طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌ های گازدار غیرالكلی

ختصار به بررسی وضعیت و موقعیت گذشته كنونی نوشابه‌سازی در ایران پرداخته شود. تهیه و تولید اقسام شربت و نوشابه از قدیم الایام در ایران متداول بوده و اكثراً بطور خانی و بتدریج در سطح تجارتی در كارخانه‌ها مرسوم گردیده است. این نوشیدنی‌ها غالباً از عصاره میوه ها همراه با شكر و عرقیات معطر ساخته دشه و سپس با اقتباس از كشورهای خارجی و وارد نمودن آن، بصورت یك صنعت وابسته درآمد. تاریخچه این صنعت و ابسته بطور مشروح در گزارش وزرات صنایع و معادن ایران صنایع آشامیدنی و دخانیات ایران 1357 انتشار یافته است. خلاصه این گزارش بشرح زیر است: در سالهای پس از جنگ جها

بررسی و مطالعه استیفاء

ز عمل شخص 23 گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع 25 گفتار دوم – ماهیت استیفاء 31 گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی 37 بخش دوم: شرایط و آثار 57 گفتار اول – روابط طرفین 57 گفتار سوم – آثار 72 فصل دوم 79 استیفاء از مال غیر 79 گفتار دوم – کلیات 80 بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی 81 گفتار اول – مبانی فقهی 81 گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337) 91 بخش سوم: شرایط و احکام و آثار 92 گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری 93 گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری 108 گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء 123 گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صد

بررسی عملکرد آموزش و پرورش ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها

ی است که در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و ناحیه ای و در ابعاد فردی و جمعی در اشکال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل تحقق است؛ فراگردی که در پی تبدیل وضعیت موجود به وضعیتی مطلوب و بهینه است. وضعیتی که در آن اعضای جامعه به منابع ارزشمند، قدرت، ثمرات و ثروت دسترسی بیشتری پیدا می کنند و بهبود و ارتقای سطح زندگی اجتماعی، انسانی و تعالی انسان را به دنبال دارد.در زمان حساسی از تاریخ که نابرابری بین کشورهای مختلف و درون هر کشور بیداد می کند، فقر، گرسنگی، فقدان بهداشت، کم سوادی و تبعضاتی از این دست می روند که جاودانه شوند و آنچه را که حیات بشر به آنها وابسته