بررسی تحولات ژئومورفولوژیكی و عوامل آنتروپوژنیک در زون كپه داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی تحولات ژئومورفولوژیكی و عوامل آنتروپوژنیک در زون كپه داغ دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تحولات ژئومورفولوژیكی و عوامل آنتروپوژنیک در زون كپه داغ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: كلیات    2
مقدمه    3
1-1- طرح مسئله تحقیق    4
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق    5
3-1- اهداف تحقیق    6
4-1- سوالات تحقیق    7
5-1- فرضیه ها    8
6-1- پیشینه تحقیق    9
7-1- روش و مواد تحقیق    10
8-1- مشكلات تحقیق    12
فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز    13
1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز    14
2-2- فیزیوگرافی     18
3-2- توپوگرافی    25
4-2- زمین شناسی    32
5-2- اقلیم    43
6-2- هیدرولوژی حوضه    71
6-3- خاك شناسی    76
7-3- پوشش گیاهی    84
فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه    89
1-3- مفهوم ژئومورفولوژی    90
2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی    91
3-3- ژئومورفولوژی كاربردی    92
4-3- اهداف ژئومورفولوژی كاربردی    93
5-3- وقایع ژئومورفیك    93
6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران    95
7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه    98
8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه    99
9-3- واحدهای ژئومورفولوژی    110
10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاك شناسی در حوضه    105
11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه     105
12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه    106
13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه    108
فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه    110
1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران    112
2-4- عوامل موثر در فرسایش خاك    116
3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه    121
4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز مورد مطالعه    123
5-4- راهكارهای پیشنهادی به منظور كاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه    128
6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیكی    135
فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهكارهای عملی    138
1-5- پرسش اول    139
2-5- پرسش دوم    140
3-5- نتیجه فرضیه تحقیق    141
4-5- ارائه راهکارها    141
منابع و ماخذ     151


فهرست جداول

1-2- مشخصات كمی حوضه آبریز كوشك آباد و كارده    20
2-2- میانگین تراكم زهكشی و زمان تمركز به تفكیك حوضه های آبریز    23
3-2- زمان تمركز حوضه آبریز كوشك آباد    25
4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز    26
5-2- مشخصات ارتفاعی كل حوضه كارده و حوضه آبریز كوشك آباد    28
6-2- مقدار شیب حوضه آبریز كوشك آباد    32
7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یك دوره آماری تا سال 1381     46
8-2- پراكندگی ایستگاههای هواشناسی    46
9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه    50
10-2- حداكثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه    52
11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه    53
12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت    55
13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه    55
14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه    58
15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه    59
16-2- آمار تصحیح و تكمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه    60
17-2- مقادیر حداكثر بارندگی در ایستگاه معرف    64
18-2- میانگین بارندگی در حوضه كوشك آباد    64
19-2- میانگین بارش سالیانه در یك دوره سی ساله برای كوشك آباد    65
20-2- شدت بارندگی كوتاه مدت در ایستگاه معرف    66
21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه    68
22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف    74
23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)    74
24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب)     75
25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب)    75
26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب)    76
27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز    79
28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد كارده    88
1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریك از رخساره های ژئومورفولوژیكی    109
1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه     111
2-4- عوامل موثر در فرسایش    122
3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار)     126
 

فهرست نقشه ها

1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی    15
2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده    16
3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد    17
4-2- تقسیمات زیر حوضه های كارده    19
5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز كوشك آباد    27
6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده    29
7-2- زمین شناسی حوضه آبریز كوشك آباد    41
8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد    62
9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز كوشك آباد    67
10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد    73
11-2- خاك شناسی حوضه آبریز كوشك آباد    82
12-2- كاربری اراضی در حوضه آبریز كوشك آباد    83
13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز كوشك آباد    86
 

فهرست اشكال

1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر    47
2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر    47
3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر    48
4-2- گرادیان میانگین دما    51
5-2- گرادیان میانگین دما    51
6-2- گرادیان حداكثر دما    52
7-2- گرادیان حداكثر دما    53
8-2- گرادیان حداقل دما    54
9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد    56
10-2- گرادیان تبخیر    61
11-2- گرادیان تبخیر    61
11-2- گرادیان بارندگی    66
12-2- منحنی های آمبروترمیك حوضه آبریز مورد مطالعه    69
13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن    70
1-3- رابطه طول شیب با خاك از بین رفته    106
1-6-  ایجاد فرسایش توسط انسان    144
2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی    144
3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87)    145
4-6- چكدم رسوبگیری    145
5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت)    146
6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب)    146
7-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر    147
8-6- ایجاد دیوار حائل كنار بستر    147
9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی    148
10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات    148
11-6- دامداری بعنوان یكی از عوامل ایجاد فرسایش    149
12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده)    149
13-6- دیم كاری    150
14-6- تراس بندی و ایجاد چكدم    150

چكیده
ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی كه باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیكی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یكی از تحولات ژئومورفولوژیكی كه بیشتر به چشم می خورد فرسایش است كه می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط كنونی در اكثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی.
با توجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك بر تحولات  ژئومورفولوژیكی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر  تحولات ژئومورفولوژیكی است كه انسان ها بخاطر فعالیت خود در كشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.
در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی كه باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر كاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه كن كردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی كه منجر به كاهش حاصلخیزی خاك وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیكی( نهال كاری، بذر پاشی، كپه كاری، اصلاح مراتع، كنترل مرتع و دام و ...)و طرح های مكانیكی( تراس بندی، بانكت بندی و ...)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و كنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیكی دارند.


فصل اول :
كلیات

مقدمه
تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،1374،11)
مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه كه بررسی عوامل آنتروپوژنیك در تحولات ژئومورفولوژیك حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیكی در تحولات ژئومورفولوژیك می باشد .به جهت اینكه فرآیند های ژئومورفولوژیكی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حركات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و... ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .
در فصل نخست به كلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذكر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشكلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و ... تشریح خواهد شد.
در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی كاربردی، وقایع ژئومورفیك و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاك شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت كامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور كلی و انواع فرسایش در حوضه كوشك آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیكی در حوضه آبریز مذكور ، راهكارهای پیشنهادی برای كاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهكارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است.

 

منابع و ماخذ :
1.    آراسته جو  محمد ، 1379، نقد و نگارش بر فرهنگ بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، نشر گسترده،
2.    آریان پور امیر حسین، 1383، پژوهش، انتشارات امیرکبیرتهران
3.    آسایش حسین ، مشیری سید رحیم ، 1381، روش شناسی وتکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، نشر قومس چاپ اول
4.    آسایش حسین،‌1374، اقتصاد روستایی، انتشارات پیام نور.
5.    آسایش، حسین،1375 برنامه ریزی روستایی درایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت
6.    آیتی سید باقر ، 1373، روش تحقیق در جغرافیا ، انتشارات ارشاد
7.    اتسلندر پتر ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، 1371، انتشارات آستان قدس رضوی، موسسه چاپ الو
8.    احمدی حسن (1385)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول،‌بیابان، فرسایش بادی، چاپ دوم، دانشگاه تهران
9.    احمدی حسن (1385)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی، چاپ چهارم.
10.    احمدی حسن، 1385، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی چاپ چهارم دانشگاه تهران
11.    احمدی، حسن، 1374 ، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
12.    احمدیان، محمدعلی، 1382، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، انتشارات سخن گستر
13.    اردمه، علی، 1383، مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبخیز شهر درود.
14.    اسماعیلی  غلامعلی ، 1381، بیابانگرد  اسماعیل ، روش تحقیق ، انتشارات سنجش
15.    امیر شاپور  شاهین ، 1355، تحقیق در توسعه و روشهای آن ، انتشارات دهخدا
16.    اوماسکاران، 1380، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
17.    ایزاک  استفن ، 1374، راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، انتشارات آستان قدس رضوی
18.    با خویش کاوه ، 1383، بررسی زمین لغزه در مسیر جاده کامیاران مریوان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران دانشکده جغرافیا
19.    باقر زاده احد ، 1383، روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات وثوق
20.    برونوفسکی یاکوب،1370، شناخت عمومی علم ، ترجمه محمد علی پورعبدالله ، ، انتشارات آستان قدس رضوی
21.    بلادپس، علی، 1383، مجله جغرافیا و توسعه (تحلیلی بر ژئومورفولوژی لغزش ها در منطقه‌ی ماکو (ماکوتادشت بازرگان).
22.    بیکر ترز ال ، 1377، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، ترجمه هوشنگ نایبی ، انتشارات روش
23.    حسن زاده، رمضان، 1382، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، نشر ساوالان
24.    خواجه نوری  عباسقلی ، 1374  ،روش تحقیق ، انتشارات دانشگاه تهران
25.    خیام مقصود، دریوماکس ،1385، مبانی ژئومورفولوژی، اشکال ناهمواریهای زمین، انتشارات مبنا چاپ هفتم.
26.    درویش زاده محمدی ،1376، زمین شناسی ایران، دانشگاه پیام نور، فروردین
27.    دهخدا ،علی اکبر ، 1373 لغت نامه، جلد دهم ، انتشارات دانشگاه تهران
28.    دیانی محمد حسین، 1382، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، انتشارات کتابخانه ای رایانه ای،
29.    رجایی، عبدالحمید، 1373، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، انتشارات قوس، چاپ دوم
30.    رزاقی، ابراهیم، 1368، اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ دوم
31.    رفاهی، حسین قلی زمستان 1382، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
32.    رفاهی، حسین قلی، 1382، زمستان فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
33.    زمردیان، محمدجعفر، 1381، ژئومورفولوژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول
34.    زمردیان، محمدجعفر، 1376، کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهر و روستا، پیام نور
35.    زمردیان، محمدجعفر، 1381، ژئومورفولوژی ایران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم.
36.    ژرژ پیر، 1371، روش تحقیق در جغرافیا، ترجمه سید حسن مطیعی لنگرودی ، انتشارات آستان قدس رضوی
37.    ساروخانی باقر، 1372، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد اول، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعت فرهنگی
38.    سازمان جهاد سازندگی خراسان، مدیریت آبخیزداری 1374 مطالعات برنامه های پیشنهادی بیولوژیکی پروژه کنترل سیل حوضه آبخیز کارده (مرحله اجرایی)، شرکت مهندسین مشاورساز آب شرق (جهاد تعاون).
39.    سهمی حصاری، مریم،  1383 ،  بررسی تطبیقی ژئومورفولوژی مخروط افکنه های عنبران شاندیز و نقش آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
40.    شریعتی، حسین، هاشمی، حسین شماره27 /10/74 ، بررسی منابع آلوده کننده آب (رودخانه کارده) طرح: بررسی منابع آلوده کننده هوا، آب، خاک شماره طرح: 71 خ998.3 مرکز تحقیقات زیست میحطی خراسان
41.    شفیعا، ص،1381 ، رژیم هیدرولوژیکی رودخانه فریزی و نقش آن در تغذیه آبخان دشت مشهد،‌پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
42.    عشقی ابوالفضل ،80- 1379 ، رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز کارده واقه در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست ف دانشگاه آزاد اسلامی
43.    علایی طالقانی، محمود،1381، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس.
44.    علیجانی، بهلول، کاویانی محمدرضا، 1371، مبانی آب و هواشناسی انتشارات سمت
45.    علیزاده، اسد... ،‌1383، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ شانزدهم
46.    علیزاده، امین، 1385، اصول هیدرولوژی کاربردی دانشگاه امام رضا، چاپ بیستم.
47.    علیزاده، امین، کمال غلامعلی، موسوی بایگی محمد، 1385، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
48.    فریفته، جمشید، سترالر دورنکامپ و کینگ، چوگارونیرو واکومپ، 1370، تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی انتشارات دانشگاه تهران فروردین.
49.    کردوانی پرویز، 1381، حفاظت خاک،‌انتشارات دانشگاه تهران
50.    کردوانی، پرویز، 1382، اکوسیستم های طبیعی، جلد اول (عمومی) نشر قومس تهران، چاپ سوم.
51.    کمالی 1370، بررسی شرایط هم اقلیمی پنبه و چغندر قند از دیدگاه اکولوژی زراعی در استان خراسان،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
52.    کیوی ریمون ، لوک وان کامپنهود ،1373، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر فرهنگ معاصر
53.    لونسبری جان اف،  فرانگ تی آلدریچ،1371، درآمدی بر روشهای وفنون میدانی در جغرافیا ،ترجمه دکتر بهلول علیجانی، انتشارات سمت
54.    محمدی حسن،‌ 1385، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
55.    محمودی، فرج الله، کک روژه، 1370، ژئومورفولوژی جلد دوم، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران
56.    مطیعی لنگرودی،‌ سیدحسن،‌1383، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) جهاد دانشگاه مشهد،
57.    معتمد احمد، مقیمی ابراهیم ،1378، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی، انتشارات سمت چاپ اول.
58.    معتمد، احمد باهمکاری مقیمی ابراهیم، چورلی ریچاردجی، شوم استانیلی ای،‌سوون دیویدای ، 1380،ژئومورفولوژی جلد اول (دیدگاهها)‌ انتشارات سمت.
59.    معین افشاری فرزانه، 1385، تحقیق و بررسی روستای کوشک آباد، رساله پایان تحصیلات دوره کارشناسی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
60.    مقیمی ابراهیم ، محمودی فرج اله ،1383 ، روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ، نشر قومس
61.    مقیمی ابراهیم، محمودی فرج الله 1383،‌روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)‌نشر قدس، چاپ اول.
62.    مقیمی، ابراهیم، گودرزی نژاد شاپور، اسمیت کیت، 1382 ، مخاطرات محیطی انتشارات سمت.
63.    مهدوی، محمد 1384، هیدرولوژی کاربردی جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
64.    مهدوی، محمد،‌1384، هیدرولوژی کاربردی جلد اول برای رشته های آبخیزداری، عمران، آبیاری محیط زیست انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
65.    مهدوی، مسعود، 1374، مقدمه ای بر جغرافیای روستای ایران،‌ پیام نور
66.    نادری عزت الله،  سیفی نراقی  مریم ،1379 ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم اجتماعی ، انتشارات بدر
67.    نبوی بهروز ،1380 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، نشر کتابخانه فروردین
68.    نجفی، م، 1371،‌زمین شناسی عمومی، انتشارات خراسان، پاییز
69.    ودیعی  کاظم ،1348، مقدمه ای بر روش  تحقیق در جغرافیا، انتشارات دهخدا
70.    وزارت، جهاد سازندگی، سازمان جنگل ها و مراتع كشور، اداره کل منابع طبیعی خراسان 1373، طرح مدیریت منابع طبیعی حوضه سد کارده، جلد چهارم،‌ مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی، اداره مطالعات و هماهنگی
71.    ولایتی، سعدا... ، 1374، جغرافیای آب ها و مدیریت منابع آب، انتشارات خراسان، تابستان.
72.    ولایتی، سعدا...، 1366، مجله تحقیقات جغرافیایی نکات چند پیرامون منابع و مسائل آب خراسان
73.    ولایتی، سعدالله، (سال 20/2/1385) جزوه درس هیدولوژی آبها، دانشگاه آزاد اسلامی.
74.    بهنیافر، ابوالفضل، 1381، آنالیز سیستمی به عنوان یک الگوی پایه در روش تحقیق ژئومورفولوژی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره اول و دوم

لینک کمکی