بررسی گیاهان دارویی

ی جامعه پزشکان و داروسازان پژوهشگر گشوده است. به طوری که در حال حاضر حدود یک سوم داروهای مورد استفاده در جوامع انسانی را داروهایی با منشأ طبیعی و گیاهی تشکیل می دهد و مساعی جهانی صنایع داروسازی بر این متمرکز است که ساخت شیمیایی اقلام مربوطه به دو سوم بقیه داروها نیز تدریجاً منسوخ و به منابع گیاهی متکی گردد. از این رو، صنایع داروسازی و گروههای تحقیقاتی بسیاری از کشورها توجه خود را به کشت و تولید گیاهان دارویی معطوف داشته اند. در این راستا، هر ساله صدها هکتار از زمینهای زراعی کشورهای غربی و آمریکا برای کشت گیاهان دارویی اختصاص می یابد. با نظری اجمالی

تحقیق در مورد کانیهای مس و روش استخراج مس

sp; تاریخچه مس در ایران                                                                               راهنمای تایسسات کارخانه                                                                                  کانیهای مس                                                                                              

مقاله چارلز ديکنز

گارش آثار دیکنز   شرح حال زندگی چارلز دیکنز   در مسیر زندگی   زندگی جدید   نتیجه گیری   منابع و مآخذ   بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله چارلز ديکنز - چارلز دیکنز اثر یونا پاپ هنسی Una – pope – Hennessy - مقدمه ی کتاب آرزوهای بزرگ اثر دیکنز - حاشیه ی کتاب داستان دوشهر اثر دیکنز -  نظریه ی سیروس پرهام مقدمه تحقیق حاضر گریزی است به زندگی و دوران کودکی و نوجوانی نویسنده ای بزرگ و مردم پذیر که  در دوران کودکی اش شاید لحظه ای روی آرامش و آسودگی را به خود ندید و این ناآرامی ها بود که از وی مردی ساخت بسیار بزرگ که در آثارش ژرف ترین و دردناک ترین عواطف بشری