بررسی محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

بررسی محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


فهرست مطالب
فصل 1: کلیات تحقیق
1-1 چکیده 2
2-1 مقدمه 3
3-1 تشریح و بیان موضوع 3
4-1 فرضیه تحقیق 4
5-1 تعریف موضوع 4
6-1 اهداف پژوهش 4
7-1 اهمیت پژوهش 5
8-1 قلمرو پژوهش 5
فصل 2: ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 7
2-2 تعریف سیستم هزینه یابی 7
3-2 محدودیت های مدل های هزینه یابی سنتی 7
8 (ABC) 4-2 هزینه یابی بر مبنای فعالیت
9 (ABC) 5-2 مزایا و محدودیت های
و متد سنتی هزینه یابی 11 ABC 6-2 تفاوت بین
7-2 چگونه فعالیتها و محرك هزینه ها در محیط شبیه سازی شناسایی شوند 11
8-2 مدلسازی هزینه در تولید 13
9-2 شبیه سازی گسته پیشامد 14
10-2 تعریف شبیه سازی گسسته پیشامد 15
11-2 مزایا و معایب شبیه سازی گسسته پیشامد 15
12-2 ساختار مطالعات شبیه سازی و تکنیک های آن 16
13-2 تکنیکهای به کاربرده شده در شبیه سازی 17
1 توزیع احتمالی ورودیها 17 -13-2
2 تصدیق و تعین اعتبار مدل شبیه سازی 17 -13-2
3 طراحی آزمایشی 18 -13-2
14-2 ارزیابی سیستم های تولیدی با استفاده از شبیه سازی

فهرست مطالب شماره صفحه
15-2 تحقیقات قبلی انجام گرفته در ارتباط با این پژوهش 20
16-2 جمع بندی 24
1 روش اول 24 -16-2
2 روش دوم 24 -16-2
فصل 3: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه 27
2-3 روش انجام تحقیق 27
1-2-3 ساخت مدل مفهومی و گردآوری داده های مدل شبیه سازی 27
2-2-3 ساخت مدل شبیه سازی 28
3-2-3 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های هزینه یابی بر مبنای فعالیت 28
4-2-3 انجام محاسبات هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر روی مدل شبیه سازی 28
3-3 جامعه آماری 29
4-3 روشهای جمع آوری اطلاعات 30
1-4-3 روش کتابخانه ای 30
2-4-3 روش میدانی 30
3-4-3 بازدید عینی از کارخانه و نحوه عمل آن 31
5-3 منابع اطلاعاتی 31
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 31
8-3 قلمرو پژوهش 32
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 34
2-4 ساخت مدل مفهومی وجمع آوری داده های مدل شبیه سازی 34
1-2-4 ساخت مدل مفهومی 34
2-2-4 تشریح فرایند تولید 34
3-2-4 تشریح مراحل مونتاژ 35
35 1-3-2-4 فاز 2
36 2-3-2-4 فاز 1
4-2-4 تهیه و تجزیه و تحلیل نمودار جریان تولید 37
5-2-4 جمع آوری داده ها 40
فهرست مطالب

3-4 ساخت مدل شبیه سازی 40
1-3-4 ساخت مدل کامپیوتری 41
1-1-3-4 منابع 42
2-1-3-4 ورودی ها 42
3-1-3-4 مفروضات 43
4-1-3-4 خروجی ها 43
2-3-4 بررسی و تصدیق مدل 44
3-3-4 اعتبار سنجی مدل 46
46 warm – up 1-3-3-4 تعین دوره
2-3-3-4 اجرای مدل و استخراج نتایج 47
3-3-3-4 تجزیه و تحلیل نتایج 48
4-3-3-4 تحلیل حساسیت 50
4-4 گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های هزینه یابی بر مبنای فعالیت 55
1-4-4 شناسایی داده های مورد نیاز و منابع آنها 55
2-4-4 طبقه بندی عناصر هزینه 55
5-4 انجام محاسبات هزینه یابی بر مبنای فعالیت با استفاده از مدل شبیه سازی 57
1-5-4 دستمزد غیر مستقیم 58
2-5-4 تعمیر و نگهداری ماشین آلات 59
3-5-4 تعمیر و نگهداری ساختمان تولید 59
4-5-4 ابزار و لوازم مصرفی(مواد غیر مستقیم) 62
5-5-4 تسهیلات 64
6-5-4 وسایط نقلیه تولید 65
7-5-4 هزینه واگذاری خدمات به بخش خصوصی 66
8-5-4 هزینه تعمیرات تاسیسات 68
9-5-4 استهلاك ساختمان تولید 69
10-5-4 استهلاك ماشین آلات 70
11-5-4 محاسبه هزینه سربار هر ایستگاه در تولید یک دستگاه تراکتور 70
6-4 محاسبه هزینه ایستگاهها با در نظر گرفتن روابط بین آنها 73
فصل 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 78
2-5 یافته های تحقیق 78
فهرست مطالب شماره صفحه
3-5 پیشنهادات مبتنی بر تحقیق 79
4-5 سایر پیشنهاد ها 80
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر 81
6-5 محدودیتهای تحقیق 82
منابع و مأخذ 83
پیوست ها 86
پیوست 1: نتایج تحلیل حساسیت 87
پیوست 2: جداول نتایج محاسبات هزینه یابی در 27 ایستگاه مدل شبیه سازی 101
پیوست 3: نمودار های مربوط به نحوه تسهیم عناصرهزینه در ایستگاهها 116


فهرست جداول
1-3 هدف و روشها و نتایج مراحل 4گانه پژوهش 29
1-4 مراحل ساخت مدل شبیه سازی 41
خروجی مدل شبیه سازی و سیستم 48 t 2-4 خلاصه مقایسه آزمون
3-4 الگوی تحلیل حساسیت ها 51
4-4 پارامترها و مقادیر آنها در تحلیل حساسیت ها 52
54 5-4 نتایج تحلیل حساسیت پارامتر های ایستگاه 9
6-4 اقلام سربار 56
7-4 عناصر هزینه و محرك هزینه ها 58
8-4 محاسبات مربوط به حقوق و دستمزدغیر مستقیم 59
9-4 محاسبات مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات 60
10-4 محاسبات مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان تولید 61
11-4 محاسبات مربوط به هزینه ابزار و لوازم مصرفی 63
12-4 محاسبات مربوط به هزینه تسهیلات 64
13-4 محاسبات مربوط به هزینه وسایط نقلیه تولید 65
14-4 محاسبات مربوط به هزینه واگذاری خدمات به بخش خصوصی 66
15-4 محاسبات مربوط به هزینه تعمیرات تاسیسات 67
16-4 محاسبات مربوط به هزینه استهلاك ساختمان تولید 68
17-4 محاسبات مربوط به هزینه استهلاك ماشین الات 69
70 18-4 نتیجه محاسبات مربوط به ایستگاه 1
19-4 نتیجه نهایی محاسبات 72
20 توزیع احتمالی دلایل خرابی ماشین آلات ایستگاهها 74 - جدول 4
21-4 مقایسه نتیجه محاسبات در دو حالت


فهرست اشکال
1-2 ترکیب شبیه سازی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت 13
2-2 مراحل ساخت مدل شبیه سازی 16
3-2 اصول شبیه سازی 17
1-3 روش کار پژوهش 27
1-4 نمودار جریان تولید 39
2-4 انتخاب بهترین توزیع آماری توسط نرم افزار شبیه سازی 40
3-4 ساختمان مدل شبیه سازی 41
4-4 تصویر اجرای شبیه سازی 44
5-4 مراحل اعتبار بخشی مدل 46
47 warm-up 6-4 دوره
7-4 تجزیه و تحلیل نتایج مدل 49
53 8-4 تحلیل حساسیت کار در جریان به تغیرات کار در جریان در ایستگاه 9
53 9-4 تحلیل حساسیت میزان تولید به تغیرات میزان تولید در ایستگاه 9


فهرست نمودارها
1-4 مقایسه تعداد تولید روزانه مدل با سیستم 50
2-4 مقایسه کار در جریان سیستم با مدل 50
3-4 مقایسه میزان تولید سیستم با مدل 54
4-4 مقایسه کار در جریان سیستم با مدل 54
5-4 تخصیص هزینه ها به ایستگاه اول 71
6-4 نسهیم هزینه ها در ایستگاه ها 74


چکیده:
سرعت تغییرات در محیط های تولیدی امروزه به گونه ای است که مدیران باید ابزارهای توانمندی را در
اختیار داشته باشند تا بتوانند واکنش مناسب را نسبت به این تغییرات داشته باشند. شبیه سازی یکی از شناخته
شده ترین این ابزارها است که با استفاده از آن مدیران می توانند با ریسک کمتری اقدام به اتخاذ تصمیم
نمایند. در صورت در اختیار داشتن یک مدل شبیه سازی معتبر مدیران می توانند با کمترین هزینه اقدام به
تجزیه و تحلیل تاثیرات تغییرات بر روی سیستم تحت مدیریت خود بنمایند. در این میان اطلاعات مربوط به
هزینه ها تاثیر به سزایی بر نوع واکنش مدیران و تصمیمات آنها می گذارد. معمولا تمرکز عمده مدلهای شبیه
سازی بر تجزیه و تحلیل فرآیند تولید ، شناسایی قابلیت های بهبود فرآیند و نظایر آن می باشند. بدیهی است
که اضافه نمودن اطلاعات مالی این تغییرات به خروجی های شبیه سازی، می تواند کمک شایانی به بهبود
تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران بنماید. در این پژوهش سعی شده است تا با ترکیب نمودن هزینه یابی بر
مبنای فعالیت با شبیه سازی گسسته پیشامد ارزیابی دقیق تری از هزینه های سربار شرکت تراکتور سازی
کردستان بدست آید. بدین منظور ابتدا یک مدل شبیه سازی از فرآیند تولید محصول در این شرکت ایجاد
گردیده سپس با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت سهم هر کدام از ایستگاهها از هزینه سربار تولید
مشخص گردید. بدین معنی که با پایان یافتن اجرای مدل شبیه سازی، اطلاعات مورد نیاز جهت انجام
محاسبات هزینه یابی بر مبنای فعالیت به طور خودکار وارد صفحه اکسل شده و نرم افزار محاسبات را به
صورت اتوماتیک انجام میدهد. به این ترتیب با اجرای مدل شبیه سازی، مدیران علاوه بر اطلاعات معمول
مدلهای شبیه سازی مانند حجم تولید، میزان خرابی های ماشین الات و زمان پردازش آنها، به اطلاعات مالی
نظیر سهم هر ایستگاه از سربار تولید و نیز نحوه مصرف منابع غیر مستقیم در هر ایستگاه دسترسی خواهند
داشت. از نتایج بدست آمده می توان به عنوان اطلاعات مفیدی جهت بهبود فرآیند و نیز تجزیه وتحلیل های
مربوط به کاهش هزینه های تولیدی استفاده نمود.
واژ ههای کلیدی : شبیه سازی گسسته پیشامد، هزینه یابی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، خط مونتاژ


1-1 چکیده
سرعت تغییرات در محیط های تولیدی امروزه به گونه ای است که مدیران باید ابزارهای توانمندی را در
اختیار داشته باشند تا بتوانند واکنش مناسب را نسبت به این تغییرات داشته باشند. شبیه سازی یکی از شناخته
شده ترین این ابزارها است که با استفاده از آن مدیران می توانند با ریسک کمتری اقدام به اتخاذ تصمیم
نمایند. در صورت در اختیار داشتن یک مدل شبیه سازی معتبر مدیران می توانند با کمترین هزینه اقدام به
تجزیه و تحلیل تاثیرات تغییرات بر روی سیستم تحت مدیریت خود بنمایند. در این میان اطلاعات مربوط به
هزینه ها تاثیر به سزایی بر نوع واکنش مدیران و تصمیمات آنها می گذارد. معمولا تمرکز عمده مدلهای شبیه
سازی بر تجزیه و تحلیل فرآیند تولید ، شناسایی قابلیت های بهبود فرآیند و نظایر آن می باشند. بدیهی است
که اضافه نمودن اطلاعات مالی این تغییرات به خروجی های شبیه سازی، می تواند کمک شایانی به بهبود
تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران بنماید. در این پژوهش سعی شده است تا با ترکیب نمودن هزینه یابی بر
مبنای فعالیت با شبیه سازی گسسته پیشامد ارزیابی دقیق تری از هزینه های سربار شرکت تراکتور سازی
کردستان بدست آید. بدین منظور ابتدا یک مدل شبیه سازی از فرآیند تولید محصول در این شرکت ایجاد
گردیده سپس با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت سهم هر کدام از ایستگاهها از هزینه سربار تولید
مشخص گردید. بدین معنی که با پایان یافتن اجرای مدل شبیه سازی، اطلاعات مورد نیاز جهت انجام
محاسبات هزینه یابی بر مبنای فعالیت به طور خودکار وارد صفحه اکسل شده و نرم افزار محاسبات را به
صورت اتوماتیک انجام میدهد. به این ترتیب با اجرای مدل شبیه سازی، مدیران علاوه بر اطلاعات معمول
مدلهای شبیه سازی مانند حجم تولید، میزان خرابی های ماشین الات و زمان پردازش آنها، به اطلاعات مالی
نظیر سهم هر ایستگاه از سربار تولید و نیز نحوه مصرف منابع غیر مستقیم در هر ایستگاه دسترسی خواهند
داشت. از نتایج بدست آمده می توان به عنوان اطلاعات مفیدی جهت بهبود فرآیند و نیز تجزیه وتحلیل های
مربوط به کاهش هزینه های تولیدی استفاده نمود.

Product Costing Using Simulation Based Costing:
A Case Study in Kurdestan Tractor Manufacturing


Abstract
The aim of this thesis is to analyze the operational costs of station in an assembly line, using both
activity-based costing (ABC) system and discrete event simulation technique for product costing. By
using simulation results in ABC calculating, allocated resource costs are more accurate and arbitrary
allocations are avoided. The objective of this study is to compute the processing cost of a product in
each station. Thus each station of the simulation model is identified as an activity in ABC model.
SHOWFLOW software simulated this process and Excel done calculation. Moreover, in an assembly
line, malfunction of a station will have an impact on the whole assembly line. Having a great impact
on the performance of the whole assembly line, interaction of the stations on each other should be
considered precisely. As a matter of fact we consider cause and effect relationship between stations
and assume that consumption resource in a station is a function of previous operation stations.
Therefore we analyze these resource items in each station and find which of them have this trait and
severance its resource driver into several sections with the use of probability distribution, and then
reallocate those sections to relative station.

لینک کمکی