بررسی شناخت و رفتار درمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی شناخت و رفتار درمانی دارای 179 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شناخت و رفتار درمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول : کلیات     4
مقدمه    5
بیان مسئله     8
فصل دوم : مباحث نظری    11
تاریخچه     12
شکل گیری و رشد رفتاری درمانی     20
کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی     32
کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری    40
تکنیکهای رفتار درمانی     48
خاستگاه رویکرد رفتاری     55
فنون سنتی رفتار درمانی     60
ارزیابی رفتار درمانی     80
پیدایی شناخت درمانی     95
رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت     103
مفروضات کلی شناخت درمانی     106
تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری     120
ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری     125
درمان شناختی – رفتاری     134
تکنیکهای رفتار درمان شناختی     143
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی     144
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی     147
بنیاد علمی درمان رفتاری - شناختی     149
اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری     151
ارزشیابی شناختی – رفتاری     152
سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری     154
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری     155
پیش بینی روندها     156
برایند بحث     157
اصطلاحات مهم     158
فهرست منابع
منابع فارسی     165
منابع انگلیسی     167
پیوست     169
مقاله انگلیسی (1)
ترجمه
مقاله انگلیسی (2)


چکیده
در شیوه های رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه می شد.
در آغاز درمانگران به اهمیت شناخت اعتقاد نداشتند و نگرش محرک – پاسخ سفت و سختی را ترجیح می دادند. آنها هر ملاحظه ای در مورد اعتقادات و نگرشها را به عنوان بازگشتی به گونه ای از درونگری غیر علمی می دانستند. اما در پاسخ به شواهدی که نشان می داد عوامل شناختی (یعنی افکار شخص، انتظارات و تفسیر وی از رویدادها) اهمیت تعیین کننده در رفتار شخص دارد، بسیاری از رفتار درمانگران تأکید بر شناخت را هم وارد درمان کردند (بندورا 1986).
رفتار درمان شناختی اصلاح کلی است برای روشهای درمانی که در آنها از فنون تغییر رفتار استفاده می شود و علاوه بر آن راهکارهای طراحی شده برای تغییر عقاید ناسازگار نیز به آن فنون الحاق شده است. درمانگر به فرد کمک می کند که واکنشهای هیجانی ناراحتی کننده نظیر اضطراب و افسردگی را با یادگرفتن شیوه های موثر تری برای تفسیر و تفکر درباره تجاربش کنترل کند. مثلاً در نظریه شناختی بک در مورد افسردگی، افراد افسرده تمایل دارند رویدادها را از دیدگاهی منفی و خود منتقدانه ارزیابی کنند. آنها شکست را به جای موفقیت انتظار می کشند و در ارزیابی عملکردشان تمایل به بزرگ کردن شکستها و کوچک کردن موفقیتهادارند. رفتار درمانگران شناختی در درمان افسردگی، به مراجعان کمک می کنند که تحریف را در تفکرشان تشخیص دهند و آنها را به واقعیت نزدیک کنند.
برنامه رفتاری – شناختی برای کمک به کسی که می خواهد به بازار هراسی خود غلبه کند، می تواند شامل آموزش مثبت اندیشی همراه با مواجهه زنده باشد. درمانگر به مراجع یاد می دهد که گفت و گوهای خودشکنانه درونی را با دستورات مثبت به خود جایگزین کند. رفتار درمانگران شناختی اتفاق نظر دارند که تغییر عقاید فرد برای ایجاد تغییری با ثبات در رفتار مهم است. اغلب اعتقاد دارند که شیوه های رفتاری قدرتمند از شیوه های کلامی در تأثیر گذاری بر فرایندهای شناختی اند. برای مثال، برای غلبه بر اضطراب صحبت کردن در کلاس، تفکر مثبت مفید است : «من درس را خوب می دانم و مطمئن هستم که می توانم ایده هایم را به طور موثر بیان کنم »؛ «موضوع جذاب است و بقیه بچه ها از آنچه من می گویم لذت می برند». اما ارائه موفق سخنرانی به یک همکلاسی و دوباره برای گروهی از دوستان نیز احتمالاً از شدت اضطراب کم خواهد کرد. عملکرد موفق احساس مهارت و تسلط ما را افزایش می دهد . در واقع گفته شده است که همه فرایندهای درمانی موثر به فرد احساس تسلط یا خودکارایی می دهند.
با مشاهده افراد موفق و مسلط، متقاعد شدن به این که می توانیم مشکل را حل کنیم و قضاوت از روی نشانه های درونی که، آرام و مسلط هستیم، در ایجاد احساس خود کارایی دخیل است. اما بیشترین احساس کارایی و عملکرد واقعی و احساس تسلط شخص ناشی می شود. خلاصه اینکه هیچ چیز مثل موفقیت فرد را موفق نمی کند (بندور، 1995).
 

فصل اول
كلیات

مقدمه :
اختلالهای روانی در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است. در هر طبقه و صنفی، در هر گروه و جمعی، افراد نامتعادل وجود دارند بنابراین در مورد همه اعم از کارگر، محصل، معلم، پزشک، زارع، استاد دانشگاه و غیر خطر ابتلا به ناراحتی های روانی وجود دارد، به عبارت دیگر هیچ فردی در برابر امراض روانی مصونیت ندارد. پیچیدگی های تمدن و مشکلات همراه با آن، فشارهای روانی ناشی از زندگی اجتماعی، فقر و مشکلات اقتصادی، نابسامانی های خانوادگی، الگوهای ناصحیح تربیتی والدین و نظایر اینها عوامل به وجود آورنده اختلال ها و ناهنجاری روانی هستند (شاملو، 1366، ص17).
برای برخورد با اختلال های روانی نظریه های متفاوتی وجود دارد، شش دیدگاه نظری که امروزه نفوذ فراوان دارند عبارتند از : (1) دیدگاه زیست شناختی، که بر نقش فرآیندهای بدنی تأکید می ورزد (2) دیدگاه روانکاوی که بر نقش اضطراب و تعارض درونی تأکید دارد (3) دیدگاه یادگیری، که چگونگی تأثیر محیط بر رفتار را بررسی می کند (4) دیدگاه شناختی که تفکر ناقص و مشکلات حل مسئله را علل رفتار غیر عادی می داند (5) دیدگاه انسانگرایی – هستی گرایی که بر فردیت آدمی و آزادی او برای تصمیم گیری در مورد خود تأکید دارد و (6) دیدگاه اجتماعی، که متوجه نقش روابط اجتماعی و تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی بر رفتار غیر انطباقی است. در پاسخ به اینکه کدامیک از این دیدگاههای نظری درست است ؟ باید گفت نظریه ها، مطالبی ایستا نیستند، همه آنها دارای اهمیت بوده و به طور فعال مورد پژوهش قرار گرفته و به کار براه می شوند، با این حال هر یک از آنها واکنشی به جلو مسلط زمانه ی خود بوده و یا هستند (سارسون و ساراسون، 1377، ترجمه نجاریان و همکاران، ص132).
نظریه پردازان و درمانگران متأخر بر اهمیت فرایندهای شناختی تأکید ورزیده و برای آنها نقش علیت در تبیین رفتار قائل شده اند. مفاهیم مهمی که این رویکردهای شناختی با آن ها سروکار دارند عبارتند از ادراک های فرد از رویدادها، تغییر و اسنادهای فرد از رفتار خود، الگوهای فکری، بیانات شخصی و راهبردهای شناختی، به طور کلی مضمون اصلی نظریه های شناختی رفتار درمانی و تغییر رفتار این است که تفکر افراد، چگونگی احساس و رفتار آنها را تعیین می کند (سیف، 1374، ص71 و 221).
نظریه های رفتاری، عوامل محیطی و نظریه های شناختی، افکار، ادراکات و تغییرهای فرد از موقعیت ها را علل عمده رفتارهای بهنجار و نابهنجار می دانند. در این پژوهش تلفیقی از این دو رویکرد تحت عنوان رفتار درمانی شناختی  ، که در برگیرنده آمیزه ی پیچیده ای از فنون شناختی و رفتاری است مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست منابع فارسی
ژالت .م. زارب ، ارزیابی و شناخت رفتار درمانی نوجوانان ، مترجم:دكتر محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی ( 1383) ، انتشارات رشد .
ای . جی – فیرس – تیموتی جی . توان ،‌مترجم : مهرداد فیروز بخت با همكاری دكتر سیف الله بهاری ( 1386) ،‌ انتشارات رشد .
هاوتون ، كرك ، سالكووس كس ، كلارك ( 1997)‌ ، راهنمای كاربردی در درمان اختلال‌های روانی ، مترجم : دكتر حبیب الله قاسم زاده ( 1376) ، انتشارات ارجمند
دیویوم . كلارك، كریستوفر ج . فربورن ( 1954) م ،‌ درمان‌های شناختی – رفتاری ترجمه : حسین كاویانی ( 1385)‌، تهران : نشر مهركاویان .
لك . احمد ، اثر بخشسی تكنیكهای شناختی –رفتاری در درمان حملات پانیك همراه یا بدون گذر هراسی – به راهنمایی : فضیله ذوالفقاری – با مشاوره : محمد نقی براهنی ، یعقوب سپهری . پایان نامه كارشناسی ارشد تهران : دانشگاه علوم پزشكی ، دانشكده انسیتوپزشكی تهران ، 1372 .
اتكینسون و اتكینسون و همكارانش ، زمینه روانشناسی هیلگارد ، ترجمه حسن رفیعی و دیگران ( 1383) ، انتشارات ارجمند .
شاملو ، س .( 1366) بهداشت روانی . تهران : انتشارات رشد .
ساراسون و ساراسون .( 1987) . روانشناسی مرضی . ترجمه : ب . نجاریان و همكاران ( 1377) جلد اول تهران : انتشارات رشد .
سیف ، ع .( 1374) . تغییر رفتار و رفتار درمانی (‌ نظریه‌ها و روشها ) تهران :نشر دانا
گلد فرید ، ام . دیویسون ،‌جی . سی .( 1976) . رفتار درمانی بالینی . ترجمه : ا.احمدی علون آبادی .( 1371) تهران : انتشارات ارجمند .
كاپلان ، هـ سادوك ، ب .( 1988) خلاصه روانپزشكی (‌علوم رفتاری – روانپزشكی بالینی ) ترجمه : ن.پورافكاری .( 1373) . تهران :‌انتشارات آزاده .
نجابتیان ، م .( 1379) . بررسی تائید درمان شناختی – رفتاری بر میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهر كرد در سال 79- 78 . پایان نامه كارشناسی ارشد روانشناسی . دانشكده تحصیلات تكمیلی واحد خوراسگان « اصفهان »
هاوتون و همكاران .( 1989) . رفتار درمانی شناختی ، ترجمه : ج . قاسم زاده ( 1376) تهران : انتشارات ارجمند .
شفیع آبادی ، ع. ناصری ، ع .( 1365 )‌. نظریه‌های مشاوره و روندرمانی . تهران : نشر دانشگاهی .
حجاران ، محمود ، ( 1373) ،‌نقش مداخلات رفتاری شناختی ،‌داروی در كاهش آشفتگی ناشی از شیوه‌های پزشكی در كودكان سرطانی ، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشكی ایران .
نجاتی ، عثمان ( 1367) ، روانشناسی از دیدگاه غزالی ودانشمندان اسلامی .( ترجمه :حجتی ،محمد باقر ) تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی .
 
منابع لاتین
Beck ,A.T.Rush, A.J.,Shau , B.F.And Emery .G. ( 1979) Cognitive Therapy Of Depression – Guilford , Newyork .

Kapllan , H.L And Sadock , B.J .( 1998) . Synopsis Of Psychiatry : BEHAVIORAL Sciences Clinical Psychiatry Newyork .

Masters , Johnc , Burish , Thomus , G,Hollon , Steven, D.Rimm, David.C. ( 1987) . Behavior Therapy .
Hyharcourt Brace – Iovanovich , Inc.

Bendura, A.( 1977) . Self – Efficacy : Towarda Unifingtheory Od Behavioral Change Psychological Reiew , 84 – 191- 915.

Beck , A.T ., Eermy . G , Greenherg , R.( 1985) . Aبررسی شناخت و رفتار درمانیicty Disorders And Phobias : A Congnitive Prespective . Newyork : Basic Books.

Brewin , C.R.(1988). Cognitive Foundations Of Chinicah Psychology. L. Wrence Erlbaum Association Publishers.

Blakburnn, I.M.,& Pavidson , K.M.(1990). Cognitive Therapy For Depression And Aبررسی شناخت و رفتار درمانیiety. Blac Kwell Scientific Publication .

Dember, W.N.(1974)Motivation And The Cognitive Revolution. American Psychologist , 99.161-168.

Hobbs, W.R.(1988). The Physiology Of Aبررسی شناخت و رفتار درمانیiety States . In Roth, M., & Noyes , J.R.(1988). Hand Book Of Aبررسی شناخت و رفتار درمانیiety (Vol.I) Amsterdam : Else Vier.

Hawton , K.,Salkovs Kis , P.M.,Kirk,J., & Clark ,D.M.(1990) . Cogaitive Behavior Therapy For Psychiatric Problems : A Practial Guide . Oxford University Press.

Masters,J.G,Burish , T. G., Hollon , S.D., Rimm, D.C.(1987) . Behavior Therapy Aarcourt Brace Jorano Vich, Publishers.

لینک کمکی