بررسی جامعه آماری دانش آموزان اول دبیرستان های تهران

اول دبیرستان هستند كه درنوبت روزانه مشغول به تحصیل هستند این تعداد بنا به آمار سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تعداد ............. در سال 82 ـ 81 می باشند كه از این تعداد ............ نفر پسر و ............ دختر می باشند. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه گیری PPS استفاده شد. در این نمونه گیری هر یك از مدارس بر اساس تعداد كلاسهایشان فهرست می شوند. به عبارت دیگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد كلاسهای آن مدرسه وابسته است. برای انتخاب نمونه ابتدا تعداد كلاسها فهرست شده و نمونه گیری از بین كلاسهای لیست شده انتخاب می شوند. بدین ترتیب واحد نمونه گیری در ر

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی

ی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبكه‌های عصبی فصل اول كلیات تحقیق مقدمه 1-1 بیان مسأله 1-2 سوال‌های تحقیق 1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 1-4 اهداف تحقیق 1-5 فرضیات تحقیق 1-6 چارچوب نظری تحقیق 1-7 متغیرهای پژوهشی 1-8 سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) 1-9 كاربردهای تحقیق 1-10 نوع روش تحقیق 1-11 محدوده تحقیق 1-12 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 1-13 ابزار گردآوری اطلاعات 1-14 محدودیت‌های تحقیق 1-15 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 1-16 برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات فصل دوم ادبیات تحقیق مقدمه بخش اول آشنایی با ب

مقاله سيل و سيلاب

محاسبه حداکثر سیل محتمل   اهمیت پیش بینی وقوع سیل   سیل و امواج مد   تفاوت سیل با طغیان   سیلا‎ب‎ها بر دو گونه‎اند:   مهم‎ترین خسارات سیل   اقدامات قبل از وقوع سیل   اقدامات هنگام سیل   منابع :   آشنایی در خلال یا پس از یک بارندگی شدید ، مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سر ریز نموده و دشت سیلابی و مناطق اطراف را دربر می‌گیرد. با بررسی دشت سیلابی قدیمی و آبرفتهای آن ، شاید بتوان با درجه‌ای از تقریب احتمال وقوع و بزرگی سیلهای آتی منطقه را مشخص کرد. اصولا بزرگی سیلها و تکرار آنها در طول زمان تابع شدت بارندگ