برسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان‎

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 برسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان‎ دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برسی تاثیر بد رفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان‎  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فهرست جداول    
چكیده    
فصل اول:كلیات     1
مقدمه     2
بیان مسئله    4
اهمیت و ضرورت مسئله     7
اهداف تحقیق     10
سؤالات و فرضیات تحقیق    10
روش انجام تحقیق     10
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات     11
فصل دوم: ادبیات تحقیق     12
مقدمه     13
الف: پیشینه نظری تحقیق     13
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین     15
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران     16
فصل سوم: روش تحقیق
20
مقدمه     21
روش تحقیق     21
جامعه و نمونه     22
روش نمونه‎گیری     22
ابزار اندازه‎گیری     23
چگونگی گردآوری داده‎ها     24
روش آماری     25
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق     26
مقدمه     27
یافته‌ها     27
فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها     30
محدودیت‎های تحقیق     37
پیشنهادات تحقیق     38
فهرست منابع و ضمائم     39
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه     40
1- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر     41
2- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر
43
فهرست منابع     45
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها     46
1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل     47
2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد    54

فهرست جداول
1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس     28
2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها
28
3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها     29
 4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر     29

چكیده:
هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس كودكان بوده است. تحقیق با شركت 200 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر كدام 100 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام كه بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 50 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تكمیل كردند. بررسی‎هایی كه در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است كه عبارتند از:
الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان «كل نمونه» 27/0- است كه در سطح 1/0 معنی‎دار بوده است.
ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین دخترها 245/0- است كه در سطح 5% معنی‎دار بوده است.
ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین پسرها 56/0- است كه در سطح 1% معنی‎دار بوده است.
د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد كه نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/0 معنی‎دار بوده است.
هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.

 

 

منابع و مآخذ فارسی
1- اسلامی‎نسب، علی، روانشناسی اعتماد به نفس، انتشارات مهرداد، 1373.
2- مظاهری، علی‎اكبر، هشدارهای تربیتی، موسسه انتشارات هجرت، 1377،صفحه 80-79 و 85-83.
3- معماریان، بابایی، زنده‎طلب، ربابه، غلامرضا، بررسی تأثیر برنامه «مشاركت والدین در زمینه مهارتهای رفتاری بر عزت نفس نوجوانان»، 1377، فصل‎نامه علمی،‌ پژوهش دانشگاه شاهد، شماره 25، سال هفتم، پاییز 1378، صفحه 62-57.
4- ماهنامه علمی ‎- خانوادگی «مشاوره خانواده»، عزت نفس چیست؟ شماره 21، شهریور 1381، صفحه 40-39.
5- شرفی، محمدرضا، «با فرزند خود چگونه رفتار كنیم؟»، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1371.
6- خادمیان، «ملیحه سادات، بررسی رابطه نگرشهای تربیتی والدین با عزت نفس دانش‎آموزان،‌ پایان‎نامه».
7- نادری،‌ نراقی، 1380، روشهای تحقیق در علوم انسانی.

لینک کمکی