بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دارای 105 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

فصل اول
سازمان اصلی گزارش
(الف ) مقدمه
(ب)طرح مسئله
موضوع این تحقیق :
« بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
(پ) هدف تحقیق
(ت ) فرضیه تحقیق
(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات :
پرخاشگری
پرخاشگری در حیوانات :
با رفتار پرخاشگرانه دیده می شود : خود داری مادران در برابر فرزندان ، بزرگتر ها در برابر كوچكترها و …
داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری :
دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری :
نتیجه :
انواع عكس العملهای پرخاشگرانه:

فصل دوم :
ادبیات مربوط به تحقیق
پیشینه تحقیق
تحلیلی از تحقیق های پیشین
الف ) تحقیقات د رزمینه پرخاشگری :
از عوامل موثر در پرخاشگری می توان عوامل ذیل را نام برد .
ب ) تحقیقات در زمینه ناكامی :
علل پیدایش ناكامی :
- واكنشهای ناشی از ناكامی :
تدابیر موثر برای تحمل ناكامی :
ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ :

فصل سوم
روش تحقیق
1- جامعه :
2- نمونه و نمونه گیری :
3-طرح تحقیق :
4-متغیرها
انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ :
عوامل یازدهگانه ناكامی و پرخاشگری درآزمو ن روزنزوایگ :
1- ثبات بیرونی پرخاش ( E)
2- ثبات درونی پرخاش (I)
3- ثبات در ناپرخاشگری (M)
4- تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)
5- عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است .
6- تنبیه و سرزنش درونی (I)
7- عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است
8- بدون تنبیه و سرزنش (M)
9- مقاومت بیرونی (e)
10- مقاومت درونی (I)
11- بدو ن مقاومت (m)
شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ :
6-روشهای آماری :
1- محاسبه G.C.R تطابق باگروه :
2- محاسبه نیمرخها :
3- محاسبه انگاره ها : ( انگاره كلی كلاسیك )
4- محاسبه گرایشها :

فصل پنج
« خلاصه و نتیجه گیری »
1- بیان مجدد مسأله :
2- توصیف روشهای بكار رفته :
3- یافته های اصلی و نتیجه گیری

مقدمه
« به نام آنكه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست »
دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناكام است اگر این آسمان درهم نمی ریزد ، و گر این كهكشان از هم نمی پاشد ، بیا تا ما :
فلك را سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازیم زشادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «باباطاهر »
علاقه وافر به كودكان توجه به دنیای زیبا و شگرف آنان ، اهمیت به خواسته ها و آرزوها و هدف هایشان و همچنین موانع و مشكلاتی كه سد راه این خواسته ها بوده و باعث می گردد برخی از این فرشته های مهربان خشم آلود وعصیانگر و برخی غمناك ، گوشه گیر و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهی والدین و مربیان درباره علل این تغییرات رفتاری در كودكان و چگونگی مقابله و برخورد با آنان برای بر طرف نمودن و كاهش اینچنین رفتارهایی ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقیق د رزمینه « بررسی تأثیر ناكامی در میزان پر خاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدایی ) بپردازد . تا شاید به این طریق بتوان گام كوچكی درجهت شناخت برخی از عوامل بر انگیزنده رفتارهای پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصیه هایی د راین رابطه به والدین و مربیان ، بر داشت و راه را برای تحقیقات وسیع تر در آینده هموار نمود ».


منابع
« منابع داخلی »
الف ) كتابها :
1- اتكنسیون رتیال و اتكنسیون ریچارد بس ، هلیگارد ، ارنست . ر ( 1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول (10،11) صفحات 590-560
2- اتكنسیون رتیال واتكنسیون ریچارد بس ، و هلیگارد ارنست ر(1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول(14) صفحات (133-137)
3- ارونسون الیور (1972) روانشناسی اجتماعی – ترجمه شكركن حسین – انتشارات رشد – و چاپ سوم( 1366)فصل پنجم صفحات (190-160)
4- ادوارد – ج – مورثی – انگیزش هیجان – ترجمه براهنی محمد تقی – انتشارات چهر- صفحات (126-125)
5- بست ، جان (1977) – روششهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری – ترجمه : شریفی حسن پاشا و طالقانی ، نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (1367) فصول (10،2،1)
6- براهنی محمد تقی و همكاران – واژنامه رواشناسی و زمینه های وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
7- دبس ، موریس – مراحل تربیت ترجمه كاردان علی محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات 170 – 47
8- خدیوی زند محمد مهدی – پرخاشگری و ناكامی – انتشارات تربیت چاپ اول 1374
9- دلاور علی – روش تحقیق د رروانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات ویرایش چاپ سوم 1376
10- دلخشنواز هاشم – روانشناسی شخصیت كودك نشر اروند چاپ دوم 1370 صفحه 240
11- كازنوژان 1972 – جامع شناسی و سایل ارتباط جمعی – ترجمه : ساروخانی باقر – محسنی منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات 95 – 71
12- كی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلد اول صفحه 218 و جلد دوم صفحه 924
13- گنجی – همزه – روانشناسی تفاوت های فرد – انتشارات بعثت 1369 صفحات 210 – 209
14- لافون روبرت 1970 – ریشه های روانی رفتار كودكان – ترجمه سروری محمد حسین چاپ اول 1370
15- منصور محمود – شخصیت – انتشارات دانشگاه تهران 1375 چاپ سوم فصل اول
ب – پایان نامه ها
1- اسلامی حیدر و سالاری علی – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموز راهنمایی پسرانه شهر یزد وزارت اموزش و پرورش یزد 1370 –شماره مدرك (20401) شماره كامپیوتری (101278)
2- بخشی گلناز – بررسی میزان افسرده گی در پرخاشگری كودكان شاهد – دانشكده روانپزشكی و علوم تجربی دانشگاه تهران 1371 – شماره مدرك 11-شماره كامپیوتری (025286)
3- حبیبی امیر هوشنگ – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان 1371 – 1372 شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (095644)
4- سبحانی رحیم – بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان 75 – 1374 – شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (151360)
5- كاهنی سیما – بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان شهرستان بیرجند – دانشكده علوم پزشكی ( پرستاری و مامایی ) شهید بهشتی 1372 – شماره مدرك (19209) شماره كامپیوتری (024670)
6- فرمهینی فراهانی محمد تقی – پرخاشگری كودكان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربیت مدرس 65-1364 – شماره مدرك (08880) شماره كامپیوتری (090017)
7- مرادی علیرضا بررسی – خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران – دانشگاه تربیت مدرس 1365- شماره مدرك (5557) شماره كامپیوتری (027499)
8- محسنی كهنه شهری ابراهیم – علل روانی و اجتماعی پرخاشگری كودكان و نوجوانان دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز 1350 – شماره مدرك (00950)شماره كامپیوتری (0004909
9- میر منصوری رحیم – بررسی صفات شخصیتی ورزشكاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنها با یكدیگر دانشگاه تربیت مدرس 1373- شماره مدرك (19275) – شماره كامپیوتری (024666)
10- مجد آبادی فراهانی زهره – بررسی تحولی مسند كنترل و رابطه آن با پرخاشگری – دانشگاه تربیت مدرس 1375 – شماره مدرك (06759)- شماره كامپیوتری (130610)
11- هراتی زاده ، سبقت الله – رضا زاده محمد علی – بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی و افت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس – آموزش و پرورش استان خراسان 1371 شماره مدرك (21802)- شماره كامپیوتری (102567)
ج)مقالات :
1- احمدی ، علی اصغر – پرخاشگری – تربیت دوره هفتم شماره 5 بهمن 1370 صفحات 40-36 شماره مدرك (02623)
2- اخوان علیزاده ، الهه - علل پرخاشگری كودكان – تربیت دوره دهم شماره 7 فروردین 1374 صفحات 18-16 شماره مدرك (08933)
3- ایمانی ، محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت یك ) – تربیت دوره ششم شماره 9 خرداد 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
4- ایمانی ،محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت دوم ) تربیت دوره ششم شماره (10) تابستان 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
5- ایمانی ،محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن( قسمت سوم ) – تربیت دوره هفتم شماره یك مهر 1370 صفحات 39 – 37 شماره مدرك (03940)
6- شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت اول – تربیت دوره دهم شماره یك مهر 1373 صفحات 53-50 شماره مدرك (08897)
7- شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت دوم – تربیت دوره دهم شماره دو آبان 1373 – صفحات 38-35 –شماره مدرك (08903)
8- غیاثی فرشته – خشم پرخاشگری در كودكان و نوجوانان – پیوند شماره 171 دی 1372 صفحات 63-56 شماره مدرك (07896)
9- فرغاز ، شهربانو ،- ناكامی و شیوه های مواجهه با آن – تربیت دوره هشتم شماره 5 بهمن 1371 صفحات 29 –25 شماره مدرك (03980)
10- چرا كودكان پرخاشگری می كنند ؟ روزنامه همشهری سال دوم شماره (519) صفحات 12-11 (1372)

لینک کمکی