پروژه حسابداری حقوق و دستمزد

ر یكی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت كه مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یكی از مدارك تحصیلی صورت نمی گیرد بلكه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات كشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یكی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد.به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و كسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یك از مشاغل است.حقوق و مزایای رسمی دولتیمستخدمین دولت در

سیستم های ساختمانی پیشرفته

روهای مختلفنحوه اطمینان از پایداری سیستم های سازه ای  مبانی پایداری سازه ها رده بندی پدیده های ناپایداری در سازه ها نحوه اطمینان از پایداری سیستم های سازه ای طبقه بندی سیستم های سازه ایی سیستم های سازه ای فضاکار مشبک متداولسیستم های سازه ای فضاکار نوینسیستم های سازه ای بلندسیستم های سازه ای پیوسته پوسته ایسیستم های سازه ای قابی متداول ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی

برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟ پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی كه سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌كند، با