سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    

بخشی از فهرست مطالب پروژه سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن

موضوع پروژه

اطمینان بخشی سیستم توزیع

اطمینان بخشی سیستم توزیع

مفاهیم كلی

بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق،

محدویتهای موجود در سیتم توزیع

ترازهای مناسب اطمینان بخشی شبكه توزیع

تراز اطمینان بخشی توزیع؛

مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث

اطمینان بخشی

عمل یا آزمایش تصادفی

فضای نمونه( )

پیشامد ساده

زیر پیشامد ( )

دو پیشامد جدا از هم

متمم پیشامد  ( )

تفاضل متقارن ( )

شمارش از طریق مهره ها ( )

احتمال یك پیشامد تصادفی ( )

آزمایش تصادفی یكنواخت

برخی از قضایای مهم احتمال

پیشامد شرطی( )

احتمال مركب

امید ریاضی یك متغیر تصادفی ( )

برخی از متغیرهای تصادفی معروف

متغیر تصادفی برنولی

توزیع دوجمله ای

-3متغیر تصادفی نرمال

متغیر تصادفی پواسن

متغیر تصادفی پیوسته نمایی

نرخ خرابی یا نرخ خطر( )

محاسبه  بر حسب نرخ خطر احتمال وقوع خرابی در واحد زمان

طول عمر یك سیستم

شكل4 نرخ خرابی سیستم را بر اساس طول عمر آن نشان می دهد

سیستمهای متوالی (سری)

سیستمهای موازی

سیستمهای سری- موازی (مركب)

فرآیند تصادفی ( روند تصادفی ) Random Process

روند ماركوف (فرآیند ماركوف )  Markov process

احتمال انتقال  مرحله ای

زنجیر ماركوف

خواص ماتریس

سیستمی دارای دو حالت1و 2( مثلاً زمان كار و زمان توقف )

معادله چاپمن و كولموگروف

معادله های چاپمن- كولموگورف (Chapman & Kolmogrov equations )

دو حالت مرتبط به هم

مجموعه ی بسته ارگادیك  (Orgodic)

اندازه گیری (سنجش قابلیت اطمینان)

اهداف قابلیت اطمینان بخشی

بسط مدل انتقال برای خالت برای تعیین احتمال های حالت پایا

كول & بیلینتون

کاربرد روش ناحیه – انشعاب

قابلیت نگهداری

قابلیت استفاده (آمادگی)

زمان خوابیدگی

سرویسهای نگهداری پیشگیرانه

محاسبه فركانس بازرسی بر اساس حداقل كردن زمان خوابیدگی

تواتر بازرسی برای حداكثر سود

قابلیت اطمینان در انتهای فواصل بازرسیها

تواتر بازرسی برای حصول قابلیت اطمینان معین

مثال 1 : تعیین تواتر مطلوب بازرسیها

تعویض قطعات

تبدیل لاپلاس

عكس تبدیل لاپلاس

تبدیل لاپلاس تبدیل احتمال مجموع متغیرهای تصادفی

فرایند تعویض

تابع تعویض

مثال 4 :  میانگین تعویض برای تابع نمائی

شكل مجانبی تابع تعویض

روش عددی در محاسبه تابع تعویض

مثال 7 : میانگین تعویض برای تابع نرمال

مثال 8 : تناوب بهینه تعویض برای تابع احتمال نمائی

مثال 9 :تناوب بهینه تعویض با تابع احتمال نرمال

تناوب تعویض برای حداقل زمان خوابیدگی

مثال 10 : تناوب بهینه تعویض با تابع احتمال نرمال

تعویض گروهی با حداقل هزینه

مثال 11 :  تعویض گروهی با تابع احتمال نرمال

تعویض گروهی برای حداقل زمان خوابیدگی

تعویض دستگاهها

1- ارزش حال

زمان تعویض برای حداكثر بهره وری

مثال 13 : تعیین تناوب تعویض دستگاههای سرمایه ای

زمان تعویض یا حداقل هزینه

مثال 14 :   تعیین  تناوب تعویض با حداقل هزینه

واژگان انگلیسی

منابع و ماخذ

 

 

مفاهیم كلی
خروج: از مدار خارج شدن مؤلفه سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.
خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامه آن مؤلفه می گویند.
خروج اجباری: خروجی كه بر اراده بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.   
خروج اجباری گذرا: درصورتی كه علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفه خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند. 
خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری كه گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.
خروج جزئی: خروجی كه درآن تنهای قسمتی از یك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا كیفیت انجام وظیفه مولفه مذكور كاهش می یابد.
بدیهی است امكان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی كه چنین امكانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

بلوك دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:

قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یك یا چند مصرف كننده را قطع شدن این مصرف كننده ها می گویند.
قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.
قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.
قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.
1-    قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است كه در كمتر از یك دقیقه قابل رفع می باشد.
2-    قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است كه برطرف كردن آن معمولاً یك تا دو ساعت طول می كشد.
3-    قطع طولانی(Long Interruption): قطی است كه بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف كردنش لازم است. 

فلوچارت زیر، علل عمده خروج در شبكه توزیع را نشان می دهد.
 
اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی كه ممكن است رخ دهند، را توصیف می كند. و كفایت نیز به كافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشتركان اشاره می كند. 

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

مطابق پیشنهاد كمیته IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:
1-    نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی
2-    تاریخ و محل نصب
3-    عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)
4-    مد خرابی (اتصال كوتاه، اضافه بار)
5-    زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذكر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی
6-    نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)
علاوه بر اطلاعات مذكور بهتر است كه در تهیه گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:
•    گزارش تعداد كل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال كار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در كار سالانه
•    گزارش خروجهایی كه با عث رخ دادن قطعی در شبكه توزیع شده است.
بایستی خاطر نشان ساخت كه گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می كند.
در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه كه از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.
1-    تعریف خرابی
2-    اختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده
3-    قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص كاركنان
4-    ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها
5-    فرآیند ساخت، شامل بازرسی و كنترل كیفیت
6-    توزیع زمانی تا وقوع خرابی
7-    استقلال خرابی مؤلفه ها

گزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبكه توزیع در برخی از كشورها (ایالات متحده آمریكا) برعهده انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شركتهای برق رسانیِ عضو تهیه می كند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها كاهش یابند...

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه سیستم توزیع و اطمینان بخشی آن

1-    كتاب دكتر نظام الدین "فقیه مهندسی تعمیرات"
2-    آمار و احتمالات دكتر بهبودیان
3-    نظریه احتمال و كاربردهای آن دكتر جبه دار
4-    نظریه احتمالات و نتیجه گیری تالیف لارسون
  5- فرهنگ لغت تخصصی برق

لینک کمکی