مدلسازی و بررسی تکامل مورفولوژی تعداد کریستال ها

شده اند. این بررسی را ابتدا با مدلینگ و راه¬حل-های عددی توسط معادلات تعادل برای گروه کریستال کننده که برای توزیعات شکل کریستال محاسبه می¬شوند, شروع می-کنیم. برای این کار، یک الگوریتم مشبک برای تولید ریشه-های مناسب برای منحنی¬های خصوصیات جمعیت تعادل مورد استفاده قرار می¬گیرد. تعداد تکامل چگالی محاسبه شده ,نمونه برداری می¬شوند و در نتیجه آن, اشکال کریستال عکس برداری می¬شوند. جهت¬گیری کریستال مرتبط به صفحات نوری, به عنوان یک فرایند تصادفی طراحی می¬شود. بنابراین، طرح مورد نظر نمی¬تواند به شکل واقعی سه بعدی در مسیری مشخص, مربوط باشد. ما

پايان نامه سي رايت ميلز

 1-1- مراحل تحصیلی – شغلی       6- -    2-1- خاستگاه اجتماعی      8- -    3-1- زمینه فکری           10- -    فصل دوم : روش شناسی در اثار سرایت میلز -    1-2- روش شناسی در اثار سرایت میلز        -    2-2- مراحل مختلف انجام یک پروژه تحقیقاتی از دیدگاه میلز   -    فصل سوم : بررسی ارا و اثار سی رایت میلز -    1-3- بینش جامعه شناختی      59- -    2-3-  نخبگان قدرت      153- -    3-3- یقه سفیدان          -    4-3- مارکسیست ها          -    فصل چهارم : مفاهیم کلیدی جامعه شناسی عمومی سی رایت میلز 1-4- روش و نظریه      2-4- اثبات تجربی        3-4- ساخت اجتماعی        4-4- ازادی     

بررسی و شناخت تذهیب

17تاج 18جدول 18 ختایی 18داغ 18دهن اژدر 18سنجاق نشان 18شرفه 19شمسه 19شمسه كوچك 19فرنگی 20فصاصی 20كتیبه سرلوحه 20كمند زرین 21كره 21لچك ترنج 21لچكی واگیره 21ترنج 22سرترنج 22سرلوحه 23 كتیبه 23ترصیع 24حاشیه 24قوس حلزونی 25فصل دوم مكتب های تذهیب 25ابزار و مواد كار: 29قلم مو 29طلا و نقره 30مهره 31كاغذ 32صفات مهم كاغذ 32رنگ 33پرگار، ترلینگ، خط كش 34شیوه كار تذهیب 35اصول قابل اهمیت در كلیات نقش 40فصل سوم ختایی و اسلیمی (دیرینگی و ریشه مشترك) 42تعریف ختایی و گونه های آن 43اسلیمی 46تعریف اسلیمی و گونه های آن 47صورت