بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت زندگی کاری در سازمان

دولتی می باشد. منابع لاتین-Adebanjio, D. & Kehoe, D. (2001), An evaluation of factorsinfluencing teamwork and customer focus. Managing ServiceQuality,Vol. 11,pp. 49-56.-Akdere, Mesut(2006): Improving Quality Work- Life Implicationsfor Human Resources, Business Rivew, Vol.1-Anthony, F. C.( 1983 ):Organizational commitment, jobsatisfaction and the quality of work life. Ph. D. dissertation,university of Massachusets.-Andrade, S. (2003). Using Customer Relationship ManagementStrategies ,Applied Clinical Trials,Vol., 37, pp.37-41.- Beaudoin LE, Edgar L. Hassle(2003): Their importance to nurses"quality of work life. Nursing Economics, 21(3).- Chen, I. J. & Popovch, K.(2003). Understanding cusomerrelationship management: People, process and technology. BsinessProcess Management Journal, 9(5), pp.672-688.- Cole DC, Robson LS, Lemieux-Charles L, McGuire W.( 2005 ):Quality of working life indicators in Canadian health careorganizations: a tool

بررسی بنای تاریخ خانه حكیم باشی كاشان

منظور تهیه پلان ها، نماها و مقاطع و… از ساختمان، بعد از شناسایی دقیق بنا اندازه گیری است. مطمئن ترین شیوه اندازه برداری استفاده از روش مثلث بندی است. در این شیوه با تبدیل پلان به تعدادی مثلث متوالی كار اندازه برداری انجام می شود.الف: روش مثلث بندی در پلان:با در نظر گرفتن سه نقطه a,b,c در سه گوشه اتاق كار را آغاز می كنیم. فاصله ac,bc را اندازه می گیریم بعدac(a,ac) و bc(b,bc) محل تقاطع دو كمان موقعیت درست نقطه c را به ما می دهد این كار را بطور متوالی برای هر سه نقطه انتخابی از پلان انجام می دهیم تا زمانی كه پلان كامل شود.در برداشت از خانه حكیم باشی كار اندازه برداری ر

مقاله ديدگاه امام علي(ع) درباره عدالت در حکومت اسلامي

کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ديدگاه امام علي(ع) درباره عدالت در حکومت اسلامي چکیده   1-مقدمه   2- معنی و مفهوم عدالت از دیدگاه امام علی (ع)   3- مزایای برقراری عدل و عدالت از دیدگاه امام علی (ع)در یک جامعه اسلامی   4- راهکارهای اجرای عدالت در یک حکومت اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)   4-1- وجود حاکمان و حکمرانان عادل و متّقی   امام علی (ع) در بخشی از نامه ای که به فرماندار بصره می نویسد، می فرماید:   4-3 حقوق متقابل مردم و حاکمان (عدالتخواه) در جامعه   4-4 لزوم ساده زیستی حاکمان اسلامی   در بخشی از نامه می فرماید:   5- جمع بندی و نتیجه گیری   فه