بررسی و شناخت حسابرسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی و شناخت حسابرسی دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و شناخت حسابرسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرســــــت


مقدمه                                                                                                 5
پیشینه حسابرسی                                                                                    6
انواع موسسات حسابرسی                                                                         10
           موسسات محلی                                                                                                 10
           موسسات منطقه ای                                                                                           10
           موسسات ملی                                                                                                   10
          هشت موسسه بزرگ                                                                                          10
نقش حسابرسی در اقتصاد كشور                                                              11
حسابرسی چیست ؟                                                                               12
نكاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری                            14
روش و مراحل ثبت موسسه                                                                    15
          فرم تقاضانامه ثبت موسسه                                                                                 15    
          انتخاب نام موسسه                                                                                             15
          مدارك لازم جهت ثبت موسسه                                                                           15
          ثبت در دفتر اندیكاتور                                                                                      16  
          درج آگهی در روزنامه كثیرالانتشار                                                                    16   
          تغییرات در موسسه                                                                                           17
نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه                                                                   17
مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی                                               17
اساسنامه موسسه حسابرسی                                                                      18

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی                                                        21
          استانداردهای عمومی                                                                                        21
          استانداردهای اجرای عملیات                                                                            21
          استانداردهای گزارشگری                                                                                22
آیین رفتار حرفه ای                                                                             23
         نیاز به آیین رفتار حرفه ای                                                                                23
آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل                                                   25
          اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان                                                                    26
انواع حسابرسی                                                                                   27
         حسابرسی صورتهای مالی                                                                                   27
         حسابرسی رعایت                                                                                              27
         حسابرسی عملیاتی                                                                                            28
گزارش حسابرسان                                                                               29
         اهمیت گزارش حسابرسان                                                                                29
         بند مقدمه گزارش حسابرسان                                                                           29
         بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان                                                                31
         بند اظهار نظر گزارش حسابرسان                                                                       31
         نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل                                                               33
كاربرگهای حسابرسی                                                                          34
         كاربرگ حسابرسی چیست ؟                                                                             34
          مالكیت كاربرگهای حسابرسی                                                                          35
          انواع كاربرگها                                                                                                35
رسیدگی به مدارك عمومی                                                                   38
شركتنامه و اساسنامه                                                                           40
قراردادهای مشاركت شركا                                                                  41
صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره                                              42
قراردادهای منعقده توسط شركت صاحبكار                                             43
قوانین و مقررات                                                                              44
           قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی                                   44
           قوانین ومقررات تجاری                                                                              46
           قوانین و مقررات مالیاتی                                                                            46
           قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات                                               46
           قوانین كار و تأمین اجتماعی                                                                       47
           قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی                                                   47
           قوانین خاص                                                                                            47
وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد                                              48
          منابع و ماهیت وجوه نقد                                                                           48
          نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد                                       49
          چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟                                                     49
          برنامه حسابرسی وجوه نقد                                                                       50
حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش                            52
          منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی                                                               52
          منشا و ماهیت اسناد دریافتنی                                                                    52
          هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها                                            53
          برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش                                         54
موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته                   56
        منشا و ماهیت موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته     56
        چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و كالا              57
         برنامه حسابرسی موجودیهای موادوكالاو بهای تمام شده كالای فروش رفته   58
اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاك و تهی شدن                               60
         چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات              60
         برنامه حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات                                                 61
        استهلاك                                                                                                         62
          برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاك و استهلاك انباشته                                          64
حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها                                                             66
          منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی                                                                       66
          چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی                              67
          برنامه حسابرسی                                                                                                68
بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی                      70 
          بدهی های بهره برداری                                                                                      70
          چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار                              71
          برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار                                                                   72
          منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه                                                                 73
          برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه                                         73
          برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه                                                                          74
رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تكمیل حسابرسی                             76
         نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها                                                                         76
         چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها                            76
اسناد و مدارك                                                                                  77
منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ


اصول حسابرسی ( جلد اول )
اصول حسابرسی ( جلد دوم )
فرهنگ اصطلاحات حسابرسی
استانداردهای حسابداری

لینک کمکی