بررسی حالات بالقوه شكست و خرابی و آنالیز آنها

ه 1-1سیری در نگرش به کیفیت .1-2مدیریت کیفیت جامع 1-3نگرش تولید بی نقص 1-4استاندارد های نظام کیفیت 13FMEA2-معرفی 13FMEAمعنی و مفهوم1- 14FMEAتاریخچه2- 14FMEA2-3هدف 15 FMEA2-4ویژگی 5-2كاربرد FMEA 2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول 7-2مراحل تهیه FMEA 8-2فواید اجرای FMEA 19System-FMEA كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( تعریف سیستم20 1- 2-3تعریف System-FMEA 3-3خروجی System-FMEA 3-4فواید اجرای System-FMEA 3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملكرد 3-6حالات بالقوه خرابی 3-7آثار بالقوه خرابی 3-8شدت 3-9علل بالقوه خرابی 3-10وقوع 3-11كنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) 3-12رتبه تشخیص 3-13محاسبه RPN 3-14اقدام

بررسی سیستم انتقال قدرت پیوسته دور متغیر اتوماتیک CVT

0 تصویر مربوط به پروژه ارسال خواهد شد بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت پیوسته دور متغیر اتوماتیک CVT فصل اول: تاریخچه جعبه دنده 1-1- تاریخچه جعبه دنده 2-1-گیربکس های CVT فصل دوم: انواع CVT 1-2- انواع CVT 2-2- چرخ وصفحه (     (Disc and Wheel 3-2- مخروط وچرخ (Cone and Wheel) 4-2- مخروط چرخ مخروط (Cone&Wheel&Wheel) 5-2- توروئیدال یا چنبره ای((Toroidal 6-2- اکسترودExtroid 7-2- Van Doorne CVT 8-2- CVT های هیدرواستاتیكی فصل سوم  :  توصیف عملکردCVT 1- 3- توصیف عملکردCVT 2-3- توصیف کلیCVT 3-3- انتقال قدرت اتوماتیکAT.انتقال قدرت پیوستهCVT 4-3- قوانین اساسی وکلی درCVT 5-3- تغییر حالت 6-3- کاربری درحالت پ

جمعیت ، فقر و رشد قابل تحمل

اگون را در سه زمینه مورد بررسی قرار می دهند: a) آیا تراکم جمعیت منحصر به کشورهای کم درآمد (فقیر) می باشد که به چشم اندازی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر دارند؟ b) آیا فشار بر منابع طبیعی از طریق رشد جمعیت تشدید می شود؟ C) آیا برنامه ها ی تنظیم خانواده در کاهش تراکم جمعیت موثر است؟ و آنها می توانند پشتوانه ای برای این برنامه ها فراهم سازند. این تحقیقات نشانگر یک اجماع گسترده در مورد اجرای سیاست ها بعنوان شکل دادن به رشد اقتصادی و کاهش فقر و کاهش تراکنم جمعیت شناخته می شود. امروزه تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که نرخ وابستگی پایین (وابستگی به خانواده) مانند کا