بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشكاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشكاری دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشكاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌ های تولید در انواع جوشكاری

فصل اول:
پيش بيني تنش پسماند جوشكاري در لولة فولادي 9Cr-1Mo اصلاح شده با جوشكاري لب به لب با چند پاس با توجه به اثرات انتقال فازي
ارزيابي تنش پسماند
جوشكاري ذاتاً باعث بروز توليد ترك هايي در محل جوش مي شوند
تنش هاي پسماند در ظروف فشار
المان محدود
آناليز عددي
تنش پسماند جوشكاري
انتقال فازي
جوشكاري با چند پاس
جوشكاري فولاد ، Cr-Mo
براي حذف تنش پسماند جوشكاري
فرآيند تجربي
باقيماندة پاس هاي جوش با استفاده از جوشكاري قوس
تركيب شيميايي ( درصد جرمي ) مربوط به فلز پايه و فلز جوش و وضعيت عمليات حرارتي مربوط به فلز پايه
مدل سازي  المان محدود
شرايط جوشكاري  براي هر فاز
خواص فيزيكي حرارتي وابسته به درجه حرارت
خواص مكانيكي حرارتي وابسته به درجه حرارت
كار اصلي در توسعه و ايجاد مسيرهاي فرعي

آناليز حرارتي
انتقال فاز حالت جامد
ساختار ميكروسكوپي مربوط به فلز جوش و HAZ ، مارتنزيت كامل مي باشد
 كميت مربوط به مارتنزيت
 آناليز مكانيكي
تغييرات حجمي مربوط به فولاد ضد زنگ
تغيير استحكام نهايي در ضمن انتقال مارتنزيتي
حالت هاي شبيه سازي شده
مباحثه دربارة موضوع ارائه شده
تأثير  تغييرات حجمي
تأثير تغيير استحكام نهايي
تنش هاي مماسي
مقايسه بين نتايج شبيه سازي شده و نتايج تجربي
موارد پاياني ( خلاصه)

فصل دوم : بررسي تنش پسماند و عمليات حرارتي پس از جوش در جوشهاي چندپاسه با آزمايش ها و روش المان محدود
توزيع تنش پسماند پس از جوشكاري
جوشكاري ذوبي يك فرآيند اتصالي است
تحليل تنش پسماند
فرآيند تحليل
خواص مكانيكي مربوط به B400- SM
تحليل يك اتصال جوش لب به لب
توالي جوشكاري براي جوش لب به لب

توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (قبل از عمليات حرارتي جوش)
توزيع تنش پسماند در جوش لب به لب (پس از عمليات حرارتي جوش)
مقايسه تنش هاي پسماند تجربي و شبيه سازي شده
مكانيسم تنش زايي تنش پسماند
كاربرد در جوشكاري صفحات ضخيم
اتصال جوش لعاب نوع K
اتصال جوش لب به لب نوع V
نتيجه گيري

فصل سوم : عنوان مقاله : بهبود تنش پسماند مربوط به جوشكاري توسط كوبكاري ليزري
كوبكاري (پرداخت) ليزري
اصول مربوط به كوبكاري ليزري
بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي ايجاد جوش
بهبود تنش پسماند مربوط به محدوده هاي تحت تأثير حرارت اتصال جوشكاري شده
اثرات بهبود مربوط به تنش پسماند
قطر انتشار نقطه اي
بهبود تنش پسماند در ايجاد محدوده هاي ايجاد جوش 132 Inconel
بهبود تنش پسماند در محدوده هاي ايجاد جوش 182 Inconel

استفاده و كاربرد براي ساختارهاي راكتور هسته اي
عمليات كوبكاري ليزري
مواد پاياني (خلاصه)

 

مقدمه

طی چند دهه گذشته تنش های پسماند در ظروف فشار دار و كاربردهای ساختمانی و خطوط انتقال گاز و نفت و در ساختارها و قطعات فلزی و ... مورد توجه قرار گرفته است. از سوی پیشرفت هایی كه امروز در ارزیابی یكپارچه ساختارها و ساختمانها در ارتباط با قطعات جوش صورت پذیرفته است. خواستار اطلاعات دقیق تری درباره حالت تنش پسماند می باشد. تنش های پسماند در اثر عدم هماهنگی در شكل طبیعی بین نواحی مختلف در یك قطعه حاصل می شود به خصوص در جوشكاری تنش های پسماند مورد توجه قرار می گیرند. تنش های پسماند می توانند بسته به علامت، اندازه و توزیع شان با توجه به تنش های اعمالی، تعیین كننده باشند.
ارزیابی تنش پسماند یك ابزار مهمی نیز برای كنترل فرآیند، كنترل كیفی، ارزیابی طراحی و آنالیز نقص می باشد. چون این تنش ها می توانند پیامدهای مهمی روی عمكلرد اجزاء و قطعات مهندسی داشته باشند و همچنین تأثیر زیادی روی خوردگی، مقاومت شكست، خزش و ... دارا می‌باشند. لذا كاهش و كم كردن این تنش ها مطلوب می باشد. از این رو تنش های پسماند در اتصالات جوشكاری شده عمدتاً توسط عملیات حرارتی یا توسط تنش مكانیكی كاهش می یابد.
- روش های متفاوتی برای اندازه گیری یا تخمین تنش پسماند براساس اندازه گیری دقیق یا با استفاده از تكنیك های عددی وجود دارد. اندازه گیریها می توانند از نوع مخرب مانند (سوراخكاری)  یا غیر مخرب مانند اشعه x، یا تفرق نوترونی و فراصوتی باشند. و تفرق نوترونی اساساً یك تكنیك برجسته برای پی بردن به تنش پسماند به صورت غیر مخرب در درون قطعات مهندسی در سه بعد و در حجم های كوچك می باشد.
در این پروژه به تخمین تنش پمساند با استفاده از روش های غیر مخرب و ارتباط آن با پروسه‌های تولید در انواع مختلف جوشكاری فولاد می پردازیم.
- جوشكاری ذاتاً باعث بروز تولید ترك هایی در محل جوش می شوند، اندازه و محل این تركها را می توان به عنوان یك معیار در تعیین عمر جوشكاری مورد استفاده قرار داد. تنش هایی كه می توانند باعث رشد ترك خوردگی شوند به تنش های بیرونی محدود نمی شوند. به عنوان نمونه می توان گفت كه تنش های پسماند در داخل و اطراف ناحیه جوش به عنوان یك پیامد از فرآیند جوش، تولید می شود. بنابراین این موضوع برای دانستن اندازه و علامت تنش پمساند در ناحیه جوش مهم خواهد بود. و این بحث خصوصاً در جوشهای با مقطع ضخیم كه دارای یك تنش 3 بعدی است جالب توجه می باشد. در اینجا به بحث در مورد استفاده از اسكن كردن كششی نوترونی برای فراهم آوردن اسكن های 3 بعدی ضخیم مربوط به نمونه های فولادی جوشكاری شده و جوشكاری نشده خواهیم پرداخت.
- دراین پروژه به بررسی تنش پسماند در لوله های فولادی 9Cr-1Mo اشاره خواهد شد كه جوشكاری مربوط به این فولادها در صنایع نفت و برق كاربرد گسترده ای دارند. از سویی در فرآیندهای تولید مانند جوشكاری تنش پسماند می تواند منجر به شكست در قططعات فولادی شود. لذا برای بهبود میزان سختی و برای حذف تنش پسماند بعد از جوشكاری ، جوشكاری فولاد Cr-Mo بایستی تحت عملیات حرارتی پس از جوشكاری قرار بگیرد. جوشكاری ذوبی یك فرآیند اتصالی است كه در ساخت كشتی، پل های فولادی، مخازن فشار و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت این جوشكاری به عنوان یك فرآیند اتصال دهنده عبارتست از : كاری زیاد اتصال ، انعطاف پذیری و هزینه كم تولید. جوشكاری ذوبی هرچند دارای ویژگی های زیادی در صنعت است اما می تواند خواص مواد را تغییر داده و باعث خمش، انقباض و تنش پسماند در اتصال شود. لذا یك عملیات حرارتی پس از جوش به طور گسترده برای كاهش تنش پسماند ناشی از جوشكاری توصیه می شود. از سویی تنش های پسماند تأثیر بسزایی بر روی تعیین شكل جوش، استحكام خستگی، تافنس شكست و... دارند بنابراین ارزیابی و درك تنش های پسماند ناشی از جوشكاری مهم می باشد.
روش های زیادی برای ارزیابی توزی تنش پسماند وجود دارد. روش های آزمایشی شامل پراش اشعه x ،تحلیل فراصوتی، ایجاد سوراخ و برش است. روش های عددی كه تحلیل های مفصل‌تری از تنش های پسماند ناشی از جوشكاری را ارائه می كند. در طول سه دهه گذشته به علت پیشرفت رایانه ها، تكنیك های عددی گسترش قابل توجهی یافته است. در این پروژه  به بررسی تنش های پسماند پس از جوشكاری و پس از یك عملیات حرارتی، پس از جوش به وسیله روش المان محدود اشاره خواهد شد.
از طرفی افزایش احتمال شكست و كاهش استحكام در قطعات دو اثری اند كه تنش های پسماند باعث بروز آنها می شوند. لذا به منظور ایجاد یك طراحی مطمئن، ما بایستی یك روش مناسبی را پیدا كنیم كه به واسطه آن بتوان به پیش بینی های مربوط به اندازه و توزیع تنش پسماند دسترسی پیدا كرد. یك استفاده گسترده از پیش بینی تنش پسماند در جوشكاری، روش المان محدود می باشد. اگرچه پیش بینی تنش های پسماند حین جوشكاری، با استفاده از روش المان محدود می تواند یك روش اقتصادی و دقیق تری نسبت به روش های آزمایشی مانند پراش نوترونی، اشعه x و تحلیل فراصوتی باشد ولی پیچیدگی هایی هم در هنگام شبیه سازی فرآیند جوشكاری با استفاده از روش المان محدود وجود دارد. برای مثال روش های ابعادی دو بعدی (2D) و سه بعدی (3D) روش‌هایی‌اند كه برای رسیدن به دقت مطلوب بایستی مورد استفاده قرار گیرند و این پروژه به بحث و بررسی در مورد آنها خواهیم پرداخت.

لینک کمکی