بررسی انواع نانو کاتالیست ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


 بررسی انواع نانو کاتالیست ها دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انواع نانو کاتالیست ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی انواع نانو کاتالیست ها

فصل 1-كاتالیست و علم سطح    
1-1-كاتالیست    
1-2-انواع كاتالیزور    
1-2-1-كاتالیست هموژن    
1-2-2-كاتالیست های هتروژن یا ناهمگن    
1-2-3-كاتالیست های زیستی یا آنزیمها    
1-3-كاتالیست های هتروژن (ناهمگن)    
1-3-1-كاتالیزورهای توده ای    
1-3-2-كاتالیزورهای پایه ای   
1-4-فعالیت و گزینش    
1-5-مراحل فعل و انفعال كاتالیستی    
1-6-كاتالیزور ایده آل    
1-7-سرعت ویژه كاتالیست    
1-8-گزینش پذیری    
1-9-پایداری    
1-10-خصوصیات فیزیكی كاتالیست    
1-11-خصوصیات مكانیكی كاتالیست    
1-12-تهیه كاتالیست    
1-13-موارد مورد استفاده در ساخت كاتالیست    
1-14-پایه كاتالیست    
1-15-روشهای ساخت كاتالیزورها    
1-15-1-روش رسوب گیری    
1-15-2-روش Copercipitation    
1-15-3-روش Raney    
1-16-كاتالیزورهائی كه غیر فعال می شوند    
1-17-مكانیسم غیرفعال شدن كاتالیزور    
1-17-1-واكنش های فساد    
1-17-2-نفوذ حفره ای    
1-17-3-انواع حمله سموم به سطح كاتالیزور    
1-17-4-دیگر عوامل موثر در فساد    
1-18-جذب سطحی    
1-19-سینیك جذب سطحی    
1-20-جذب سطحی بر روی یك سطح عریان    
فصل دوم: نانوكاتالیست    
مقدمه    
2-1-كاتالیست ناهمگن    
2-2-واكنشهای ناهمگن كجا اهمیت پیدا می كنند؟    
2-3-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی    
2-4-كاتالیست سه گانه    
2-5-فراوری نیمه هادیها و نانوتكنولوژی     
2-6-دیگر زمینه های كاربرد دانش سطح    
بخش اول:    
2-7-ساختار سطح     
2-8-ساختار ایده آل صاف    
2-9-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن    
2-10-سطوح مقابل    
2-11-سطوح جفت فلزی    
2-12-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی    
2-13-بازسازی سطوح تمیز    
2-14-جزیره ها    
2-15-وضعیت الكترونی توده    
2-16-فلزات نیم رساناها و نارساناها    
بخش دوم    
2-17-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده    
2-18-تكنیكها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی    
2-19-اسكن گیری یا نمایش میكروسكوپی حاصل از كاوش و ایجاد سوراخ     
2-20-نیروی اتمی میكروسكوپی    
2-21-نمایش و اسكن میكروسكوپی حفاری یا سوراخ    
2-22-مود یا روش تماس یا اتصال    
2-23-روش نیروی اصطكاك    
2-24-روش غیر تماسی    
2-24-1-نمایش میكروسكوپی در نزدیكی سطح    
2-24-2-پراكندگی الكترون یا انرژی پایین و كم    
2-24-3-طیف سنجی الكترونیك    
2-25-ادسرپشن لانگ مویریان    
2-26-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)    
2-27-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم كنش های جانبی    
2-28-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی   
2-29-ایزوترم لانگ مویر    
2-30-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما    
2-31-بررسی و تجزیه و تحلیل كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما    
2-32-بررسی كیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما    
خلاصه ای از مطالب مهم    
بخش سوم    
2-33-واكنش های سطح پیچیده (كاتالیزكردن و كندن)    
2-34-اندازه گیری و سنجش سینتیك سطح و مكانیزم های واكنش    
2-35-فرآیند هابر-بوش    
2-36-از سنتیك های میكروسكوپی تا كاتالیز كردن     
فصل سوم: كاربرد نانوكاتالیست در صنعت    
3-1-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوكاتالیست    
3-2-نانوكاتالیست و اینده سوختهای فسیلی    
3-3-پیشرفت های نانوكاتالیست دارای این قابلیت هاست    
3-4-برخی از كاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو     
3-5-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با كاتالیزورهای نانوساختاری    
3-5-1-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون    
3-5-2-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد    
3-6-كاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با كمك كاتایست های اكسیدی لرزان    
3-7-كاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی    
3-8-افزایش فعالیت نانوكاتالیست ها توسط آب    
3-9-كاتالیست های زیست محیطی    
3-10-كاربرد نانوكاتالیست ها در هیدروكراكینگ فرآیندهای پالایش نفت    
3-10-1-مقدمه    
3-10-2-هیدروكراكینگ    
3-10-3-كاربردهای فناوری نانو در هیدروكراكینگ    
3-11-كاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت    
3-11-1-مقدمه    
3-11-2-پلیمریزاسیون    
3-11-3-ایزومریزاسیون    
3-11-4-كاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون     
3-11-5-ایزومریزاسیون    
3-12-طرح های كاتالیستی در حال بررسی    
3-12-1-بررسی ساخت پوشش های كاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند     
3-12-2-بررسی ساخت كمپلكس متالوسنی بیس زیركو تیم دی كلرید برای پلیمر    
3-12-3-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی كاتالیست های دو عملگر    
3-13-استفاده از تكنولوژی نانوكاتالیست برای تهدید كشورهای خاورمیانه    
3-14-قابلیت های پیش بینی شده نانوكاتالیزورها    
3-15-تحلیل    
منابع و مأخذ    

مقدمه:
نویسنده كتاب مرجع در دوران دانشجویی پروژه ای در مورد «علم سطح» داشته است. برای این پروژه كتابی از Robert , Mckee را تحت عنوان «شیمی سطح فصل مشترك گاز- فلز "Chemistry of the Metal –Gas Interface" مطالعه كرده است. این كتاب نقطه شروعی برای آشنایی با علم شیمی سطح بود. اما با كشف Binnig و Rohrer  در زمینه تونلهای اسكن میكروسكوپی (Scaning Tunnelling Microscopy (STM)) در سال 1983، دانش سطح دچار تغییر شد. از آن به بعد این توانایی بوجود آمد كه بتوانیم با وضوح زیاد از سطوح و گونه های bound سطح عكس بگیریم. مدت زیادی طول نكشید كه Eigler , Schwizer ثابت كردند كه می توان این كار را در مقایس اتم انجام داد. بعلاوه تكنولوژی ساخت پردازنده های سریعتر و ارزانتر بیشتر و بیشتر به دانش سطح مربوط می شد.
تكنولوژی STM به ما این امكان را می داد كه مكانیك كوانتوم را مشاهده كنیم كاری كه قبلاً امكان آن وجود نداشت. بعنوان مثال ما سطح Si(100) را در دو عكس نشان داده ایم. در عكس2-1-a وضعیت bonding پیوندها به تصویر درآمده است. در عكس2-1-b وضعیت anti bonding شكستن پیوندها نشان داده شده است. همچنانكه انتظار می رود، شكستن پیوند (anti bonding) گره ای را بین اتمها بوجود می آورد در حالیكه تشكیل پیندها دانسیته فضای بین الكترونها را بالا می برد.

دانش سطح همیشه در ارتباط با علوم در مقیاس نانو بوده است. كاتالیست نمودی از شیمی سطح است. با ظهور نانو تكنولوژی، آشكار شد كه كنترل كاتالیست در سطح مولكولی به پارامترهای بیشتری وابسته است. نوشته حاضر ارایه مطالبی است از نقطه نظر یك دینامسیت برای درك دانش سطح بعنوان زیر مجموعه ای از علوم كاتالیست های ناهمگن و نانو تكنولوژی.


 

لینک کمکی