بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدبران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات
•     مقدمه
•    بیان مسئله
•    اهداف تحقیق
•    روش انجام تحقیق
•    اهمیت موضوع تحقیق
•    محدودیتهای تحقیق
•    تعریف واژه ها و اصطلاحات
•    خلاصه از سایر فصلها

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
•    مقدمه
•    ادبیات
•    سابقه موضوع تحقیق

فصل سوم : روش تحقیقی
•    مقدمه
•    عنوان تحقیق
•    اهداف كلی تحقیق
•    نوع تحقیق
•    جامعه آماری
•    حجم نمونه
•    ابزار تحقیق
•    محدودیت های تحقیق
•    موقعیت تاریخی و جغرافیایی شهرستان ساوجبلاغ
•    اطلاعات كلی درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم :
•    نتیجه گیری
•    پیشنهادات

منابع و مأخذ
•    ضمائم
 
فهرست جداول

•    جدول شماره 1 ( میزان تحصیلات مخاطبین )        
•    جدول شماره 2 ( رشته تحصیلی مخاطبین )
•    جدول شماره 3 ( سابقه رسمی مخاطبین )
•    جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبین )
•    جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مدیریت مخاطبین )
•    جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مدیریت مخاطبین )
•    جدول شماره 7 ( بومی وو غیر بومی بودن مخاطبین )
•    جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبین )
•    جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
•    جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبین )
•    جدول شماره 11 ( نظر خواهی از مخاطبین )
•    جدول شماره 12 ( مدرك تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )
•    جدول شماره 13 ( میزان مطالعه مخاطبین )
•    جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبین )
•    جدول شماره 15 ( رشته تحصیلی قبل از انتصاب مخاطبین )

 

مقدمه
بدون شك در دوران كنونی شاید هیچ شغلی نباشد كه پرداختن به آن به آموختی مقدمات و مهارتهای خاص نیاز نداشته باشند در میان مشاغل حرفه ای جهان آموزش های پیش از خدمت بخش جدا ناشدنی و انكار نا پذیر ان شغل به شمار می آید و همه داوطلبان چنان مشاغلی باید گواهینامه های علمی و فنی استواری مبنی بر طی موفقیت آمیز دوره حرفه ای پیش از خدمت را ارئه دهند تا پروانه آغاز كار دریافت دارند .
مدیریت آموزش و پرورش در شمار یكی از مشاغل حرفه ای است كه به دلیل اهمیت و تأثیر عظیمی كه در سرنوشت دانش آموزان دارد پرداختن به آن بدون گذراندن دوره آموزش پیش از خدمت و احراز و شایستگیهای علمی ، فنی و اخلاقی یا در موارد ویژه طی دوره های آموزش ضمن خدمت نباید مجاز شمرده شود .
هم اكنون در سراسر جهان پیشرفته برای مدیران آموزشگاهها و دیگر مسئولانی كه در نظام های آموزش و پرورش به مدیریت می پردازند دوره های حرفه ای و تخصصی گوناگونی در دانشگاهها و دیگر مراكز آموزشی عالی بر پاشده و داوطلبان چنان مشاغلی با طیب آن دوره ها خود را برای كار مدیریت و اداره نهادهای آموزشی آماده می سازند . از سوی دیگر در نظام آموزش و پروورش بشیاری از كشورهای جهان به ویژه كشورهای در حال توسعه اقتصادی اجتماعی رسم و سنت كهن آن است كه از میان جامعه معلمان آنان را كه درخشش و شلیستگی فنی و شغلی در كار تدریس دارند به كار مدیریت آموزشگاه یا سازمان آموزش و پرورش منصوب كنند ، در این زمینه بی آنكه در اهمیت سابقه آموزش برای مدیران آموزشگاهها یا واحدهای آموزش و پرورش تردید شود باید یاآور شد كه در مرتبه نخست مهارتهای لازم برای اداره كردن یك آموزشگاه یا واحد آموزشی و تجربه كامیاب معلمان در اتاق درس ارتباطی ندارد و مردر مرتبه دوم تجربه ممتد تدریس ویژگیهای معلمی می تواند در راه اعمال مدیریت مؤثر آموزشی موانع غیر لازم پدید آورد . كامیابی در كار مدیریت اموزشگاهها و مشاغل كلیدی و سیاست گذاری نظام آموزش و پرورش به‌اگاهی ها و دانش های خاص و دیگری جز هنر معلمی وابسه  است هم اكنون گروه بس عظیمی از كاركنان آموزش و پرورش كشور عهده دار وظیفه مدیریت و كارگردانی مناطق و ادارات ستادی و اجرایی آموزش و پرورش و سازمانهای سیاست گذاری نظام در سراسر كشور هستند و شایسته آن است كه همه نامزدان و دارندگان شغل مدیریت در همه رده های آموزشی كشور هرگز به مقام مدیریت منصوب یا در آن مقام تثبیت نشوند مگر پیش از انتصاب یا در زمان تصدی دوره ای را به صورت شرایط و ابزار ابقای شغل مدیریت با كامیابی طی كرده یا طی نمایند البته تا زمانب كه چنین آرمانی به تحقق برسد باید تلاش شود تا مدیران مشاغل و داوطلبان دستیابی به مشاغل مدیریت بیش از تصدی یا در زمان تصدی بتواند با طی دوره های خاص مدیریت خود را با شایستگیهای علمی و فنی مجهز گردانند و با نگرشها و دیدگاههای امروز دانش مدیریت آشنا شوند .
در وضع آرمانی همه دانشكده های علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت كشور باید تجهیز شوند تا با همكاری وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل اجرائی مناطق دوره های گوناگون مدیریت برای مدیران شاغل و داوطلبان مدیریت برپا دارند آنان پس از طی آن دوره ها بتوانند با كامیابی و تسلط بیشتر به وظیفه سنگین ،‌پیچیده و دشوار هدایت و رهبری نظام آموزشی بپردازند و تراز بهره وری نظام را افزایش دهند .
بنابراین آموختن مدیریت آموزشی با توجه به گسترش وظایف و پیچیدگی آن ضرورت دارد زیرا نباید مراكر آموزشی و اداری را ددر اختیار كسانی قرار داد كه آگاه به علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با مدیریت آموزشی نباشند ، آنچه امرئز قابل لمس است این است كه اهمیت نقش مدیر آموزشی و ضرورت تربیت او هعنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نكرده است و از این رو غالباً اقدام چشمگیری در زمینه تربیت مدیر مشاهده نمی شود در صورتی كه با توجه به اهمیت نقش آموزش و پرورش و مدیریت آن آموزش و تربیت افرادی كه بتوانند در همه سطوح و رده های نظام آموزش و پرورش رسمی نقش های رهبری و مدیریت را عهده دار شوند بیش از بیش ضرورت می یابدد بیشینه معلمی و تجربه های ناشی از آن گرچه زمینه ساز خوب و لازمی برای ایفای وظایف و رهبری یك مركز آموزش است ولی به تنهایی كافی نیست مدیران آموزشی باید علاوه بر آن در حیطه معارف ، علوم و فنون و مهارتهای مرتبط با آموزش و پرورش و مدیریت به اندازه كافی آموزش ببینند و پس از طی آموزشهای لازم باید طبق ضوابطی وقیق و مشخصی انتخاب شوند و اینك آنچه پیش روی دارید تحقیقی است كه ویژگیهای مدیران مدارس شهری شهرستان ساوجبلاغ را با آیین نامه انتصاب مدیران مطابقت نموده است ، امید است كه یافته های این تحقیق بتواند به كاربرد ضوابط در انتخاب مدیران مقاطع مختلف آموزشی كمك نماید .

تعریف موضوع تحقیق ( بیان مسئله )
اگر چه موضوع همزاد زندگی انسان است و از اولین روزهای پیدایش با او بوده است اما یكی از ویژگیهای قرن حاضر یعنی قرنی كه ما در آن زندگی می كنیم انفجار اطلاعات است در حال حاضر هر 6 سال یكبار نیمی از دانش بشر كهنه و از دور خارج می شود و یافته های جدید جای آن را می گیرد .
اكتشافات و اختراعات و یافته های صد سال اخیر بشسر به تنهایی اقزونتری از تمامی یافته های دوران قبل است در چنین جهان متحول و متغیری بدون دستیابی به ابزارهای لازم و كافی سانسی برای ادامه بقا وجود ندارد . این پیچیدگیها و سرعت و قدرت عمل و انبوه فراوورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ كننده متفكر و فرزانه ای بنام مدیر دارد تا بتواند با برنامه ریزی درست بین همه اجزاء امكانات و منابع سازمان هماهنگی و همسویی به وجود آورد اكنون عصر مدیریت و رهبری است موفقیت نهادها  و سازمانها تا حد زیادی به كارآیی مدیریت بستگی دارد ، با توجه به ضرورت و اهمیت مدیریت سبب  پیدایش گرایشها و انواع مختلف مدیریت شده است كه مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریتها از جایگاه ویژه ای برخوردار است اگر آموزش و پرورش هر جامعه را در رأس همه مسائل جامعه بدانیم مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد اگر مدیران آموزشی یم جامعه دارای دانش و مهارتهای كافی باشند بدون تردید نظام آموزشی نیز از كارآیی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود .

لینک کمکی