بررسی ماده 22 قانون ثبت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بررسی ماده 22 قانون ثبت دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ماده 22 قانون ثبت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: حق عینی
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباری است
ب: نسبی است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالی
گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال
الف: خصائص
ب: مصادیق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادی
ب: اموال غیر مادی
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عینی
ب: حق دینی
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعیت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عین ومالكیت
گفتار دوم: عناصر تشكیل دهنده حق عینی
گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی
الف: راههای ارادی
ب: راههای غیر ارادی
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكیت
الف: مالكیت
ب: رابطه تصرف با مالكیت
گفتار پنجم: قاعده ید
الف: ویژگیهای قاعده ید
1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن
2-ید و علم اصول
3-ید و فرض قانونی
4-اماریت ید
5-ید و انواع حقوق عینی
6-اماره ید و علم قاضی
ب: عناصر ید مالكانه
گفتار ششم: ضمان ید
الف: شرائط ایجاد ضمان ید
ب: عناصر ضمان ید
گفتار هفتم: غصب
الف: تعریف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: ید امانی
الف: تعریف
ب: عناصر ید امانی
فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول
الف: عنصر مالكیت
1-مالكیت عین و منافع
2-مالكیت مفروز و مشاع
3-مالكیت عمومی و خصوصی
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعیان
گفتار سوم: حقوق مالكین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن
الف: حقوق مالكین اموال غیر منقول
ب: پایه های قانونی
1-مالكیت در قانون اساسی
2-مالكیت در قانون مدنی
3-مالكیت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحدید مالكیت اموال غیر منقول
الف: تحدید ناشی از ضمان قهری
ب: تحدید قراردادی
1-تحدید موقت
2-تحدید دائم
گفتار پنجم: تحدید مالكیت در عین اموال غیر منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حریم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول
الف: حق كسب و پیشه و حق سرقفلی
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاك
گفتار اول: ثبت عمومی
گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومی
الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزیع اظهارنامه ثبتی
د: تشكیل پرونده ثبتی و تعیین پلاكتهای اصلی و فرعی
ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكیت
گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املك در مورد ثبت عمومی
الف: ارائه دلایل مثبت مالكیت
ب: دفاع از تقاضای ثبت
ج: پرداخت هزینه های قانونی
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحدید حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض سایر ذوی الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكیت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكیت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››
گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانونی
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح یك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد
الف: اسناد رسمی
ب: اسناد عادی
ج: اسنادی كه در حكم سند رسمی هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائی
الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری
ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه
ج: تخلیه اماكن استیجاری
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكیت معارض
گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی
الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم كننده سند رسمی
گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یكی از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكیت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی
الف: نحوه ثبت و تحریر
ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله
الف: قصد و رضای طرفین معامله
ب: اهلیت طرفین معامله
ج: موضوع معین كه مورد معامله است
د: مشروعیت جهت معامله
گفتار سوم: طرح یك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول كه در خارج از كشور تنظیم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك ثبت می شوند.
1- سند انتقال قطعی
2- ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصی له
ب: اسنادی كه مستقیما در دفتر املاك قابل ثبت نیست
1- سند نكاح
2- سند اقرار
3- مداركی كه دال بر اخذ به شفعه است
4- اسناد عادی كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
5- سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول
مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول
گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت
الف: وظایف هیئت های نظارت
1-اشتباهاتی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی
4-شكایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری
گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات
الف: مشخصات اراضی موات
ب: اقسام زمین موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری
د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص كاربری اراضی شهری
و خارج از محدوده شهرها
الف:‌ كاربری اراضی شهری
ب: كاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغییرات كمی و كیفی در اموال غیر منقول
گفتار اول: تفكیك و افراز
الف:‌ افراز
1-طبیعت غیر قابل افراز املاك
2-منع قانونی
ب: تفكیك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكی كه طرحهای
عمومی و عمرانی قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول
گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاك
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملك اموال غیر منقول
گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاك
الف: توقیف املاك ثبت شده
ب: توقیف املاكی كه در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند
ج: توقیف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح یك مسئله
الف:‌ استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكیت
مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالكیت
گفتار اول: عقد و اقاله
چكیده

با اقرار به مالكیت خداوندی كه اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی كه دیر یا زود به مالك حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.
غذا و مسكن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یكی از اركان تولید غذا ومسكن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متكی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.
در این رساله سعی بر این است كه موضوع مالكیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالكیت تمیز داده شود. مالكیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شكلی است هر چند تفكیك موضوعات ماهوی و شكلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلك این ماده حاوی مطالبی است كه بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تكاملی قوانین تمایز قوانین شكلی و ماهوی را بارزتر كرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالكیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است كه قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذكر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالكیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.
فهرست منابع و مآخذ

1-قران كریم
2- امامی ،‌ دكتر سیدحسن ، كتاب حقوق مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم ، 1356 ، ناشر كتابفروشی اسلامیه
- امامی ،‌دكتر سید حسن ، كتاب حقوق مدنی ،‌جلد 2 ، چاپ سوم ،‌1364،‌ناشر كتابفروشی اسلامیه
- امامی ،‌دكتر سیدحسن ،‌كتاب حقوق مدنی ، جلد 3 ، چاپ سوم ، 1364، ناشر كتابفروشی اسلامیه
- امامی ،‌دكتر سیدحسن ،‌كتاب حقوق مدنی ، جلد 6 ، چاپ ششم ، 1364، انتشارات ابوریحان
3-جعفری لنگرودی ، دكتر محمد جعفر ،‌كتاب حقوق اموال ، چاپ اول 1368 ،‌انتشارات گنج دانش.
- جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، تاریخ انتشار خرداد 1363 ، ناشر بنیاد راستاد
- جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی ، جلد 1 چاپ پنجم 1375، انتشارات گنج دانش
- جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی ، جلد 3 ، چاپ پنجم 1375،‌انتشارات گنج دانش
- جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ،‌جلد 4 ، چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش
- جعفری لنگرودی ،‌دكتر محمدجعفر ،‌دانشنامه حقوقی ، جلد 5 ،‌چاپ پنجم 1375 ،‌انتشارات گنج دانش
4-حجتی اشرفی ، غلامرضا . مجموعه قوانین حقوقی سال 1369، انتشارات گنج دانش.
- حجتی اشرفی ،‌غلامرضا ،‌بخشنامه های ثبتی تا آبان 1376،‌انتشارات گنج دانش
5-سلجوقی ، دكتر محمود ،‌كتاب حقوق بین الملل خصوصی ،‌جلد اول ،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل ، سال 1370.
6- شمس ، احمد، كتاب نظام حقوقی اراضی ملی شده ، چاپ اول 1376، نشر دادگستر
7- شهری ،‌غلامرضا ، كتاب حقوق ثبت اسناد املاك ، چاپ سوم 1373 ، انتشارات ماجد
8- شهیدی ، دكتر مهدی ،‌كتاب سقوط تعهدات ، چاپ سوم 1373 ، ناشر كانون وكلای دادگستری
- شهیدی ، دكتر مهدی، كتاب مجموعه مقالات حقوقی ، چاپ اول 1375 ،‌ناشر ، نشر حقوقدان
9-ضیائی بیگدلی ، دكتر محمدرضا، كتاب حقوق بین المللی عمومی ،‌چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش
10- كاتوزیان ، دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ، معاملات معوض ،‌عقود تملیكی ،‌چاپ پنجم 1373،‌انتشارات مدرس.
- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق مدنی ،‌قواعد عمومی قراردادها ،‌جلد دوم ،‌چاپ چهارم 1376 ،‌انتشارات مدرس
- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ،‌چاپ اول ،‌1374، مؤسسه نشر یلدا
- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ، ایقاع ، چاپ دوم ، 1377 ، نشر دادگستر
- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،‌كتاب حقوق مدنی ،‌مقدمه – اموال ، كلیات قراردادها ،‌جلد اول ، چاپ پنجم،‌1351 ،‌انتشارات دانشگاه تهران.
- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ، كتاب حقوق انتقالی (تعارض قوانین در زمان ) چاپ سوم ، 1375 ، نشر دادگستر
- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، مجله كانون وكلای دادگستری شماره های 151-150
11-كامیار، غلامرضا، مجله كانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره 12 ، اردیبهشت خرداد 1378.
12- محقق داماد ،‌دكتر سیدمصطفی ،‌كتاب قواعد فقه ،‌بخش مدنی ،‌جلد 1 ، چاپ ششم 1376، ناشر مركز نشر علوم اسلامی
- محقق داماد، دكتر سیدمصطفی ، كتاب قواعد فقه ، بخش مدنی ، جلد 2 ، چاپ دوم 1376 ،‌ناشر سازمان سمت
13-محمدی ،‌دكتر ابوالحسن ،‌كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ، چاپ دوم ، 1356 ، انتشارات دانشگاه تهران
- محمدی ،‌دكتر ابوالحسن ،‌كتاب قواعد فقه ، چاپ دوم 1374 ، انتشارات یلدا
ب : نشریات
1-مجله كانون سردفتران و دفتر یاران شماره 14 ،‌مرداد ، شهریور 1378
2- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، تیرماه 1374
- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، شهریورماه 1374
- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، تیرماه 1374
- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، آذرماه 1374
- نشریه داخلی كانون وكلای دادگستری ، دی ماه 1374

لینک کمکی