از دشواری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی رابطه بین برخی ویژگی های تعادل با آنتروپومتریک در سطوح متفاوتی از دشواری دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین برخی ویژگی های تعادل با آنتروپومتریک در سطوح متفاوتی از دشواری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
,فصل اول طرح تحقیق

,1-1) مقدمه   2
,1-2) بیان مسأله  4
,1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق  7
,1-4) اهداف تحقیق   9
,1-4-1) هدف کلی 9
,1-4-2) اهداف اختصاصی 9
,1-5) فرضیه های تحقیق 10
,1-6) پیش فرض های تحقیق   12
,1-7) محدودیت های تحقیق 12
,1-8) نحوه رعایت نکات اخلاقی 13
,1-9) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی   13

,فصل دوم پیشینه تحقیق

,2-1) مقدمه      17
,2-2) مبانی نظری تحقیق 18
,2-2-1) کنترل پوسچرال 18
,2-2-2) سیستم های کنترل پوسچر  21
,2-2-3) کنترل حرکتی وضعیت ایستا 23
,2-2-4) راست قرار گرفتن بدن   24
,2-2-5) تون عضلانی25
,2-2-6) تون پوسچرال  25
,2-2-7) محدوده تعادل در زمان ایستادن   27
,2-2-8) راهبردهای فعال 28
,2-2-9) تعادل قدامی- خلفی   29
,2-2-10) راهبرد لگن31
,2-2-11) راهبرد گام برداشتن32
,2-2-12) تعادل داخلی- خارجی 34
,2-2-13) سازگاری راهبرد حرکتی  34
,2-2-14) بیومکانیک های تعادل36
,2-2-15) فیزیولوژی تعادل 37
,2-2-16) سیستم بینایی و کنترل تعادل  39
,2-2-17) سیستم دهلیزی و تعادل 41
,2-2-18) سیستم حس عمقی و تعادل 44
,2-2-19) نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل  45
,2-2-20) تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل  50
,2-2-21) تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن  51
,2-3) رابطه تعادل و دشواری تکلیف 52
,2-4) تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی   53
,2-5) ارزیابی ترکیب بدنی 57
,2-5-1) شاخص توده بدن     58
,2-5-2) درصد چربی58
,2-6) تیپ بدنی     59
,2-6-1) فربه پیکری59
,2-6-2) عضلانی پیکری 59
,2-6-3) لاغر پیکری   60
,2-7) ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل 61
,2-8) ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران   63
,2-9) تحقیقات انجام شده در داخل کشور65
,2-10) تحقیقات انجام شده در خارج کشور 65

,فصل سوم روش شناسی تحقیق

,3-1) مقدمه      71
,3-2) نوع تحقیق     72
,3-3) جامعه آماری72
,3-4) نمونه آماری   72
,3-5) متغیرهای تحقیق 72
,3-6) جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی73
,3-7) جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا 77
,3-8) دستکاری دشواری تکلیف83
,3-9) روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق84
,3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 84

,فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
,4-1) مقدمه 86
,4-2) بررسی توصیفی داده ها   87
,4-3) آزمون فرضیه های پژوهش 90


,فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

,5-1) مقدمه      119
,5-2) خلاصه تحقیق   119
,5-3) تفسیر نتایج120
,5-4) نتیجه گیری   126
,5-4) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق 126
,5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین 127
,فهرست منابع 128

,پیوست


فهرست شكل ها

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی روی دوپا99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا117


فهرست جداول

جدول (4-2-1): توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفكیك جنسیت87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصیفی نمره تعادل شركت كنندگان در شرایط مختلف89
جدول (4-3-1): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا91
جدول (4-3-2): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا92
جدول (4-3-3): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا93
جدول (4-3-4): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا94
جدول (4-3-5): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا95
جدول (4-3-6): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا96
جدول (4-3-7): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا97
جدول (4-3-8): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا98
جدول (4-3-9): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن معمولی بر روی دو پا99
جدول (4-3-10): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا100
جدول (4-3-11): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا101
جدول (4-3-12): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا102
جدول (4-3-13): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا103
جدول (4-3-14): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا104
جدول (4-3-15): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا105
جدول (4-3-16): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا106
جدول (4-3-17): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا107
جدول (4-3-18): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی پاها در یك راستا108
جدول (4-3-19): میزان همبستگی بین وزن و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا109
جدول (4-3-20): میزان همبستگی بین قد و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا110
جدول (4-3-21): میزان همبستگی بین BMI و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا111
جدول (4-3-22): میزان همبستگی بین طول پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا112
جدول (4-3-23): میزان همبستگی بین طول ران و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا113
جدول (4-3-24): میزان همبستگی بین طول ساق پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا114
جدول (4-3-25): میزان همبستگی بین طول كف پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا115
جدول (4-3-26): میزان همبستگی بین پهنای پاشنه و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا116
جدول  (4-3-27): میزان همبستگی بین پهنای پنجه پا و میزان تعادل در شرایط ایستادن بر روی یك پا117

چکیده
کنترل تعادل برای اجرای کلیه مهارت های حرکتی ضروری به نظر می رسد. یکی از فاکتورهای بسیار مهم در ثبات و تعادل، شاخص های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن و اندازه های اندام تحتانی می باشد. از این رو هدف تحقیق، بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری بود.
 تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در این تحقیق، 102 نمونه  شامل 50 دختر و 52 پسر به روش تصادفی از جامعه در دسترس شرکت داشتند. ویژگی های آنتروپومتریک نظیر: قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، اندازه های اندام تحتانی شامل: طول اندام تحتانی، طول ران و طول ساق، اندازه های کف پا شامل: طول کف پا، پهنای پنجه و پهنای پاشنه؛ برای هر نمونه جداگانه اندازه گیری شد. سپس تعادل در سه وضعیت ایستادن روی دو پا، ایستاده پاها در یک راستا و ایستادن روی یک پا با استفاده از دستگاه تعادل سنج دیجیتال اندازه گیری شد.
داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد: تنها در شرایط ایستادن معمولی روی دو پا، بین طول کف پا، پهنای پاشنه و پهنای پنجه با تعادل ارتباط معنی داری یافت شد. در صورتی كه بین سایر ویژگی ها و تعادل رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین در سایر شرایط ایستادن (پاها در یك راستا و ایستادن روی یك پا) هیچ ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل ایستا یافت نشد(P>0/05) .
 نتیجه گیری: در جامعه جوان مورد بررسی ارتباطی بین ویژگی های آنتروپومتریک نظیر قد، وزن، شاخص توده بدن، اندازه های اندام تحتانی و اندازه های کف پا با تعادل در حالت ایستا مشاهده نشد. به نظر می رسد در این جامعه به جز ویژگی های آنتروپومتریک، فاکتورهای دیگری نظیر حس بینایی، سیستم دهلیزی و حس عمقی در ثبات تعادل نقش داشته باشند. با این وجود، از آن جایی که تعادل اساس هر فعالیت حرکتی است، به خصوص در رشته های ورزشی که نیاز به تعادل دینامیک و ایستا دارند، به مربیان توصیه می شود در گزینش و انتخاب ورزشکارن علاوه بر ویژگی های آنتروپومتریک به شاخص های تعادل نیز توجه كنند.
کلیدواژه ها:  آنتروپومتریک، شاخص نوسان بدن، تعادل ایستا                                                   

مقدمه:
در عملکرد ورزشی تمامی رشته ها توانایی حفظ تعادل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تعادل و کنترل پوسچر، اساس هر فعالیت حرکتی اعم از فعالیت های ورزشی و غیر ورزشی است.
حركات انسان از تعادل شروع شده و به تعادل هم خاتمه می یابد. در بیشتر اوقات سیستم حركتی در جریان حركت قرار نمی گیرد بلكه كار آن تنها حفظ بدن می باشد. در هنگام ایستادن و طی حركات، انسانها بیشتر تعادل پویا دارند تا تعادل ایستا (1). فعالیت هایی كه در آن مركز ثقل بدن در یك وضعیت پایدار باقی می ماند نظیر ایستادن روی یك پا یا بالانس روی سر، به عنوان فعالیتهای تعادلی ایستا شناخته می گردند و چنانچه مركز ثقل دائمأ جابجا شود مانند طناب بازی و راه رفتن ، این فعالیت ها حركات تعادلی پویا می باشند (2). تعادل ناشی از حفظ مركز ثقل بدن در داخل سطح اتكامی باشد (3) . تعادل برای برقراری امنیت در بسیاری از فعالیتها نظیر مسافرت، خرید، ایستادن، چرخیدن، برداشتن اشیاء و فعالیتهای ورزشی ضروری می باشد (3، 4، 5) . برای ایجاد یك پاسخ تعادلی مناسب نیازمند به واردعمل شدن یا همكاری سیستمهای دیگری نیز هستیم، این سیستمها عبارتند از: سیستم حسی-پیكری، سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم اسكلتی – عضلانی (6، 7، 8) . به عبارت دیگر، سلامت سیستمهای عنوان شده برای ایجاد واكنش تعادلی مناسب و عملكردی ضروری می باشد (6، 7، 9) . اختلال در سیستم تعادل شانس بروز صدمات و آسیب های مختلف را در فعالیت های روزمره و یا ورزشی افزایش می دهد (7).
 از فاكتورهای تأثیرگذار بر تعادل می توان به تفاوت های بیومكانیكی در آنتروپومتری بدن اشاره كرد (3).
 از ابتدایی ترین اطلاعات در زمینه ارتباط بین فاكتورهای آنتروپومتری و تعادل می توان به این موارد اشاره كرد كه تفاوت آنتروپومتری سبب دشواری نسبی حفظ تعادل در بچه ها در مقایسه با بزرگسالان می شود. مركز ثقل كودكان نسبت به سطح اتكا در مقایسه با بزرگسالان بالاتر قرار می گیرد و همین مشخصه سبب بی ثباتی بیشتر در كودكان می شود (3). همچنین چاقی فرم وشكل بدن را تغییر داده، حجم و توده بخش های مختلف را افزایش می دهد و یك سری محدودیت های عملكردی در رابطه با تعادل برای فرد ایجاد می كند و سبب محدودیت در تحرك و عملكرد فرد در فعالیت های روزانه و ورزشی می شود. لذا هنگام رویارویی با استرس ها و آشفتگی های وضعیتی روزانه، افراد چاق در معرض خطر بالاتری از زمین خوردن ها نسبت به افراد كم وزن تر هستند (10)؛ و یا اشاره شده است كه گام برداری تكنیك رایجی جهت بهبود بالانس و تعادل می باشد و ارتباط مستقیمی با سطح اتكا دارد. در صورت به هم خوردن تعادل، افراد معمولاٌ پایداری را با برداشتن یك گام بهبود می بخشند (11). در تلاش های بعدی جهت توضیح دقیق تر ارتباط  كنترل قامت و تعادل، محققان شروع به ارزیابی تأثیرویژگی های آنتروپومتریك از قبیل: قد، وزن و شاخص توده بدن در كنار عواملی نظیر سن و جنس كردند (12). لبیدوسکا   و  سویسکا  نقش سن، جنس، قد و توده بدن را بر روی توانایی حفظ و نگه داشتن ایستادن ایستا برای بچه های سنین بین 7-18 ساله ارزیابی كردند و هیچ تفاوتی را بین دختران و پسران یافت نكردند و همچنین ارتباطات ضعیف و منفی بین سن و پارامترهای نوسانی در زمان ارائه بازخورد به بچه ها گزارش نمودند(13). در مطالعه مشابهی از نوسان وضعیتی با ایستادن ایستا، ادنریک  و سادنست  شدت نوسان بزرگتری را در پسران نسبت به دختران زیر سن 10 سالگی یافتند (14). قد و وزن هم دردختران ارتباطی با نوسان نداشتند و در پسران هم فقط بیانگر 20% از تغییرپذیری نوسان بود (14). در بررسی هایی كه از راه رفتن و ثبات قامتی در پسران سنین 8-10 ساله به عمل آمده، مک گرو  و دیگران نوسان بزرگتری را در جهات مختلف در پسران چاق در مقایسه با پسران هم سن و سال و غیرچاق گزارش كرده اند. این تفاوت ها زمانی كه بینایی و سطح اتكا تغییر یافته بودند بسیار بزرگتر بودند(15). بطور كلی توافق كلی در رابطه با تأثیر سن، جنس و ویژگیهای آنتروپومتریك بر میزان پیشرفت كنترل قامت وجود ندارد (12).
با توجه به تحقیقات مطالب ارائه شده فوق می توان به عدم توافق قریب به اتفاق تحقیقات درزمینه تأثیر ویژگی های آنتروپومتریك با تعادل وجود دارد. چنانچه در تحقیقی ارتباطی بین سن، جنس، قد، توده بدن با تعادل دیده نشده (13) و در تحقیقی دیگر این ارتباط به صورت ضعیف مشاهده شده است (14، 15). در تحقیقات قبلی، جامعه مورد مطالعه افراد بین سنین 6-19 سال بوده است، شاید این اختلاف سنی و دامنه وسیع سنی باعث ایجاد تضاد در نتایج مطالعه شده است. مسلماٌ، تعادل یك كودك 7 ساله با تعادل یك فرد 19 ساله متفاوت خواهد بود و قابل مقایسه با یكدیگرنخواهند بود. از طرف دیگر، ارتباطاتی كه بین چاقی (10) و سطح اتكاء (11) در مطالعات ارائه شده به صورت تئوریكی بوده است و حاصل كار تجربه و كار محققین نبوده است. همچنین در تحقیقات اشاره شده، متغیرهای متفاوتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان مثال، از طول گام و زمان گام و سرعت گام به عنوان متغیر اسم برده شده است (11) كه این متغیرها نمی تواند نشان دهنده تمام ویژگی های آنتروپومتریك فرد باشد. از طرف دیگر، در مطالعات ارائه شده (10، 11، 13، 14، 15) به صورت اجمالی به تمامی ویژگی های آنتروپومتریك پرداخته نشده است. بنابراین نمی توان چند مطالعه با روش كار متفاوت ، جامعه مورد مطالعه متفاوت و متغیرهای متفاوت را با یكدیگرمقایسه كرد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است با محدودكردن دامنه سنی (دانشجویان) متغیرهای جدیدتر و كلی تر و روش كار دقیق تر به رفع نقایص تحقیقات قبلی كمك شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ویژگی های آنتروپومتریك با تعادل ایستا و پویا در سطوح متفاوتی از دشواری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می باشد.منابع و ماخذ
1) آزرم، طالب، برجیان، لیلا، سلطانی، نپتون، رستمی، احمد. شناخت و اعمال و وظایف اعضای مختلف بدن انسان. انتشارات کنکاش، 1379.
2) آفرینش، اکبر. بررسی قابلیت های جسمانی داوطلبان ورود به دانشکده تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، 1370.
3) ام. هی وود، کاتلین. رشد و تکامل حرکتی در طول عمر. ترجمه نمازی زاده، مهدی و اصلانخانی، محمدعلی. انتشارات سمت. تهران، 1377.
4) بهبودی، زهره. بررسی ارتباط بین برخی اندازه های آنتروپومتریک با رکورد 100 متر تخصصی شناگران دختر 18-13 ساله منتخب استان خراسان. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد مشهد، 1382.
5) جک.اچ. ویلمور، دیوید.ال. کاستیل. فیزیولوژی ورزشی و فعالیت های بدنی. ترجمه معینی، مینا، رحمانی نیا، فرهاد، رجبی، حمید، علی نژاد، حمید، سلامی، فاطمه. انتشارات مبتکران، 1377.
6) رابرت، کارولا، جان، پی هارلی، چارلز، آروباک. آناتومی و فیزیولوژی انسان. ترجمه مهدوی، واعظ و تکلیان، محمدرضا. انتشارات دانشگاه شاهد، 1376.
7) سینگ. آزمایشات در فیزیولوژی ورزشی. ترجمه ابراهیم، خسرو. انتشارات گیلان، 1372.
8) صادقی بروجردی، سعید. توصیف آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه کردستان و تهیه نورم های استاندارد در مقایسه نورم های حاصله با چند نورم منتخب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم، 1375.
9) فارسی، علیرضا. تأثیر تكلیف دوگانه بر تعادل و فعالیت الكتریكی عضلات منتخب در دانشجویان پسر 18 تا 30 سال دانشگاه تهران. رساله دكترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران، 1385.
10) فاکس، ماتیوس. فیزیولوژی ورزش. ترجمه خالدان، اصغر. انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
11) قاسم زاده، یاسر. بررسی و مقایسه تعادل ایستا، ویژگی های آنتروپومتریک و نیروی عضلانی اندام تحتانی ورزشکاران نخبه و غیرورزشکاران. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
12) کماسی، پرویز، حسینی، زهرا. آمادگی جسمانی عمومی. انتشارات کمیته ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران، 1376.
13) گائینی، عباسعلی، شجاعی، فریده، امینیان رضوی، توراندخت، رجبی، حمید، خسروی، نیکو. گزارش نهایی طرح پژوهشی. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. حوزه ورزشی بانوان، 1379.
14) گالاهو- اوزمون. درك رشد حركتی در دوران مختلف زندگی. ترجمه بهرام، عباس و شفیع زاده، محسن.  بامداد كتاب. تهران،1383.
15) گرشاسبی، علی. بررسی و مقایسه تعادل در سالمندان مرد ورزشکار و غیرورزشکار. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1380-1379.
16) مطیع، نوشین. مقایسه تعادل دینامیکی ویژگی آنتروپومتریکی و تیپ بدنی دختران ورزشکار ژیمناست، بسکتبال و دختران غیرورزشکار. رساله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1383.
17) معظمی، داوود. مقدمات نروسایکولوژی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی. انتشارات سمت، 1378.
18) سعیدی، تهمینه. مقایسه اعتبار جدول قد- وزن و فرمول¬های استاندارد برآورد بدن زنان ورزشکار و غیرورزشکار. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. نشریه حرکت، 1378.
19) مقدم، امیر. تأثیر دشواری تكلیف و دستورالعمل كانون توجه بر اجرای یك تكلیف تعادلی. رساله دكترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1385.
20) مؤمنی، ماهرخ. تأثیر ورزش و تغذیه بر کاهش وزن خانم های 20 و 40 ساله. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران، 1371.
21) یزدانی، شیرین و فرهپور، نادر. بررسی پایایی دستگاه صفحه نیروسنج ثبات پویا برای سنجش نوسانات قامتی از طریق دستكاری سیستم های مختلف درگیر در كنترل حركتی. پژوهش در علوم ورزشی، 1385.
22)  Adams,  A.H.A.  Comparative anthropometric study of hard labor during youth of young women research suaterly. 1983.
23) Adams, J.A. Historical review and appraisal of research on the learning reaction and transfer of human motor skills. Psycorlol. Bull. 1987, 101: 41-47.
24) Allum, J.H.J, & Pfaltz, C.R.  visual and vestibular contributions to pitch sway stabilization in the ankle muscles of normal and patients with bilateral peripheral vestibular deficits. Exp. Brain Res. 1985, 58: 82-94.
25) Allum, J.H.J, Honegger, F., & Schicks, H. Vestibular and proprioceptive modulation of postural synergies in normal subjects. J. Vest Res. 1993, 3: 59-85.
26)  Amiridis, I.G., Hatzitaki V., &Arabatzi, F. Age-induced modifications of static postural control in humans. Neuroscience Letters. 2003, 350:137-140.
27) Assailant, C., & Amblarad, B. Organization of balance control in children an ontoyentic model in: postural and gait control mechanism. Portland univ. oragon. 1992: 343-345.
28) Aubin, C.E., Dasereauj, Y. Bicks three-dimensional measurement of wedyed scoliotic vertebrae and intervertebrae disks. 1998.
29)  Aulto, H., Pyykko, L., Ilmarinen, R., Kahkonen, E., & Strack. Postural stability in shooters. Otol. Rhinol. Larg ngol. 1990, 52: 232-238.
30) Anne-Shunway-Cook, Majori, M., & Woollacott. Motor control: Theory and practical application. Lippincott Williams & Wilkins. 2001.
31) Basmajian, J.V., & Jueacs, D.C. Muscles alive: then function revealed by electro myography. 5 thed Baltimore: Williams and Willkins. 1985.
32) Beal, & Cood Way. Performance variable associated with the competitor hymmast. Sport medicine. 39-145.

33)   Bensmaja, S.J., Leung, Y.Y., Hsiao, S.S., & Johnson, K.O. Vibratory adaptation of cutaneous mechanoreceptive afferents. Journal Neurophysiolog. 2005: 3023- 3036.
34) Bergin, P.S., Bronstein, A.M., Murray, N.M.F., Sancovic, S., & Zeppenfeld, K. Body sway and vibration perception thresholds in normal aging and in patients with polyneuropathy. Journal of Neurology. 1995: 335- 340.
35) Brady, B.G., & Laurent, M. How is body orientation controlled during somersaulting. J. Exp. Psyck. 1998, 24:963-977.
36) Brain, K. Evaluation of a generalized model of human postural dynamic and control in the sajital plane. Biolo. Cybern. 1989, 67: 37-50.
37) Brauers. Mediolateral postural stability: changes with age and prediction of faller. Doctoral Dissertation, university of Qaeensland. 1998.
38)   Bressel,  E.,  Yonker,  J.C.,  Kras,  J., & Heath, E.M.  Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastics athletes. Journal  Of  Athletic  Training. 2007, 42 (1): 42-46.
39)  Bronstein, A.M. Suppression of visually evoked postural responses. Experimental Brain Research. 1986: 513- 523.
40) Brown, L.A., Shanway-cook, A., & Woollacott, M.H. Attentional demands and postural recovery: the aging. Igerontology. 1999: 165-171.
41) Cadopi, M. La reproduction proprioceptive de configurations corporelles complexes: transfer intra, interoua-model?. 1984.
42) Canter, Auphy, Steel. Children and exercise. 1982, 15: 279.
43) Cermieux, J., Measures, & Amblard, B. Dose the role of vision increase with the difficulty of the postural task. Elseiver Science Bv. Amsterdam. 1994: 297-27.
44) Chez, G. Contribution of central programs to rapid limb movement in the cat. Tokyo T g.aku shoin. 1999, 3: 5-320.
45) Colditz, G., Willett, W.C., & Stampfer, M.J. Weight as a risk factor for clinical diabetes in women. American Journal of Epidemiology. 1990.
46) Cremieux, I. & Measure. Equilibre postural et pratique de tadanse et da Judo. Rech.Active.Phys.Sport.1992,3: 275-29.
47) Crenna, P., Frigo, C., Massion, J., & Pedotti, A. Forward and backward axial synergies in man. Exp Brain Res.1997, 65: 538-548.
48) Danion, F., Boyadjian, A., & Marin, L. Control of locomotion in expert gymnastis in the absence of vision. J.sport sci. 2000, 18: 809-814.
49) Davis, D.M. Steps to follow New York. Springer varley. 1985.
50) Di Fabio Rp., Anderson, J.H. Effect of in accurate visual and somatosensory input on human head movement and postural pattern during stance. Posture and Gait: Control Mechanism. 1992: 196-166.
51) Diener, H.C., Dinchmans, I., Guschlbauer, B., & mau, H. The significance of proprioception on postural stabilization as assessed by ischemia. 1984, 186: 103-90.
52) Diener, H.G., Dichgans, J., Bruzek, W., & Sclinka, H. Stabilization of human posture during induced oscillations of the body. Exp Brain Res. 1982, 45: 126-132.
53) Golomer, E., Cremieux, J., Dupuiph, A., Isableu, B., & Ohlman, N. Visual contribution to self-induced body sway frequencies and visual perception of male professional dancers. Near.Sci.Lett. 1999, 267: 189-92.
54) Golomer, E., Dupui, P.H., & Monod, H. The effect of maturation on self-induced dynamic body sway frequencies of girls performing acrobatics or classical dance. Eur J. Appl physiol. 1997, 76: 140-47.
55) Golomer, E., & Monod, H. Equlibre dynamique spontane et pratique de la dance classique. Sciencesiology. 1995, 34: 177-84.
56) Gurfinkel, V.S., Iraneko, Y.P., & Levik, Y.S. The contribution of foot deformation to the changes of muscular length angel in the ankle joint during standing in man.  phsiol Res. 1994, 43:371-377.
57) Gurfinkel, V.S., Lipshits,  M.I., & Popovk,  E. Stabilization of body position as the main task of postural regulation. Fiziologya cheloveka. 1981,7:400-10.
58)   Hahn, T., Foldspang, A., Vesterguard, E., & Ingemann-Hensan, T. One-leg standing and sports activity. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2007, 9 (1): 15-18.
59) Harries, M., Williams, C., & stanish, W.D. Oxford text book of sport medicine, 2nded, oxford university press. New York. 2000.
60)  Hatzitaki,  V., Amiridis,  I.G., & Arabatzi,  F.  Aging effects on postural responses to self-imposed balance perturbations. Gait and Posture. 2005, 22 (3): 250-257.
61) Hayes, K.G. Biomechanics of postural control. 1982.
62)  Held, R., Dichgans, J., & Baur, J. Characteristics of  moving visual scenes influencing spatial orientation. Vision Research. 1975: 357- 365.
63)  Hess. J.A., & Woollacott, M.  Effect of  High-Intensity Strength-Training on functional measures of balance ability in Balance-Impaired older adults. Journal of Manipulative and Physiological Therapieutics. 2005, 28 (8): 582-590.
64) Heyward, V.H., & Stolare, R.K.L.M. Applied body composition assessment human kinetics. 1996.
65)   Hijmans,  J.M., Geertzen,  H.B., Dijkstra,  P.U., & Postema,  K. A systemic review of the effects of shoes and other ankle or foot appliances on balance in older people and people with peripheral nervous system disorders. Gait and Posture. 2007, 25 (2): 316-323.


66) Horak, F., Diener, H.C., & Nashner, L.M.  Influence of central set on human postural responses. Neurophysiol. 1989, 62:841-853.
67) Horak, F., & Nashner, L. Contral programming of posture movments. Adaptation to altered support surface configuration. 1986.
68) Horak, F., & shunpert, G. The role of the vestibular system in postural in herdman sooed vestibular rehabilitation. New York: FA Davis. 1994,
22-46.
69)  Horak,   F.B.  Postural  orientation  and  equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls?. Neurological Sciences Institute of Oregon Health & Science University, Portland, Or, USA.
70)  Hsiao-Wecksler,  E.T.,  &  Robinovitch,  S.N. The effect of step length on young and elderly women"s ability to recover balance. Clinical Biomechanics. 2007, 22 (5): 574-580.
71)  Hudson, J.L.  Biomechanics of balance: Paradigms and procedures. California State University, Chico, CA, USA.
72)  Hue,  O., Simoneau,  M., Marcotte,  J., Berrigan,  F., Dore,  J., Marceau,  P., Marceau,  S., Tremblay,  A., & Teasdale,  N. Body weight is a strong predictor of postural stability. Gait and Posture. 2007, 26 (1): 32-38.
73) Jackson, etal. Jeneralized equations for predicting body dencity of woman. Medicine and science in sports and exercise. 1980, 12:175-182.
74) Judge, J.O. Balance training to maintain mobility and prevent disability. American Journal of  Preventive Medicine. 2003, 25: 150-156.
75)  Kaesler,  D.S., Mellifont,  R.B., Kelly,  P.S., & Taaffe,  D.R.  A novel balance exercise program for postural stability in older adults. Jurnal of Body work and Movement Therapies. 2007, 11 (1): 37-43.
76) Kapteyn. T.S. After thought about the physics and mechanics of postural sway. 1973.

77)  Katayama, Y., Senda, M., Hamada, M., Kataoka, M., Shintani, M., & Inoue, H. Relationship between postural balance and knee and toe muscle power in young women. 2004, 58 (4).
78) Kejonen,  P., Kauranen,  K., & Vanharanta,  H. The relationship between anthropometric factors and body-balancing movements in postural balance. Arch Phys Med Rehabil.2003, 84:17-22.
79)  Laughton,  C.A., Slavin,  M., Katdare,  K., Nolan,  L., Bean,  J.F., Kerrigan,  D.C., Phillips,  E,  Lipsitz,  L.A., &  Collins,  J.J.  Aging,muscle activity, and balance control: physiologic changes associated with balance impairment. Gait and Posture. 2003,18 (2):101-108. 
80) Massion. J. Movement, postural and equilibrium intraction and coordination. Proy Nehrobiol. 1992, 38: 35-56.
81) Massion. J., & Woollacott, M. Normal balance and postural control. 1996.
82) Measure, S., & Cremieux, J. The effect of Jado training on postural control assessed by accelerometry. New York. 1992: 302-60.
83) Mittel, Statedt, H. A new solution to the problem of the subjective vertical. Naturwissen-schaften. 1983, 70: 272-81.
84) Mouchinol, Aurenty, R., Maseion, J., & Pedotti, A. Coordination between equilibrium and head-trank orientation during leg movement. A new strategy built up by training J Neurophysiol. 1992, 67: 158-98.
85) Nashner, I. Adapting reflexes controlling the human posture. 1976.
86) Nashner, I., & Woollacott, M. The organization of rapid postural adjustments of standing human: an experimental-conceptual mpdel. 1979.
87) Nashner, L.M. Fixed patterns of rapid postural responses among leg muscles during stance. Exp Brain Res. 1977, 3: 13-24.
88) Nashner, L.M., & Berthoz, A. Visual contribution to rapid motor responses during postural control. Brain Res. 1978, 150: 403-407.
89) Nashner, L., Black, F., & Wall, C. Adaptation to altered support surface and visual condition during stance: patients with vestibular deficits. Neuro Sci. 1982, 2: 536-44.
90) Nashner, L.M. Strategies for organizations of human posture. Basel: kargers. 1985: 1-8.
91)  Paquette, C., Paquet, N., & Fung, J.  Aging affects coordination of rapid head motions with trunk and pelvis movements during standing and walking. Gait & Posture. 2006, 24 (1): 62-69.
92) Payton D.  Manual of physical therapy. 5-10, 301-302.
93) Perrot, C., Deviterne, D., & Perrin, P.H. Influence of training on postural and motor control in a combative sport. I Hum Mov Studies. 1998, 35: 119-360.
94)  Peterka, R.J., & Black, F.O. Age-related changes in human posture control: sensory organization tests. 1990: 73-85.
95)   Peterson,  M.L., Christou,  E., & Rosengren,  K.S.  Children achieve adult-like sensory integration duration stance at 12-years-old. Gait & Posture.2006, 23: 455-463
96) Pillard, I. Cognitive veisus sensorimotor enconding spatial information. NARO ASI servies. 1987, 37: 43-71.
97) Pitery, J., Maud, & Foster, C. Physiological assessment of human fitness. 1995.
98)  Reddy, S.S. & Gadre, A.  Balance function testing. Grand Rounds Presentation, UTMB, Dept. of Otolaryngology. 2002.
99)  Redfern,  M.S., Yardley,  L., & Bronstein,  A. Visual influences on    balance. Jurnal of Aبررسی رابطه بین برخی ویژگی های تعادل با آنتروپومتریک در سطوح متفاوتی از دشواریiety Disorders. 2001, 15 (1-2): 81-94.
100) Redfern, M.S., & Furman, J.M. Postural sway of patients with vestibular disorders during optic flow. Journal of Vestibular Research. 1994: 221- 230.
101) Roberts, TD.M. Neurophysiology of postural mechanisms. 1997.

102) Robertson, S., Collins, I.,Eliot, D. & Starkets, J. The influence of skill and intermittent vision on dynamic balance. I.Mot.Behav. 1994, 26: 333-36.
103) Robertson, S., & Eliot, D. The influence of skill in gymnastics and vision on dynamic balance. Int.J.Sport Psychol. 1996, 27: 361-68.
104) Schenkman, M., Batter, R.B. Automatics postural tone in posture, movement and function. Forum on physical therapy issue related to cerebrovascular accident. Alexandria VA.Ap TA. 1992: 16-21.
105) Stone, B., Beek man, G., & Hall, V. The effect of an exercise program on change incarve in adolescents with minimal idiopathic scoliosis. Phyther. 1992, 59: 759-763.
106)   Streepey,  J.W., &  kinzler,  R.M. The role of task difficulty in the control of dynamic balance in children and adults. Human Movement Science. 2002, 21: 423-438.
107)  Swan, L., Otani, H., & Loubert, P.V.  Reducing postural sway by manipulating the difficulty levels of a cognitive task and a balance task. Gait & posture. 2007, 26: 470-474.
108) Tage sahl Strand, Ronald Orengren, & AIR Nachemson. Postural equilibrium in adolescent idiopathic scoliosis. Acta Orthop. Scand. 1978, 49:354-65.
109)  Teasdale,  N., Hue,  O., Marcotte,  J., Berrigan,  F., simoneau,  M.,Dore,  J., Marceau,  P., Marceau,  S. & Tremblay,  A. Reducing weight increases postural stability in obese and morbid obese men. Int J Obes (Lond). 2007, 31 (1):153-60.
110) Timothy, G., Lohman-Alex, F., Rochoe-Reynaldo, Matorell.  Anthropometric standardization refrencer manual. Human kineticks  books. 1988 .
111) Tropp, H., Odenrick, I., & Sndand, B. Stabiometry for studing postural control and compensation in of central and peripheral origin electromygr clin neurophisiol. 1987, 27:77-82.
112) Termoto, K., Sakate, E., & Ohtsu, K. Use of the visual suppression test using post votatorg nystagmus to determine. 1994.
113) Vaillerme, N., Danion, F., Marinol, B., Boyadjian, A.,  Prieur, J.M., & Wise, J.  The effect of experintisic in gymnastice on postural control. 2001.
114)   Vuillerme, N., Chenu, O., Pinsault, N., Boisgontier, M., Demongeot, J., & Payan, Y.  Inter- individual variability in sensory weighting of a plantar pressure-based, tongue-placed tactile biofeedback for controlling posture. Neuroscience Letters. 2007, 421 (2,27): 173-177. 
115) Wineurls, T. Posture: its function in effeccient use of the human organism as a total concept. Agressologie. 1972: 99-102.
116) Winter, D.A. The biomechanics and motor control of human movement. Wiley and san. 1990.
117) Woollacott, M., & Inglin Band Manchester, D. Response preparation and posture control. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1988, 515: 42-51.
118) Woollacott, M.H., Moove, S., & Hum.H. Improvement in balance in the elderly through training in sensory organization abilities. 1993.
119) Woollacott, M.H., Shunway-cook, A., & Nashner, L. Motor control: The org practical application. Second edition. Lippen cott Williams & Wilkins. 2001.

لینک کمکی