مدیریت دانش و مدل های مختلف آن

ك دانش میان كاركنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد. حوزه مدیریت دانش شامل مفاهیم و اصولی است كه توانایی بكارگیری و اشتراك دانش در موسسه را ارتقاء بخشیده ( نظیر تخصص ها، مهارت ها و تجربیات كاركنان) و نقش كلیدی درتوسعه و بهبود كیفیت، بهره وری و سود دهی سازمان ایفا می نماید.مدیریت دانش مجموعه ای از روش‌ها است كه ناظر بر كشف و بهره برداری ازمنابع ذهنی یك سازمان یعنی بهره برداری كامل از اذهان كلیه افراد سازمان می باشد. مدیریت دانش در مورد یافتن، آزاد سازی، تبادیل و سرمایه‌گذاری بر روی ارزشمندترین منبع سازمان یعنی تخصص و مهار

چگونگی رسیدگی به دعاوی و اختلافات نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اهیم 4مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن 4گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی 4شرکت دولتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری : 19مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی 28گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف 28گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی : 31فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی : 33مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن 34گفتار اول : شخصیت حقوقی 34گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهند? شخصیت حقوقی 44مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی : 51گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 52گفتار د

بررسی رفتار غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر

غیرالاستیک کمانش اعوجاجی در تیرهای فولادی با مقطع متغیر چکیده فصل اول: مقدمه 1-1. مقدمه 1-2. پیشینه تحقیق 1-3. ضرورت تحقیق 1-4. هدف و بررسی کلی فصل دوم: مدلسازی نمونه ها در نرم افزارABAQUS 2-1. مقدمه 2-2. مدلسازی نمونه ها 2-3. معرفی نمونه ها فصل سوم: نتایج مدلهای اعتباری(تحقیقات پیشین) 3-1. مقدمه 3-2. اثبات کمانش اعوجاجی در تحقیقات پیشین 3-3. مقایسه با تحقیقات پیشین 3-4. جمع بندی فصل چهارم: کمانش اعوجاجی غیرالاستیک در تیرهای با مقطع متغیر دوسر مفصل(نوعB,A) 4-1. مقدمه 4-2. اثبات کمانش اعوجاجی در تیرهای با مقطع متغیر نوع B,A 4-3. تاثیر متغیرهای هندسی 4-4. تاثیر متغیرهای بار