مقاله انگليسي اثر عمق خاک روي پاسخ لرزه اي غيرارتجاعي سازه ها با ترجمه فارسي

شی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگليسي اثر عمق خاک روي پاسخ لرزه اي غيرارتجاعي سازه ها با ترجمه فارسي چکیده      1-مقدمه     2-روش شناسی     1-2- مکانهای طرح شده     2-2- سنجش اعتبار مدل عددی     3-2 سازه‌های مطرح شده     3-مطالعه پارامتری     -4پاسخ لرزه ای غیر ارتجاعی سازه ها     5-بحث و نتایج     References [1] Lang DH Schwarz J. Instrumental subsoil classification of Californian strong motion sites based on single-station measurements. In: Proceedings of eighth U.S. National conference of earthquake engineering. San Francisco; 2006. Paper no. 120. [2] Lang DH. Damage potential of seismic ground motion considering local site effects. PhD thesis. Ba

دهان و دندان و مسائل بهداشتی مربوط به آنها

یدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن1راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان2جرم دندان چیست2بهداشت لب3بهداشت لثه4بهداشت زبان4خشكی دهان5بوی بد دهان و علت های آن5علل دهانی و دندانی6علل عمومی6فصل دوم (مسواك وخمیردندان)    روش صحیح مسواك زدن 7روش های نگهداری از مسواك 8مشخصات و عمل خمیر دندان9خمیردندان های درمانی11خصوصیات یك خمیردندان خوب11دهان شویه ها12فصل سوم (نقش مادران و مدارس)    نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان13نكات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان14فصل چهارم (حوادث دندان)    هیپروسمنتوز 17دندانها با دودس

روش تحقیق بررسی کودکان بیش فعال

p;         1فصل اول : کلیات تحقیق                                مقدمه                                         3بیان مسئله                                         5 اهمیت وضرورت  تحقیق                                 6 اهداف تحقیق                           &n