روش های محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

روش های محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف روش های محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه روش های محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات

مقدمه

-1 پیشگفتار

-2 تلفات فنی شبكه

-3 تلفات غیر فنی شبكه

-4 عوامل تشدید تلفات

-5 روشهای كاهش تلفات

-6 اندازه گیری و محاسبه تلفات

-7 محور های اصلی روشهای كاهش تلفات

فصل 1- تعاریف مقدماتی

-1 پیشگفتار .

-2 تعریف خطوط و شبكه های توزیع نیرو

-3 پیك مصرف

-4 منحنی تغییرات بار .

-5 ضریب بار

-6 ضریب تلفات

-7 متوسط پیك بار

-8 زمان وقوع پیك بار .

-9 تلفات توان و انرژی .

-10 ضریب قدرت .

-11 درجه حرارت هادی

فصل 2- محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان كنتورها

-1 پیشگفتار .

-2 قرائت همزمان كنتورها با بكارگیری مامورین قرائت كنتور

-3 استفاده از صورتحساب برق مشتركین و برگرداندن قبض به تاریخ واحد

-1-3-2 بررسی خطای حاصل از این روش

و كاربرد كنتورهای دیجیتال سنكرون

AMR -4 بكارگیری تكنولوژی -

-5 تعیین و محاسبه تلفات انرژی در حوزه یك شركت توزیع .

مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق

فصل 3- محاسبه تلفات انرژی با بكارگیری روشهای آماری

-1 پیشگفتار .

-2 محاسبه تلفات سیستم

-3 بررسی نقاط ضعف و قوت .

-4 محاسبه تلفات انرژی در شبكه های توزیع

-1-4-3 ارائه روش

فصل 4- معادلات تقریب تلفات سیستم

-1 پیشگفتار .

-2 محاسبه بار از اطلاعات بار ساعتی .

-3 رابطه تكامل و توسعه یافته تلفات سیستم .

-4 جمع بندی

فصل 5- ارزیابی تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات در صد بار

-1 پیشگفتار .

-2 روش پیشنهادی

-3 تلفات ترانسفورماتورهای فوق توزیع

-4 تلفات ترانسفورماتورهای توزیع .

62 MV -5 تلفات در خطوط -

-6 تلفات در خطوط فشار ضعیف .

-7 جمع بندی

65 (top/down,bottom/up) فصل 6- تخمین تلفات بوسیله رهیافت

-1 پیشگفتار .

-2 ضرورت محاسبه تلفات

-3 رهیافت حل مسئله .

-4 ارائه روش .

70 . TOP DOWN -5 -

72 BOTTOM UP -6 -

-7 رهیافت مختلط

-8 جمع بندی

فصل 7- محاسبه و ارزیابی تلفات با بكارگیری سیستم های مانیتورینگ اتوماسیون

-1 پیشگفتار .

-2 محاسبه و ارزیابی تلفات بوسیله مانیتورینگ .

-3 جمع بندی

مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق

فصل 8- ارزیابی تلفات شبكه توزیع با بكارگیری تخمین بار پستهای توزیع

-1 پیشگفتار .

-2 تخمین و بازسازی بار پستهای توزیع

-3 محاسبه تلفات

-4 جمع بندی

فصل 9- محاسبه تلفات انرژی به روش مجموع انرژی در شبكه های شعاعی

-1 پیشگفتار .

-2 ارائه روش .

87 . FORWARD/BACKWARD -3 روش -

-4 جمع بندی

فهرست مراجع

مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

1:فرم برداشت و ثبت مقدار قرائت شده كنتورها .

2:قبض برق خوانده شده یك مشترك

3:قبض برق نرمالیزه شده به ساعت 12 روز اول هر ماه

4:پارامترهای استفاده شده در محاسبات .

5:رابطه خطای نسبی با مقدار بیشینه و كمینه پروفیل بار

6:رابطه خطای نسبی با مقدار بیشینه و كمینه پروفیل بار

7:محاسبه تلفات در محدوده هر شركت توزیع

1:فهرست المانها و گره ها

فهرست شكل ها

1: نمونه ای از منحنی بار 24 ساعته خانگی.

1: پروفیل بار و مقدار مصرف انرژی یك مشترك طی دو ماه.

2: پروفیل بار و مقدار مصرف انرژی یك مشترك طی دوماه .

3: روش نصب كنتورها در پست های توزیع و فیدرها. .

1: تصویر شبكه مفروض. .

2: منحنی بار مربوط به مصارف یك شبكه توزیع نمونه

71 . (TOP DOWN-BOTTOM UP) 1: الگوریتم روش

2: نرخ تلفات تكنیكی بر حسب تعداد مشتركین بر كیلومتر فیدر.

3: نرخ تلفات تكنیكی بر حسب كیلووات ساعت بر مشترك .

4: دسته بندی فیدرها

5: منحنی تابع تلفات .

1: شماتیك ارتباطی اتوماسیون و نرم افزار آنالیزور پخش بار.

1: الگوریتم پیشنهادی برای تلفات.

1: تصویر شبكه مفروضمقدمه
-1 :پیشگفتار:شبكه قدرت شامل سه بخش تولید ،انتقال و توزیع نیرو است . انرژی الكتریكی پس از تولید در نیروگاهها و عبور از شبكه های انتقال و توزیع به مصرف كنندگان می رسد در این مسیر مقداری از انرژی بدلایل مختلف تلف می شود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق می باشد و مسلما تلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده تا این مشكل همچنان به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است كه از این بابت پرداخت می شود. بنابراین ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسی برق ایران یك ضرورت انكارناپذیر و آشكار به شمار می رود با توجه به معتبر ترین آمار در دسترس از میزان تلفات 23.3 % كل سطوح سیستم برق كشور اعم از توزیع. تولید و انتقال – توزیع 55 درصد از این مقدار یعنی 12.9 % از تلفات را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است كه میزان تلفات موجود در سطوح انتقال و تولید تقریبا اجتناب ناپذیر است اما نكته به همین جا ختم نمی شود زیرا تلفات توان كه با مجذور بارهای عبوری از اجزا سیستم متناسب است در ساعات پیك بار از مقدار متوسط تلفات توان بسیار بیشتر خواهد بود این بدان معناست كه در سخت ترین شرایط یعنی در زمان پیك بار بیشترین مقدار تلفات را نیز خواهیم داشت با بررسی شبكه های توزیع مشخص می شود كه با اتخاذ تمهیداتی می توان از میزان تلفات تا حدود زیادی كاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبكه های توزیع دارای تعدد زیادی هستند كه بطور كلی می توان آنها را به دو دسته. تلفات فنی شبكه و تلفات غیر فنی شبكه تقسیم كرد. كه اجزا تلفات الكتریكی به شرح ذیل می باشد.


بخشی از منابع و مراجع پروژه روش های محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات
-1 گزارش نهایی پروژه اندازه گیری، بررسی و مقایسه انرژی الكتریكی در بلو ك های
مختلف مصرف ، شركت متن،سال 1385
-2 دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی،شركت توانیر،معاونت هماهنگی توزیع، 1384
3-approach to the technical losses calculation-19th international conference on
electricity,cired,2007-lujan ruiz diaz
4-energy losses management-19th international conference on electricity ,
cired , 2007 - Claudio guidi,Jorge Garcia
5-the use of amr system for the purpose of measure and separate the parts of
distribution networks losses-19th international conference on electricity , cired
, 2007-mohammad rahmanpouri
6-energy loss computation by using ststistical techniques , IEEE transaction
on power delivery- 1990- a.l.shenkman
7- varianced based energy loss computation in low voltage distribution
networks , IEEE transaction on power delivery , 2007 , obrad m . mikic
8- approximating the system losses equation , IEEE transaction on power
systems , 1989 , mw . Gustafson ,
9- transmission loss evaluation for electric systems , IEEE transaction on
power systems , 1988 , , mw . Gustafson ,
10- the equivalent hours loss factor revisited , IEEE transaction on power
systems , 1988 , mw . Gustafson
11- distribution system losses calculation by percent loading , IEEE
transaction on power systems , 1989 , david l .flaten
12- the loss that is unknown is no loss at all: a top-down/ bottom-up approach
for estimating distribution losses- IEEE transaction on power systems , 2005 ,
carlos dortolina
13-energy loss estimation in distribution feeders , IEEE transaction on power
delivery , 2006 , p.s.nagendra rao
14- develop and application of network real time theoretical line loss
calculation and analysis system , 19th international conference on
electricity,cired,2007 , zhumei miao
-15 كاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشار متوسط توزیع
، مریم رمضانی ، حمید فلقی، محمود رضا حقی فام ، دانشگاه تربیت مدرس
16- energy summation method for energy loss computation in radial
distribution networks , IEEE transaction on power systems , 1996 , rubin
taleski
17- voltage correction power flow "IEEE transaction on pwrd ,1994,d.rajicic
18-the equivalent hours loss factor revisited "IEEE 88 WM 166-1", 1989 ,
mw . Gustafson

لینک کمکی