بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

موضوع این تحقیق :
« بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :
1- آیا ناكامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟
2- آیا تأثیر ناكامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یكسان است ؟
3- دختران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
4- پسران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
5- آیا عكس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناكام كننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
6- آیا عكس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناكام كننده برای دفاع از خود ، تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
(پ) هدف تحقیق
هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و كاربردی می باشد ، بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه ، اهداف تحقیق مطرح می شود :
1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانكاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناكامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .
« ناكام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناكامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث كاهش این سائق شده و در پاسخ به ناكامی پرخاشگری یك پاسخ غالب است .» (هلیگارد ، اتكینسون 1985).
2) جنبه كاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناكامی بعنوان علتی برای آن كه بدین منظور ، آزمون مصّور ناكامی روزتر وایگ در كودكان مقطع ابتدایی بكار می رود .
ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیاء دانش آموزان در زمینه برخی از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .

منابع
« منابع داخلی »
الف ) كتابها :
1- اتكنسیون رتیال و اتكنسیون ریچارد بس ، هلیگارد ، ارنست . ر ( 1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول (10،11) صفحات 590-560
2- اتكنسیون رتیال واتكنسیون ریچارد بس ، و هلیگارد ارنست ر(1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول(14) صفحات (133-137)
3- ارونسون الیور (1972) روانشناسی اجتماعی – ترجمه شكركن حسین – انتشارات رشد – و چاپ سوم( 1366)فصل پنجم صفحات (190-160)
4- ادوارد – ج – مورثی – انگیزش هیجان – ترجمه براهنی محمد تقی – انتشارات چهر- صفحات (126-125)
5- بست ، جان (1977) – روششهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری – ترجمه : شریفی حسن پاشا و طالقانی ، نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (1367) فصول (10،2،1)
6- براهنی محمد تقی و همكاران – واژنامه رواشناسی و زمینه های وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
7- دبس ، موریس – مراحل تربیت ترجمه كاردان علی محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات 170 – 47
8- خدیوی زند محمد مهدی – پرخاشگری و ناكامی – انتشارات تربیت چاپ اول 1374
9- دلاور علی – روش تحقیق د رروانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات ویرایش چاپ سوم 1376
10- دلخشنواز هاشم – روانشناسی شخصیت كودك نشر اروند چاپ دوم 1370 صفحه 240
11- كازنوژان 1972 – جامع شناسی و سایل ارتباط جمعی – ترجمه : ساروخانی باقر – محسنی منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات 95 – 71
12- كی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلد اول صفحه 218 و جلد دوم صفحه 924
13- گنجی – همزه – روانشناسی تفاوت های فرد – انتشارات بعثت 1369 صفحات 210 – 209
14- لافون روبرت 1970 – ریشه های روانی رفتار كودكان – ترجمه سروری محمد حسین چاپ اول 1370
15- منصور محمود – شخصیت – انتشارات دانشگاه تهران 1375 چاپ سوم فصل اول
ب – پایان نامه ها
1- اسلامی حیدر و سالاری علی – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموز راهنمایی پسرانه شهر یزد وزارت اموزش و پرورش یزد 1370 –شماره مدرك (20401) شماره كامپیوتری (101278)
2- بخشی گلناز – بررسی میزان افسرده گی در پرخاشگری كودكان شاهد – دانشكده روانپزشكی و علوم تجربی دانشگاه تهران 1371 – شماره مدرك 11-شماره كامپیوتری (025286)
3- حبیبی امیر هوشنگ – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان 1371 – 1372 شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (095644)
4- سبحانی رحیم – بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان 75 – 1374 – شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (151360)
5- كاهنی سیما – بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان شهرستان بیرجند – دانشكده علوم پزشكی ( پرستاری و مامایی ) شهید بهشتی 1372 – شماره مدرك (19209) شماره كامپیوتری (024670)
6- فرمهینی فراهانی محمد تقی – پرخاشگری كودكان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربیت مدرس 65-1364 – شماره مدرك (08880) شماره كامپیوتری (090017)
7- مرادی علیرضا بررسی – خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران – دانشگاه تربیت مدرس 1365- شماره مدرك (5557) شماره كامپیوتری (027499)
8- محسنی كهنه شهری ابراهیم – علل روانی و اجتماعی پرخاشگری كودكان و نوجوانان دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز 1350 – شماره مدرك (00950)شماره كامپیوتری (0004909

لینک کمکی