بررسی تاثیر همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی تاثیر همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش    1
1ـ 1-مقدمه     2
1ـ2 ـ بیان مساله     3
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1ـ4ـ هدفهای پژوهش     5
1ـ5 ـ فرضیه پژوهش    5
1ـ6ـ تعریف عملیاتی متغیر ها     5
1ـ7ـ پیشرفت تحصیلی     6
فصل دوم:ادبیات پژوهش(تحقیق)    7
2ـ 1ـ مقدمه     8
2ـ2ـ اولین برخورد معلم با دانش آموز    9
2-3-نقش موثر اولیا و مربیان در وضعیت اول     12
2ـ4ـ نقش موثر اولیا و مربیان در وضعیت دوم    13
2ـ5ـ ایجاد روابط مثبت با دانش آموز    14
2ـ6ـ روابط معلم با دانش آموز    19
2ـ7ـ الگوهای موثر و نقش آن در تربیت اجتماعی شدن     22
2ـ8ـ  منظور از همدلی کردن چیست؟    23
2ـ 9ـ روشهای آموزش همدلی     23
2ـ10ـ همدلی و تفاهم     25
2ـ11ـ نقش معلم در مطالعه دانش آموزان    26
2ـ 12ـ  دانش آموز در راه معلم    27
2ـ 13ـ پیشینه پژوهش      28
فصل سوم : روش شناسی     29
3ـ 1ـ مقدمه     30
3ـ2ـ طرح پژوهش      30
3ـ3ـ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری     30
3ـ4ـ ابزارهای تحقیق     31
3ـ5ـ شیوه اجرا    32
3ـ6ـ روش تجزیه و تحلیل    32
فصل چهارم: نتایج     33
4ـ1ـ مقدمه     34
4ـ2ـ یافته های پژوهش     34
فصل پنجم :    38
5ـ 1ـ مقدمه     39
5ـ2ـ نتیجه گیری :    39
5ـ 3ـ پیشنهادات پژوهش     40
5ـ 4ـ محدودیتهای پژوهش     41
ضمائم     42
منابع :     51

 

چکیده

پژوهش حاضر در مورد تاثیر همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس می باشد برای اجرای این پژوهش کلیه معلمان به عنوان جامعه و انتخاب 20 نفر از معلمان به صورت تصادفی از بین کلیه معلمان پایه مذکور به عنوان نمونه انتخاب گردید.
پس از تکمیل (پرسشنامه فهرست واکنش های بین فردی (همدلی) به پیوست کارنامه های تحصیلی (معدل دانش آموزان مربوطه ) تاثیر همدلی معلم برپیشرفت فراگیران اعمال گردید.
فرضیه پژوهش : همدلی معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، تأثیر و رابطه مستقیم دارد لیکن نمونه ی این پژوهش ، به علت کمتر بودن تعداد نمونه پژوهش، پس از تجزیه و تحلیل داده ها به روشهای آماری  (توصیفی و استنباطی) روشن گردید که بین معلمان دارای همدلی بالا و پائین تفاوتی در زمینه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده نگردید.
لذا می توان استنباط کرد که رابطه دوستانه و صمیمی معلمان (همدلی) با دانش آموزان نمونه برتر بودن معلمان برای دانش آموزان تلاش در خور معلمان به منظور تفهیم مطالب آموزشی ، احترام گذاشتن به دانش آموزان، و نیز موفقیت خانوادگی دانش آموزان موجب افزایش میزان نظم پذیری و پیشرفت آنان می گردد.
واژه های کلیدی: همدلی ـ پیشرفت دانش آموزان ـ یافته های پژوهش ـ انتخاب نمونه

مقدمه:
اهمیت آموزش در جامعه کنونی بواسطه نیاز به نیروی کار متخصص و توانمند افزایش یافته است. در نتیجه این امر عوامل موثر بر آموزش در هر دوره ای به صورت اعم  و در  دوره ابتدایی به صورت اخص مورد توجه پژوهشگران حیطه های آموزش و پرورش و روانشناسی قرار گرفته است. در این میان ویژگیها وتوانمندی های معلمان بویژه  توانمندی های روانشناختی و تاثیر آن بر دانش آموزان اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از این ویژگیها یا توانمندی ها که می تواند بر دانش آموزان و بویژه پیشرفت آنان تاثیر گذارد مهارت همدلی است. همدلی کردن عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران همدلی عناصر مختلفی دارد که اولین آن ها علاقه داشتن به دیگران است. در زمینه تعلیم و تربیت جلوه های گوناگون این علاقه و عشق را می توان مشاهده کرد. معلمی که دارای چنین صنعتی است دانش آموزان خود را بدون توجه به ویژگیهای آنها دوست داشته و در هر شرایطی یادگیری و حضور آنان را برخود مقدم می دارد و از هیچ کوششی در این راه دریغ نمی کند. چنین معلمی ضمن حفظ آرامش خود، با علاقه به حرفهای دانش آموزان توجه می کند. البته همدلی الزماً به مفهوم موافقت با دیگران نیست، بلکه از درک کردن ژرف و عمیق توام با احساس، عواطف و اندیشه ناشی می شود. با این تعریف به نظر می رسد همدلی از مهمترین و اساسی ترین مهارتهای لازم برای معلمان است چرا که این شغل و نقش بر مبنای ارتباط و تعامل با دانش آموزان تعریف شده و این ارتباط است که فرآیند یاددهی یادگیری را تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به نکات فوق انتظار می رود که همدلی معلم بتواند درجلب توجه دانش آموزان به مدرسه، ایجاد علاقه به یادگیری کل پیشرفت تحصیلی موثر باشد که پژوهش حاضر در صدد بررسی آن است .


منابع:
1ـ نشریه تربیتی و آموزش پیوند،  بهمن 1388، شماره 364.
2ـ نشریه تربیتی و آموزش پیوند،  مهر ماه 1387،  شماره 348، (گرد آورنده خانم فریبا بهرامی  آـ غ).
3ـ نشریه تربیتی و آموزش پیوند، مهر ماه 1387، شماره 348، فرودین و اردیبهشت ماه 1388، شماره 354و355.
4ـ نشریه تربیتی و آموزش پیوند، اسفند ماه 1387، شماره 353.
5ـ نشریه تربیتی و آموزش پیوند، خرداد ماه 1388، شماره 356.
6ـ دکتر علی دلاور، روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، سال 1386.
7ـ محمد ربیع ، روزنامه (www. Salamatiran .com)
 

لینک کمکی