کاربرد های صلح آمیز انرژی هسته ایی

  فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه      بیان مسئله  اهداف تحقیق  اهمیت وضرورت تحقیق      فرضیات  تعریف واژگان اساسی  فصل دوم : پیشینه تحقیق مقدمه پیشینه تحقیق الف : پیشینه عملی  ب :پیشینه نظری فصل سوم : روشهای تحقیق مقدمه روشهای مورد استفاده در تحقیق بیان فنون گردآوری اطلاعات وتوضیح آن ها فصل چهارم : یافته های تحقیق مقدمه  فرضیه1: کاربرد انرژی هسته ای درپزشکی رادیوایزوتوپ ها چه موادی هستند و چه کاربردهای دارند روشهای تولید رادیوایزوتوپ ها کاربرد رادیوایزوتوپ ها کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در تشخیص  رادیو ایزوتوپ ه

بررسی مبحث جنایت بر میت

bsp; 3گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت    6مبحث دوم: سابقه تاریخی     8گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام    8گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی    9مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف    9گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت    10گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان    10فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان    13مبحث اول: سرقت    13گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده    13گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن

مقاله عرف در دعاوي کيفري

يفري 1-    چکیده         2-    مقدمه            3-    تعریف حقوق جزای اسلامی و عرفی      4-    مفهوم مجازات      5-    انواع مجازات            6-    مجازات های عرفی و مجازات های اصلی           7-    نظام جزایی و مجازات عرفی در دوران میانه   8-    عرف و عادت         9-    عرف در حقوق عمومی            10-    عرف در حقوق جزا            11-     عرف در حقوق بین الملل      12-    اثبات عرف و بازرسی دیوان کشور      13-     تعارض عرف و قانون             14-    نتیجه گیری             15-    منابع         بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عرف در دعاوي کيف