مقاله صلح و رهن و هبه

     چکیده:     شرایط عقد صلح     عقد صلح به ضرر شخص ثالث     صلح در دادگاه     عقد هبه     تعریف عقد هبه مطابق قانون مدنی     شناخت کلی هبه     شناسایی طرفین عقد هبه     واهب     عین موهبه و شرط عوض     عین موهبه     شرط عوض در هبه     مبحث چهارم قبض در عقد هبه     بند اول – تعریف قبض و اثر آن در عقد     تشابه ماهوی عقد صلح و هبه     صلح     رهن     هبه     در اخذ شفعه     آثار “هبه” در خانه و خانواده     “هبه” از دیدگاه مراجع دینی     ضرورت ایجاد سازمان “هبه”     لزوم عزم مسئولان برای فراگیر شدن سنت هبه     منابع     بخشی از

ماهوراه و کاربرد انتشار امواج و ارتباط با سکو های دریایی

مواج و ارتباط با سکو های دریایی انتشار امواج ماوراء افق کلیات مقدمه روش های ارتباطات ماوراء افق ارتباطات HF و MF ترکش های شهابی تروپواسکاتر ماهواره ها جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر مشخصات و کاربردهای اصلی مزایای سیستم های تروپواسکاتر انتشار امواج تروپوسفر هندسه مسیر امواج تروپواسکاتر پارامترهای هندسی محاسبه شعاع مؤثر زمین قدرت سیگنال دریافتی تقسیم بندی مناطق جهان محاسبات تلفات امواج تروپواسکاتر مقدمه تلفات انتشار امواج تلفات در دشوارترین ماه انتشار امواج پخش همگانی کلیات مقدمه ویژگی های سرویسهای پخش همگانی شبکه های پخش همگا

کارآموزی احداث هتل

الب مقدمه     1بررسی اقتصادی     3چكیده طرح     4مشخصات فنی هتل     5برآورد هزینه ها و سرمایه گذاری     6برآورد هزینه ساختمان و زمین     6برآورد هزینه های تأسیساتی و تجهیزاتی و زیربنائی     6هزینه های قبل از بهره برداری     8برآورد هزینه های جاری     9برآورد هزینه حقوق و دستمزد پرسنل     9هزینه های سوخت آب و برق و تلفن     10هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاك     11هزینه های پیش بینی نشده     11خدمات بیمه     12جمع هزینه های جاری     12سرمایه در گردش  &nbs