بررسی انواع جوشکاری ها

كي و چگونگي تشكيل آن محاسن و معايب جوشكاري با روش هاي AC و DC انواع ترانس تجهيزات قوس دستي الكترود ها نقش فلاكسها (پوشش الكترود) حفاظت و ايمني اتصالات در جوشكاري محاسن جوشكاري به ساير اتصالات جوشكاري با گاز اكسي- استيلن تجهيزات جوشكاري اكسي- استيلن نحوه تشكيل شدن شعله (روشن كردن مشعل) كاربرد شعله هاي مختلف(آزمايش شعله‌) ابزارها و وسايل دستي جوشكاري گازي آهنگري آهنگري ميله پرس كردن مثال هايي از آهنگري فولاهاي بزرگ آهنگري لوله تغيير شكل دادن اجسام با كمك غالب گرم دستگاه و لوازم آهنگري مقدمه از ابتدای خلقت بشر مساله اتصال و ب

بررسی و شناخت چدن دوگونه

بلوری آهن خالص 1-4) فرآیند استخراج آهن (متالورژی استخراجی آهن) 1-5) انواع آهن 1-5-1) آهن خام (لخته) 1-5-1-1) خواص آهن خام (لخته) 1-5-2) آهن كار شده 1-5-2-1) خواص و كاربرد آهن كار شده فصل دوم: چدن شناسی عمومی 2-1) طبیعت چدن ها 2-2) خصوصیت چدن ها 2-2-1) برتری ها 2-2-2) كاستی ها 2-3) انواع چدن ها 2-3-1) چدن برای مقاصد عمومی (معمولی) 2-3-1-1) چدن مالیبل (چدن چكش خوار) 2-3-1-2) چدن سفید 2-3-2) چدن برای مقاصد ویژه (آلیاژی) 2-4) متالورژی چدنها 2-4-1) سیستم آهن – كربن – سیلیسیم 2-4-1-1) كربن معادل 2-4-2) حضور كربن در چدن 2-4-2-1) كربن آزاد (گرافیت) 2-4-2-2) كربن تركیبی (كاربید) 2-4-3) ساختار زمینه ها

بررسی فرایند اکتشاف سنگ آهن مغناطیسی

العات اكتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی 11 پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اكتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذكراست در حال حاضر عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.نرم افزارهای مورد استفاده برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیكی عبارتند از :• نرم افزار Excel برای وارد كردن داده ها.• نرم افزار S