بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


است.لذاای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
- چكیده 2
- پیشگفتار 3
فصل اول : " طرح تحقیق"
- مقدمه 6
1-1- بیان مسئله 11
2-1- سئوال تحقیق 15
3-1- اهداف تحقیق 16
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق 18
فصل دوم: " ادبیات تحقیق"
الف- ازدواج
1-1-2- تعریف ازدواج 22
2-1-2- ازدواج بعنوان یك پدیده اجتماعی و تحول آن 25
3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن 31
4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران 37
ب- پیشینه تحقیق
1-2-2- تحقیقات داخلی 47
2-2-2- تحقیقات خارجی 51
ج- چارچوب نظری
1-3-2- نظریه همسان همسری 59
2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مكمل 69
3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری) 74
4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر 76
5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب 79
- بسوی یك نظریه تركیبی 79
6-3-2- نظریه مبادله 82
- بیان فرضیه ها 85
- مدل تحلیلی 86
فصل سوم: " چارچوب روش تحقیق"
1-3- روش تحقیق 88
2-3- تكنیك جمع آوری اطلاعات 89
3-3- اعتبار و روائی 89
4-3- نمونه تحقیق 90
5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 90
6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 92
7-3- زمان و مكان تحقیق 93
8-3- كاربرد علمی و عملی پژوهش 93
9-3- متغیرهای تحقیق 94
10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 94
فصل چهارم :
توصیف داده ها 98


فصل پنجم:
- نتیجه گیری 149
- محدودیت ها 151
- پیشنهادات 152
- منابع و مأخذ 153
- پیوستهاچكیده
از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاكهایی كه در همسرگزینی افراد تحصیل كرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق "بررسی میزان تأثیر پذیری ملاكهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است".
چارچوب تئوریك این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مكانی و تئوری مبادله تشكیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش "پیمایش" بعنوان یك روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، كه در بین یك نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تكمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون "t" استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد كه ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی كه جوانان تحصیل كرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با كسانی را دارند كه از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاكهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاكهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

لینک کمکی