تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

 فصل اول : طرح تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. متغیرهای تحقیق 11
1-6. فرضیات تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
   2-2-1. کراتین 16
     2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
     2- 2-1-2. منابع کراتین 17
     2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18
     2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21
     2-2-1-5. عوارض جانبی 23
   2-2-2. آمونیاک  25
25          2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25      2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26      2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27      2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29      2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32           2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32      2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35      2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40      2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44    2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
47    2-2-4. وزن
48      2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50    2-2-5. وزن بدون چربی
52    2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
53    2-2-7. سرعت
55      2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
56      2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58    2-2-8. چابکی
59      2-2-8-1. آزمون های چابکی
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
60    2-3-1.  تحقیقات داخلی
61    2-3-2. تحقیقات خارجی
61      2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت
63      2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
66      2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
69      2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
74      2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
76      2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
80      2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک

84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقیق
85 3-3. مشخصات آزمودنیها
86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها
87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
88 3-6. متغیر های تحقیق
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
89   3-8-1. قد
89    3-8-2. خونگیری
90      3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
90    3-8-3. ترکیبات بدن
90    3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
91    3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها


93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
95    4-2-1. آمونیاک
96    4-2-2. سرعت
97   4-2-3. چابکی
98    4-2-4. وزن بدن
99    4-2-5. توده بدون چربی
100    4-2-6. مایعات بدن
101    4-2-7. کراتینین
102    4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
103    4-3-1. فرضیه اول
105   4-3-2. فرضیه دوم
106    4-3-3. فرضیه سوم
107    4-3-4. فرضیه چهارم
108    4-3-5. فرضیه پنجم
109    4-3-6. فرضیه ششم
110    4-3-7. فرضیه هفتم
111    4-3-8. فرضیه هشتم
113    4-3-9. فرضیه نهم
114   4-3-10. فرضیه دهم
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق


121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقیق
124 5-3. بحث و بررسی
129 5-4. نتیجه گیری
129 5-5. پیشنهادات
131 منابع
 پیوستها
142 پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
143 پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
144 پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن

 

فهرست جدولها

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی
جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........
جدول 3-1  . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما

 

فهرست شکلها

شکل 2- 1. سنتز کراتین
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه
روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط):
از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.
روش پژوهش (حداکثر دو خط):
در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد.
ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط):
دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خون
طرح پژوهش (حداکثر دو خط):
یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتیجه کلی (حداکثر سه خط):
مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی
می شود.

لینک کمکی