ماموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 ماموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مأموریت، فلسفه، اهداف و حركهای مدیریت:    فراگیری اهداف و فعالیتها
•    تعریف كردن بیانیه هدف و مأمریت مربوط به خدمات پرستاری
•    استفاده از یك دسته از استانداردها برای ارزیابی كردن اظهار هدف یا مأموریت برای علل پرستاری
•    نوشتن بیانیه هدف یا مأمریت برای عمل پرستاری، شناختن دیدگاه و ارزشها برای بیان كردن به مشتری ها
•    تعریف كردم فلسفه برای عمل پرستاری
•    شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاری
•    تعریف طرحها مؤثر (طرح مدیریت) مربوط به عمل پرستاری
•    توصیف استراتژی مربوط به برنامه ریزی شده و خدمات پرستاری
-    مفهومها: مأموریت، هدف، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهای قابل اجرا، خط مشی (استراتژی)
-    رفتار مدیر:مدیرهای ارشد صریحاً بیانیه مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را توسعه می دهند و به مردم شعبه های منابع به كار گماشته شده برای پخش اطلاعات این بیانیه ها را می دهد.
-    رفتار سرپرست:نمایندگی همه بخشهای سازمان را در توسعه دادن و اجرا كردن
بیانیه ها مأمریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف و طرحهای مؤثر را در بر می گیرد. یك سیستم برای ارزیابی، بازخورد و مطابق روز پیش بردن این بیانیه ها را شامل می شود.
-    مقدمه:بیانیه های مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها، فلسفه یا عقیده ها و اهداف و طرحهای مؤثر در فصل قبل عنوان شده این فصل در مورد روشهای پایه مدیریت به تفضیل بحث می كند. دانسته های آنها در بخشی از اصول نظری مدیریت پرستاری استفاده می شود. روشها بخشی از برنامه ریزی عملكرد مدیریت پرستاری هستند و مهارت در استفاده موفقیت آمیز از آنها بخشی از استراتژی برنامه ریزی مدیریت پرستاری است. بیانیه های مكتوب هدفها، دیدگاه، ارزشها، فلسفه و طرحهای مؤثر، طرح اولیه برای مدیریت مؤثر هر مؤسسه ای شامل سازمان مراقبت از سلامتی است. این مؤلفه های برنامه ریزی در هر سطحی ار مدیریت وجود دارند. بیانیه ها در سطح خدمات بالای مدیریت سازمانها یكی شده است. بیانیه ها در طبقه بندی سطح خدمت مدیر و پرسنل عمده تقسیمات به عنوان مثال پرستاری، جراحی، سرمایه گذار است. این بیانیه ها در نتیجه استنتاج می شود و از آن مؤسسه ها حمایت می كند. سرویسها اداره ها و واحدها هر كدام بیانیه هایی از اهداف، دیدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح های مؤثر نوشته شده دارند كه در حال توسعه هستند و مدارك در تقسیمات و سطحهای یكی شده حفظ می شوند.(در 1-6 نمایش داده شده)
-    نمایش 6-1
ارزیابی مأموریت، دیدگاه و ارزشها، فلسفه و اهداف بیانیه ها و طرحهای مؤثر.

مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها
مأمریت یا هدف
مأموریت یك سازمان هدفی را كه هر سازمانی به خاطر آن وجود دارد را شرح می دهد. بیانیه های مأموریت اطلاعات را فراهم می كند و طرحی را به صورت آشكار و صریح برای پیش بردن سازمان، به سمت جلو الهام می كند. بیانیه های مأموریت، دیدگاه را فراهم می كند هدف هر سازمانی فراهم كردن افراد با روشهایی برای منجر شدن به زندگی پر بار و معنی داراست.
بنابراین هدف هر سازمان و هر واحدی باید تعریف بشود یك شیوه كار دسته جمعی باید غالب شود، اجزاء تشكیل دهنده باید به طور شایسته ای تعلیم ببینند و همه افراد باید با احترام رفتار كنند.
هدف سازمانی حركت می دهد، راهنمایی می كند و انتقال می دهد سازمان را برای درك كردن اهداف بسیاری از نویسندگان اشاره می كنند كه بیانیه مأموریت یا هدف باید از بیانیه دیدگاهی كه چیزهایی را كه گروه به خاطر آن ایستاده است را شرح می‌دهد، خلق بشود. بیانیه دیدگاهی با نیازهای مشتری در ذهن خلق می شود. برای تعیین كردن این نیازها شخص باید بپرسد و گوش كند به مشتری. مشتری های خارجی كه فرآورده ها یا خدمات را دریافت می كند ممكن است یا مأموریتی را به سازمان بدهند. مدیر پرستاری بیماران و خانواده هایشان، اعتبار گذاران، اعطا كنندگان جواز و سهام داران مشتری های خارجی مربوط به آینده هستند. مشتری های داخلی شامل كارمندان اداری و غیر اداری هستند. بیانیه مأموریت یا هدف، فرهنگ سازمان را متحد می كند شامل مدیریت، قانون و نظامنامه قوی، دستیابی اهداف تصور اندكی كه مردم نسبت به كار مهم تر هستند.
-    دیدگاه:كارمندانی كه در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه شركت می كند توانایی های خودشان را باور دارند و نسبت به كارمندانی كه در این امر شركت نمی كنند بیشتر به سازمان ارجاع داده می شوند. بیانیه دیدگاه سهم جمعیتی بزرگ كه كاركنان ممكن است دیدگاه را زندگی كند. آن بر امر گام برداشتن با تكنولوژی و سبكها به روز در آورده شده است. یك بیانیه دیدگاهی گاهی اوقات توجه بیشتری به استراتژی نسبت به بیانیه مأموریت می كند. فعالیتهای ذهنی یك مشخص خلاق نسبت به مفهوم بیانیه‌های خودش معنای بیشتری دارد.
-    بیانیه های دیدگاه: ارزشها، مأموریت یا هدف فقط برای خلاق پر معناست. ترجمه كردن این بیانیه ها برای جامعه راههای مراقبت پرستاری را برای مردم ارزش می‌بخشد. این فهمیده می شود كه جمعیتهای قومی در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه و ارزشها برای وجود پرستاری قابل توجه هستند. تحصیلات پرستاری معنای ارزشهایی مانند تحمل و سازش را می آموزد.
مدیر پرستاری باید دیدگاه و جرأت حركت دادن پرستاری را به سمت جلو از طریق اطلاعات مفرط حرفه ای پیدا كنند.
ارزشها:غیر رسمی بودن، خلاقیت، صداقت، كیفیت، توضاع، احتیاط مثالهایی از ارزشها هستند.
ارزشها اخلاق منطقی برای كسب و كار هستند. بیانیه های ارزشها به كاركنان احساس سر بلندی و به مدیران احساس تعهد می بخشد. آنها به راه درست برای انجام كارها معنا می بخشند، آنها به كاركنان اشتیاق و انرژی می بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط می دهند و رفتارهای استاندارد كاركنان را جهت می دهند.
توافق روی ارزشها مدیریت را دفع می كند و بنا كردن كیفیت را فراهم می كند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق می سازد. هر مؤسسه و سازمانی برای هدفها و مأموریتهای ویژه و تكمیل كرد عملكردهای اجتماعی مخصوص وجود دارد. این راهها خدمات مراقبت از سلامتی را برای حفظ كردن سلامتی، درمان بیماریها و آران كردن درد و رنج را برای سازانهای مراقبت از سلامتی فراهم می كند. شغلهای مهم و نمایندگان دولت بیشترین منابع اقتصادی برای پرداخت این خدمات را فراهم می كنند.
اگر به مراقبتهای پرستاری به صورت قابل توجهی تعهد سودمندی ایجاد نمی كند اما این وضعیت یك تغییری است كه باعث ادا شدن نیازهای گروه سومی از افرادی می شود كه این پروسیجر برایشان صورت گرفته است.
 
- هدف یا مأموریت پرستاری:
تعریف كردن مأمورین یا هدف اجازه می دهد پرستاری اجرا اداره شود. این توضیح می دهد كه پرستاری چرا باید باشد و خواهد بود. مأموریت و هدف توضیح ی دهد كه هیئت مؤسسان جبران كننده خواهند بود. این تعهد مدیر پرستاری حرفه ای برای تعریف خاص هدف یا مأموریت است. یك هدف از نهاد پرستاری فراهم كردن مراقبت پرستاری برای مدد جو است كه می تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراین بیانیه باید شامل تعریفی از پرستاری و مراقبت از خود به عنوان تعریفی بر طبق پرستاری حرفه ای باشد.
-    virginia Henderson تعریفی از پرستاری دارد كه به این صورت دنبال می شود؟ عملكرد منحصر به فرد پرستار برای كمك كردن به افراد بیمار یا سالم است كه در اجرای این فعالیتها برای سلامتی و بهبودی خودش (یا مرگ آرام) شركت می كند اگر استقامت و اراده و دانش كافی داشته باشد بدون كمك می تواند این كارها را انجام دهد و انجام چنین كارهایی كمك می كند كه او هرچه سریعتر استقلالش را بدست آورد.
-    Walsh و Yora روند پرستاری را اینگونه شرح می دهند، یك روش اصولی و منظم تشخیص وضع شلامت مددجو، تعیین مشكلات تعریف شده به عنوان عامل دگرگون كننده تكامل نیازهای انسان، نقشه كشیدن برای حل مشكلات آنها، شروع كردن و انجام دادن طرح ها و ارزیابی اینكه طرح ها چه مقدار در پیشرفت حس مطلوب سلامتی و حل كردن تشخیص مشكلات مؤثر بوده است.
-    King پرستاری را تعریف می كند به عنوان: م روندی از عمل، عكس العمل، فعل و انفعال و تبادل كه بوسیله آن پرستار به افراد كمك می كند. پرستار این فعالیتها را داخل پایه اساسی در كنار آمدن با وضعیت سلامتی شان در بعضی نقاط مخصوص از دوره زندگیشان كمك می كند. پرستار این فعالیتها را داخل نهادهای اجتماعی انجام می دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند.
    بنابراین سه سطح مجزا از عملكرد وجود دارد:1)افراد    3)گروهها    4)جامعه
-    Orem پرستاری را اینگونه تعریف می كند: پرستاری یك هنر است بخاطر اینكه پرستار، پرستار شاغل، كمك های ویژه ای به فرد و برای شركت كردن به طور هوشمندانه در مراقبتهای طبی كه از پزشك دریافت می كند لازم دارد را می كند.  هنر پرستاری بوسیله اقداماتی برای اشخاص با ناتوانی برای انجام دادن كارها برای خودش و یا بوسیله كمك به او برای آموختن اینكه چطور كارها را برای خودش انجام بدهد اجرا می شود. بدین ترتیب پرستاری هنر كاربردی (علمی) و اموزشی (تعلیمی) است.
-    Kinlein پیشنهاد می كند كه پرستاری كم كردن به افراد در اجراء مراقبت از خود با توجه بع موقعیت سلامتی شان است.
نتیجه حاصل از این تئوری و تئوریهای دیگر پرستاری یكسری اصطلاحات عام بای تعریف پرستاری است مثل: پرستار بیمار یا مددجو، افراد، گروه، جامعه، روند پرستاری، مراقبت از خود و سلامتی.
مأموریت ثانوی پرستاری فراهم كردن سلامت عمومی است. این هدف باید در بیانیه مأموریت كه توضیح می دهد چرا نهاد پرستاری وجود دارد اشاره شود در نتیجه این دلیلی برای بكارگیری آن می دهد بیانیه یا مأموریت نوشته شده چنانچه كه همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمایت شوند.
مأموریت باید توسط كاركنان دیگر مراقبت از سلامتی، مددجویان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهمیده شود.
بیانیه اهداف باید فعال شود و برای استنباط بیانیه ها فسلفه، اهداف و طرحهای مدیریت حركت داده شود و استحكام بخشیده شود. بیانیه اهداف باید بوسیله اشاره به روابط بین واحد پرستاری و بیماران و پرسنل و جامعه، سلامتی و بیماری و مراقبت از خود فعال می شود. ضمیمه 6-2، 6-3، 6-4 به ترتیب مثالهایی از بیانیه مأموریت یك سازمان، بخش و واحد هستند.
ضمیمه 6-5 لیستهایی از استانداردها برای ارزیابی بیانیه مأموریت یك سازمان هستند. بیانیه مأموریت در حرفه های موفق و سازمانهای صنعتی برای فراهم كردن تعریف واضحی جهت وجود آن استفاده می شود. این بیانیه ساده سازمانها را به جلو حركت می دهد و اجراء و تولید و خدمات را تنظیم می كند. این بیانیه ها شامل ائین، اصول علمی و اخلاقی و استانداردهایی كه توسط كاركنان فهمیده می شود هستند. كاركنانی كه آشكارا درك می كنند كه دنباله روی هدفهای معنادار و ارزنده از طریق تلاشهای افراد با تعهد بیشتر هستند و نسبت به كسانی كه ان را انجام نداده اند تخصصی ترند.
تجهیزات اختصاصی تییر و رقابت در صنعت مراقبتهای بهداشتی می شوند آنها تكنیكهای حرفه ای را ایجاد می كنند كه باعث تغییر عرضه در تسهیلات بیمارستانی می شود.
سازمانهای متحد برای برتری بیمارستانها به خط تولید و عملكرد توجه می كنند و روی مأموریت تمركز می كنند این تمركز نه از برای برتری بیمارستانها پذیرفته می شود كه حالا در بیانیه های مربوط بازارهای جدید، سهام بازارها و ظاهر می شود.
این سازماندهی جدید كه نه به خاطر برتری جوی است می تواند جهت گزینی و یكپارچگی به عنوان یك جامعه زنجیر از یك رشته پیدا كند.
رهبری سازان فعال است و در آینده بیشتر به تمركز روزی نگهداری و حفظ كردن متمایل است.
بهترین بیانیه مأموریت ارزشها و دیدگاه سازمانها و شور و هیجان در كاركنان را بیان می كند. بهترین بیانیه های مأموریت یگانگی سازمانها را مشخص می كند. رهبران پرستاری مؤثر مطمئن می شوند كاركنان می بینند و احساس می كند و می فهمند كه مأموریت توسط خودشان دنبال می شود. آنها مقاومت كردن را انتظار دارند و قبول دارند.
 
نمایش 2-6 (بیانیه مأموریت سازمان)
موضوع: بیانیه مأموریت
آن مأموریت مربوط است به بیمارستانها و كلینیكهای دانشگاه آلبامای جنوبی است.
1-    فراهم كردن كیفیت بلا و مداوم، خدمات مراقبت سلامتی را به صورت طولانی مدت و شدید بهبود می باشند. منابعی از مردم جامعه و مناطقی توجه بر نژاد، ائین، رنگ، سن، جنس و اصلیت ملی یا شرایط ناتوانی در نظر می گیرند تا اینكه یك كیفیت بالا در موقعیت مناسب برای آموزش و تحقیقات در دانشگاه و جامعه فراهم شود.
2-    فراهم كردن یك موقعیت ابتكاری و فعال برای تجارب پزشكی و آموزش كارشناسی ارشد به متخصصین مراقبت سلامتی.
3-    تأسیس و حفظ اقدامات مالی مطمئن و روشی كه مراقبتهای با حرفه ای را فراهم كند یا تشخیص مراقبت از بیماران و آموزش مأموریتی كه فقط توسط حمایت و تقویت سیستم های كمكی به نتیجه خواهد رسید. و در واقع مراقبت از سلامتی برای مسكینان پزشكی وظیفه جامعه  اجتماع است. وظیفه ما برای فراهم كردن مراقبت به حمایتهای جامعه محدود شده است.
4-    4-شناخت موفقیت آینده ما به توسعه و كاربرد بیشترین امتیازات مهم مردم بستگی دارد. در نهایت، ما محیطی را برای پیشرفت كاركنان حرفه ای به سوی كار مناسب و آموزش داوم فراهم می كنیم.
5-    با همگاری پزشكان و دیگر مراقبان سلاكتی، استانداردهای مراقبت از سلامتی را در جامعه آن بهبود می بخشیم.
نمایش 3-6 (قسمتی از بیانیه مأموریت)
موضوع: بیانیه مأموریت و معرفی برای بخشی از پرستاری
مأموریت و هدف بخشی از پرستاری با هدف و مأموریت دانشگاه و مراكز طبی آبامای جنوبی هماهنگ است.
هدف و مأموریت بخشی از پرستاری شامل چهار قسمت است:
1-فراهم كردن دلیل منطقی و مراقبت های پرستاری با كیفیت برای بیماران، كه آنها را می توان اندازه گیری و ارزشیابی كرد.
2-فراهم كردن محیطی كه تحقیقات پرستاری و آموزش را سهل و آسان كند و آن نیز برای بیمارانی كه تحت عملكرد پرستاری قرار گرفته اند درخواست و تقاضا می شود.
3-خلق یك محیط كاری كه رشد كارهای تخصصی را تشویق كند و رضایت اشخاص را برای همه سطوح عملكرد پرستاری ایجاد كند.
4-رواج عقیده مثبت و حرفه ای پرستاری در میان مشكلات جامعه و ارتباطات فامیلی
اهئاف در این 6 طبقه با اهداف بخشی از پرستاری هماهنگ است.
1-ارزیابی فیزیكی، عاطفی، نیازهای روحی بیماران، خانواده های آنها و یا مسائل دیگر با اهمیت به عنوان فراهم كننده های مناسب مراقبت است.
2-فراهم كردن، طرحهای فردی مراقبت با در نظر گرفتن نیاز ما كه روشی با صرفه برای بیمار و بیمارستان است.
3-خدمت كردن بعد اندازه بیماران، خانواده هاشان و یا تبلیغات مهم دیگر تا اینكه از مراقبت كامل بود در نظر گرفتن بیماران، خانواده هاشان و یا نیازهای پر اهمیت دیگر مطمئن شویم.
4-فراهم كردن ادامه توفیق آموزش توسط خدمات، پروژه های تحقیقاتی و مراقبت مجمع بیماران كیفیت مراقبت سلامتی را بهبود می بخشد.
5-ملحق كردن تمام مقررات مرتبط با مراقبت بیماران در ارزشیابی نیاز بیماران، خانواده ها و یا مسائل پر اهمیت دیگر
6-ارزشیابی و اندازه گیری كیفیت در مراقبت پرستاری بر اساس كیفیت مطمئن و حسابهای ماهانه
نمایش 6-5 استانداردهای برای ارزیابی بیانیه های مأموریت بخشهایی از پرستاری كه شامل قسمتها، خدمات و واحدهاست.
1-بیانیه مأموریت دلایلی را برای گسترش بخشهای پرستاری، قسمتها، خدمات ، یا واحدها را نسبت به عملكرد پرستاری و مراقبت از خود به عنوان مشخص شده ای بوسیله كاركنان پرستاری را بیان می كند و آن در ارتباط با خدمات فراهم شده در اجتماع مراجعین است. توصیفات پرستاری و مراقبت از خود به وسیله كاركنان پرستاری توسعه خواهد یافت و به وسیله مسئولان پرستاری تأئید شود، آنها ممكن است در بیانیه مأموریت ذكر شوند.
2-بیانیه مأموریت بخشهای پرستاری قسمتهایی از سازمان را حمایت می كند. واحد بیانیه مأموریت توسط خط كاركنان، طبق سفارش ساخته می شود.
3-بیانیه به سازمان پرستاری اشاره دارد كه یك دولت خوب را ایجاد می كند.
4-بیانیه مأموریت به وسیله مردمی كه به واسطه همان زنده خواهند ماند توسعه پیدا می كند.
5-آن شامل حفظ ارزشهایی است به وسیله افرادی كه به واسطه همان زنده خواهند ماند.
6-آن مختصر، روشن و صریح است: آن یك معنی روشن دارد.
7-بیانیه مأموریت سازمانهای بی نظیر را توصیف می كند.
بیانیه مذموریت اولین قدم در پروسه استراتژی برنامه ریزی است. رهبران سخت و مشاغل یاد گرفته اند كه مشتریان بیشترین سهام داران هستند و بیشترین توجهات را در اطلاعات بیانیه مأموریت دارند. در جهان امروز متخصصین پرستاران از بخشها، قسمتها و ارزیابی بیانات استفاده می كنند تا حركتی جهت ادغام چندین سازان خانه مراقبت سلامتی و تبدیل آن به سازمان متمركز و مؤثر انجام دهند. بنابراین ادغام مؤثر بیماران، خانواده ها، پرداخت كننده ها و فراهم كننده هاشون وجود دارد.
 
فسلفه (نظریه)
بیانیه كتبی فلسفه ارزشها، مفهومها و اعتقاداتی كه مربوط به مسئولان پرستاری و عملكردشان در سازان هست، هماهنگ می كنند. آن (فسلفه) تصوری از هر دو مدیریت پرستاری و عملكرد پرستاران بدون توجه به آنچه كه آنها در مورد مدیریت پرستاری و عملكرد آنها ایمان دارند را بیان می كند. این حالت، اعتقاداتشان را به عنوان چگونگی مأموریت یا اهدافی كه به انجام خواهد رشید، به سمت انتها هدایت می كند. بیانیه نظریه خلاصه است و شال ارزیابی بیانیه: درباه شد به عنوان مشتری (مراجعه كننده) یا بیماران به عنوان كارگر، درباره كارهایی كه توسط كاركنان پرستاری برای مراجعین یا بیماران اجرا خواهد شد، درباره پرستاری به عنوان حرفه، درباره آموزش به عنوان كیفیت كارهای پرستاری برای بیماران، و درباره موفقیت یا جامعه ای كه خدمات پرستاری را فراهم می كند، است.
كاراكتر و هماهنگی خدمات توسط برنامه ریزی طراحی می شود كه هدفها و بیانیه فسلفه را رشد دهد و از طرف دیگر باعث رشد سازمانها و هر یك از واحد می شود.
Hodgett اشاره دارد به اینكه تمام مدیران دسته ای از ارزشهای حل كار را كسب می كنند. مدیران ارزشهای اقتصادی نظری، سیاسی، وجدانی، هنرمندانه و اجتماعی را دارند. طی تحقیقات اخیر نشان داده كه مدیران خیلی بیشتر در مورد وظیفه اجتماعی آگاه شده اند. ارزشها در مدیریت فلسفه ذاتی و فطری است. پیش گوی در مورد ارزشهای آینده برای 20 قرن اول، به ارزشهای آینده جامعه منعكس خواهد شد. مدیران پرستاری درگیر خواهند بود و به ارزشهایی در بیانیه فسلفه برگشت خواهند كرد. فسلفه سازماها اغلب خیلی مطلق است و در پایین نوشته نشده.

محتوا (مضمون)
یكی از مضامین بیانیه فلسفه قسمت مهمی از ارزشها هست و وجود تمایز پرستاری نسبت داده می شود: به نیاز برای توسعه آمادگی، پیگیری آموزشها، دانش اموزان، تحقیقات، اداره پرستاری و نقش پرستاران در سازمان بیانیه فرضیه به گرفتاری بیماران در مراقبت در گسترش خانوادگی شان مربوط است. بیانیه فرضیه همچنین به پرستاری صحیح كه شامل تعهد كاركنان تبلیغی و مسئولیت پرستاران در شغلشان مربوط است. از جهت حرفه. بیانیه فلسفه باعث رویش فرهنگ است. بیشتر 500 تا شركت شانس بیانیه فسلفه را دارند ولی فقط یكی از آن شركت ما آن را به بهترین شكل به اجرا در می آوردو ان در پوسترها یا كارمندی پلاستیكی، در بروشورها و كالاها و گزارشات سالانه، سخنرانیها و كتابها آشكار است. افرادی كه به بیانیه فسلفه اعتقاد دارند كارها را به اجرا در می آورند، كمك به استخدامیم جهت ساخت تصمیمات درست ی كند، و یك احساسسی در هدفهای گروهی دارند و كارها را مفیدتر می كنند.
مسائل مورد علاقه رایج در فلصفه شاغل، مشتریها، كیفیت ، برتری، رشد، سود، سهام داران، جامعه، مستخدمین، تمركز زدایی و سرگرمی است. بیانیه فسلفه بیانیه أموریت را حمایت می كند. مانند چسبی كه قسمتهای جدا از هم را به هم می چسباند. آن، كاركنان را برای انجام دادن كارهای پیچیده شخصی به نسبت كارهای حاشیه ای ساده بر می انگیزد.
به اندازه بیانیه مأموریت، بیشترین اثر بیانیه فسلفه هم وقتی است كه به وسیله آنهایی كه به واسطه آن زندگی خواهند كرد توسعه یابند. فلسفه بیانیه واحد، فلسفه سازمانها را حمایت می كند. فلسفه ای كه مشتاقانه منتقل شدهو كامل به وسیله مدیران برتر كه بیشترین اثر را دارند حمایت می شود. مأموریت های متفاوت و بیانیه های واقعی، در بیانیه فلسفه ثابت باقی خواهند ماند، به اندازه بیانیه مأموریت، بیانیه فلسفه به سطوح بالاتر عملكر و مدیریت پیشرفت خواهند كرد.
نمایش 6.6 و 6.7 و 8-6 مثالایی برای بیانیه های فلسفی از سازمان، بخش، واحد است. نمایش 9-6 یك لیست استاندارد برای ارزیابی بیانیه های فلسفی از سازمان است.
اهداف
هدفها در واقع بیانیه خاصی و عینی از آرمانها است كه مدیران پرستاری می خواهند به آن برسد. آنها تعددات فعالی است در میان آنچه كه كلید عناصر مأموریت به انجام می رساند و فسلفه یا اعتقادادت مستمر. اهداف استفاده ی شود تا الویتها را ینا كنند. آنها زمان نتایج به انجام رسیده را اعلام می كنند، و روی پیش بینی خدمات مراقبت از سلامتی افراد متمركز می كنند. مانند بیانیه مأموریت و فلسفه آنها باید با اهمیت، منظم و عملكردی باشند. آنها باید مطرح باشند. مسائل اعلام شده اگر اهداف در زمانی كه بشود آنها را دید حاضر باشند، آنها می توانند به عنوان ابزار مفیدی برای ارزیابی مراقبت پرستاری و عمل، كاركنان استفاده شود و به عنوان اساسی برای طراحی برنامه های اموزشی، كارگنان، تقاضانامه برای تیه و تدارك و تجهیزات و دیگر عملكردهای دخیل بخشهای موجود در پرستاری باشد.
نمایش 6-6(بیانیه فسلفه سازمان)
موضوع: فلسفه دانشگاه مركزی پزشكی آلبامای جنوبی
ما معتقدیم كه:
•    دانشگاه مركزی پزشكی آلبامای جنوبی به برتری در زمینه راقبت از بیماران، اموزش و تحقیق نام ذاری شده.
•    ما متعهد شدیم تا خدماتی را بای نیازهای خیلی خاص بیماران و درمان های پزشكی بی نظیری را فراهم كنیم.
•    ما تخصص پیدا كردیم تا بیشترین مراقبتهای مؤثر و شایسته را برای بیمار فراهم كنیم.
•    ا متعهد شده ایم تا سطح یكسانی از مراقبت سلامتی برای تمام بیماران با مشكلات سلامتی یكسان درون بیمارستان را فراهم كنیم
•    ما متعهد شده ایم یك محیط امنی برای بیماران، كاركنان و میهمانان فراهم گنیم. ما اصلاح بیماران را به صورت محرمانه تصدیق می كنیم با تمام افشاگریهای كامل، خطرات مراقبت و تصمیم گیری را پیچیده تر می كند
•    برد Trasteed دانشگاه آلبامای چنوبی، كیمته اجرایی پزشكی، كارمندان پزشكی بزرگ، اداره مركز پزشكی دانشگاه آلبامای جنوبی هر دو مفهوم را حمایت می ند و به وسیله تخصیص اعتبار، اجرا، فعالیتهای برنامه مدیرین، طراحی شده تا خطرات را كاهش و نابود كند و ایمنی را در مراكز بیمارستانی ترفیع دهد.
•    ادامه تحصیلات برای شایسته كردن كاركنان نیاز است. رشد در تخصص و توسعه هر دو یك وظیفه فردی و سازمای است.
•    تحقیقات باید پرورش یابد تا امكانات را توسعه دهد و توصیه های پذیرفته شده را برای حمایت از موضوعات انسانی دنبال شود.
•    ما وظیفه نمایش و بهبود ممتذ تمام فعالیتها را در میان ارزیابی كیفیت و بهبود به عنوان قسمتهای سازنده كیفیت را داریم.
•    هر فردی باید با ارزش و اعتبار رفتار كند
•    محدودیتهای مالی برای آنچه كه ما می خواهیم انجام دهیم وجود دارد و هركارمندی باید شانه ای در بیمارستان داشته باشد تا درآمد ثابت حفظ شده مالی كسب كند.مراقبت از سلامتی برای مساكین پزشكی وظیفه جامعه و اجتماع از آنچه كه آنها بدست آورده اند است. طرفین و وظیفه ما برای فراهم كردن مراقبت از تهی دستان به آنچه كه جامعه حمایت می كند محدود است.
•    ما وظیفه استفاده از منابع مالی و مسئولیت منابع محدود شده و حفظ كردن و بهبود و استحكام مالی مؤسستمان را داریم
•    مراقبت سلامتی باید روی پیشگیری و خوبی در مجموع بیماری تمركز كند. ما طرحهایی برای مراقبت بیماران از خودشان در زمانهایی از پذیرش را ترفیق می دهیم.
•    ما رهبران مراقبت از سلامتی در جامعه هستیم. ما معتقدیم قوانین را حمایت می كنیم و نظارت می كنیم و كاری می گنیم تا تغییرات مفید مالیاتمان را بسازیم.
•    كارمندان ما بهترین دارایی را دارند و با احترام رفتار خواهند كرد.
•    كارمندان ما مسئول هستند تا مراكز پزشكی را با كل تعهدات به فلسفه ما، اهداف، نظمها و پروسیجرهای مطمئن سازمانهای موفق سر.ویس دهند.
•    ما مسئول هستیم تا تجارب یادگیری را برای همه دانش آموزان در زمینه مراقبت از سلامتی فراهم كنیم كه این شامل موقعیت طبی مناسب و نقش ما است.
نمایش 6-7 (بیاینه فسلفه برای یك بخش (قسمت)
موضوع:فلسفه بخشی از پرستاری
•    ما معتقدیم كه:
•    فسلفه بخشی از پرستاری به مركز پزشكی دانشگاه آلبامای جنوبی جنوبی وابسته است.
•    ما متعهد هستیم تا مراقبت از بیماران، اموزش، تحقیقات را برتری بخشیم و بیشترین مراقبتهای مهم و شایسته را فراهم كنیم.
•    هر فردی باید با اعتبار رفتار كند.
•    سلامتی فقط فقدان بیماری یا infirmity نیست بلكه حالتی از بهترین وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی است
•    مراقبت های پرستاری مفهوم مراقبت از خود را ترفیق می دهد، توانا ساختن بیمار برای رسیدم به نیازهای اساسی انسان با حالتهای سلامتی موجود در سیكل زندگی. پرستاری شامل یك نزدیكی زیاد به مراقبت سلامتی مورد هدف قرار گرفته شده در سلامتی اجتماع و توسعه آموزشهای عمومی است.
مراقبت پرستاری حرفه ای در مركز پزشكی دانشگاه آلبامای جنوبی به اندازه كافی            در همه بیماران پذیرفته شده درمان فراهم می شود.
•    بیماران و خانواده هایشان به طور صحیح درباره تصویری از وضعیت سلامتی و شركت جستن در تصمیمات مؤثر در مراقبتهای قابل امكان گسترده آگاه می شوند.
•    نیازهای فیزیكی، ذهنی، روحی و اجتكاعی بیماران ما می توان به وسیله تلاش كردن و به نتیجه برسد تا هدفهای باقیانده طرحهایی از مراقبت منظم را هدف قرار دهد.
•    مراقبت اختصاص عالی پیشنهاد شده در مراكز پزشكی برای كارمندان واجد شرابط برای تمام حالتها مورد نیاز است. مهمترین دارایی مؤسسات كارمندان هستند و آنها با احترام رفتار خواهند كرد.
•    ما وظیفه مدیریت كاركنان و سرمایه گذاری را داریم و اینكه در حداكثر تولیدات برسیم.
•    تصحیح كیفیت پرستاری بوسیله ارزیابی پی در پی مراقبتهای پرستاری و تغییرات مثبت حرفه های پرستاری و فعالیتهای آنها بیمه شده است.
•    اموزشهای مستمر لازم هست تا كیفیت حرفه های پرسناری را تحویل دهد وظیفه هر دو سازمانها و كاركنان است.
•    ما وظیفه داریم تا تجریه های مناسب را در یادگیری داشته باشیم و نقشی را برای همه دانش اموزان در زمینه مراقبت از سلامتی فراهم كنیم.
•    ما وظیفه گرفتاریهای تحقیقات پرستاری را پذیرفته ایم.
بیانیه فلسفی یك واحد
موضوع:ششمین قسمت فلسفه
ما باور داریم كه باید همه بیماران از مراقبتهای انفرادی یكسانی توسط پرستاران مسئول برخوردار شوند و اینها شامل مراقبتهای فیزیكی پیوسته و برآورد نیازهای عاطفی و معنوی است.
ما باور داریم كه هدف از مراقبتهای بهداشتی باید كمك به بمار باشد تا به سطح بالای از سلامتی برسند .
ما باور داریم كه بیماران باید توسط همه پرستاران مسئول امیدوار شوند تا برای مراقبت از خودشان و كاهش دلبستگی به پیشرفت قابل توجهی دست یابند.
ما باور داریم كه مسئولیت همه پرستاران این است كه به عنوان یك طرفدار و حامی بیمار عمل كند و مراقبت ها را با كیفیت و با توجه به خواسته های بیمار و خوساته های خانواده بیماران و افراد دیگر فراهم كند.
ما بر این باوریم كه برای بهبود مراقبتهای بهداشتی مستمر آموزشی مداوم لازم است. و ما باور داریم كه پرستار یك عضو مكمل بر مراقبتهای بهداشتی و یك عضو مهم در تیم مراقبتی محسوب می شود.
ما باور داریم كه بیماران و خانواده هایشان برای بهبود وضعیت بیمارستان و پیش آگهی و مراقبتها اهمیت دارند.

استانداردهایی برای ارزشیابی بیانیه های فلسفی:
بخش، خدمات و یا واحد پرستاری
1-نوشته ای از فلسفه برای بخش پرستاری و یا هر یك از واجدهای وابسته به آن باید وجود داشته باشد.
2-نوشته فلسفی در همكاری این كارمندان پرستار مصرف كنندگان و كارمندان مراقبتی نیز باید موجود باشد.
3-پرسنل پرستاری باید سهمی در مرور سالیانه بیانیه های فلسفی داشته باشند.
4-بیانیه های نوشتاری از فلسفه باید این باور و ارزشها را منعكس كند:
a-منحنی فعالیتهای بالینی پرستاری
b-درك قسمتی از مسئولیت پرسنل پرستاری برای رسیدن به این حقیقت
c-انتخاب نظریه های دیگر در مورد بشریت، اجتماع، سلامتی، پرستاری، مداخلات پرستاری و مراقبت از خود. مربوط به موارد احیا شذه بیرونی (مانند ارتباط، قانون) و موارد امیار شده داوی(پرسنل، مدد جویان، منابع مادی و …)
تحقیقات آموزش و خانواده برای accomplushing مناسب هستند جهت درخواست division و هر یك از این واحدها.
5-فلسفه پرستاری باید از فلسفه های سازماندهی در همه سطوح پرستاری حمایت كند.
6-بیانیه فلسفه باید مستقیماً برای بدست آوردن درخواست ها و نیازها باشد.
در طی Moore سازمان پرستاری برای ارزشیابی ماقبت از بیماران، ارزشیابی اقدامات انجام شده پرسنل ، برنامه ریزی برای برنامه های آموزشی و تقاضای ذخایر و ابزار باید واقعی و وجود فلسفی داشته باشد.
اراكه مأموریت وا هداف را به خوبی تعریف پایه ای از تجارت بیان می كند.
و اگر آنها از بینش بالایی برخوردارند و یا قصد خوبی دارند و یا نكته های زیركانه دارند باید به واقعیات ترجمه شده باشد.
اهداف زمانی بصورت بیانیه واقعی در نظر گرفته می شوند و به خلاف آن چیزهایی كه می شوند استاندارد بشوند اهداف تاكتیك های پایه هر شغلی می باشند. شامل شغل مدیریت پرستاری اهداف باید بیش از یك مورد انتخاب شوند و آنها باید بصورت چندگانه و بیش از یكی باشند تا یك تعادل در محدوده وسیعی از نیازها و اهداف مرتبط با خدمات پرستاری را برای مددجویان و بیماران فراهم كند.
استفاده مفید از انسان، پول و منابع مادی، به سود بردن از طریق ابداع و شانه خالی كردن از مسئولیتهای اجتماعی در جامعه صورت می گیرد.
اهداف باید استفادع شوند و یكی از راه های استفاده از آن توسعه ان از طریق مدیریت خاص و برنامه های عملی می باشد.
مسئولان پرستاری خصوصاً مدیران پرستاری باید تلاش واقعی برای بدست آوردن نتایج انجام دهند بعضی از مكانهای متمركز ذكر شده اند. و بعضی دیگر ممكن است مرتبط با شغل و صفت شبیه آن موجود باشد كه شامل توسعه و ارائه خدمات مراقبتی بهداشتی در مكانهای نیازمند می باشد. به عنوان مثال بهبودی و سلامتی ذهنی و فیزیكی با افزایش فعالیتها ایجاد شده است.
انرژی زیادی كه در این مكان ها وجود دارد مانع از ایجاد صدمه و بیماری می شود. و نیز مكان دیگر برای اهداف تعبیه شده است. و این ضامل مدتهای جدید و خصوصاً اجرای دانش جدید می باشد.
امكانی برای اهداف و استفاده از منابع (انسانی، مالی و فیزیكی) سازاندهی شده اند اهداف نیاز توسعه برای مدیران بیان می كنند نیازهای گروه های بزرگ در مجموع شامل: عدم وجود مسیر برای كارگران، كارمندان، توسعه،وضعیت مطلوب كارمندان و نگه داری و رتبه ها برای مهارتهای كارمندان ارتباطات می باشد.
اهداف زمینه ای برای جذب كار و ایجاد شانس و فعالیتهایی برای كنترل سودمندی و مفید بودن كارگران را فراهم می كند. این اههداف در مكانهای اجتماعی برای ابداع  سلامتی مورد نیازند.
جامعه باید باور داشته باشد كه پرستاری مفید است و تولید كننده و شغل امیدوار كننده ای می باشد. مدیریت اهداف را متعادل می كند و اهداف كوتاه مدت با انجام دادن آنها بدست می آیند و بعضی اهداف و اهداف بلند مدت در دسته (امید به انجام دادن) قرار می گیرند.
بودجه منجر به تعادل و ایجاد هدف می شود. پرستار مدیر دو بودجه را برنامه ریزی می كند یكی برای عمل جرتحی و یكی هم برای هزینه ای احتمالی. برای بودجه برخی از تقدمات تنظیم شده ست كه در جدول 11-6 توضیح داده خواهد شد.
اهداف استراتژی پایه پرستاری می باشد زیرا آنها به همه فعالیتهای پرستاری مختص می شوند. پرستاران باید قادر باشند كه اهداف مخصوص و اقدامات خاص را (تبدیل كنند) ایجاد كنند بنابراین پرستاران باید بدانند كه برای اجرای آن چه چیزی باید انجام دهند.
اهداف بصورت پایه در آمده اند و انگیزه ای برای پرستاری كه لازمه اجرای آنها می باشد شده است و همچنین برای سنجش رسیدگی پرستاری محسوب می شوند.
آنها وجود منابع مادی و انسانی و تلاشهای انسانی را ممكن می سازند. اهداف در همه اماكن برای بقای پرستاری و خدمات مراقبتی بهداشتی مورد نیازند. در پرستاری همه اهداف باید انجام شوند. اهدافی كه خدمات پرستاری را برای گروه های بیماران موجود فراهم می كند.
آن اهداف باید عدم نیاز بیمار را فراهم كنند. و خدمات پرستاری غیر متداول و مراقبتهای بهداشتی را ایجاد كنند و خدمات جدید را برای بیماران موجود فراهم كند.
اهداف باید برای گروه های جدید بیماران ایجاد شود. برای سازماندهی امتدادی و برای انجام استاندارد كردن خدمات پرستاری.
اهداف برای كار كردن پایه هستند. و كلید فعالیتها و ساختار سازماندهی شده و محققین پرسنل می باشند. اهداف كار پرستاران را روشن و واضح می كنند و نتایج را قابل اندازه گیری می كند و اقدامات خاص را مشخص می سازد.
آان تعهدی ایجاد می كنند كه انرژی و منابع پرستاری را برای ساختن آینده مجهز شود. اهدا برای همه واحدها و سازمانها مورد نیازند. آنها باید به طور ضروری تغییر یابند. خصوصاً حتی یك تغییری در مأموریت ایجاد می شود و یا وقتی كه اهداف كوتاه مدت عملی می شود. آخرین اما نه حداقل اهداف باید برای تحقیقات و توسعه خدمات پرستاری جدید وجود داشته باشد. اشاره دارد به جدول 6-12 كه عناصر را بیان می كند.
جدول 6-14، 6-13 و 6-15 مثالهایی برای اهداف یك سازمان، یك پرستار و یك واحد پرستاری می باشد حدول 6-16 شامل استانداردی برای ارزشیابی اهداف یك سازمان می باشد.
مثالهایی امكان گروهی برای نوشتن اهداف
•    ارزشیابی از كراقبت بیمار برای توسعه دادن روشهای بخش كیفیت مراقبت بیمار
•    ارزشابی از انجام اقدامات پرسنل. سود بیماران از نظارت پرستاری بسته از همه پرسنل رسمی كسانی كه از بیمار مراقبت می كنند و مراقبتهای پرستاری مستمر را انجام می دهند و همه انجام مراقبتهای پرستاری بر پایه استانداردهای رسمی می‌باشد.
•    برنامه های آموزشی. بیماران از یك برنامه ستمر و قابل انعطاف در خدمات آموزشی بهره می گیرند و از همه گروه های پرستاری كه به روز می باشند، مهارت آموزش، اموزش مستمر و سرپرست آموزش می گیرند.
•    استفنیگ :برای ایجاد كردن یك سیستم استفینگ الگویی برای مراقبت بیماران ایجاد شود.  و اینكه همه اعصای هر ساختمان می توانند با توجه به سطح مهارتشان برای نگهداری مراقبتهای پرستاری مداوم و مدیریت خدمات پرستاری عمل كنند.
•    درخواست ذخایر و ابزار برای ذخیره كردن پرسنل پرستاری با منابع كافی برای مراقبت بیماران. برای پیش بینی نیازهای آینده پرستاری و برنامه ریزی برای رسیدن به منابع مورد نیاز.
•    ارائه:همگاری و مشورت اعضای با تیم بهداشتی داخل اداری برای حداكثر اثر گذاری در بالا بردن راقبت بهداشتی و جلوگیری از بیماری انجام می شود. برنامه های جدید برای مشخص شدن نیازها توسعه خواهند یافت.
•    ابداع:برای اثر گذاری فعالیتهای پرستاری پیشرفته و جستجوی برنامه های آموزشی حمایت كه كیفیت مراقبت های بیمار را بهبود می بخشد . سازمان و استفاده از همه منابع (انسانی، فیزیكی و علمی). استاندارد برای تصمیم گیری و برای افزایش اثر بخشی استفینگ ایجاد شده است.
•    مسئولیت اجتماعی، برای حمایت، عمومیت و تحمل هدمات برای اجتماع سالم
•    تحقیقات و توسعه برای حفظ سازمان و پرستاری رسمی
مثالهایی از اهداق متعادل
•    اهداف طولانی مدت. یك برنامه ای برای توسعه راهنمایی های آموزشی برای همه اماكن بنویسید.
•    اهداف كوتاه مدت. ایجاد پروسیجرهای برای مرقب پرستاری ایمن بوسیله داشتن ساختمان آتش نشانی، پرسنل پرستاری در هر سه شیفت حفظ می شوند.
•    بودجه آینده. برنامه ریزی با بودجه برای داشتن مكانی مناسب
•    اتاق بیماران و جا به جا كردن اسباب پاره و فرسوده
•    بودجه كعمول (رایج) ایجاد كلاسهای برای امیدوار كردن والدین برای آن وجوهی كه اختصاص به آن كار داده می شوند.
عناصر اهداف
•    اجرای هدف: بیمار مراقبت درمان را در یك محیط امن برای ارضاء كردن نیازهای مراقبتی شفا بخش، نیازهای فیزیكی، عاطفی، اجتماعی. اقتصادی و برقراری و رسیدن به وضعیت بهبودی دریافت می كند. (در قسمت بعدی توضیح داده شده )
•    خدكات پرستاری موجود برای بیماران موجود: مشورت كردن پرستار او را از پرستاری(پزشكی)، پرستاری جراحی، پرستاری بهداشت ذهنی و پرستاری بهداشت مادر و كودك آگاه خواهد كرد. خدمات آنها می تواند توسط هر پرستار حرفه ای یا پزشك صورت بگیرد.
•    صرفه نظر از خدمات پرستاری غیر متداول
ضرورت پرستاری جدید برای گروه های جدید بیماران: برنامه ها خدمات پرستاری مشاورتی را از بیمارستانهای عمومی به پرستاری خانه در منطقه مرتبط می سازد. در آینده این امر با كناره گیری منازل گسترده می شود. هر دو عملكردها نتیجه بازرسی می باشد.
سازمان برای خدمات پرستاری جدید: مدیران پرستاری با نظارت بر ساختمان سازمان پرستاری می تواند خدمات پرستاری جدیدی را فراهم كند. و آن را ارزشیابی كند.
استاندارد خدمات پرستاری و انجام آنها: مدیران پرستاری تصمیم می گیرند كه از استانداردهای اقدامات پرستاری استفاده كنند. توسط corgress ANA
 اهداف دانشگاه مركز پزشكی جنوب آلباما:
1-اهداف globa
2- شماری از بیمارام
3- آگاهی مردم
4- برنامه های كوتاه كدتی از انچه ما ارائه می دهیم.
5-برنامه های بلند مدتی از آنچه ما ارائه می دهیم
6-    خدمات
7-    آموزش مسئولین برای ارائه برنامه های بیمارستانی رسمی برای ساختن بیمارستانهای دانشگاهی
8-    تحقیقات متفاوت
9-    فروشگاه های بیمارستانی برای كارمندان دانشگاهی
10-    بهبود دسترسی به بیمارستان
11-    بهبود منابع باروك بالا در جامعه
رزیدتهای برای مراكز پزشكی جهت مداخلات
بهبود مدیریت بیماران برای میدانی بیشتر
ایجاد فروشگاه های جدید
بهبود نقایص
درك بیكارستان به عنوان یك شغل
درك تفاوت در اهداف بین بیمارستان و fiundation
 
 تعریف اهداف
1-شما بیماران   
1-برنامه ریزی برای incentime برای U.P.S
2- كسانی كه مراقبتهای بیمارستانی انفرادی می شوند.
3-نظارت U.D.S در شهر
4-عرضه H.U.O
5-قرار دادن گروه ساختمان
6-ایجاد فروشگاه
iكجا هستند
ii باقی ماندن RQA
iii باقی ماندند قرار ملاقات
ivكشورهای اطراف
v HHC
viخدمت دولتی (برنامه برای صفت)
viiسازمانها و ارگانها (لكنیك و دانشگاه)
viiiدانش اموزان سازمانها در دانشگاه ها
ارائه بیمارستان برای كارمندان دانشگاه
2-آگاهی مردم
(1-) برنامه PR
(2)برنامه های ارائه شده كوتاه مدت از آنچه انجام شده است.
(3)برنامه های ارائه شده طولانی مدت از آنچه انجام شده است.
1-چه تولید جدیدی را می توانیم ارائه دهیم؟
2-برنامه رسمی برای ساختن بیمارستان دانشگاهی
4-آموزش مسئولین برای ارائه به بیمارستان
    1-فقط برای افتخار ورزیدن
    2-مدیریت مردم در سازمان
3-منابع
4-كارمندانی با PR و ارائه به مردم
5- درك بیمارستان به عنوان محل كار
5-تحقیقات برای ارائه خدمات
    1-تغییر روشهایی برای ارائه خدمات
6-بهبود دسترسی به بیمارستان
1-پاركینگ
2-محل انتظار
3-اورژانس
7-بهبود منابع
1-گروه های حرفه ای
2-فنج
3-ارتباطات داخلی
8-وجود رزیدستها در مراكز پزشكی
9-بهبود تایمی
10-بهبود روابط انسانی (تعاونی، بین مراكز پزشكی)
نمایش 14-6
هدف بخش پرستاری:
موضوع: هدف بخش پرستاری:
هدف این بخش پرستاری باید آماده كردن بیماران باشد.
1)    كمك توسط پرستار و پروسه پریتاری برای برخورد بیمار با نیازهای فردیش در محیط امن این مراقبت ها در بر گیرنده نیازهای فیزیكی، اقتصادی، معنوی محیطی اجتماعی و رفتاری بیماری می باشد كه در برنامه ریزی مراقبتی تمام بیماران در نظر گرفته می شود.
2)    یك برنامه آموزشی مؤثر كه شامل راهنمایی و كمك در استفاده از منابع دارویی و نمایندگی انجمن می باشد.
3)    منفعت ناشی از ارتباطات مؤثر تعاون و هماهنگی با همه سرویس های حرفه ای و اجرائی در برنامه ریزی مراقبتی بیماران در نظر گرفته می شود.
4)    سود مداوم برنامه های انعطاف پذیر در سرویس های آموزشی برای آراسته شدن. و آگاهی همه پرسنل پرستاری، آموزش متناوب و گسترش رهبری.
5)    مشاركت مفید سرویس های پرستاری در آموزش دانش آموزان
6)    تأئید مؤثر مراقبت ها با تهیه به موقع و وجود مناسب تجهیزات و تداركات
7)    تأثیر مناسب كلی ناشی از یك شغل خوب در پرستار بدست آوردن رضایت شغلی می باشد.
8)    تأثیر مناسب از یك انجمن بسته در میان بخش پرسنل پرستاری و سازمان جمعیت پرستاری برای حفظ برابر بیماریها و پیشرفت پرستاری
9)    ایجاد بیشترین ساعت مراقبت پرستاری با تغییر جهت دادن پرسنل پرستاری از وظایف یر پرستاری
10)    ایجاد منفعت متوسط ایجاد تعادل مفید در بودجه برای بخش پرستاری
11)    سود متوسط متفاوت بك RN بر همه پرسنل كه از بیماران مراقبت می كنند كه توسط ارزیابی مراقبت ادامه داده می شود.
12)    ایجاد سود توسعه اجراء نتایج تحقیقات پرستاری
نمایش 15-6
اهداف واحد پرستاری
موضوع:اهداف ششم فلور باید توسط بیمار خانواده اش یا افراد دیگر فراهم شود.
1)    تمام مراقبت های فردی بیمار در یك كمك توسط RN از جمله نیازهای فیزیكی روحی و معنوی بیمار خانواده و تمام چیزهای ویژه اش رسیدگی می شود...

 

منابع فارسی :
كتاب دكتر قابلجو ، منیژه ، (راهنمای مدیریت پرستاری) ، فلسفه اهداف و مقاصد ، ترجمه ، انتشارات شهر آب ، سال 1371 ، چاپ اول .

Refrence :
Intrasuction to management and leadership for nurse managers .
(Third Edition) Russell C.Swandburg.EN.PHD.

لینک کمکی