طراحی تقویم مبدل شمسی به قمری

نمایند تشکیل می گردد دستور العمل های نوشته شده به عنوان نمونه ممکن است به کامپیوتر اعلام نمایند که تعدادی از اعداد را با یکدیگر جمع و یا دو عدد را با یکدیگر مقایسه و بر اساس نتیجه بدست آمده ، اتخاذ تصمیم نماید دستور العمل های نوشته شده صرفاً برای کامپیوتر قابل فهم و اجرا خواهند بود.کامپیوتر دستورالعمل های نوشته شده را اجراء و ماحصل آن رسیدن به اهدافی خواهد بود که بر اساس آن برنامه طراحی و پیاده سازی شده است. دستورالعمل ها، میبایست با استفاده از یکی از زبانهای برنامه نویسی نوشته شده (کدینگ) و در ادامه در اختیار کامپیوتر قرار داده شوند.زبانهای برنامه

بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بشر

اب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اینرو دكترین «عدم مداخله»  به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاص

بررسی تاثیرات متقابل تئاتر نو و ادبیات داستانی مدرن

ِسبک 1-3- شیئ گرایی 1-4- انسانیت زدایی 1-5- فرم گرایی 1-6- علم گرایی 1-6-1- وسواس 1-6-2- تسکین دهندگی 1-6-3- عینیت گرایی 1-6-4- چند گانگی 1-6-5- ادبیات در مقام شاخه ای از دانش فصل دوم : تأثیر ادبیات مدرن بر تئاتر نو مقدمه 2-1- تعریف تئاتر نو 2-2- سبک گریزی؛ «گذشته؟...گذشته ای وجود نداشته است 2-3- برجسته سازی سبک در تئاتر نو 2-3-1- تلمیح،تقلید،هزل 2-3-2- چند گانگی زبان در تئاتر نو 2-3-3- کاربست زیبایی شناسی پراکنده 2-3-4- تکنیک ضرباهنگ 2-4- شیئی گرایی؛ « هنوز کیفم هست...چه دلخوشی هایی! 2-5- انسانیت زدایی؛ « این رقص بی قرار با تو می گوید:دوستم بدار 2-6- علم گرایی؛ « قوانین طبیعت؛بی خیال.