بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان دارای 99 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر طلاق عاطفی والدین بر سلامت روان فرزندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه  سلامت روان و ابعاد آن در بین افراد با والدینی با طلاق و بدون طلاق عاطفی انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل70 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه بهمراه والدینشان می باشند که که از طریق هماهنگی با  آموزش و پرورش منطقه 4 کرج انجام گرفت.  نمونه مورد بررسی به صورت تصادفی و نمونه در دسترس انتخاب گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه  رضایت زناشویی به عنوان مبناء عشق و علاقه والدین به یکدیگر و بر اساس میانگین والدین به دو گروه با طلاق عاطفی و بدون طلاق عاطفی انتخاب شدندو پرسش نامه سلامت روان GHO  می باشد. نتایج آزمونT  مستقل نشان داد که  فرزندانی که والدینشان طلاق عاطفی نسبت به یکدیگر دارند دارای  میزان افسردگی و کنش اجتماعی منفی تری نسبت به افراد با والدینی بدون طلاق عاطفی می باشند و این اختلاف در سطح 1 درصد برای میزان افسردگی و 5 درصد برای کنش اجتماعی معنی دار می باشد . همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در کل میزان سلامت روان افراد با والدین با طلاق عاطفی کمتر از همتایان آنها می باشند که دارای والدینی  بدون طلاق عاطفی می باشند.
کلید واژه ها:  طلاق عاطفی، سلامت روان

 

فهرست مطالب

چکیده    ت‌
مقدمه    2
بیان مساله    3
اهمیت و ضرورت    5
اهداف تحقیق:    5
فرضیه های تحقیق    6
متغیر های تحقیق    7
تعاریف نظری و عملیاتی    7
پیشینه موضوع    12
طلاق عاطفی    12
نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز    12
نظریه مثلث عشق استرنبرگ    13
نظری? نظم خرد چلبی    14
شرایط علی طلاق عاطفی    16
وجوداختلافات و عدم تفاهم در روابط زن و شوهر    25
آمار طلاق عاطفی    25
سلامت روان    31
مبانی نظری سلامت روانی    34
نظریه فروید    34
نظریه موری    35
نظریه آدلر    35
نظریه فروم    36
نظریه مزلو    36
نظریه اسكینر    36
نظریه كارل یونگ     37
افراد سالم از نظر روانی    38
نظریه اسلام    40
اهمیت سلامت روان    41
الف- عوامل زیستی:    43
ب- عوامل عاطفی و روانی:    43
ج- عوامل اجتماعی:    43
مقدمه    50
روش تحقیق    50
جامعه آماری    50
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری    51
نحوه جمع آوری اطلاعات و ابزار تحقیق    51
پایایی پرسشنامه سلامت روان    52
روش نمره گذاری سوالات سلامت روان    52
پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ    53
روایی و اعتبارپرسشنامه در ایران    54
روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه    55
روش تجزیه و تحلیل داده ها    55
تجزیه و تحلیل داده ها:    57
الف ) بخش توصیفی    57
بخش استنباطی    65
نتایج تحقیق    71
جمع بندی تحقیقات انجام شده    74
پیشنهادات    74
محدودیتها    75
منابع    76


فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
صاحب نظران معتقند خانواده از نخستین نظام های نهادی عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد (شرفی، 1383). روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل می گیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است (اعزازی، 1387). هیچ جامعه ای بدون داشتن خانواده های سالم نمی تواند ادعای سلامت کند و هیچ یک از آسیب های اجتماعی بی تأثیر از خانواده پدید نیامده اند (ساروخانی، 1375). یکی از مهمترین آسیب های خانوادگی طلاق است، اما آمار رسمی طلاق بطور کامل نشان دهنده میزان ناکامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در کنار آن آماری بزرگتر به طلاق های عاطفی اختصاص دارد، یعنی به زندگی های خاموش و خانواده های توخالی که زن و مرد در کنار هم به سردی زندگی می کنند ولی تقاضای طلاق قانونی نمی کنند (بخارایی، 1386)؛ در واقع برخی ازدواج ها که با طلاق پایان نمی یابند، به ازدواج های توخالی تبدیل می شوند که فاقد عشق، مصاحبت و دوستی هستند و همسران فقط با جریان زندگی خانوادگی به پیش می روند و زمان را سپری می کنند (استیل  و کید ، 1388).
پل بوهانان  طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابط? زناشویی رو به زوالی می داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود (بوهانان، 1970، به نقل از اولسن  و دفراین ، 2006). زن و شوهر اگرچه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر از بین رفته است. طلاق عاطفی به عنوان انتخابی نفتر انگیز بین تسلیم و نفرت از خود و تسلط و نفرت از خود تجربه می شود، که در آن هر یک از زن و شوهر، به دلیل احساس غمگینی و نا امیدی، دیگری را آزار می دهد (بوهانان، 1970، به نقل از اسکانزونی ، 1988). طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است؛ همسران به جای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند، و هریک به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری هستند (بوهانان، 1970، به نقل از لاور و لاور ، 2007).

 

 منابع
1.    استیل، لیز، و کید، وارن. (1388). جامعه شناسی مهارتی خانواده (فریبا سیدان و افسانه کمالی، مترجم). تهران انتشارات دانشگاه الزهرا (س). (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی 2001)
2.    اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385) اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3.    اعزازی، شهلا (1387) جامعه شناسی خانواده، تهران روشنگران و مطالعات زنان.
4.    افروز، غلامعلی (1389) روان شناسی رابطه ها، تهران انتشارات دانشگاه تهران.
5.    بخارایی، احمد (1386) جامعه شناسی زندگی های خاموش در ایران (طلاق عاطفی)، تهران پژواک جامعه.
6.    تبریزی، مصطفی و همکاران (1385) فرهنگ توصیفی خانواده و خانواده درمانی، تهران فراروان.
7.    چلبی، مسعود (1375). جامعه شناشی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران نی.
8.    ساروخانی، باقر (1375) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: سروش.
9.    شرفی، محمدرضا (1383) خانواد? معتدل، تهران انجمن اولیاء و مربیان.
10.    فرهنگی، علی اکبر (1379) ارتباطات انسانی، جلد اول، تهران خدمات فرهنگی رسا.
11.    فلیک، اووه (1387) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران نشر نی.
12.    گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (1387) خانواده درمانی ، ترجمه حمیدرضا حسین شاهی براوتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند، تهران روان.
13.    محمدی، زهرا (1383) بررسی آسیب های احتماعی زنان در دهه 1370 1380، تهران روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان.
14.    Laur, Robert H., &Laur, Jeanette C. (2007) Marriage & family: the Quest for intimacy, new York: McGraw Hill.
15.    Marks, Stephen R. (1989) "Toward systems theory of marital quality". Journal of marriage and the family, 51, pp 15-26.
16.    Olson , David H., &Defrain, John (2006) marriage and families, New York: McGraw Hill.
17.    Scanzoni, John &Scanzoni, Letha Dason (1988) Men, Women /and Change: a sociology of marriage and family, New York: McGraw Hill.

لینک کمکی