بررسی تاثیرات شغل بر میزان تعهد سازمانی كاركنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی تاثیرات شغل بر میزان تعهد سازمانی كاركنان دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی تاثیرات شغل بر میزان تعهد سازمانی كاركنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.چکیده پژوهش

نیروی انسانی هر سازمان منبع گرانبهای آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید. كاركنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت سازمانی از نیاز­های اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است.  سازمان به كاركنانی نیاز دارد كه فراتر از شرح وظایف مقرره و معمول خود به كار و فعالیت بپردازند. چه بسا بسیاری از جوامع علیرغم بر خورداری از منابع طبیعی فراوان تنها به دلیل فقدان نیروی انسانی لایق توان استفاده از این مواهب را نداشته حال آنکه ملتهای دیگر با وجود عدم برخورداری از منابع طبیعی  فراوان تنها به دلیل بهره مندی از نیروی انسانی متعهد مسیر پیشرفت توسعه و ترقی را با سرعت چشمگیری طی نموده اند.

یکی از دلایل عمده بررسی تعهد سازمانی این است كه سازمانهای دارای اعضای با سطوح بالای تعهد سازمانی معمولاً از عملكرد بالاتر، غیبت و تاخیر و جابه جایی كمتری برخوردار هستند. مطالعه تاثیر ویژگی های شغلی (تنوع وظایف ، هویت شغلی ، اهمیت شغلی ، استقلال ، بازخور) بر تعهد سازمانی كه بواسطه تعهد باعث كاهش این مشكلات (ناشی از غیبت و كم كاری) می­شود كاری بسیار موثر در این زمینه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 195 نفر میباشد که از این تعداد 139 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند . برای بررسی رابطه ابعاد شغلی با میزان تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از نرم افزار spss از روشهای آماری نظیر آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون،آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید . نتایج حاکی از وجود رابطه مستقیم بین ابعاد شغلی و تعهد سازمانی میباشد . نتایج نشان میدهد که اهمیت وظیفه بیشترین تاثیر و تنوع وظایف کارکنان کمترین تاثیر را بر میزان تعهد سازمانی کارکنان دارد .

کلمات کلیدی : تعهد سازمانی  _ تنوع وظایف _ هویت شغلی _ اهمیت شغلی _ استقلال _ بازخور

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كلیات پژوهش
مقدمه 1
بیان موضوع 2
اهمیت و ضرورت پژوهش4
سوالها و فرضیه های پژوهش 5
روش پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
قلمرو موضوعی پژوهش 7
ابزارگردآوری اطلاعات 8
روش تجزیه و تحلیل داده ها
9
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه 13
تعهد سازمانی 14
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی 14
تعهد عاطفی 14
تعهد مستمر 16
تعهد هنجاری 17
تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی 19
تعهد نسبت به مشتری 20
تعهد نسبت به خود 21
تعهد نسبت به مردم 21
تعهد نسبت به وظیفه 22
تعهد نسبت به سازمان 22
اهمیت تعهد سازمانی 22
مدل سه بخشی تعهد سازمانی 23
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 25
مطالعه استیرز و پرتر 25
مطالعه بارن و گرین برگ 28
مطالعه باتمن و استراسر 29
مطالعه كاری و همكارانش 30
مطالعه مودی و همكارانش 31
ویژگیهای شخصی 31
ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی 32
ویژگیهای مرتبط با نقش 33
ویژگیهای ساختاری 34
تجربیات كاری 34
مطالعه آلن و می یر 35
خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی 38
دو دیدگاه كلی در مورد تعهد سازمانی 38
رابطه رفتار ونگرش 40
تمایز بعد رفتاری و بعد نگرشی 40
تعهد سازمانی مفهوم یك بعدی یا چند بعدی 41
الگوهای چند بعدی 41
مدل اریلی و چتمن 41
سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی 42
تأثیر مالكیت كاركنان بر تعهد سازمانی 44
راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی 47
ویژگی های شغل 48
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل 48
مدل خصوصیات ویژه شغل 49
تئوری ویژگی های شغلی 49
نظریه ویژگی های ضروری شغل 50
الگوی ویژگی های شغلی 51
طراحی مجد?د مشخصه های شغلی 54
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی 55
مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی 56
عوامل و عناصر تعدیل كننده 61
نتایج و پیامدهای طرّاحی مجد?د شغل 69
اثر بخشی كاری 69
كاهش نسبت غیبت و ترك خدمت 70
اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی 71
پیشینه پژوهش 76
معرفی سازمان 80
خلاصه مبانی تئوریك پژوهش 81
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 84
روش پژوهش 85
جامعه آماری پژوهش 85
روش نمونه گیری 85
ابزار گردآوری اطلاعات 85
روایی و پایایی 87
آزمون پایایی پژوهش 88
روش تجزیه و تحلیل داده ها 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 92
بررسی توصیفی اطلاعات 93
بررسی استنباطی اطلاعات 96
آزمون فرضیه اصلی 96
آزمون فرضیه اول 97
آزمون فرضیه دوم 98
آزمون فرضیه سوم 99
آزمون فرضیه چهارم 100
آزمون فرضیه پنجم 101
آزمون فریدمن 101
رگرسیون و مدل سازی خطی 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
مقدمه  108
یافته های پژوهش 109
یافته های حاصل از تحلیل توصیفی پژوهش 109
یافته های حاصل از تحلیل استنباطی پژوهش 110
یافته های حاصل از انجام آزمون فریدمن 112
یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون داده ها 112
نتایج بدست آمده از پژوهشهای قبلی انجام شده در این خصوص 113
پیشنهادات 115
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران 117
منابع  119
پیوستها  126
فهرست جداول
1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی 26 - شكل 2
2: عوامل سه گانه اثرگذار برتعهد سازمانی 27 - شكل 2
3: پیش شرط های تعهد سازمانی 31 - شكل 2
4: دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی 39 - نمودار 2
5: تأثیر برنامه های مالكیت بر تعهد سازمانی كاركنان 46 - شكل 2
6: مدل مشخّصه های شغلی هاكمن  الدهام 53 - شكل 2
7: نتایج بالا بودن و پایین بودن توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش كاركن 63 - شكل 2
8: اثر تعدیل كنندگی شدت نیاز به رشد 65 - شكل 2
9: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شد?ت نیاز به رشد 67 - شكل 2
10 : مدل كامل مشخصه های شغلی 75 - شكل 2
1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر 86 - جدول 3
1: توزیع فراوانی كاركنان بر حسب جنس 93 - جدول 4
2: توزیع فراوانی كاركنان بر حسب میزان تحصیلات 94 - جدول 4
3: توزیع فراوانی كاركنان بر حسب وضعیت تاهل 95 - جدول 4
4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهدسازمانی و ویژگیهای شغلی كاركنان 96 - جدول 4
5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی و تنوع وظایف 97 - جدول 4
6 : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی و هویت وظایف 98 - جدول 4
7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی و اهمیت وظایف 99 - جدول 4
8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی و استقلال و اختیار در كار 100 - جدول 4
9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد سازمانی و بازخور 101 - جدول 4
10 : نتایج آزمون فریدمن 102 - جدول 4
11 : نتایج متغیرهای ورودی و خروجی در مدل رگرسیون چندگانه 104 - جدول 4
12 : نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیون 104 - جدول 4
13 : نتایج آنالیز واریانس  105 - جدو ل 4
14 : نتایج ضرایب مدل رگرسیونی 105 - جدول 4
15 : نتایج خروج قدم به قدم متغیرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی 106 - جدول 4

فصل اول
كلیات پژوهش
مقدمه ?
بیان مساله پژوهش ?
اهمیت و ضرورت پژوهش ?
روش شناسی پژوهش ?
اهداف پژوهش ?
قلمرو پژوهش ?
جامعه آماری ?
روش نمونه گیری ?
روش گرد آوری اطلاعات ?
ابزار گرد آوری اطلاعات ?
روش تجزیه و تحلیل داده ها ?
تعریف اصطلاحات ?

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه
با توجه به شرایط پیچیده و پویای جهان امروز و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات كه باعث
تبدیل شدن جهان به دهكده ای كوچك شده است و پیشرفت شگرف دانش و فناوریهای گوناگون بشری و
به تبع آن بالا رفتن سطح زندگی و توقعات انسان و همچنین تغییرات پرشتاب فرهنگی در جوامع سنتی ،
می توان نتیجه گرفت كه دیگر نم یتوان سازمان ها را كه نمودی از جامعه هستند ، بدون در نظر گرفتن
شرایط پویای محیط داخلی و خارجی اداره كرد. بلكه افراد سازمانها نیز به همان اندازه دستخوش تغییر و
تحولات قرار خواهند گرفت كه دراین بین بیشتر تحولات شامل واگذاری اختیار قدرت تصمیم گیری به
افراد در سازمان است زیرا افرادی كه در عصر اطلاعات و ارتباطات و رشد علمی جوامع زندگی می كنند
افرادی آگاه و توانمند هستند كه خواهان اختیارند . اگر چه امروزه بدلیل اینكه كاركنان در زیر فشار
مالی زیادی به سر می برند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی كار است ، ولی به تدریج كاركنان
علاقه مند به انجام كارهای با مفهوم وخواهان استقلال شغلی بیشتری در كار خود هستند تا بدین طریق
احساس ارزشمندی به آنها دست دهد. یكی از مهمترین مسائل انگیزشی كه امروزه با حجم گسترده ای در
است « تعهدسازمانی » مطالعات روان شناسی صنعتی وسازمانی در غرب گسترش یافته، مساله
. (1383 : (اسماعیلی، 66
تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی كاركنان و بازده سازمان هاست و عبارت از نگرش های
مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازمانی است كه در آن مشغول به كارند . شخص دارای تعهد سازمانی
، نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد . در این راستا هر عاملی كه تعهد و تعلق خاطر كاركنان را
افزایش دهد مهم و شایان توجه است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی رابطه ویژگیهای شغلی با
تعهد سازمانی پرداخته ایم تا بتوان از طریق ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی كه شامل تنو?ع مهارت، اهمی?ت
وظیفه، هوی?ت وظیفه، استقلال و بازخور میباشد ، تعهد سازمانی كاركنان را افزایش داد.

 

منابع و ماخذ:
منابع
120
منابع فارسی :
_ رابینز استیفن پی، 1375 ، مدیریت رفتار سازمانی?، جلد اول، ترجمه سید محمد اعرابی و علی
. پارساییان، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ص 266 و 265
_ رابینز استیفن پی، 1384 ، تئوری سازمان ، ترجمه دكتر سید مهدی الوانی و دكتر حسن دانائی فرد ،
.308- انتشارات صفار ، ص 300
_ رابینز، استیفن پی، 1383 ، مدیریت رفتار سازمانی? ، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی،
. 330 - تهران، نشر پژوهش های فرهنگی، صص 335
_ رابینز، استیفن پی، 1382 ، تئوری سازمان (ساختار ، طراحی، كاربردها ) ، ترجمه سید مهدی الوانی و
.302- حسن دانائی فرد، تهران، نشر صفار، صص 305
_ باقری مسلم و تولایی روحالله ، 1389 ، بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملكرد سازمانها ، دو ماهنامه
. توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 30 ، مرداد و شهریور 1389
.66 - _ اسماعیلی كورش، تعهد سازمانی ، نشریه تدبیر 112 ، ص 69
. 72 - _ مقیمی محمد، 1386 ، سازمان ومدیریت رویكردی پژوهش ، تهران، انتشارات ترمه، ص 82
_ مورهد و گریفین، 1374 ، رفتار سازمانی ، مترجمان سید مهدی الوانی و معمار زاده، تهران، انتشارات
.81- مروارید، صص 85
_ رهنمای رودپشتی، فریدون و محمود زاده، نصرت الله، 1378 ، توسعه منابع انسانی مطالعه موردی
.120- 66 و 132 - تعلق، تعهد سازمانی و رقابت پذیری ، تهران، انتشارات مدیریت صنعت ی، ص 67
_ مولائی، ناصر، 1378 ، بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی كاركنان شركت ملی مناطق نفت خیز
.60-61 ، 28- جنوب ، پایان نامه كارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، صص 32
_ باقری كلجاهی، علی، آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی از
دیدگاه كاركنان دفاتر مركزی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، پایان نامه كارشناسی ارشد
.33- مدیریت، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، صص 40
منابع

، _ ابطحی، حسین و مولائی، ناصر، 1385 ، رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ، نشریه تدبیر 177
.56- صص 58
_ فرهنگی، علی اكبر و حسین زاده، علی، 1383 ، دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی ، نشریه تدبیر
.157
. _ نصراله پور ، مجتبی، بررس الگوی ویژگی های شغل هاكمن و الدهام ، تهران، 1385
_ برزگر، نادر و مرادی، سعید، ، آموزش های حرفه ای و نقش آن در تعهد سازمانی ، نشریه مدیریت
.119- 119 ، صص 120
_ مورهد و گریفین، 1382 ، رفتار سازمانی? ، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمار زاده، تهران،
انتشارات مروارید.
_ سنجری كرهرودی، احمدرضا، 1380 ، طراحی مجدد شغل در مدیریت منابع انسانی? ، ماهنامه تدبیر،
. شماره 118
_ كیوی، ریمون و كامپنهود، نوك وان، 1384 ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین
نیك گوهر، تهر ان، انتشارات توتیا.
_ سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1376 ، روش تحقیق در علوم رفتاری ، تهران ،
. 170 و 169 - 81 و صص 173 - انتشارات آگاه ، صص 82
_ دلاور، علی، 1376 ، مبانی نظر و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران، انتشارات وزارت
. فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، صص 186 و 109
_آذر، عادل و مؤمنی، منصور، 1375 ، كاربرد آمار در مدیریت (تحلیل آماری ) ، تهران، انتشارات سمت،
. 253 و 60 و 71 - جلد دوم، چاپ اول، صص 525
_ جان، بست، 1373 ، روشهای تحقیق در علوم تربیتی ، مترجمان حسین پاشا شریفی و نرگس
. طالقانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم، ص 24
منابع

_ حافظ نیا، محمد رضا، 1385 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران، انتشارات سمت،
.156- صص 158
_ رضاییان ، علی . " 1374 ". مدیریت رفتار سازمان . تهران : انتشارات دانشكده مدیریت دانشگاه تهران .
_ رنجبریان ، بهرام . " 1375 ". تعهد سازمانی ، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان -
?1 - سال دهم ، شماره 1و 2، ص 57
_ هرسی ، پال و بلانچارد، كن ت ایچ . " 1371 ". مدیریت رفتا ر سازمان ی . استفاده از مناب ع انسان ی .
"ترجمه قاسم كبیری ". تهران : جهاد دانشگاهی .
. 68 ، آذر 81 _ _ الله دادی اسماعیل ، فرهنگ سازمانی، مجله مدیریت شماره 67
. 118 سال 85 _ _ خاكی غلامرضا ، انجمنهای حرفهایی ، مجله مدیریت شماره

منابع
123
منابع لاتین :
_ Mathieu , J. E. & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis
of the Antecedents ,
correlates, and consequences of organizational Commitment .
Psychological Bulletin, 108(2), 171-194.
_ Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991) . A three-component
conceptualization of organizational commitment. Human
Resource Management Review, 1, 61-89 .
_ Bateman, T. S. & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the
good soldier: The relationship between affect and employee
"citizenship." Academy of Management Journal, 26, 587-595.
_ Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C.A. (1993).
Commitment to organizations and occupations: Extension and
test of a three- component conceptualization. Journal of Applied
Psychology, 78, 538-551.
_ Hackman, J. R. & Lawler, E. E. (1971). Employee reactions
منابع
124
to job characteristics. Journal of Applied Psychology Monograph,
55(3), 259-286.
_ Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the
design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and
Human Performance, 250-279.
_ Hackman , J. R. & Oldham, G. R. (1980). Work redesign.
Reading, MA: Addison-Wesley.
_ Mowdey , R.T., porter, L.W. & steers, R.M (1982). "Employee
organizational linkage: the psychology of Commitment, absenteeism, and
turnover " New York: Academic press, pp: 20-30.
Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990) "The measurement and antccedents of
affective, continueance and normative commitments to the organization".
Journal of occupational psychology, vol.63 .pp: 1-18.
_ Mowdey, R.T., porter, L.W. & steers, R.M (1982). "Employee
organizational linkage: the psychology of Commitment, absenteeism, and
turnover " New York: Academic press, pp: 20-30.
_ Meyer, J.P & Allen, N.J. (1991), Op.Cit, pp: 61-89.
_Cohen, A, (2007) "Commitment before and after, An evaluation and
reconceptualization of organizational commitment", human Resource
Managament Review 17, pp: 336-354.
_ Swailes. S, (2002) " organizational commitment: a critique of the construct
and measures ", international Journal of management Review, vol 4, pp: 155-
178.
_ Garg, Pooja & Rastogi, Rrenu, (2006), "New model of job design:
motivating employees’performance ", Journal of management Development,
vol. 25, pp: 572-587.

 

منابع
125
_Hackman, J.R. and Oldham, R.G. (1975), "Development of the job
diagnosticsurve", Journal Applied psychology, vol. 60, pp: 159-170
_Lin, Shao-lung & Hsieh, N-Tien, (2002), "Constraints of task identity on
organizational commitment", International Journal of Manpower, Vol. 23 No.
2 pp: 151-165
_ G.Kwon, IK.Whan & Banks, Doyle, (2004) "Factors related to the
organizational and professional commitment of internal auditors",
Management Auditing Journal, VOL.19 No.5 pp: 606-622
_ S.Friday, Shawnta & Friday, Earnest, (2003), "Racioethnic perceptions of
job characteristics job satisfaction", journal of Management development,
Vol.22 No. 5 pp: 426-442
_W.Renn, Robert & J.Vandenberg, (1995), "The Critical Psychological State:
An Underrepresented Component in Job Characteristics Model Research ",
Journal of Management, Vol. 21 No.2 PP: 279-303
_ Allen, N.J., & Meyer, J.P. (1990). "The measurement and antccedents of
Affective, Continueance and Normative commitments to the organization",
Journal of occupational psychology, vol.63, pp: 1-18.
_ Meyer, J.P., & Allen, N.T. (1991). "A three – component conceptualization
of organizational commitment", Human Resource Management Review,
Vol.1, NO.1, pp: 61-67.
_ Steers, R.M., & porter, L.w. (1983). "Motivation and work Behavior".
Mc Grow Hill book Co, thered edition, p:

لینک کمکی