بررسی کاشی و هنر کاشی کاری در ایران

شی ج-كاشی‌سازی د-مراحل كاشی‌سازی هـ ابزارهای كاشی‌سازی - تاریخچه هنر كاشی‌كاری درجهان الف-تاریخچه ب-برای خدا و شاهزادگان ج-شكوه ترسیم‌شده د- عصر ماشین هـ تفوق علم طراحی ن- دنیای نو و- عصر حاضر - تاریخچه هنر كاشی‌كاری در ایران   چكیده مطالب    كاشی : كلمه كاشی از واژه لاتین tegula مشتق شده از فعل tegere می‌باشد كه معنی پوشاندن یا پوشش‌دادن است لازم به ذكر است كه این واژه در زبان رومی‌ها به كاشی‌های بام اطلاق می‌شده كاشی را بعنوان قطعاتی مسطح سطحی از سفالینه پخته شده در نظر می‌گیریم كه در كف‌ها و دیوارهای ساختما

مقاله ضمان عاقله

ول   (سابقه تاریخی ضمان عاقله)   گفتار دوم   ( جایگاه ضمان عاقله در اسلام)   گفتار سوم   (معنای ضمان عاقله)   گفتار چهارم   (مسئولیت عاقله )   فصل اول   ضمان در انواع قتل   فصل دوم   تفاوت حکم تکلیفی و وضعی   فصل سوم   ضمان عاقله حکم وضعی است یا تکلیفی ؟   گفتار پنجم   (عاقله به چه کسانی می‌گویند؟)   گفتار ششم   (آیا در عاقله غنی معتبر است؟)   فصل اول : مقدار توزیع دیه   فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها   گفتار هفتم   (اصل شخصی بودن مجازاتها)   گفتار هشتم   (علت تحمیل دیه برعاقله)   «نتیجه»   گفتار نهم   (نظرات فقهاء)   گفتار دهم   آی

همه چیز درباره بانک صادرات

ات 4افتخارات بانک صادرات 5طرح سپهر 6بخش دوم – عملیات بانکی منابع 10مصارف 10خدمات 10اعتبار 11سپرده 13خدمات بانکی 14عملیات اعتباری 15عملیات مالی 16نظام بانکی بدون ربا 16سپرده قرض الحسنه 17سپرده های مدت دار 17 انواع تسهیلات مالی 18بخش سوم – حسابداریاسناد محاسباتی 22دفتر روزنامه 22دفتر معین 23دفتر کل 25فصول اصلی 25 قرض الحسنه اعطائی  26مضاربه 27مشارکت مدنی 28فروش اقساطی 31اجاره به شرط تملیک 33معاملات سلف 35خرید دین 37مطالبات سرسید گذشته 39مطالبات معوق 42بستانکاران متفرقه 30سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 45سپرده سرمایه گذاری بلند مدت 46پیش پرداخت مشتریان  46مضارعه 49م