تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1-    مقدمه     13
1-2-    بیان مسئله     18
1-3-    اهمیت ضرورت تحقیق     21
1-4-    اهداف تحقیق     23
1-5-    فرضیات تحقیق     23
1-6-    تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق     23
فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش
2-1 مفاهیم نظری     33
2-1-1- تعریف خود     33
2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی     36
2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن     39
2-1-4- تصویر ذهنی     43
2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر     46
2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان     49
2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش     54
2-1-8- تعریف زیبایی    59
2-1-10- بد شكلی بدنی     60
فصل سوم: طرح تحقیق
3-1- طرح تحقیق     84
3-2- جامعه آماری     84
3-3- نمونه و روش نمونه گیری     84
3-4- ابزارهای تحقیق     85
3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق     85
3-6- روش و چگونگی اجرا     86
3-7- روش آماری     87
فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق
الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق    
ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده     
ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق     
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق     102
5-2- رهنمودهای تحقیق     105
5-3- محدودیتهای تحقیق     106
5-4- پیشنهادات     107
منابع فارسی     108
منابع انگلیسی     113
ضمائم
 
چكیده
پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.
نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.
ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.
فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:
1-    بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.
 
مقدمه:
از زمانی كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا كنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی كه به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.
مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلكه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد كردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یك كره یخ شناور است كه تنها یك قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست كه تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یك امر جهانی است.
( ایو 2001) هنگامی كه بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد كه زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یك سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد كه بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت كه هدف همه آنها پیدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)
برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی كه میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.
ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا كه به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همكاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.
راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی كه ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است كه ما فكر می كنیم دیگران برای ما به عنوان یك شخص قائل هستند.

فهرست منابع
1-    آلن ، ا.راس (1373) . روانشناسی شخصیت، ترجمه سیاوش، جمالفر، چاپ اول. انتشارات بعثت
2-    اتكینسون ، رتا. ل و اتكینسون ، ریچارد . س، هیلگارد ارنست. (1371) . زمینه روانشناسی . ترجمه محمدتقی براهنی و دیگران. جلد دوم. انتشارات رشد.
3-    آزاد، حسین (1374) آسیب شناسی روانی. انتشارات بعثت.
4-    اسماعیلی، بهمن. (1374) ارتباط خویشتن پنداری و رضایت از زندگی زناشویی دانشجویان دانشگاه اصفهان، كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
5-    ارسطویی ایرانی، هایده. (1372) . بررسی ارتباط خودپنداری با جنسیت و پیشرفت تحصیلی . كارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
6-    براندن، ناتانیل. (1374) چگونه عزت نفس خود را تقویت كنیم. ترجمه اسماعیل كیوانی. چاپ اول. انتشارات مهارات.
7-    بیابانگرد، اسماعیل. (1370). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع كنتل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران. كارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
8-    بیابانگرد، اسماعیل. (1373) روشهای افزایش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. انتشارات انجمن و اولیاء و مربیان
9-    پروین، لارنس. ای. (1374). روان شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین كدیور. چاپ اول. انتشارات رسا
10-    جونی زیگر. (1378) مقاله تجارت زیبایی زنان. مترجم زهره زاهدی . مجله زنان. مهرماه.
11-    خامسان ، احمد. (1374). بررسی مقایسه ای ادراك خود در زمینه تحول و سلامت روانی. كارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
12-    دادستان . پ. (1370) مؤلف مقاله شكل گیری اضطراب در جریان تحول و بررسی تجربی آن در نوجوانی . تهران. مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی. شماره 192. سال 29.
13-    دادستان. پ. (1376). روان شناسی مرضی تحولی. جلد اول. تهران. انتشارات سمت.
14-    دلاور، علی. (1371). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه پیام نور.
15-    شعاری نژاد، علی اكبر. (1374). روانشناسی رشد، نوجوانی و بلوغ. تهران. انتشارات دانشگاه پیام نور.
16-    شفیع آبادی، عبدالله. (1375). نظریه های مشاوره و روان درمانی. تهران. مركز نشر دانشگاهی.
17-    صادقی، محمود .(1373). محرومیت جنسی و اضطراب . نشر مفید
18-    علیزاده موسوی، ابراهیم. (1373). بررسی رابطه حرمت و افسردگی در دانشجویان جانباز. كارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
19-    قاسمی، فریده. (1373). بررسی تحلیلی خودسنجی در نزد نوجوانان . كارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء
20-    كراز، ژ. (1368) بیماریهای روانی. ترجمه محمود منصور و پریرخ دادستان. انتشارات ژرف.
21-    كاپلان، سادوك. (1371). خلاصه های روانپزشكی. ترجمه پورافكاری، نصرت ا... . جلد اول و دوم نشر ذوقی
22-    كلارنس، ج. (1370) مباحث عمده روانپزشكی . ترجمه وهاب زاده. چاپ اول. انتشارات شركت سهامی افست.
23-    كوهن، لوئیس، هالیدی، میشل. (1372) . آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی. ترجمه علی دلاور . چاپ اول . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
24-    گولومبوك، سوزان. فی وش، رابین. (1378). رشد جنسیت ، ترجمه مهرناز شهرآرای. چاپ اول. انتشارات شمشاد.
25-    گنجی، حمزه. (1373). روان شناسی عمومی. تهران. دانشگاه پیام نور.
26-    لطف آبادی، حسین و دیگران. (1374) . روان شناسی رشد1.چاپ پنجم. انتشارات سمت.
27-    مالتز، ماكسول. (1373). روانشناسی تصویر ذهنی. ترجمه مهدی قراچه داغی. انتشارات ربیع.
28-    مالتز، ماكسول. (1373). روانشناسی خودپنداری ، ترجمه احمد نقی پور. انتشارات بنیاد.
29-    محسنی، نیكچهره ، احدی، حسن. (1370). روانشناسی رشد. تهران. چاپ و نشر بنیاد.
30-    مای لی. ر. (1370). ساخت، پدیدآیی و تحول شخصیت . ترجمه منصور. انتشارات دانشگاه تهران.
31-    ناتانیل، براندن. (1373). انسان بدون خویشتن یا روان شناسی از خود بینگانگی . ترجمه جمال هاشمی. انتشارات دانشگاه تهران.
32-    هاشمی، جمال. (1371) روان شناسی حرمت نفس . شركت سهامی انتشار.
33-    هومن ، حیدرعلی. (1374). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. نشر پارسا.
34-    یزدی، سید امیرامین. (1373). بررسی محتوای مفهئوم خود نزد دختران و پسران در آغاز و پایان نوجوانی. كارشناسی ارشد . دانشگاه تهران.
 
1.   Biby, Erika. L. (1998). The relationship between body dysmorphic disorder and depression, self-esteem, somatization and obsessive compulsive disorder. Journal of clinical Psychology, 54(4). 498-499.
2. Dulsuke, Aldba. (1998). Cultural variations in body esteem. How young adults in Iran and The united states view Theit own appearances. The Journal of social psycholoye, 138(4), 539-540.
3. Davis and Katzman. (1997). Body esteem, weight satisfaction, depression and self esteem among Chinese males and females in Hong Kong. Sex Roles, 36(7-8). (44-540).
4. David. B. sarwer, Thomas A. wedden, and Gary D. Foster. (1998). Assessmeht of body image Dissatisfaction in obese women. Journal of consulting psychology, (4). 651-654.
5. Davis. C, claridge. G, Brewer. H, (1996). The 2 faces of narcissism-personality dynamics of body esteem. Journal of social and clinical psychology, 15(2). (153-166).
6. Dinucci, James, Finkenberg, Mel, Mecune, sandra. (1994). Analysis of body esteem of females collegiate Athletes.

لینک کمکی