بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704 دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مصرف کودهای روی و آهن بر عملکرد ذرت دانه ای رقم S.C 704  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
این تحقیق بمنظور تعیین میزان و روشهای مصرف كودهای حاوی آهن و روی توأم با محلولپاشی و بدون محلولپاشی همراه با كود سولفات پتاسیم در قالب بلوكهای كامل تصادفی با سه تكرار، هر تكرار با 12 تیمار در یكی از خاكهای غالب منطقه در شرایط آب و هوایی گرم و خشك ایرانشهر اجرا گردید.
كودهای استفاده شده در آزمایش شامل400 كیلوگرم كود ازتی از منبع اوره ، كود پتاسیمی بمیزان 150 كیلوگرم در هكتار بصورت 5o2K ، 225 كیلوگرم كود پتاسیمی (براساس 50 درصد بیشتر از آزمون خاك) ، 220 كیلوگرم در هكتار كلرورپتاسیم، 200 كیلوگرم در هكتار سوپر فسفات تریپل، دو سطح كود سولفات روی (80-40 كیلوگرم در هكتار) دو سطح سولفات آهن (150-75 كیلوگرم در هكتار) ، محلولپاشی با غلظت 3 در هزار با كود كامل میكرو طبق دستورالعمل مصرف گردید. محلولپاشی در سه مرحله رشد گیاه در مرحله 7-6 برگی ، قبل از گلدهی و بعد از گلدهی انجام گردید.
اندازه گیریهای لازم شامل تعیین غلظت عناصر در برگ و دانه، پروتئین دانه، درصد روغن دانه و صفات مورد بررسی ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، زمان ظهور گل نر، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف كه در مجموع تمامی صفات مورد بررسی معنی دار شد.
بالاترین عملكرد دانه از كلرورپتاسیم بمیزان 220/14 تن در هكتار بدست آمد. تیمارهای سولفات روی و سولفات آهن بصورت محلولپاشی در اغلب موارد، بهترین نتایج را به خود اختصاص دادند كه می تواند جهت افزایش عملكرد و غنی سازی محصول و برطرف كردن كمبودهای غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی: ذرت ، عناصر ریز مغذی ، محلول پاشی ، سولفات آهن ، سولفات روی

فهرست مطالب

چكیده
مقدمه
1-1-    تاریخچه ذرت
1-2- اهمیت محصول ذرت
1-3- تركیبات شیمیایی دانه ذرت
1-3-1- مواد پروتئینی
1-3-2- مواد چربی
1-3-3- مواد معدنی
1-4- سطح زیر كشت و تولید ذرت
1-5- طبقه بندی
1-5-1- ذرت بوداده
1-5-2- ذرت چخماقی یا سخت
1-5-3- ذرت دندان اسبی
1-5-4- ذرت نرم یا آردی
1-5-5- ذرت شیرین
1-5-6- ذرت غلافدار
1-5-7- ذرت مومی
1-6- گیاه شناسی
1-6-1-ساقه ذرت
1-6- 2 - برگ ذرّت
1-6 -3 - گل آذین
1-6-3-1- گل آذین نر
1-6-3-2- گل آذین ماده
1-7 - هیبرید ذرّت
1- 8 – اكولوژی ذرّت
1- 8 -1- پراكندگی جغرافیائی
1- 8-2 -  گرما
1-8-3- رطوبت
1-8-4- نور
1-8-5- خاك
1-9- رشد
1-9-1- مرحله جوانه زنی تا سبز كردن
1-9-2- مرحله سبز كردن تا ظهور گل نر
1-9-3- ساقه رفتن و پنجه دهی
1-9-4- مرحله ظهور گل نر تا ابریشم دهی
1-9-5- مرحله ابریشم دهی تا رسیدن دانه
1-9-6- مرحله خشك شدن دانه
1-10- تهیه بستر بذر و عملیات زراعی
1-11-كاشت ذرت
1-11-1 تاریخ بذكاری
1-11-2- تراكم بوته
1-11-3- عمق كاشت
1-11-4- فواصل كاشت
1-11-5- روش بذركاری
1-12- مصرف کود
1-12-1- نیتروژن
1-12-2- فسفر
1-12-3- پتاسیم
1-12-4- كودهای دامی
1-13- داشت ذرت
1-13-1- مباررزه با علفهای هرز
1-13-2- آبیاری ذرت
1-14- برداشت ذرت
2-1- ضرورت مصرف بهینه كودهای شیمیایی و كاربرد عناصر ریزمغذی
2-2- شناخت علتها و راههای درمان كمبود آهن در گیاهان زارعی
2-2-1 نقش آهن در گیاه
2-2-2- علایم ظاهری كمبود آهن در گیاه
2-2-3- علت كمبود آهن در گیاه
2-2-4- راههای جلوگیری از كمبود آهن :
2-3- شناخت علتها و راههای درمان كمبود روی در گیاهان زراعی
2-3-1- نقش روی در گیاه
2-3-2- اثر متقابل روی و فسفر
2-3-3- علایم ظاهری كمبود روی در گیاه
2-3-4- راههای جلوگیری از كمبود روی
2-4-  نیاز غذایی ذرّت
2-4-1- نقش ازت در ذرت
2-4-2- نقش فسفر در ذرّت
2-4-3- نقش پتاسیم در ذرّت
2-4-4- نقش آهن در ذرّت
  2-4-5- نقش روی در ذرت
2-4-6- كلید شناسایی نشانه های كمبود مواد غذایی در ذرت
2 – 4 – 6 - 1- تغییر رنگ در برگهای پایینی ذرت
2 – 4 – 6 – 2 - تغییر رنگ در برگهای بالایی
2 – 4 – 6 – 3 - زردی ناشی از آهك
2 – 4 -6 – 4 - نشانه های كمبود بُر
2 – 4 – 6 – 5 - نشانه های كمبود آهن
2– 4 – 6 – 6 – نشانه های کمبود گوگرد
3- مواد و روشها
3-1-  مشخصات و ویژگیهای اقلیمی محل اجرای آزمایش
3-2- خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك محل اجرای آزمایش
3-3- روش آزمایش
3-4- خصوصیات رقم مورد آزمایش
3-5- تیمارهای کودی مصرف شده در آزمایش
3-6- تهیه و آماده سازی زمین
3-7- كاشت
3-8- داشت
3-9- برداشت
3-10- روش نمونه برداری و اندازه گیری صفات
3-10-1- تعیین غلظت عناصر در برگ
3-10-2- تعیین غلظت عناصر و درصد پروتئین و روغن در دانه
3-10-3- تعیین درصد رطوبت دانه
3-10-4- تعیین عملكرد دانه
3-10-5- تعیین ارتفاع بوته
3-10-6- تعیین طول بلال
3-10-7- تعیین طول برگ
3-10-8- تعیین پهنای برگ
3-10-9- تعیین تعداد برگ
3-10-10- تعیین قطر بلال
3-10-11- تعیین قطر چوب بلال
3-10-12- تعیین تعداد ردیف دانه در بلال
3-10-13- تعیین تعداد دانه در ردیف بلال
3-10-14- تعیین وزن هزار دانه
3-10-15- تعداد روز از زمان سبز شدن
3-11- بررسی شاخص های رشد
3-11-1- تعیین سطح برگ
3-11-2- تعیین وزن خشك كل
3-11-3- تعیین شاخص سطح برگ
3-11-4- تعیین سرعت رشد محصول
3-11-5- تعیین سرعت جذب خالص
4- نتایج
4-1- تأثیر تیمارهای مختلف كودی برمیانگین عملكرد دانه ذرت و درصد تغییرات عملكرد
4-2- عملكرد بیولوژیك
4-3- شاخص برداشت
4-4- تاثیر تیمار های مختلف كودی بر اجزای عملكرد
4-4-1- وزن هزار دانه
4-4-2 - تعداد دانه در ردیف
4-4-3 - تعداد ردیف دانه در بلال
4-4-4 - طول بلال
4-4-5 - قطر بلال
4-4-6 - قطر چوب بلال
4-5- تاثیر تیمار های مختلف كودی بر سایر خصوصیات مرتبط با عملكرد
4-5-1 - تعداد برگ
4-5-2 - ارتفاع بوته
4-6- تاثیر تیمار های مختلف كودی بر خصوصیات كیفی ذرت
4-6-1-  تأثیر تیمارهای كودی بر میزان پروتئین دانه ذرت
4-6-2- تأثیر تیمارهای مختلف كودی بر درصد روغن ذرّت
4-7- تاثیر تیمارهای مختلف كودی بر غلظت عناصر ازت، فسفر ، پتاس ، آهن و روی در برگ ذرت
4-7-1- ازت برگ
4-7-2- فسفر برگ
4-7-3- پتاسیم برگ
4-7-4- روی برگ
4-7-5- آهن برگ
4-8 - تاثیر تیمارهای مختلف كودی بر غلظت عناصر ازت، فسفر ، پتاس، آهن و روی در دانه ذرّت نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس 5
4-8-1- ازت دانه
4-8-2- فسفر دانه
4-8-3- پتاس دانه
4-8-4- آهن دانه
4-8-5-  روی دانه
4-9- تاثیرتیمارهای مختلف کودی برشاخص های رشد
4-9-1- وزن خشک کل گیاه
4-9-2- شاخص سطح برگ
4-9-3- فتوسنتز خالص
4-9-4- سرعت رشد محصول
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
فهرست منابعمقدمه
جمعیت جهان به طور چشمگیری افزایش می یابد و انتظار می رود که در سال 2025 به 8 میلیارد نفر برسد(125).این نشانگر آنست که جمعیت جهان نزدیک به 80 میلیون نفر در هر سال افزایش می یابد،پیش بینی می شود که افزایش جمعیت جهان اغلب در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد در حالیکه مشکلات غذایی در حال حاضر مسئله ای جدی بوده و از طرفی فشار جمعیت بر خاکهای کشاورزی به منظور تامین غذا بالاست(67).با افزایش روزافزون جمعیت در 25 سال آینده بایستی میزان تولید غذا دو برابر شود در حال حاضر 30 درصد از كودكان زیر پنج سال مبتلا به كم وزنی می باشند. سه میلیارد نفر در جهان از كمبود عناصر غذایی    كم مصرف به ویژه ازآهن و روی رنج می برند و 800 میلیون نفر دسترسی به غذا ندارند (56،65).
مطالعات اخیر نشان می دهد که حاصلخیزی و بهره وری در سطح جهانی به علت استفاده بی رویه از خاکها بدون توجه به اعمال مدیریت مناسب خاک کاهش یافته است(86).
ناکافی بودن و عدم حاصلخیزی و توازن عناصر معدنی مشکلات اساسی هستند که باعث کاهش محصولات غذایی در دنیا خصوصا کشورهای در حال توسعه شده اند،تخمین زده می شود در حدود 60 درصد خاکهای تحت کشت دارای مشکل محدودیت رشد همراه با کمبود عناصر معدنی و مسمومیت خاک هستند(66).
در شرایطی كه هر ساله جمعیت كشور بیش از یك میلیون نفر افزایش می یابد و تقاضا برای مواد غذایی  رو به فزونی است ، ایجاد تعادل مواد غذایی در خاك به منظور افزایش كمی و كیفی تولیدات كشاورزی از وظایف همگانی می باشد . خودكفایی و استقلال هر كشور منوط به تأمین مواد غذایی آنها در داخل كشور است . بسیاری از كشورهای جهان تنها به این دلیل كه خود تولید كننده مواد غذایی  خویش نیستند ، تحت سلطه دیگران بوده و نهایتاً سرنوشت آنها در كشور دیگری رقم می خورد .
از 16 عنصر غذایی موردنیاز گیاهان، هفت عنصر آهن (Fe) ، روی (Zn) ، منگنز (Mn) ، بر (B) ، مس (Cu) ، مولیبدن (Mo) و كلر (Cl) به مقدار بسیار ناچیزی موردنیاز گیاهان بوده و بدین علت آنها را عناصر كم مصرف و یا عناصر ریزمغذی می نامند.این عناصر غذایی بیش از متعادل سازی مصرف كودهای ازته، فسفاته و پتاسیمی نقش خود را در افزایش تولید نشان می دهند(29).
در ایرن ، با داشتن شرایط آهكی، كاهش درصد مواد آلی خاكها، حلالیت كم این عناصر در PH قلیایی، وجود یونهای كربنات و بی كربنات در آبهای آبیاری و مصرف بالای فسفر ، كمبود عناصر غذایی بویژه آهن و روی در اغلب مزارع و باغها عمومیت دارد(29) .
بدلیل وجود این كمبودها عملكرد متوسط محصولات كشاورزی عموماً كم بوده و لطمات اقتصادی زیادی از این كمبودها متوجه كشور شده است.
نقش عناصر ریزمغذی در محصولات كشاورزی به شرح ذیل خلاصه می شود :
-    عملكرد محصول افزایش می یابد .
-    غلظت این عناصر غذایی در محصولات كشاورزی كه برای بهبود سلامتی جامعه موردنیاز هستند ارتقاء می یابد .
-    در صورت استفاده از بذرهای غنی شده از عناصر كم مصرف برای كشت بعدی، گیاهان از              ریشه دهی و رشد اولیه بیشتری برخوردار می شوند .
-    غلظت آلاینده هایی نظیر نیترات و كادمیم در قسمتهای خوراكی محصولات كشاورزی كاهش می یابد (29) .
طبق گزارشات سازمان كشاورزی و خوار بار جهانی مصرف نامتعادل كودهای شیمیایی موجب كاهش بازیافت كودها به میزان 25-20 درصد گردیده است و حاصلخیزی خاك كلید امنیت غذا می باشد، كشورهای جهان سوم از محل عدم مصرف كودهای ریزمغذی سالانه بیش از 128 میلیارد دلار صدمه  می بینند. مصرف بیش از حد كودهای ازتی و فسفاتی در اراضی كشاورزی منجر به تجمع نیترات و كادمیم در محصول شده بطوریكه در سال 1980 میزان تقاضا برای محصولات ارگانیك در امریكا از 78 میلیون دلار به 4 میلیاد دلار در سال 1997 افزایش یافت . استفاده ناكافی و غیرمتعادل از كودهای شیمیایی سبب شده كه برخی از مواد غذایی از اراضی كشاورزی تخلیه گردد و این عامل سبب كاهش توان تولید و حاصلخیزی خاك شده است (29) .
امروزه در راستای كشاورزی پایدار بهره برداری بهینه از منابع آب و خاك و حفاظت از محیط زیست مورد توجه جدی برنامه ریزان توسعه پایدار قرار گرفته است . كودهای شیمایی علاوه بر تأمین عناصر غذایی موردنیاز گیاه ممكن است سبب بروزمشكلات زیست محیطی نظیر ورود نیترات و فسفاتها به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی باشد. آلودگی كادمیم توسط كودهای فسفره بعنوان یكی از اصلی ترین منبع افزایش آن در خاك بشمار می رود كه با افزایش كادمیم در خاك مقدار آن در محصولات برداشت شده  افزایش می یابد (29) .
بطور كلی كادمیم برای انسان و دام سمی است تحقیقات بیشتری مبنی بر وجود كادمیم در اندامهای گیاهی توسط ملكوتی و ثواقبی (1379) ، مك لاگلین و همكاران (1999) صورت گرفته است(4،110) . مصرف سولفات پتاسیم به همراه سولفات روی سبب كاهش غلظت نیترات و كادمیم در گیاه می شود (2) .
كمبود عناصر غذایی در خاكهای بسیاری از نقاط جهان گزارش شده است .سیلانپا (1982) در مطالعه ای كه سازمان خواروبار كشاورزی جهان در مورد وضعیت عناصركم مصرف در 30 كشور جهان انجام داد ، كمبودهای پنهان آنها را بسیار گسترده تر از آنچه تصور می شود دانسته و معتقد است مشكلات ناشی از كمبود این عناصر كه در آن زمان منطقه ای بوده در آینده ای نزدیك جدی و بسیار گسترده تر ظاهر خواهد گردید،نامبرده همچنین بیان نمود بیش از 30 درصد از خاكهای این كشورها دچار كمبود یك یا چند عنصر كم مصرف می باشند(140) .
خاكهای زراعی كشور با كمبود شدید ریز مغذیها بویژه روی (Zn) و آهن (Fe) مواجه می باشد .
از این رو گیاهان نمی توانند ریزمغذیها را جذب كنند یا در صورت جذب، امكان استفاده از آنها را به دلیل رسوب در آوندها ندارند. به این ترتیب حركت این مواد به برگ ، دانه و میوه بسیار كند بوده و غلظت آنها در اندامهای مورداستفاده انسان و دام بسیار پایین است . در نتیجه در خاكهای آهكی ایران انسان و دام با كمبود این عناصر مواجه می باشند(29) .
نیاز روزانه انسان به روی (Zn) 12 تا 25 و نیاز روزانه به آهن (Fe) 20 تا 30 میلی گرم است. كمبود عناصر ضروری از جمله آهن و روی در مواد غذایی مورد استفاده انسان، موجب بروز عوارض و اختلالات سوء متعدد از جمله كم خونی می گردد كه نمونه آن بنام كم خونی ایرانی              (Persian anemia) است كه در منابع خارجی نیز ذكر شده است . (29) .
ذرت گیاهی از خانواده غلات با دوره رشد نسبتاً كوتاه و عملكرد بالاست كه در سطح جهانی از نظر میزان تولید در واحد سطح بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زیر كشت بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است .
طبق آمار سال 1386 در ایران سطح زیر كشت ذرت دانه ای بالغ بر 354 هزار هكتار و  تولید 9/2 میلیون تن با میانگین عملكرد 5/7 تن در هكتار جایگاه خوبی را در بین محصولات كشاورزی به خود اختصاص داده است(7). قدرت تطابق و سازگاری آن با شرایط اقلیمی گوناگون زیاد بوده و سهم آن در تأمین غذای انسان 25-20 درصد و در تغذیه دام و طیور 75-60 درصد و بعنوان ماده اولیه جهت فرآورده های صنعتی در حدود 5 درصد  می باشد.
بنابراین با توجه به سطح زیر كشت، مصارف زیاد و ارزش غذایی خوب ذرت و نقشی كه عناصر ریز مغذی در افزایش تولید و غنی سازی محصولات كشاورزی دارند در سال 1387 در قسمتی از اراضی تحت كشت ذرت واقع در منطقه پشت رودخانه ایرانشهر تحقیقی بر روی ذرت رقم 704 انجام گرفت كه در آن تأثیر كود پتاسیمی (سولفات و كلرید) و میزان و مصرف دو سطح روی و دو سطح آهن با و بدون محلولپاشی با كود كامل میكرو در افزایش تولید و غنی سازی ذرت مورد بررسی قرار گرفت.
این تحقیق نشان داد كه مصرف كودهای ریزمغذی نه تنها موجب افزایش تولید بلكه سبب بهبود كیفیت محصول می گردد.

فهرست منابع
1)    احیایی، مریم؛ 1376، شرح روشهای تجزیه شیمیایی خاك، جلد 2 ، نشریه شماره 1024 موسسه تحقیقات خاك و آب.
2)    بای بوردی، احمد و محمد جعفر ملکوتی؛ 1380، تاثیر کاربرد سطوح مختلف عناصر فسفر و روی بر غلظت کادمیم در دو رقم سیب زمینی در سراب آذربایجان شرقی، مجله علوم آب و خاکف جلد 15، شماره1، موسسه تحقیقهت خاک وآب، تهران، ایران.
3)    پازکی، علیرضا؛ 1379، بررسی واندازه گیری اثر تنش آب بر ویژگیهای فیزیولوژیک و شاخص های مختلف مقاومت به خشکی دو رقم کلزا، رساله دکتر رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، اهواز، 259 ص.
4)    ثواقبی، غلامرضا و محمد جعفر ملکوتی؛ 1379، اثرات برهم کنش کادمیم و پتاسیم بر تولید ماده خشک، غلظت و جذب کادمیم و پتاسیم در گندم. مجله علمی پژوهشی خاک و آب (ویژه نامه کشاورزی پایدار) جلد 12، شماره 9، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
5)    جلیلی، فرزاد و محمد جعفر ملکوتی و رحیم کسرائی؛ 1379، نقش تغذیه متعادل در عملکرد و اجزای عملکرد کلزا در کشت پاییزه در خوی، مجله خاک و آب، جلد 12، شماره 12، صفحات 35 الی 41، موسسه تحقیقات خاک وآب، تهران، ایران.  
6)    حق نیا، غ. ح.، و ریاضی همدانی س. ع. ح.، 1368 . اصول و دیدگاههای تغذیه معدنی گیاهان. مركز نشر دانشگاهی.
7)    خاوری خراسانی، سعید؛ 1387، راهنمای علمی و کاربردی کاشت، داشت و برداشت ذرت، انتشارات سروا.
8)    خدابنده ، ن. 1374 . زراعت غلات ، انتشارات دانشگاه تهران .
9)    سالاردینی ، ع. ا.، و مجتهدی.، 1367. اصول تغذیه گیاه . مركز نشر دانشگاهی .
10)    سبحانی، علیرضا؛ 1379، بررسی جنبه های فیزیولوژیک تنش کم آبی و تغذیه پتاسیم در گیاه سیب زمینی، رساله دکتری رشته زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، 224 ص.
11)    سرمدنیا، غلامحسین و عوض کوچکی؛ 1376، جنبه های فیزیولوژیک زراعت دیم، (ترجمه)، ا نتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
12)    شاهرخ نیا، عزیز، 1376، بررسی مكانیسم تخلیه و چگونگی افزایش فسفر به منظور صرفه جویی در مصرف كودهای فسفاته در خاكهای زراعی كشور، اولین گردهمایی ملی كاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از كودهای شیمیایی در كشاورزی، كرج، ایران .
13)    شرفی و همكاران؛ 1379، اثر كودهای محتوی آهن و روی بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو رقم ذرت علوفه ای در ارومیه، مجله خاك و آب، جلد 12 ، شماره 11 .
14)    شهابی فر، جعفر؛ 1384، بررسی اثرات گوگرد و تیوباسیلوس به همراه ریزمغذی ها بر صفات کیفی و کمی انگور، نهمین کنگره علوم خاک، تهران، ایران.
15)    رشیدی، ن. 1377. تاثیر کاربرد منابع روی و گوگرد بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت در یک خاک آهکی. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
16)    ضیائیان، عبدالحسین و محمد لطف اللهی و محمد جعفر ملکوتی؛ 1380، نقش مدیریت مصرف بهینه کود در افزایش عملکرد وبهبود کیفیت ذرت دانه ای در کشور، مجله خاک و آب، ویژه نامه مصرف بهینه کود، جلد 12، شماره 14.
17)    ضیائیان، عبدالحسین و محمدجعفر ملكوتی؛ 1377، بررسی اثر كودهای محتوی عناصر ریزمغذی و زمان مصرف آنها در افزایش تولید ذرت، نشریه علمی پژوهشی موسسه تحقیقات خاك و آب، ویژه نامه مصرف بهینه كود، جلد12 ، شماره1 .
18)    غیبی، محمدنبی و محمدجعفر ملكوتی؛ 1378 ، ضرورت مصرف بهینه كود برای عملكرد و بهبود كیفی ذرت دانه ای، نشریه فنی شماره 44، نشر آموزش كشاورزی، سازمان تات، وزارت كشاورزی، كرج، ایران .
19)    فتحی، قدرت اله و عبدالرحمن برزگر؛ 1378، پتاسیم و اثرات متقابل آن با جذب ازت بر روی محصول ذرت در خوزستان، همایش بین المللی كاربرد متعادل كود و پاسخ گیاه به پتاسیم، موسسه تحقیقات خاك و آب – موسسه بین المللی پتاسیم، تهران ، ایران .
20)    فتحی، قدرت اله؛ 1384، تأثیر سولفات روی و سولفات پتاسیم بر رشد عملكرد ذرت دانه ای، نهمین كنگره علوم خاك ایران، تهران، ایران .
21)    فرشاد، رضا و محمدجعفر ملكوتی؛ 1379، اثر پتاسیم، روی و بور در افزایش كمی و كیفی ذرت دانه ای در كرج، نشریه علمی پژوهشی خاك و اب، جلد 12 ، شماره 11 ، موسسه تحقیقات خاك و آب، تهران، ایران .
22)    فرشاد، رضا؛ 1379، بررسی اثر پتاسیم و روی و بور در بهبود كمی و كیفی ذرت دانه ای، رساله كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج.
23)    كاظمی اربط ، ح. 1374 . زراغت خصوصی . مركز نشر دانشگاهی .
24)    ماجدی، محمدرضا و زهرا خادمی؛ 1378، اثرات جایگذاری پتاسیم و فسفر روی محصول ذرت، همایش بین المللی كاربرد متعادل كود و پاسخ گیاه به پتاسیم، موسسه تحقیقات خاك و آب و موسسه بین المللی پتاسیم، تهران، ایران .
25)    مجیدی، عزیز؛ 1375، بررسی اثرات مقادیر و منابع روی بر عملكرد و توازن تغذیه ای گندم پائیزه (آبی و دیم) ، پایان نامه كارشناسی ارشد دانشكده كشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران .
26)    مرشدی، آذر و محمدجعفر ملکوتی و حسین نقیبی و حامد رضایی؛ 1379، تاثیر محلولپاشی آهن وروی بر عملکرد، خواص کیفی و غنی سازی دانه های کلزا، مجله خاک وآب، جلد 12، شماره 12، صفحات 56 الی 67، موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
27)    مظاهری، داریوش و محمدمهدی رحیمی؛ 1387 ، واكنش مورفولوژیكی و عملكرد ذرت نسبت به تركیبات شیمیایی آهن و مس، مجله علمی پژوهشی پژوهش و سازندگی.
28)    ملکوتی، م، ج. و آ لطف اللهی. 1378. نقش روی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامت جامعه. آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران. 193 ص.
29)    ملكوتی ، - م . ج .، - و تهرانی – م. م. ، - 1378. نقش ریزمغذیها در افزایش عمكرد و بهبود كیفیت محصولات كشاورزی . انتشارات دانشگاه تربیت مدرس .
30)    ملكوتی ، م ج. ، و داودی م. ح. ، 1381 . روی در كشاورزی . انتشارات سنا
31)    ملكوتی ، م. ج.، و ریاضی همدانی س. ع. ح.، 1370 . كودها و حاصلخیزی خاك. مركز نشر دانشگاهی .
32)    ملكوتی ، م. ج.، و همایی م. ، 1373. حاصلخیزی خاكهای مناطق خشك. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
33)    ملكوتی، محمدجعفر و محمدنبی غیبی؛ 1379، تعیین حد بحرانی برای عناصر غذایی محصولات استراتژیك و توجیه صحیح كودی در كشور، نشر آموزش كشاورزی، تهران، ایران .
34)    ملكوتی، محمدجعفر و مهدی نفیسی؛ 1376 ، ضرورت مصرف كلرورپتاسیم برای تأمین پتاسیم مورد نیاز  در مزارع غیر شور كشور، نشریه فنی شماره 21، نشر آموزش كشاورزی، سازمان تات، كرج ، ایران .
35)    ملكوتی، محمدجعفر؛ 1375، كشاورزی پایدار و افزایش عملكرد با بهینه سازی مصرف كود در ایران، نشر آموزش كشاورزی، كرج، ایران .
36)    ملكوتی، محمدجعفر؛ 1379، نقش ریز مغذی ها در افزایش تولیدات كشاورزی در ایران، نشریه فنی شماره 7، نشر آموزش كشاورزی، سازمان تات ، وزارت كشاورزی، 144-123 .
37)    میرزا شاهی، كامران و شهرام كیانی؛ 1384، تأثیر فسفر و پتاسیم بر عملكرد ذرت دانه ای در خوزستان، نهمین كنگره علوم خاك ایران، تهران، ایران .
38)    نوابی، فرشید و محمد جعفر ملکوتی؛ 1379، بررسی اثر تغذیع متعادل بر کمیت و کیفیت ذرت دانه ای در داراب، مجله خاک و آب، ویژه تیوباسیلوس، جلد 12، شماره 11، صفحات 76 الی 84 ، موسسه تحقیقات خاک وآب، تهران، ایران. 
39)    نور قلی پور و همكاران؛ 1379، نقش باكتریهای تیوباسیلوس و حل كننده های فسفات بر افزایش قابلیت جذب فسفر از منابع خاك فسفات، نشریه علمی پژوهشی خاك و آب، جلد 12، شماره 11 ، موسسه تحقیقات خاك و اب، تهران، ایران .
40)    نورمحمدی، قربان؛ 1377 ، زراعت غلات، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 368-359 .

41) Aase, J. K. 1978. Relationship between leaf area index and dry matter in winter wheat. Agron. J. 70: 563 – 565

42) Anderson , J. M. 1988. The dynamic photosynthetic membrane and regulation of solar energy conversion. Trends Ciochem Sci ; 13:351-5.

43) Anderson, J. M. 1986. Photoregulation of the composition, function, and structure of the thylakoid membranes. Annurev Plant Physiol ; 37:93-136.

44) Anderson, J. M. and C. B. Osmond. 1988. Shade-sun responses: compromises between acclimation and photoinhibition. In: Kyle DJ, Osmond CB, Artzen CJ, editors. Topic in photosynthesis, vol. 9. Amsterdam: Elsevier; p. 1-38.

45) Anonymous, 1976. Agronomy 103. Laboratory Guide. North Dakota State University. Revised 10/76 .

46) Azab, A.S.M. and S.H.M. Halawany. 1989. Infuence of some micronutrients on Photosynthetic pigments, growth, flowering and yield of cotton plant. Annals of Agricultural Science Cairo. (33): 175-178.

47) Bajwa, M. 1993. Effect of potassium on crop yield and quality in Pakistan. K available for soil in West Asia and North Africa. IPI-SWIR, Tehran,Iran.

48) Bauder Troy and et. Al. 2002. Managment pratics for Clorado Corn. 30PP.

49) Balamurugan, C., and G. Venkaresan. 1983. Response of sesame (Seasamum indicum L.) to potassium and managense. Madras Agric. J., 70(10) : 673-677.

50) Belkhodja R., Morales F., Quglez R., Lopez – Millan A. F., Abadia A., Abadia J., Iron deficiency causes changes in chlorophyll fluorescence due to the reduction in the dark of the photosystem II acceptor side, Photosynthesis Res. 56 (1998) 265 – 276 .

51) Berglund, R. and M. C. W. Desina. 1999. Corn production for grain and silage. North Dakota State University. 9PP.

52) Bergman, Werner(editor), Colour Atlas, nutritional disorders of plants, N. Y., Phosyn, 1992.

53) Bibby, T. S., J. Nield, J. Barber 2001. deficiency induces the formation of and antenna ring around trimeric photo-system I in cyanobacteria. Nature ; 412:743-5.

54) Bienfait H.F., Prevention of stress in iron metabolism of plants, Acta Bot. Neerl. 38 (1989) 105-129 .

55) Bindra, A.S. 1983. Iron chlorosis in horticulture and field crops. Kaylani Publishers. New Delhi.

56) Borlaug, N. E., Dowswell, c. r. 1993: Fertilizer: To nourish infertile soil that feeds a fertile population that crowds a fragile world. Fert News 387, 11-20.

57) Bozova, L., Stoeva, N.: [The effect of 6-benzylaminepurine on chlorotic wheat plants.] – In "V. Kolarv" Higher Institute of Agriculture Scientific Works XXVII. Book 2 Plant physiology. Pp. 127-132. Plovdiv 1982. [In Bulg.]

58) Brennan, R. F. 1992. The effect of zinc fertilizer on uptake and the grain yield of wheat grown on zinc-deficient soils of the Esperance region, Western Australia. Fertilizer Research, 31: 215-219.

59) Briat J.F., Fobis – Loisy I., Grignon N., Lobreaux S., Pascal N., Savino G., Thoiron S., Von Wiren N., Van Wuytswinkel O., Cellular and molecular aspects of iron metabolism in plants, Boil. Cell 84 (1995) 69-81.

60) Brown, J. C., R. S. Holmes and L. O. Tiffin. 1959. Hypothesis concerning iron chlorosis. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 23, 231-234 .

61) Brown, P. H. I. Cakmak and Q. Zhang. 1993. Formand function of zinc in plants. Pp. 93-106. In A. D. Robson ed. Zinc in Soils and Plants. Kluwer Academic PUBLISHERS. The Netherlands.

62) Cakmak, I. 2000. Possilble roles of zinc in protecting plant cells from damage by reactive oxygen species. New Phytol., 146: 185-205.

63) Cakmak, I., N. Sari, H. Marschner, M. Yilmaz, S. Ekiz, and K. Y. Gulut. 1996. Dry matter production and distribution of zinc in bread and durum wheat genotypes differing in zinc deficiency. Plant and Soil, 180: 173-181.

64) Cakmak, M., H. Kalayei, H. Ekiz, H. J. Braun, Y. Kilinc, and A. Yilmaz. 1999. Zinc deficiency as a practical in plant and human nutrition in Turkey: A NATO-Science for stability project. Field Crops Research, 60: 175-188. Elseviers New Yurk.

65) cakmak, I. 2001. Plant nutrition research: pritities to meet human needs for food in sustainable ways. Pp. 4-7. In: W. J. Horst et al. (eds.). Plant Nutrition: Food Security and sustainability of agro-ecosystems through basic and applied research. XIV International plant Nutrition Colloquium. Kluwer Academic Publishers. Hannover, Germany.

66) cakmak, I. (2002): Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food hn sustainable ways. Plant soil 247, 3-24.

67) cakmak, I. 2005.  The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. Plant nutrition. Soil Sci 168, 521-530.

68) Chapman, S. R. and L. P. Carter. 1975. Crop Production: Principles and practices. Freeman and Co. San Francisco .

69) Chen, Y., J. Navrot and P. Barak. 1982. Remedy of im – induced chlorosis with iron – enriched muck. J. Plant Nutr.5 (4-7): 927-940.

70) Chen, Y., P. Barak. 1989. nutrition of plants in calcareous soils. Adv Agron ; 35:217-40 .

71) Choudry, F. 1998; Fe-Cu Antagonism in the nutrition of corn. Plant Soil. 38:573-580.

72) Clark, R. B., S. K. Zeto, K. D. Ritchey, V. C. Baligar. 1997. Maize growth and mineral composition on acid soil amended with flue gas the sulfurization by-products and magnesium. Com. Soil Sci. Plant Anal. 28(15/16): 1441-1459

73) Dalipathy, j. 1998; Potassium fractions with other nutrient in crops. Plant Soil. 17:1859-1886.

74) Dekock, P. C. and A. W. Hall. 1955. The phosphorus-iron relationship in genetical chlorsis. Plant physiol. 55, 296-295.

75) Ekiz, H., S. A. Bagei, A. S. Kiral, S.    S. Eker, I. Gulteking, A. Alkan, and I. Cakmak. 1998. Effects of zinc fertilization and irrigation on grain yield and zinc concentration of various cereal grown in zinc-deficient calcarcous soils.
Journal of Plant Nutrition, 21(10) : 2245-2256.

76) Elfouly, R. and G. Rabinson. 2001. Response of cotton Giza 83 to some micronutrients. Assian Gurnal of Agriculture Science. (22): 351-366.

77) Emami, A., A. A. Behbahanizadeh. 1989. Relationship of Zn, Fe, Mn and Cu uptake by corn to its availability in soil as measured by four extractans.  Soil & Water Res. Ins. Proc. 5(1): 1-9 (In Persian).

78) Fathi, G. and A.R. Barzegar. 1999. The International symposium of the Balanced Fertilization and crop Response to potassium. Iran. 308-3do.

79) Fotovat, A. And R. Naidu. 1998. Changes in composition of soil equeousphase influence chemistry of indigenous heave metals in alkaline sodic and acidic soils. Geoderma, 84: 213-234 .

80) Galiant, W. C. 1979. Botany and Origin of Maize. In Maiza. CIBAGEIGY Agrochemicals. Switzerland.

81) Galinat, W. C. 1977 The Origin of Corn in Corn and Corn Improvement. Ed. By G. F. Sprague etal. American Society of Agronomy. Madison Wis. U. S. A.

82) Geisler, G. 1988. Planzenbau, 2. Auflage, Verlag Paul Parey. Berlin und Hmburg Germany, 530pp.

83) Giller, K. E. And Cadisch, G. (1995). Future benefits from biological nitrogen fixation: And ecological approach to agriculture. Plant and Soil, 174: 225-277.

84) Giller, K. E. And Wilson, K. J. (1991). Nigrogen fixation in tropical cropping systems. C. A. B. International, Wallingford, UK.

85) Goodman, M. M. 1979. in Evolution of Crop Plants. American society of Agronomy. ed. By. N. W. Simmonds. London and New York.

86) Gruhn, P., Goletti, F., Yudelman, M. (2000): Integrated nutrient management, soil fertility, and sustainable agriculture: current issues and future challenges. Food Agriculture, and the environment Disussion Paper 32, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.

87) Halvin, J. L., J. D. Beaton, S. L. W. L. Tisdale and W. L. Nelson. 1999. Soil fertility and fertilizers. Sixth ed. Printice Hall, New Jersey. USA.

88) Hergert, G. W., P. T. Nordquist, J. I. Petersen. And B. A. Skates. 1996. Fertilizer and crop management practices for improwing maize yield on high PH soil. J. Plant Nut. 19: 1223-1233.

89) Hundal, T., I. Virgin, S. Styring, B. Anderson. 1990. Changes in organization of photosystem II following light-induced D1 protein degradation. Biochim Biophys Acta; 1017:235-41.

90) Hyde, B. B., A. J. Hodge, A. Kahn and M. L. Birnstiel (.1963. studies in phytoferritin. I. Identification and localization. J. Ultrastruc. Res. 9, 248-258.

91) Jamin, D. and Y. Ridwan. 1996. Performance of corn population at Indonesia. Seminar, Kinali Pasaman, West Sumatra. Risaleh Indonesia.

92) Jolley, v. 1996; Plant physiological responses for genotype evalauation of fe. Plant Sci. 19: 124-125.

93) Karimian. N., and J. Yasrebi. 1995. Prediction of residual effects of zinc sulfat on growth and zinc uptake of corn plants using three zinc soil tests. Common Soil Sci. Plant Anal. 26: 1-2.

94) Kashirad, A. 1970. Effect of nitrogen, zinc, copper, and zinc nutrition of corn in calcareous soil, J. Plant Nutr., 182: 2261 – 2271.

95) Kashirad, A. and H. Marschner. 1974. Iron nutrient of sunflower and corn plants in mono and mixed culture. Plant and soil 41, 91-101.

96) Krauss, A. 1992. Role of potassium in nutrient efficiency. 4th national Congress of Soil Science. Islamabad, Pakistan.

97) Krauss, A. 1999. Balanced fertilization: The key for sustainable crop production. International symposium on Balanced Fertilization and Crop Response to potassium SWRI-IPI, Tehran, Iran.

98) Krauss, A. 1999. Quality-its what counts in the market place. International Fertilizer Correspondent (IFC). No. 5, Basel, Switzerland.

99) Laegreid, M., O. C. Bockman, and O. Kaarstad. 1999. Agriculture, fertilizers, ad the environment Norsk Hydro ASA. CABI Publishing, Porsgrunn, Norway.

100) Landsberg, E.: Regulation of iron-stress-response by whole plant avtivity. – J. Plant Nutr. 7: 609-622, 1984.

101) Larson, W. E. and J. J. Hanway. 1977. Corn Production. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Madison, Wis. U. S. A.

102) Leonard, W. H. and J. H. Martin. 1963. Cereal Crops.  The Macmillan Co. New York.

103) Leonard, W. H. and J. H. Martin. 1964. Principles of Filed Crop Production. The Maemillan. Co. N. Y.

104) Lindsay, W. L. 1992. chemical equilibria in soils, John Wiley and Sons. Inc. New York.

105) Lobreaux S., Hardy T., Briat J.F., Abscisic acid is involved in the iron – induced synthesis of maiz ferritin, EMBO J. 12 (1993) 651-657 .

106) Machold, O and G. Schloz. 1969. Iron status and chlorophyll synthesis in higher plants. Naturewiss. 56, 447-452 .

107) Marschner, H. 1995. Mineral nutrition of higher plants. 2nd ed. Academic Press. New York. pp. 890. U. S. A.

108) Marschner, H. 1993. Zinc in soil and plant, Ed. A. D. Robson. Kluwer  Academic Publishers, Dordrcht, The Netherlands, 55-77.

109) Marschner, H. V. Jr., Evans, H. J. and Matrone, G. 1963. Investigation on the role of iron in chlorophyll metabolism. Plant Physiol. 38, 638-642

110) Mc Laughlin, M. J., D. R. Paker and J. M. Clark. 1999. Metals and miconutrients-food safety. Field Crops Research, 60: 143-163.

111) Mengel, K. and E. A Kirkby. 1987. Principles of Plant Nutrition. International Potash Institute. Bern, Switzerland.

112) Mengel, K., R. Planker and B. Haffmann (1994). Relationship between leaf apoplast pH and iron chloros of sunflower. J plant Nutr. 17:1053-1065.

113) Mihashi S., Mori S., Characterization of mugineic acid – Fe transporter in Fe-deficient barley roots using multicompartment transport box method, Biol. Metals 2 (1989) 146-154.

114) Miller, G. W., A. Denny, J. Pushink, M. H. Yu. 1982. The formation of  - aminolevulinate, a precursor of chlorophyll, in barely and the role of iron. J Plant Nutr ; 5:289-300.

115) Moore, D. P. 1972. Mechanism of micronutrient uptake by plants, P. 171-198. In: micronutrients in agriculture. Soil. Sci. soc. Amer. Inc. Madison.

116) Mossedeq, F. 1991. Nitrogen assimilation and remobilization grain yield and protein. PH. D thesis. Clorado state university: 210 pp.

117) Muresan, T. 1975. Cultura porumbului. Editura ceres, Bucuresti, Romania, 483pp.

118) Murthy, I., K. Virupakshappa, and M. Singh. 1999. Micronutrient studies on sunflower and sesame. Ferilizer News. 44(10): 45-46 and 49.

119) Neish, A. C. 1939. Studies on chloroplasts. Biochem. J. 33, 300-308 .
Nishion, J. N., J. Abadia, N. Terry. 198. Chlorophyll-proteins and electron transport during iron-nutrition mediated chloroplast development. Plant Physiol; 77:705-11 .

120) Neova, V., Stoyanov, I.: Effect of some growth regulators on young iron deficient maize plants. Biologia Plantarum 43(1): 35-39, 2000.

121) Neova, V., Stoyanov, I.: Physiological and biochemical
Changes in yung maize plants under iron deficiency: Growth and photosynthesis, - J, Plant Nutr. 16: 835-849, 1993.

122) Nishio JN, Abadia J, Terry N. Chlorophyll-proteins and electron transport during iron-nutrition mediated chloroplast development. Plant Physiol 1985; 77: 705-11.

123) Pis, I., and J. B. Jones Jr. 1997. The handbook of trace element. Published by St. Luice Press.

124) Parasad, R. And J. F. Power. 1997. Soil fertility for sustainable agriculture. CRC Press. LTC, Australia.

125) Pinstrup-Andersen, P., Pandya-Lorch, R., Rosegrant, M. W. (1999): World food propects: Critical issues for the early twenty-first century. 2020 Vision Food Policy Report, International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.

126) Portis, A. R., and H. W. Heldt. 1976. Light dependent changes in the mg2+ concentration in the stroma in relation to the mg2+ dependency of co2 fixation in intact chloroplasts. Biochim. Biophys. Acta 449, 434-446 (1976) .

127) Price, C. A. 1962. RNA – synthesis, Zinc deficiency and the kinetics of growth. Plant physiol . 37, XXI.

128) Price, C. A., H. E. Clark and H. E. Tunkhhouser. 1972. function of micronutrients in plants. In : Micronutrients in agriculture. Soil Sci. Soc. Of America, Madison, P. 731-742 .

129) Rehem, G.W W. E Fendter and C. J. Overdahi. 1998. Boron for Minnesota soils. University of Minnesota Extention Service. Available on the http://www.Extention.Umn.Edv.

130) Romheld V., Marschner H,. Evidence for a specific uptake system for iron phytosiderophores in root of grasses, Plant physiol. 80 (1986) 175-180.

131) Sahu, M., Sharma, D., Jain, G., Singh, H.: Effect of growth substances, sequestrene 138-Fe and sulphuric acid on iron chlorosis of garden peas (Pisum Sativum L.) – HortScience 62: 391-394, 1987.

132) Sakal, R., A. Singh, R. Sinha, and N. Bhogal. 1991. Relative susceptibility of some important varieties of sesamum and mustard to boron deficiency in calcareous soil. Fertilizer New, 36: 3, 43-49 .

133) Sandstrom, S., Y. I. Park. G. Oquist, P. Gustafsson. 2001. The isiA gene product, function as an exitation energy dissipater in the cyanobacterium synechococcus sp. PCC 7942. Photochem Photobiol ; 74:431-7 .

134) Sass. J. E. 1977. Morphology of Corn. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Ed. By G. F. Sprague et al. Madison, Wis.           U. S. A.

135) Sharma, S. 2007. Adaptation of photosynthesis under iron deficiency in maiz. Journal of plant physiology 164: 1261-1267 .

136) Sharma S, Sanwal GG. Effect of Fe-deficiency on the photosynthetic system of maize. J Plant Physiol 1992; 140: 527-30.

137) Sharma, B. D. and S. P. Singh, 1990. Critical zinc Levels in relation to growth and development of winter maize in Indian Soc Soil Sci., 33: 89-92.

138) Shaw, R. H. 1977. Climatic Requirement of Corn. In Corn and Corn Improvement. American Society of Agronomy. Ed. By G. F. Sprage et al. Madison. Wis. U. S. A.

139) Sillanpaa, M. (1990). Micronutrient . FAO soils bulletin No. 63, FAO, Rome. Italy .

140) Sillanpaa, M. 1982. Micronutrients and nutrient status of soils. A global study. Soils Bulletin, No. 48, FAO, Rome, Italy.

141) Singh, D. and J. M. Chibba 1991. Evalution of sulfur using maize and wheat as test crops. J. Indian Soc. S

142) Singh, H. J. And P. N. Takkar. 1981. Evaluation of different soil test methods for Zn and their citial values in salt effected soils for rice. Commun. Soil Sci. Plant Anal., 12(4): 383-406.

143) Singh, s. 2001; Differential response of crop to Fe. Soil Sci. 31:534-538.
Sommer, A. 1999; Cooper as an essential for plant growth. Plant Physiology. 6th: 339-345.

144) Sinha, Rb, R. Sakal, and S. Kumar. 1995. Sulfur and Phosphorus nutrition of winter maize in Calcareous soils. JJournal Indian Soc. Sci. 43: 3, 413-418.

145) Sommer, A. 1999; Cooper as an essential for plant growth. Plant Physiology. 6 th: 339-345.

146) Stoskopf, N. C. 1985. Cereal Grain Crops. Reston Publishing Company, Inc. Reston, Virginia.

147) Stoyanov, S., Tha, H. Z.: [The relation between growth, gibberellin-like substances and abscissic acid in maize depending on various iron concentrations in the nutrient medium.] – Fiziol. Rast. (Sofia) 7 (2):70-76, 1981. [In Bulg.]

148) Tandon, H. L. S. 1990. Fertilizer recommendation for oilseed crops: A guide book. Fertilizer Development and Consultation, New Delhi, India.

149) Tandon, H. L. S. And I. J. Kimmo. 1993. Balanced fertilizer use: Its practical importance and guidelines for agriculture in the Asia-Pacific. ESCAP/FAO/UNIDO/FADINAP. United Nations. New York.

150) Tandon, HLS. 1995. Micronutrients in soil, crop and fertilizers. A source book-Cum. Dierctory. FDDO. New Delhi, India.

151) Tandon, P. K. 1995. Micronutrients in soils, corps and fertilizers. Fertiliser. Development and consultation Orgaisation, New Delhi, India.

152) Terry, N. 1980. Limiting factors in photosynthesis in photosynthesis. I. Use of iron stress to control photochemical capacity in vivo. Plant Physiol ; 71:855-60 .

153) Tiffin, L. O. 1972. Translocation of micronutrients in plants, P. 199-229. In: Micronutrients in agriculture. Soil. Sci soc. America Inc., Madison.

154) Treeby M., Marschner H., Romheld V., Mobilization of iron and other micronutrient cations from calcareous soil by plant-borne, microbial and synthetic metal chelators, Plant Soil 114 (1989) 217-226 .

155) Tsui, C. 1948. The role of Zinc in auxin synthesis in the tomato plant. Amer. J. Bot. 35, 172-179.

156) Vinay, S., S. Rathors, S. Sandeep, V. Singh, and S. Singh. 1997. Response of some oilseed crop to potassium. J. Pot. Res., 13(2) : 148-152.

157) Vitosh, M. L. D. Warneke and R. E. Lucas. 1997. Boron Michigan State University Extention Soils and Soil Management – Fertilizer. Available on the htpp://www.Msue. Msu.Edv/.

158) Welch, R. M. 1993. Zinc concentrations and forms in plants in plants for human and animals. 183-195. In: A.D. Robson. Zinc in Soil and Plants. Kluwer Academic Publishers. PP. 183-195.

159) Welch, R. M., W. H. Allaway, W. A. House, and J. Kubata. 1991. Geographic distribution of trace element problems. In: Micronutrients in Agriculture. 2 nd
31-57. Soil Sci.Soc. Amer. Madison, U. S. A.

160) Wilkes, G. 1977. The Origin of Corn Studies of Last Hundred Years. In Crop Resourses. Ed. By s. Seigler.

161) Yilmaz, A., H. Ekiz, B. Troun, L. Gultekin, S. Karanlike, S. A. Bagei, and I. Cakmak. 1997. Effects of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat cultivars grown on zinc deficient calcareous soils. Journal of Plant Nutrition, 29 (4-5): 461-471.

162) Zang, f. 1997; Release of Fe and cu in different plants. Plant Nut. 14:675-682.

لینک کمکی