بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب    الف
فهرست جداول    ث
فهرست نمودارها    ث
چكیده    1

فـصـل اول
كلیات تحقیق
مقدمه    2
بیان‌مسئله     3
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق     5
اهداف پژوهش     6
فرضیه‌های پژوهش
متغیرهای پژوهش     7
7
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)     8
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      8
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      8
تعریف نظری سازگاری     9
تعریف عملیاتی سازگاری     10

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    13
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن    13
تعریف سازگاری      13
عوامل موثربرسازگاری     14
انواع سازگاری     17
روشها یا اشکال سازگاری     23
ملاکهای سازگاری مطلوب     24
ویژگیهای افراد سازگار     25
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل     27
نظریه تحلیل رفتار متقابل     27
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل    28
الگوی حالات نفسانی     28
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی     32
آسیب شناسی روانی     34
الف : آسیب شناسی ساختی     24
ب: آسیب شناسی کارکردی     35
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل     35
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل     36
مشاوره و درمان     38
الف : تحلیل درمان ساختار    38
ب: تحلیل درمان تبادلها     39
ارزشهای مشاوره گروهی      40
جمع بندی مطالب      42
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق     43
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور      43
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور     46
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل     48

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
مقدمه    52
روش تحقیق    52
جامعه آماری تحقیق     52
نمونه و روش نمونه گیری       52
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن     53
پرسشنامه سینهاوسینگ     53
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ     55
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ      55
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     56
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش     56
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل      57

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه    60
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیك نمونه‌های تحقیق     62
تجزیه و تحلیل داده‌ها    73
فرضیه اصلی     74
فرضیه فرعی اول      75
فرضیه فرعی دوم      76
فرضیه فرعی سوم      77
فرضیه فرعی چهارم     77

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه     80
یافته‌های پژوهش      80
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها     80
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها     81
پـیشنـهادات تحقیق     87
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش      87
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی     88
محدودیتها     88
منـابـع
منابع فارسی    90
منابع لاتین    95
پیـوست
پیوست 1- پرسشنامه سینهاوسینگ و كلید پرسشنامه     
پیوست 2- فرم ساختار بانک اطلاعات ، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری    
پیوست 3- فرم ارائه چکیده پایان نامه یا رساله
پیوست 4 – خلاصه كامل جلسات گروهی    چكیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كریم در سال 86-85 می‌باشد.
روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. كه در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد كه پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی كه كمترین نمره سازگاری را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و كنترل تقسیم گردیدند.
جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یك ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و كواریانس) استفاده شد.
نتایج این پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری كل شركت‌كنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.
منابع مورد استفاده
-    احمدی ، سید احمد. (1375) روان شناسی نوجوانان و جوانان. اصفهان : انتشارات مشعل.
-    اسلامی نسب ، علی. (1373) روان شناسی سازگاری. تهران : سازمان چاپ و نشر بنیاد.
-    امین ، حامد. (1379) مطالعه كاركردهای مهارتی ارتباطی به كمك آموزش كارگاهی تحلیل تبادلی در بین كارشناسان  اداره كل منابع طبیعی استان فارس . پایان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
-    برك ،‌لورای . (1383) روانشناسی رشد . ترجمه سیدمهدی ، یحیی. جلد اول ، تهران : نشر ارسباران.
-    برن ، اریك. (1370) بعد از سلام چه می گوئید . ترجمه قراچه داغی ، مهدی. تهران : نشر البرز
-    برن ، اریك . (1373) تحلیل رفتار متقابل . ترجمه فصیح ، اسماعیل . نشر فاخته.
-    توكلی ،‌محمد باقر . (1376) . بررسی رابطه اشتغال مادران با سازگاری اجتماعی و عملكرد تحصیلی فرزندان آنان در مقطع تحصیلی ابتدای شهرستان سنندج . پایان نامه كارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی .
-    پورافكاری ، نصرت الله . (1373) فرهنگ جامع و روان شناسی – روان پزشكی . جلد اول . تهران انتشارات نوبهار .
-    پوردهقان ، حمیدرضا. (1383) بررسی میزان سازگاری تحصیلی و سبك هویت دانشجویان دانشگاههای تهران . پایان نامه كارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت معلم.
-    جونز، ون و استوارت ، یان . (1385) . روش های نوین در روان شناسی تحلیل رفتار متقابل . ترجمه دادگستر . بهمن . چاپ چهارم . تهران : نشر دایره .
-    خدایی خیاوی ،‌سیامك . (1376) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویكرد تحلیل رفتار متقابل  در كاهش اضطراب دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مشكین شهر . پایان نامه كارشناسی ارشد مشاوره . تهران . دانشگاه ، تربیت معلم .   
-    حاجی سید نصیر ، مهین سادات . (1381) بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر منبع کنترل و خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاههای تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه الزهراء.
-    در ویزه ، زهرا. (1383) مقایسه رابطه همدلی مادران و دختران نوجوان با اختلالهای رفتاری (سازگار ، ناسازگار) در تهران. مطالعات روانشناختی . تهران : دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهراء.
-    زعفری ، مهدی . (1377) بررسی خدمات مشتری در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.
-    ساعتچی ، محمود. (1377) مشاوره و روان درمانی ، نظریه ها و راهبردها . تهران : نشر ویرایش .
-    ستوده ، هدایت اله . (1378) روان شناسی اجتماعی . تهران : انتشارات آوای نور.
-    سیف، علی اکبر . (1376) تغییر رفتار و رفتار درمانی (نظریه ها و روش ها). تهران : نشر دوران .
-    شافر ، لارنس و فردریک . (1367) روان شناسی سازگاری . ترجمه پورمقدس ، علی تهران : انتشارات مشعل.
-    شفیع آبادی ، عبداله . (1377) پویایی و مشاوره گروهی . تهران ، انتشارات رشد.
-    شفیع آبادی ، عبداله ، ناصری ، غلامرضا. (1380) نظریه های مشاوره و روان درمانی . چاپ هشتم . تهران ، مرکز نشر دانشگاهی.
-    شهسواری ، محمد هادی . (1382) بررسی رابطه تعاملهای درونی خانواده با رشد قضاوت اخلاقی و سازگاری دانش آموزان پسر سال اول شهر اراک . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه تربیت معلم.
-    طهرانی ، فاطمه . (1384) بررسی تاثیر آموزشی مهارت های ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره . تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-    عیدیان ، فاطمه (1385) بررسی و مقایسه رابطه بین سازگاری و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 85-84 پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه شهید بهشتی .
-    فرقدانی ، آزاده . (1383) . بررسی  رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه علامه طباطبائی.
-    فنونی – طلعت السادات . (1380) بررسی رابطه بین خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دختران متوسطه منطقه 10 آموزش و پرورش شهر تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران : دانشگاه تربیت معلم .
-    کدیور ، پروین . (1383) روان شناسی تربیتی . تهران ، انتشارات آوای نور .
-    گلادنیک ، ساموئل (1382) خانواده درمانی ، تاریخچه ، نظریه و کاربرد. ترجمه بهاری ، فرشاد و همکاران . تهران : انتشارات تزکیه .
-    مکنتی ، پگاه . (1384) بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری بر سازگاری اجتماعی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی شرق تهران . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)
-    نوابی نژاد ، شکوه . (1383) نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی . تهران : انتشارات سمت.
-    نور بالا ، احمدعلی و محمدیان شعر باف، حمیدرضا . (1376) مقایسه تاثیر دو روش درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سازگاری اجتماعی . فصلنامه دانشور. شمار? (16-15)
-    وظیفه شناس ، حمید. (1380) مقایسه عزت نفس ، سازگاری اجتماعی و هوش دانش آموزان دارای پدر با دانش آموزان فاقد پدر مقطع متوسطه شهرستان اسفراین . پایان نامه کارشناسی ارشد . تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی .
-    هرگنان والسون (1382) مقدمه ای بر نظریه های یادگیری . ترجمه سیف ، علی اکبر . تهران : انتشارات دوران .
-    هریس ، تامس آ . (1379) وضعیت آخر . ترجمه فصیح ، اسماعیل . تهران : نشر زریاب.
-    یمینی دوزی سرخابی ، محمد . (1371) تحلیلی بر ناسازگاری دانش آموزان دردور? ابتدایی . فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 4.       

REFRENC:

- Albrecht , M, (1995) Blackwell handbook  of adolescence, Blackwell book of  development psychology, ma, 290-301.
- Boekaaerts, M(2002) bringing about chery in classroom: strengths and weakness of the  self-regulated learning approach, leanhny and instruction , N, 12,589,604.
-Elabedour, sabman (2004) . The effect of polygamous marital structure on behavioral , emotional and academic adjustment children , clinical child and family psychology review , vol , 5.
- Hallbrook, chuck L.(1990) . friendships in middle school: influences on motivation and school adjustment journal of education psychology . p195. 203.
- jhon s, christive(1985), Ethnic identity and the academic adjustment of children from Menican  and Europeall Backgrounds . development psychology :p.799-811 
- Lazarus , R,(1976). Patterns of adjustment International student Edition.
- Lipschitz, E.R. and Itzhaky , H(2005). Social support mastery , self –esteem and individual adjustment amony at- risk youth . child and youth care forum p329-346.
-Murray , C. and Malmyren ,K.(2005). Implementiny  a teacher – student relationship program in a high poverty urban school : Effects on social , emotional and academic adjustment and lesson learned . journal of school psychology . p 137-152
-schoroeder , D (1990) the role of sense of shool belonginy and jender in the academic adjustment of latin adolescents. Journal of youth and adolescence p619-628

لینک کمکی